Nieuwsbrief 24 juni

Beste mensen,

Vanavond werd op de persconferentie door premier Rutte en minister de Jonge bekend gemaakt dat er gezien de daling van de corona-besmettingen in Nederland veel maatregelen worden versoepeld. Het is goed nieuws voor de mensen in de verpleeghuizen waar weer bezoek mogelijk wordt, voor jongeren in het voortgezet onderwijs die na de vakantie weer naar school kunnen en voor veel ondernemers.
Wel blijft het zaak om de 1,5 meter afstand aan te houden en de handen goed te blijven wassen.
Grotere kerken krijgen ook de mogelijkheid meer dan 100 bezoekers toe te laten mits de 1,5 meter blijft gewaarborgd.
In verband met deze maatregel zal de Hofkerk dit aantal niet halen.
Maar er komt meer lucht en laten we hopen dat deze trend zich blijft voortzetten.

Kerkdiensten in de maanden juli en augustus
In de maand juni hebben we goed kunnen oefenen met de kerkdiensten op 1,5 meter.
Vanaf 1 juli kunnen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland weer kerkdiensten houden met een maximaal bezoekersaantal van 100 personen. Dit aantal kunnen we in de Hofkerk niet halen. In de meest optimale inrichting is er ruimte voor 70 – 80 kerkgangers.

Dit aantal zitplaatsen is te laag om iedereen elke zondag uit te nodigen naar de kerk te komen. De kans bestaat dan dat er mensen moeten worden geweigerd bij de deur en dat is onwenselijk. Regulering van het aantal kerkgangers door middel van aanmelding is ook niet ideaal. Daarom is er voor gekozen elke week twee wijken uit te nodigen. Zo kan iedereen om de week, zonder opgave vooraf, naar de kerk komen en blijven we binnen de veilige marge van bezoekersaantallen. Voor de zomer betekent dit concreet:

Zondag 5 juli               wijk A en B
Zondag 12 juli             wijk C en D
Zondag 19 juli             wijk A en B
Zondag 26 juli             wijk C en D
Zondag 2 augustus     wijk A en B
Zondag 9 augustus     wijk C en D
Zondag 16 augustus   wijk A en B
Zondag 23 augustus   wijk C en D

De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten.
Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden.
Ook is er nog geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rjbijleveld@hotmail.com

Inloop donderdagmorgen open vanaf 2 juli
Vanaf donderdag 2 juli is de inloop op donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur weer open. Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.

Stiltehoek Hofkerk open
Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur. Tevens op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur.
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Maaltijdgroepen in juli
Vanaf 30 juni starten de maaltijdgroepen weer op, maar wel in halve groepen. Dit betekent dat deelnemers om de week aan de maaltijd deel kunnen nemen. Alle huidige deelnemers hebben hierover bericht ontvangen.
Voor verdere informatie: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Klokken Hofkerk luiden vanaf 1 juli weer op zondag
Omdat de kerkdiensten in juli weer (gedeeltelijk) toegankelijk zijn wordt het klokluiden op woensdagavond beëindigd.
Vanaf half maart hebben op woensdag de klokken geluid van veel kerken in Nederland als boodschap van hoop en troost.

Kerkdienst zondag 28 juni
We vervolgen deze zondag de lezing uit Matteüs 10, waarin Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurt. Thema deze zondag is: een beker water maakt het verschil. Jezus geeft in zijn woorden aan zijn leerlingen aan dat zijn boodschap van de toekomst van God een breuk is met het verleden.
Wil er een nieuwe tijd komen, dan zal er wat moeten veranderen. Maar hoe dan? Een beker fris water maakt het verschil.
Waar wij aan een grote omwenteling, revolutie denken, noemt Jezus een beker fris water voor wie dorst heeft als de weg naar Gods toekomst.
Hele concrete kleine daden van liefde die het verschil maken.
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet wilt komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin juni tot eind augustus toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen kerk en diaconie de opbrengst

Cursus Theologische Vorming start met nieuwe groep
Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden
is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat
mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie
maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen.
Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook ‘praktisch-theologische’ vakken als liturgiek,
pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op  dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 15 september 2020. Een nieuwe groep kan starten als er tenminste 10 aanmeldingen zijn.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:
Ina ter Kuile, cursus-coördinator,  074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl of
ds. Wim de Jong, 0547-388647 of email: wim.dejong@hetnet.nl  cursusleider
of kijk op: www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geinteresseerden/

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.
Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Uit India: Gebed tijdens een lockdown
De deuren van het huis waarin de discipelen waren samengekomen waren gesloten (Johannes 20:19)

Altijd aanwezige God,
wees met ons in onze isolatie,
wees dichtbij ons als we afstand van elkaar houden
wees genezing in onze ziekte,
wees vreugde in ons verdriet,
wees licht in onze duisternis,
wees wijsheid in onze verwarring,
wees alles wat bekend is als alles onbekend is,
opdat als onze deuren weer opengaan,
we met de ijver van Pinksteren,
in onze gemeenschappen zullen wonen
en van Uw goedheid zullen spreken
aan een wereld die weer tevoorschijn komt
In Jezus Naam
Amen

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,

ds. Wim de Jong