Diaconie/ ZWO

Doel
Het verzorgen en het beheren van alle materiële, immateriële en financiële zaken alsmede alle roerende en onroerende goederen van diaconale aard. Net als bij de eerste christengemeente geldt ook nu nog als diaconale opdracht barmhartigheid en opkomen voor gerechtigheid.

4 diakenen + 15 medewerk(st)ers diaconaat

Bij de diaconie gaat het om de zorg voor mensen die waar ook ter wereld in moeilijkheden verkeren. De diaconale taken kunnen globaal in drie categorieën worden ingedeeld:
– diaconaat in de gemeente. Aandacht voor ouderen, zieken en gehandicapten en voor degenen die in ernstige financiële moeilijkheden verkeren.
– diaconaat in de samenleving, zoals de aandacht voor vluchtelingen en de verslavingsproblematiek.
– diaconaat wereldwijd. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de grens.

De werkgroep diaconie bestaat uit het College van diakenen (ambtsdragers, dus tevens lid van de kerkenraad) en medewerkers diaconaat (sommigen ambtsdrager, met een bijzondere taak). De voorzitter van het College van diakenen vertegenwoordigt het college in de kleine kerkenraad.
De werkgroep heeft een aantal taken. Hierna volgen de namen van degenen die hierop kunnen worden aangesproken.

naam taak T
diakenen
Tineke Kingma voorzitter
Yke de Jong  schuldhulpverlening; onroerend goed; vluchtelingenwerk 27 47 66
Dora Brinkhorst groene kerk 27 38 23
John Sportel financiën, administratie, collecten 26 12 21
medewerkers diaconaat
Jopie Bakker oogstdienst; acties 27 45 03
Theo Bakker collecten 27 41 28
Jan van den Berg collecten 27 17 38
Gerrit Dijkstra vervoer kerkdiensten 79 50 11
Janny Daling vakantieweken; acties 27 46 90
Bertha Fernhout  vakantieweken; acties 0622 738 407
Fred Gerritsen Dankdagcollecte 0620 117 735
Roel Hoekman kerkradio 27 34 78
Rie Hoekman  kledingbank 27 34 78
Ali Kappert acties 27 19 07
Ria Klaver bijzondere diensten 27 43 05
Ruud Schuite collecten 27 31 92
Teus van Luttikhuizen secretaris 76 15 98
Herman Wilbrink collecteopbrengst; kerkradio 26 38 83
Wilna Wilbrink Open Deur 26 38 83

De e-mail adressen van voorzitter resp. secretaris van het college van diakenen zijn:
Tineke Kingma, E tinekekingma@gmail.com
Teus van Luttikhuizen, E diaconie@hofkerkgoor.nl

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is NL66 SNSB 0908 7637 43 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Goor.

 

Werkgroep ZWO

Doel
Het diaconaat wereldwijd (= zending / werelddiaconaat / ontwikkelingssamenwerking)
Zending: het Evangelie doorgeven aan alle mensen
Werelddiaconaat: als antwoord van de kerk op de nood van de wereld
Ontwikkelingssamenwerking: samenwerken aan structurele verbeteringen en duurzame oplossingen in de wereld.

4 – 5 leden (en ad hoc leden voor projecten)

Activiteiten:
– meewerken aan de Pinksterdienst
– meewerken aan projecten in de veertigdagentijd
– missionair werk / evangelisatie: in eigen woonomgeving in woord en daad getuigen van het heil in Christus
– ten behoeve van collectes voor Kerk in Actie: ophangen van posters, publiceren in kerkblad en zondagsbrief en tonen van DVD of PowerPoint-presentatie voor de dienst en tijdens de collecte
– schrijfacties voor gevangenen, eventueel Paasgroeten
– sparen postzegels, ansichtkaarten en mobieltjes
– overleg met classicale werkgroepen ZWO
– internationaal: project Kerk in Actie / Kinderen in de knel / SAVE in India: leren in plaats van kinderarbeid
– nationaal: geen project op dit moment

Leden:
Patricia Krooshof, Costerstraat 27, voorzitter, T 27 41 87
Jeanette Spoelder, secretaris, Irisstraat 7a, T 26 11 05
Driesje van Huffelen, penningmeester, T 27 14 72
Gerie Jacobi, T 27 06 14
Marla van der Wel, T 38 86 53.

Activiteiten Commissie Ouderen (ACO)
zie onder Ouderen.