ANBI

Algemene gegevens Hofkerk behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkelijke gemeente

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Goor
RSIN/Fiscaal nummer: 002636463
Website adres: www.hofkerkgoor.nl
E-mail: kerkenraad@hofkerkgoor.nl
Adres: Diepenheimseweg 2
Postcode: 7471 LX
Plaats: Goor
Postadres: Diepenheimseweg 2
Postcode: 7471 LX
Plaats: Goor

De Protestantse gemeente te Goor is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Goor.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 14 leden, die zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat, op 1 april 2017, uit 8 leden.
Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het Beleidsplan 2019 – 2021 van onze gemeente is op 20 november 2018 door de kerkenraad vastgesteld.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en lasten kerkelijke gemeente
 [bedragen in €] rekening 2018 begroting 2018 rekening 2017
baten
Opbrengsten uit bezittingen 23.261 27.767 24.537
Rentebaten 33 800 126
Bijdragen gemeenteleden 150.628 149.700 153.173
Subsidies en overige bijdragen van derden 23.988 5.500 5.500
Overige baten 30.734 18.333 27.441
Totaal baten 228.644 202.100 210.777
lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 89.924 93.000 87.728
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7.595 7.050 7.118
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 10.156 10.550 10.696
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 67.223 44.500 29.316
Salarissen (koster, organisten e.d.) 27.624 28.200 25.919
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 20.735 18.800 27.847
Overige lasten
Totaal lasten 223.257 202.100 188.624
Onttrekking voorziening onderhoud 12.000
Resultaat 17.387 0 28.437

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

Diaconie

A Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Goor
RSIN/Fiscaal nummer: 824125526
Website adres: www.hofkerkgoor.nl
E-mail: diaconie@hofkerkgoor.nl
Adres: Diepenheimseweg 2
Postcode: 7471 LX
Plaats: Goor
Postadres: Postbus 94
Postcode: 7470 AB
Plaats: Goor

De Protestantse gemeente te Goor is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Goor.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 17 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Net als bij de eerste christengemeente geldt ook nu nog als diaconale hoofdopdracht: barmhartigheid en opkomen voor gerechtigheid. De huidige en voorgenomen activiteiten om aan deze opdracht gestalte te geven zijn opgenomen in het Beleidsplan 2019 – 2021 dat op 20 november 2018 door de kerkenraad is vastgesteld.

De diaconie verwerft haar inkomsten uit collectes/giften, opbrengsten uit onroerende goederen (verhuur woningen) en rente over uitstaande geldmiddelen.

De diaconie zorgt voor het onderhoud van de 8 verhuurde woningen. Het streven is de woningen in goede staat van onderhoud te houden. Verbeteringen worden in overleg met de bewoners aangebracht, die dan ook in de huur doorberekend worden. T.a.v. de liquide middelen streeft de diaconie ernaar om voor haar gelden de optimale rente te krijgen door deze onder te brengen bij een betrouwbare bankinstelling. Ze mag haar gelden niet aanwenden voor risicovolle beleggingen of voor welke andere risicovolle financiële constructies dan ook.

De diaconie streeft ernaar om de haar toevertrouwde financiële middelen zo optimaal mogelijk te gebruiken voor diaconale activiteiten zowel plaatselijk, regionaal als wereldwijd. Het beleid is er op gericht, dat ook op de langere termijn de diaconie kan beschikken over voldoende financiële middelen om haar taken op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. De diaconie heeft hierbij geen winstoogmerk.

E. Beloningsbeleid.
Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Een overzicht van de belangrijkste activiteiten is nog niet beschikbaar, hier wordt nog aan gewerkt.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten rekening 2017 begroting 2017 rekening 2016
 [bedragen in €]
baten
Opbrengsten uit bezittingen 35.879 31.390 30.059
Bijdragen gemeenteleden 14.400 12.400 12.238
Totaal baten 50.279 43.790 42.297
lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 18.558 17.500 16.763
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijke werkers)
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 573 1.800 1.124
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2.764 2.500 2.501
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 13.063 11.500 11.552
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 8.378 8.340 7.337
Totaal lasten 43.336 41.640  39.277
Resultaat (baten – lasten) 6.943 2.150 3.020

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit ook vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.


Hofkerk / De Klokkenkamp / Kerkelijk Bureau
Diepenheimseweg 2
7471 LX  GOOR
T  (0547) 27 23 37  bgg. 0641 565 154
E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

Openingstijden Kerkelijk Bureau:
dinsdagavond     17:00 tot 20:00 uur
donderdag          09:30 tot 11:30 uur