Nieuwsbrief 27 mei

Beste mensen

Nog een paar dagen en dan is het Pinksteren. In het bijbelse verhaal (Handelingen 2) krijgen mensen de Geest, een nieuw vuur, nieuwe inspiratie om geloof, hoop en liefde in het eigen leven vorm te geven én door te geven. Dit jaar staat Pinksteren in het teken van de corona-maatregelen. Hoewel de maatregelen worden versoepeld hebben deze maatregelen nog veel invloed op ons leven. En daarbij ook: de corona is nog niet weg. Veel mensen verlangen terug naar de vertrouwde sociale contacten, vinden het moeilijk om niet op bezoek te kunnen gaan.
Maar in dit alles ook veel creativiteit, inspirerende initiatieven en tijd voor bezinning over hoe we ons leven en samenleving vorm geven.
Een vraag die mij deze week werd gesteld was: Wat zou je uit het leven in deze tijd niet meer kwijt willen? Een prikkelende vraag om goed over na te denken.

Pinksteren is het feest van de Geest, die mensen bezield, die mensen aanzet boven zichzelf uit te reiken. Waar voelen we die Geest nu in deze tijd? En wat zegt dat ons, maar vooral wat doet dat met ons? Kunnen we iets voelen van de hoop die de Geest ons aanreikt, dat ons positief naar ons leven, naar onze wereld doet kijken?

Zeven mensen droegen in totaal acht kunstwerken over het thema Pinksteren aan, sommige ook gerelateerd aan deze tijd van corona. Bestaand werk, maar ook werk speciaal voor de pinksterdienst van dit jaar gemaakt. Acht prachtige kunstwerken op in verschillende vormen en stijlen. Ze vormen de rode draad door de Pinksterdienst van aanstaande zondag.

Op de website van de Hofkerk komt een link naar een bestand met daarin de afbeeldingen voorzien van meditatieve teksten.

Kerkdiensten in de maand juni
In de maand  1 juni willen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland oefenen met de 1,5 meter kerkdiensten.
Het gaat hierin niet alleen om een veilige opstelling maar ook om een veilige looproute naar de zitplaatsen in de kerk.
Aan deze kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 personen deelnemen, inclusief predikant, organist, koster en de mensen die voor de techniek zorgen.

Vanaf 1 juli mogen er kerkdiensten plaatsvinden waaraan maximaal 100 personen mogen deelnemen.
Dat vraagt echter een goede en veilige organisatie en daarom is het goed om met een kleiner aantal deelnemers dit al enkele weken te oefenen.
Hierbij is helaas (nog) geen gemeentezang mogelijk, omdat dit een grote bron van besmetting lijkt te zijn. Hier wordt landelijk nog onderzoek naar gedaan. Ook is het gezamenlijk koffiedrinken na afloop nog niet mogelijk.

De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten. Zie foto.

 

Deze opstelling is goedgekeurd door de gemeente Hof van Twente. En als we weten dat er een gezin komt, dan worden voor hen ook stoelen bij elkaar gezet. Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden. Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte. Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Wie kunnen er naar de diensten komen?
Om te voorkomen dat er mensen bij de kerk geweigerd moeten worden kunnen mensen alleen naar de kerk na aanmelding bij de wijkouderling uiterlijk vrijdag 19.00 uur voor de betreffende zondag.

De Hofkerkgemeente kent vier pastorale wijken, A, B, C, D (zie hieronder)
Elke zondag in juni wordt er één wijk uitgenodigd
7 juni wijk A
14 juni wijk B
21 juni wijk C
28 juni wijk D

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst waarvoor uw wijk is uitgenodigd, meldt dit dan (het liefst per mail) bij de wijkouderling van uw wijk. Zoals gezegd is er in juni een maximaal aantal van 24 kerkgangers.
De wijkouderling kan dan aangeven of er genoeg plek is.
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rjbijleveld@hotmail.com

Inloop stiltehoek Hofkerk open vanaf 27 mei
Vanaf vanavond is de stiltehoek (met daarin ook de gedachtenishoek) weer open op twee momenten in de week
woensdagavond 19.00 – 20.30 uur
donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de oostelijke ingang van de kerk, dus de centrumkant.
Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Hofstreek FM
Morgen presenteer ik het laatste programma Hofstreek Verbindt op Hofstreek FM van 16.00 – 17.00 uur het programma.
Als gasten heb ik Riekele Bijleveld, gemeenteraadslid met aandacht voor cultuur en duurzaamheid, Anita Koster over de plannen om wijkvoorziening Doesgoor weer op te starten en Lia Buitenhuis, over de invloed van corona op de agrarische sector.
En…wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888.

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Deze week ontvingen de kinderen van de kindernevendienst de laatste nieuwsbrief van de Zevensprong. Nog één danspas te gaan zodat zondag met Pinksteren de dans helemaal af is. Ik ben benieuwd wie de laatste danspas bedenkt en er het filmpje van maakt. Niet alleen in de kerk dansen we de Zevensprong, ik hoor ook dat de ‘kerkgangers’ thuis fanatiek meedansen. Afgelopen zondag zorgde Maaike Sietsma voor de zesde danspas, die op drie vingers opstak voor de drie grote feesten die mensen moeten vieren.

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Omdat de kerkdiensten in juni nog vooral onlinekerkdiensten zijn zullen ook in deze maand de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdienst zondag 31 mei – 8e zondag van Pasen – Pinksteren
Het thema van deze bijzondere Pinksterdienst is “Zijn Geest in ons midden”, lezingen Exodus 24 en Handelingen 2: 1 – 11
We sluiten de lange serie Exoduslezingen af met de Verbondsluiting tussen God en zijn volk. Zijn Geest zal met hen meegaan door de woestijn naar het beloofde land. Dezelfde Geest die ook op de leerlingen van Jezus neerdaalt, de zelfde Geest die ook wij mogen ontvangen!
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Vakantie
Van 1  – 7 juni heb ik vakantie. Heeft u in deze periode dringend een predikant nodig, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen (hierboven genoemd bij wijkindeling)

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we vanaf juni wel beperkt naar de eredienst kunnen maar er geen collecte kan worden gehouden, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van deze ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet. Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van juni tot eind augustus toch gauw 13 euro voor de kerk en 13 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecten’ wordt vermeld, delen wij de opbrengst.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

In Colombia lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben.
Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet werken en dat betekent geen geld en geen eten.
Ondanks de quarantaine gaat het geweld tegen bijvoorbeeld sociale leiders en mensenrechtenactivisten onverminderd door. En het gedwongen thuiszitten leidt soms ook tot meer fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen. Veel partnerorganisaties van Kerk in Actie hebben bijeenkomsten en activiteiten moeten stoppen.
Zij zijn zeer bezorgd over de risico´s van de pandemie voor de kwetsbare groepen waar ze mee samenwerken, bijvoorbeeld arme mensen in sloppenwijken. Lees verder op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/04/de-stille-coronaramp-in-colombia

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Lied 695 Nieuw Liedboek

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong