AVG

Vanaf 25 mei 2018 zijn de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de bijbehorende Uitvoeringswet van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. Onze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Onder de AVG krijgen personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt meer en verbeterde privacyrechten.

Ook de Hofkerk heeft een privacyverklaring moeten opstellen. Daarmee is gewacht tot de Protestantse kerk enkele modellen beschikbaar stelde. Dat is in een zeer laat stadium gebeurd. Die modellen hebben echter een sterk juridisch karakter. Daarom is geprobeerd dit te vertalen naar een situatie die van toepassing is op de Hofkerk.

Een concept van deze Privacyverklaring Hofkerkgemeente Goor treft u hier aan. De kerkenraad zal zich in een later stadium hierover moeten uitspreken, maar publicatie van het concept kan gelet op de bovengenoemde datum niet hierop wachten.