Nieuwsbrief 28 augustus

Beste mensen

Aan het begin van een nieuwe seizoen weer een eerste nieuwsbrief. De meeste vakanties zijn achter de rug en de scholen zijn weer begonnen.
Voor veel mensen is de vakantie anders geweest dan andere jaren. Mensen zijn thuis gebleven of hebben hun vakantie in Nederland doorgebracht.
Ik hoop dat het een ontspannende periode is geweest met wellicht nieuwe indrukken, nieuwe ervaringen.
Tegelijkertijd weten we dat de corona nog niet voorbij is en we het nog een tijdje vol moeten houden om ons aan de maatregelen te houden.
Voor de één wat makkelijker dan voor de ander.

In deze nieuwe situatie zoeken we een weg om kerk te zijn, een plek van ontmoeting met elkaar rondom de verhalen van geloof, hoop en liefde.
Een plek waar we sporen van God zoeken, waar we zoeken naar het goede leven. Het goede leven is ook het jaarthema van de Protestantse Kerk.
In deze tijden van corona is de vraag naar het goede leven misschien alleen nog maar actueler geworden. Het goede leven voor iedereen, voor de hele samenleving. Een zoektocht die we mogen maken in verbondenheid met andere groepen en organisaties in die samenleving.

Het kerkelijk programma in het nieuwe seizoen zal er anders uit gaan zien dan andere jaren. Bij alles wat ‘normaal’ was moet nu bedacht worden of het wel door kan gaan en hoe het veilig kan worden georganiseerd. Tegelijkertijd kan deze periode ook iets nieuws opleveren. Belangrijk is dat we zoeken hoe we, ondanks de beperkingen, met en voor elkaar een gemeenschap kunnen zijn, waarin mensen elkaar ontmoeten, waarin mensen zich gekend weten. Een zoektocht die we met elkaar mogen en moeten doen, waarbij ieders creativiteit hard nodig is!

Kerkdiensten – iedereen welkom
Uit de ervaringen van de zomermaanden is duidelijk geworden dat we vanaf 30 augustus weer kerkdiensten kunnen houden zonder beperkingen in de uitnodiging: de kerkdiensten kunnen dus elke week door iedereen worden bezocht.

Naast de 70 zitplaatsen in de kerk is er bij te grote toeloop een overloop mogelijk in de Ripperdazaal waar via het grote scherm de dienst kan worden meebeleefd. Dit vraagt van de kerkgangers wel de solidariteit om met elkaar te zorgen dat niet iedere week dezelfde mensen in de Ripperdazaal moeten zitten. Heb je bijvoorbeeld de ene zondag in de kerkzaal de dienst kunnen volgen, kom dan de andere zondag iets korter voor 10 uur zodat bij grotere toeloop je die keer een plek krijgt in de Ripperdazaal.

Ophalen van kerkgangers is helaas nog niet mogelijk en ook is er nog geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken. Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel

Inloop donderdagmorgen open
Elke donderdagmorgen is de inloop open van 10.00 – 11.30 uur.
Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.

Stiltehoek Hofkerk open
Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur.
Komende week voor het laatst ook op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur.
Na de startzondag zal er weer elke dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed zijn, waarbij ook de stiltehoek open is.
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Maaltijdgroepen
De maaltijdgroepen zijn er elke dinsdag en woensdagavond, maar wel in kleinere groepen. Dit betekent dat deelnemers doorgaans om de week aan de maaltijd deel kunnen nemen.
Voor verdere informatie: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Kerkdienst zondag 30 augustus
Thema deze zondag is “Bergen verzetten – of – Het risico van een te groot geloof” naar aanleiding van de tekst uit Matteüs 17: 14 – 20
waarin Jezus zegt dat het geloof zo klein als een mosterdzaad bergen kan verzetten. Graag zouden we een groot geloof hebben zodat we we bergen kunnen verzetten, maar kunnen we ook geloven als dingen die we willen niet lukken? En hoe wenselijk is een groot geloof zonder gezonde twijfel?
Graag ontvang ik intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Open huis Hofkerk 4 – 5 – 6 september
In het weekend van 4, 5 en 6 september houden we Open Huis in de Hofkerk.

– In de kerkzaal is er een expositie van de Beeldende Kunst van Rob Flink.
– De organisten Henk Langenkamp, Rob Huberts en Cees van der Sluijs zullen orgelconcerten verzorgen
– Op het kerkplein staat een olijfboom, waar kleine stenen kunnen worden neergelegd. Op deze stenen kan ieder zijn gevoelens, gedachten, gebeden schrijven. De olijfboom heeft in de bijbel verschillende betekenissen. Hij staat o.a. voor Gods volk, voor de verhalen van geloof, hoop en liefde, voor de toekomstverwachting. Met de olie van de olijfboom werden vroeger koningen en priesters gezalfd (Gezalfde = Messias). Maar denk ook aan het olijftakje die de duif bij Noach in de ark brengt.
– Er is gelegenheid de stiltehoek/gedachtenishoek te bezoeken, een kaarsje aan te steken, etc.
– 
Workshop bibliodrama (corona-proof) zaterdag 11.00 uur zondag 14.00 uur
– En daarbij is er gelegenheid om op veilige afstand elkaar te ontmoeten

Vrijdag 4 september 18.30 – 20.30 uur
Zaterdag 5 september 10.00 – 13.00 uur
Zondag 6 september 11.30  – 17.00 uur

Oproep voor bijdrage noodhulp Beiroet
In de kerkdienst van 23 augustus werd een oproep gedaan om geld te doneren voor de noodhulp in Beiroet.
Inmiddels is er al meer dan € 1.000 binnen gekomen op de rekening van de diaconie.
Een bijdrage kan nog steeds worden overgemaakt: NL 66 SNSB 0908 7637 43 tnv diaconie Prot. gem. Goor.
Het filmpje dat in de dienst vertoond werd is te zien op https://vimeo.com/447231804
Zie ook het aparte bericht van 26 augustus.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet wilt komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin juni tot eind augustus toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, delen wij de opbrengst

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong