Diaconie

Doel
Het verzorgen en het beheren van alle materiële, immateriële en financiële zaken alsmede alle roerende en onroerende goederen van diaconale aard. Net als bij de eerste christengemeente geldt ook nu nog als diaconale opdracht barmhartigheid en opkomen voor gerechtigheid.

9 diakenen + 7 medewerk(st)ers diaconaat

Bij de diaconie gaat het om de zorg voor mensen die waar ook ter wereld in moeilijkheden verkeren. De diaconale taken kunnen globaal in drie categorieën worden ingedeeld:
– diaconaat in de gemeente. Aandacht voor ouderen, zieken en gehandicapten en voor degenen die in ernstige financiële moeilijkheden verkeren.
– diaconaat in de samenleving, zoals de aandacht voor vluchtelingen en de verslavingsproblematiek.
– diaconaat wereldwijd. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de grens.

De werkgroep diaconie bestaat uit het College van diakenen (ambtsdragers, dus tevens lid van de kerkenraad) en medewerkers diaconaat (sommigen ambtsdrager met een bijzondere taak). De voorzitter van het College van diakenen vertegenwoordigt het college in de kleine kerkenraad.
De werkgroep heeft een aantal taken. Hierna volgen de namen van degenen die hierop kunnen worden aangesproken.

naam taak T
diakenen
Yke de Jong voorzitter, schuldhulpverlening, onroerend goed, vluchtelingenwerk 27 47 66
Jeanette Spoelder secretaris 26 11 05
Hans Tadema 27 63 68
John Sportel financiën, collectes, administrateur 26 12 21
Dora Brinkhorst groene kerk 27 38 23
Janny Daling vakantieweken, acties 27 46 90
Bertha Fernhout  vakantieweken, acties, maaltijdgroepen 0622 738 407
Fred Gerritsen Dankdagcollecte 0620 117 735
Rie Hoekman acties 27 34 78
medewerkers diaconaat
Theo Bakker collectes 27 41 28
Jan van den Berg collectes 27 17 38
Roel Hoekman kerkradio 27 34 78
Ria Klaver bijzondere erediensten 27 43 05
Ruud Schuite collectes 27 31 92
Herman Wilbrink collecteopbrengst, kerkradio 26 38 83
vacant Open Deur

De e-mail adressen van voorzitter resp. secretaris van het college van diakenen zijn:
Yke de Jong, E yke@dejong.es
Teus van Luttikhuizen, E diaconie@hofkerkgoor.nl

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is NL66 SNSB 0908 7637 43 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Goor.

Activiteitencommissie Hofkerk (ACH)
zie aldaar.