Solidariteitskas

Met het ontstaan van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 is een landelijke Solidariteitskas gevormd voor (incidentele) grote uitgaven door gemeenten, specifieke ondersteuning van projecten voor jongerenwerk en gemeenteontwikkeling van gemeenten die hiertoe financieel (nog) niet in staat zijn, en bijzonder pastoraat onder doven, studenten, schippers en justitiële inrichtingen. Hiervoor worden de belijdende leden en doopleden vanaf 21 jaar van alle gemeenten aangeslagen voor een vast bedrag, de laatste jaren € 10. Hiervan moet de helft aan de landelijke Solidariteitskas worden afgedragen, de andere helft mag worden besteed binnen de eigen gemeente.
Jaarlijks vindt in de maand mei een inzameling plaats ter dekking van deze verplichte afdracht.