Planning van erediensten

Richtlijn voor de planning van de erediensten
De planning van de erediensten wordt verzorgd door de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek volgens de door de Kerkenraad vastgestelde uitgangspunten.

De jaarlijkse planning van de erediensten bestaat uit de volgende stappen:
1. De werkgroep maakt een concept rooster op basis van uitgangspunten die in deze richtlijn zijn genoemd (mei).
2. De voorzitter van de werkgroep stemt het concept af met de eigen predikant, de koren, de jeugddienstcommissie en de Raad van Kerken Goor.
3. De werkgroep vult de open plekken in door het uitnodigen van gastpredikanten.
4. Het rooster wordt ter goedkeuring gestuurd naar de kerkenraad (juli).

We kennen de volgende erediensten:
1. Hofkerk
– Elke zondagmorgen om 10.00 uur.
– Op de eerste zondag van de even maanden met uitzondering van juni is er een Taizé-viering om 19.00 uur. Deze diensten worden voorbereid door een eigen werkgroep en hebben een meditatief karakter.
– Verdere (experimentele) diensten kunnen plaats vinden op andere zondagavonden.
– Op de volgende christelijke (feest)dagen:
– Kerstnacht                                         21.00 uur
– Eerste Kerstdag                                10.00 uur
– Oudejaarsavond                               19.00 uur
– Nieuwjaarsdag                                  10.30 uur (morgengebed)
– Maandag in de Goede Week          19.30 uur (Vesper)
– Dinsdag in de Goede Week            19.30 uur (Vesper)
– Woensdag in de Goede Week        19.30 uur (Vesper)
– Witte Donderdag                             19.30 uur (Heilig Avondmaal)
– Goede Vrijdag                                  19.30 uur
– Paasnacht                                         22.00 uur
– Hemelvaartsdag                               9.30 uur
N.B. Op 1e Paasdag en 1e Pinksterdag (altijd een zondag) dus een reguliere dienst om 10.00 uur.

2. Woonzorgcentrum ReggelandCarint –De Stoevelaar.
Elke twee weken op vrijdagmiddag om 16.00 uur een weekafsluiting. Naast de bewoners van De Stoevelaar en van de aanleunwoningen, zijn ook belangstellenden uit onze gemeenten en van andere gezindten van harte welkom.

3. Woonzorgcentrum Huize Herfstzon
Elke laatste dinsdag van de maand om 16.00 uur een bezinningsbijeenkomst. De planning daarvan gebeurt niet door de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek.

We hanteren de volgende richtlijnen:
– diensten voor sleutelmomenten in het leven van kinderen: doopdienst (in principe eenmaal per maand, in overleg tussen doopouders en predikant), vierjarigendienst voor kinderen die naar de basisschool gaan (eind januari/begin februari), twaalfjarigendienst voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan (eind september), dienst nieuwe lidmaten voor jongeren die het afgelopen jaar 18 jaar zijn geworden (eind juni/begin juli)
-zeven diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd; in principe de eerste zondag van de even maanden, alsmede Witte Donderdag;
-vier jeugddiensten (vaak met een combo voor de muzikale begeleiding) met de mogelijkheid van twee extra op een zondagmiddag of –avond;
-twee bijzondere diensten met (professionele) muzikale ondersteuning, zoals cantatediensten;
-twee diensten voor jong en oud (= diensten mede voorbereid door gemeenteleden);
-vijf Taizé-vieringen.

Bijzondere diensten
– twee oecumenische diensten: in de week van de Eenheid (derde zondag van januari) en in de Vredesweek (derde zondag in september). September van een even jaar en januari daaropvolgend in de Hofkerk, het volgende seizoen in de R.-k. kerk. De organisatie van deze dienst is in handen van de Raad van Kerken Goor in samenwerking met plaatselijke voorgangers;
– een oecumenische dienst ter gelegenheid van Wereldsgebedsdag: de eerste vrijdag van maart om 19.00 uur (afwisselend in een van de kerken in de Hof van Twente). De organisatie van deze dienst is in handen van de Raad van Kerken Goor;
– een zondag met als thema “bidden voor gewas en arbeid”; tweede zondag van maart;
– een Open Deur dienst; in mei/juni;
– de pinksterdienst voorbereid met ZWO;
– Israël zondag; eerste zondag in oktober;
– een zondag met als thema “danken voor gewas en arbeid” (oogstdienst met fruitmandjes); eerste of tweede zondag van november;
– Gedachteniszondag; laatste zondag van het kerkelijk jaar in november.
N.B. Bijzondere diensten (zoals oecumenische en jeugddiensten) worden bij voorkeur niet gepland in de adventsperiode en met Kerst, in de 40-dagentijd en met Pasen, en op Gedachteniszondag. Dit in verband met het bijzondere karakter van die zondagen en/of de dan lopende projecten van de kindernevendienst.

Voorgangers
– In principe gaat in de Hofkerk en in De Stoevelaar de eigen predikant voor.
– Alle oud-predikanten worden uitgenodigd eenmaal per jaar in een dienst voor te gaan.
– De overige diensten worden ingevuld met predikanten van de PKN of voorgangers met een preekconsent van de PKN. De organisatie hiervan ligt in handen van de werkgroep.
– De organisatie en uitvoering van de drie vespers in de Stille Week ligt in handen van een ad hoc werkgroep.
– De organisatie en uitvoering van de vijf Taizé-vieringen ligt in handen van de Taizé-groep.
– De jeugddienstcommissie heeft de ruimte tweemaal per jaar zelf een voorganger uit te nodigen om in de jeugddienst voor te gaan.

Inhoud en vorm van de diensten
– Leidraad is het Oecumenisch leesrooster zoals weergegeven in het Dienstboek.
– Er is een basisliturgie ontwikkeld met daarin opgenomen liturgische gezangen. Gerelateerd aan het kerkelijk jaar worden drie varianten van deze liturgische gezangen gebruikt.
– sinds december 2013 wordt het nieuwe Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk gebruikt.

Verder wordt aandacht besteed aan
– Liturgisch bloemstuk: in de Adventsperiode tot en met Kerstmis en in de Veertigdagentijd tot en met Pasen.
– Bloemen: elke week twee boeketten die na de dienst bij twee gemeenteleden worden bezorgd met wie iets bijzonders aan de hand is, met name na terugkeer uit het ziekenhuis.

Rooster voor de ambtsdragers
De  werkgroep vraagt periodiek aan de ambtsdragers wie er het komende halfjaar beschikbaar zijn om hun dienst in de eredienst te vervullen. Op basis hiervan wordt het volgende rooster voor de dienstdoende ambtsdragers opgesteld. Dat rooster wordt ten minste vier weken voor het verstrijken van het lopende halfjaar verstuurd. Mocht een ambtsdrager zijn verhinderd op de hem toegewezen zondag dan draagt hij/zij zelf voor vervanging zorg.

Preekvoorziening
Johanna Buitenhuis, 2752 10, E hjbuitenhuis69@gmail.com draagt zorg voor de preekvoorziening. Zij verzorgt daarmee ook het jaaroverzicht van diensten in de Hofkerk.