Organisatie

De nieuwe besturingsfilosofie heeft in 2016 verder vorm gekregen en is per 1 oktober geformaliseerd.
Hierin wordt de kerkenraad gevormd door die gemeenteleden die een actieve rol spelen in de gemeente en zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Dus alle kerkrentmeesters, vrijwilligers in het beheer (kosters, Klokkenkampteam e.d.), vrijwilligers in het pastoraat en het diaconaat, vrijwilligers in het jeugdwerk, eredienst, vorming en toerusting, oecumene, publiciteit, enz., in totaal tot nu toe ruim 80 kerkleden, zijn ambtsdrager. Zij zijn als zodanig bevestigd. Een aantal van hen is bereid om als vertegenwoordiger van de kerkenraad ouderling van dienst in een eredienst te zijn.
De kerkenraad komt ten minste driemaal per jaar bijeen en stelt de algemene beleidslijnen alsmede begroting en jaarrekening vast.
De uitvoering van het vastgestelde beleid is opgedragen aan een kleine kerkenraad. De kleine kerkenraad komt maandelijks bijeen.
De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door het moderamen, dat bestaat uit de voorzitter, de scriba en de predikant.
We zullen regelmatig deze nieuwe bestuursvorm evalueren en zo nodig bijstellen.

Voor de samenstelling van kleine kerkenraad en moderamen zie Werkgroepen / Kerkenraad.

De activiteiten zelf zijn gegroepeerd in een aantal werkgroepen en taakgroepen. Op dit moment kennen we de volgende werkgroepen:
– pastoraat met wijkpastoraat en bezoekgroep ouderen
– eredienst en kerkmuziek
– kringen en ontmoetingen
– jeugd & gezin
– privacy
– diaconie, met de taakgroepen ZWO (zending, werelddiaconaat, ontwikkelingssamenwerking) en ACO (activiteitencommissie ouderen)
– kerkrentmeesters.

Voor de samenstelling en activiteiten van deze werkgroepen zie Werkgroepen / desbetreffende werkgroep – taakgroep.

Ten slotte zijn er ad hoc taakgroepen, die in een beperkte tijd een specifieke taak afronden. Voorbeelden hiervan waren / zijn de taakgroep Exploitatie Klokkenkamp, de taakgroep Uitvaartcentrum die de voor- en nadelen van een uitvaartcentrum heeft onderzocht, de taakgroep Klokkenkamp 2013 die de hele ver- en nieuwbouw van de Klokkenkamp heeft begeleid, de taakgroep Fondsenwerving die financiële bijdragen voor de ver- en nieuwbouw van de Klokkenkamp bij externe partijen heeft geregeld, de taakgroep Klokkenkamp 2018 die een businessplan voor de Klokkenkamp opstelt.