Pastoraat

Doel

Het bevorderen en coördineren van, en het uitvoering geven aan, het omzien naar elkaar in de gemeente en het samen zoeken en ontdekken van de weg die God met ons wil gaan.

Leden werkgroep pastoraat
Hetty Bieleman, voorzitter, tevens coördinator pastoraat, Bronnincreef 8, T 27 42 26, E hettyb19@hotmail.com
Rinny Schuite, Iependijk 29, T 27 16 57, E rinnyschuite@outlook.com
Riekele Bijleveld, Spoorstraat 22, T 26 24 69, E rjbijleveld@hotmail.com
Anke de Boer, beleid, de Kerkegaarden 30, T 26 08 39, E deboer12@planet.nl
vacature

Wat is pastoraat?
Pastoraat zou je misschien het beste kunnen omschrijven met: omzien naar elkaar. Of om het bijbelser te zeggen: ‘je broeders hoeder zijn’. ‘Hoe gaat het met je?’ is daarom een kernvraag in het pastoraat. Niet uit bemoeizuchtige nieuwsgierigheid maar uit oprechte interesse. En daarmee de ander het gevoel geven dat zijn of haar leven er toe doet. In de pastorale gesprekken krijgen daardoor alle mooie en alle moeilijke dingen de ruimte om verteld te worden. Het kan dus over van alles gaan: over de gezondheid, de kinderen, relaties, de moeite met het ouder worden, levensvragen, geloof.

Binnen de kerkelijke gemeente kijken we naar elkaar om, zoeken we elkaar op met een luisterend oor.  Bij ziekte of andere crisismomenten, maar ook bij feestelijke momenten zoals geboorte, huwelijksjubilea, e.d. Een pastorale ontmoeting is anders dan een gesprek bij de buren of goede vrienden. Dat heeft te maken met de vertrouwelijkheid, maar ook met gerichtheid op de ander. Als je op pastoraal bezoek komt vertel je niet je eigen verhaal, maar luister je vooral naar het verhaal van de ander.

Hoewel ieder mens de ‘opdracht’ heeft naar de ander om te zien, hebben we in de Protestantse gemeente Goor het pastoraat georganiseerd en zijn er wijkouderlingen en pastoraal medewerkers die op bezoek gaan. Er is in principe geen onderscheid tussen wijkouderlingen en pastoraal medewerkers. Het verschil is dat de ouderling onderdeel uitmaakt van de kerkenraad, een coördinerende taak heeft in de wijk, en voor gemeenteleden van wie het adres nog niet wordt bezocht door een pastoraal medewerker de directe contactpersoon is.

Ook de predikant doet pastoraal werk. Vaak gaat het dan voornamelijk om crisissituaties, zoals bij ernstige ziekte, overlijden, rouw en verdriet, problemen in de relatiesfeer. Of om geloofs- en zingevingsvragen. Ook hier staat de vraag centraal: Hoe gaat het met je, in je verdriet, in je omgaan met de ziekte, in je omgaan met je geloof of twijfel, in je omgaan met de relatie met God.

Vanwege de omvang van de Hofkerk gemeente heeft de predikant niet de mogelijkheid om alle mensen structureel te bezoeken, maar u kunt hem altijd bellen om een afspraak te maken.

Het omzien naar elkaar wordt ook vormgegeven door (groot)huisbezoek, wijk-/sectieavonden, verwelkoming van nieuw ingekomen gemeenteleden en bezoeken bij geboorte.

Wijkindeling
De protestantse gemeente omvat van de gemeente Hof van Twente de kern Goor, de buurtschapen Elsenerbroek en Kerspel Goor, alsmede het landgoed Weldam. Bovendien is een aantal gemeenteleden woonachtig in de kernen Diepenheim, Hengevelde en Markelo.

De kerkelijke gemeente is verdeeld over vier ongeveer even grote wijken: A, B, Cnaamloos-2 en D (zie plattegrond). Daarop zijn ook de grenzen van de wijken aangegeven. Diepenheim en Hengevelde vallen onder wijk B, Markelo (kern) valt onder wijk C.

Elke wijk heeft een coördinerende (pastorale) ouderling en een aantal pastorale medewerk(st)ers. Per straat is de pastorale medewerk(st)er aangegeven. Let erop dat sommige straten gedeeld zijn. En sommige straten zijn nog vacant. Wij hopen met uw medewerking hierin snel verandering te kunnen aanbrengen!