Nieuwsbrief 17 juni

Beste mensen

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief reageerde iemand terecht dat er ook nog een andere groep is die het deze periode best wel moeilijk heeft.
Namelijk de jongeren in het voortgezet en hoger onderwijs. Voor hen lijkt er nog amper versoepeling mogelijk te zijn. De meeste jongeren in het voortgezet onderwijs hebben maar één dagdeel les op school. De rest zijn ze (vaak alleen) thuis. Ook in de online lessen zijn de klasgenoten niet zichtbaar. Veel jongeren zoeken elkaar toch wel op, maar juist die jongeren voor wie contact maken toch al moeilijk is, zijn er in deze periode nog minder contacten nu de lessen op school voor een groot gedeelte uitvallen.
Het lijkt er op dat ook na de zomervakantie deze manier van lessen nog wel een tijdje zo zal blijven.
Vandaag ook in Trouw hierover weer een artikel, waarin een moeder ook aangeeft dat ze de motivatie van haar zoon om te leren helemaal ziet wegzakken.

In de Hofkerk zijn we druk met de voorbereidingen om in de maand juli de maaltijdgroepen op dinsdag en woensdag weer op te starten en ook de inloop op donderdagmorgen. Als we met halve groepen werken lijkt het mogelijk te zijn dit op een veilige manier te doen. Ook lijken er  voldoende vrijwilligers te zijn die dit mogelijk kunnen maken. Maar als er iemand is die graag mee wil werken als kok of gastvrouw, gastheer dan horen we dat uiteraard graag.

Kerkdiensten in de maand juni
In de maand  juni oefenen we met 1,5 meter kerkdiensten. Aan deze kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 personen deelnemen, exclusief predikant, ouderling, organist, koster en de mensen die voor de techniek zorgen. Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Wie kunnen er naar de diensten komen?
Om te voorkomen dat er mensen bij de kerk geweigerd moeten worden kunnen mensen alleen naar de kerk na aanmelding bij de wijkouderling uiterlijk vrijdag 19.00 uur voor de betreffende zondag.

De Hofkerkgemeente kent vier pastorale wijken, A, B, C, D (zie hieronder)
Elke zondag in juni wordt er één wijk uitgenodigd

21 juni wijk C
28 juni wijk D

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst waarvoor uw wijk is uitgenodigd, meldt dit dan (het liefst per mail) bij de wijkouderling van uw wijk.
De wijkouderling kan dan aangeven of er genoeg plek is. Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rjbijleveld@hotmail.com

Inloop stiltehoek Hofkerk open
De stiltehoek (met daarin ook de gedachtenishoek) is open op twee momenten in de week
woensdagavond 19.00 – 20.30 uur
donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk. Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig. Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Pinksteren en kunst
In de aanloop naar Pinksteren zijn er verschillende kunstwerken gemaakt, die een rol speelde in de Pinksterdienst op 31 mei.
Op de website van de Hofkerk is een link naar een document met daarin de afbeeldingen voorzien van meditatieve teksten.
http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel en dan ‘Kunst met Pinksteren’ aanklikken

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Omdat de kerkdiensten in juni nog vooral online-kerkdiensten zijn zullen ook in deze maand de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer ‘gewone’ kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdienst zondag 21 juni
We vervolgen deze zondag de lezing uit Matteüs 10, waarin Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurt. Thema deze zondag is: mussen, zaadjes en bloempjes.
In het Matteüs Evangelie gaat het opvallend vaak over hele kleine dingen, over (mosterd) zaadjes, zout, gist, penninkjes, musjes. Het lijkt er op of Matteüs zijn lezers van toen wil wijzen op de kleine dingen te midden van de crisis van zijn tijd. Wellicht dat deze woorden ook voor ons waardevol zijn in onze persoonlijke of maatschappelijke crises.
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Geboren
Op 16 juni Bowe Gerrit Hendrik Beltman, zoon van Johan en Annigje Beltman, Diepenheimseweg 22

Overleden
Op 6 juni in de leeftijd van 89 jaar Gerrit Johan Stokreef, Kerkstraat 74

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet wilt komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin juni tot eind augustus toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie!
Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Nieuws van Kerk in Actie
Zaterdag 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer dan 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Verdreven door rampen en oorlogen.
Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Wij bidden voor hen. Hieronder het gebed voor zondag 21 juni

Wij bidden U

Voor mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking, die in hun eigen land ontheemd zijn geraakt, zoals in Colombia,
en ook voor hen die in de buurlanden worden opgevangen, zoals de vele Syriërs in Turkije.
Dat ze een veilige plek mogen vinden en mensen die zich over hen ontfermen.
V
oor vluchtelingen en asielzoekers die vastzitten op Griekse eilanden,
dat regeringsleiders zich hun lot aantrekken,
V
oor vluchtelingen die proberen in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen,
dat ze mensen mogen ontmoeten die hen echt zien en aan willen horen.

Wij bidden U
Voor hulpverleners wereldwijd, zoals de mensen van onze partnerorganisatie Mencoldes in Colombia en de kerken en hulporganisaties in Griekenland,
dat ze kracht mogen krijgen om mensen te helpen.

Voor Europese leiders en de Nederlandse overheid, dat ze de weg vinden naar een humaan migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood
V
oor onszelf, dat wij in de vreemdeling onze naaste mogen herkennen.

Wij willen U ook danken voor de mensen die altijd weer klaar staan om hulp te verlenen,
en U vragen om Uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit verschillende culturen.
Hoor ons gebed, in Jezus’ naam,
Amen

Kijk ook op https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bidden/gebed-voor-vluchtelingen-4

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Reiszegen van St. Patrick
Dat de weg zich voor je opent om je te ontmoeten
dat je de wind altijd in de rug mag hebben
dat de zon je gezicht mag verwarmen
en de regen zacht mag vallen op je velden,
dat God jou, totdat wij elkaar opnieuw ontmoeten,
mag behoeden in de palm van zijn hand.


Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong