ANBI

Algemene gegevens Hofkerk Goor behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkelijke gemeente

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Goor
Telefoonnummer: 0547 272 337
RSIN/Fiscaal nummer: 002636463
Nummer KvK: 76442136
Website adres: www.hofkerkgoor.nl
E-mail: kerkenraad@hofkerkgoor.nl
Adres: Diepenheimseweg 2
Postcode: 7471 LX
Plaats: Goor
Postadres: zie adres

De Protestantse gemeente te Goor is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Goor.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 70 leden, die zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt zes leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in het vaststellen van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “De roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via protestantsekerk.nl/anbi-pkn zoeken op beleidsplan 2021-2025 “De toekomst open tegemoet”.

Het Beleidsplan 2019 – 2022 van onze gemeente is op 20 november 2018 door de kerkenraad vastgesteld.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De activiteiten in het jaar 2020 zijn in hoge mate beperkt door de overheidsmaatregelen inzake het corona virus.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant verricht zijn vn. pastorale en diaconale werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Baten en lasten kerkelijke gemeente
 [bedragen in €] begroting 2021 rekening 2021 rekening  2020
baten
Opbrengsten uit bezittingen 42.000 45.767 43.765
Rentebaten 10 6 36
Bijdragen kerkleden 134.000 133.741 141.528
Door te zenden collecten -400 -390 -334
Subsidies en overige bijdragen van derden 34.100 28.186 25.520
Totaal baten 209.710 207.309 210.506
lasten
Lasten kerkelijke gebouwen 85.960 43.946 93.117
Lasten niet-kerkelijke eigendommen 7.000 13.573 7.138
Afschrijvingen 750 750 750
Pastoraat 95.000 91.223 94.716
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 11.570 9.422 3.226
Bijdragen aan andere organen 9.330 9.218 9.677
Salarissen en vergoedingen 11.300 11.627 23.036
Kosten beheer, administratie en archief 12.000 11.524 13.554
Rentelasten/bankkosten 800 1.159 1.034
Totaal lasten 233.710 192.444 246.246
Operationeel resultaat -24.000 14.867 -35.740
Incidentele baten 4.009 14.786
Incidentele lasten -2.005 -6.765
Mutaties bestemmingsreserves/voorzieningen -18.521 13.921
Resultaat -24.000 -1.650 -13.800

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vrijwilligersvergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting

Ten gevolge van covid-19 zijn de inkomsten uit verhuur en buffetomzet in 2021 sterk achtergebleven, vandaar een negatief eindresultaat. Dat zal ook in 2022 het geval zijn.

De staat is in pdf format te downloaden: JR2021 FRIS ANBI.

Diaconie

A Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Goor
RSIN/Fiscaal nummer: 824125526
Nummer KvK: 76442233
Website adres: www.hofkerkgoor.nl
E-mail: diaconie@hofkerkgoor.nl
Adres: Diepenheimseweg 2
Postcode: 7471 LX
Plaats: Goor
Postadres: zie adres

De Protestantse gemeente te Goor is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Goor.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 70 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 11 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 6-9).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zei verder artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “De roeping van kerk en gemeente”.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn zoeken op beleidsplan 2121-2025 “De toekomst open tegemoet”.

De huidige en voorgenomen activiteiten zijn opgenomen in het Beleidsplan 2019 – 2022 dat op 20 november 2018 door de kerkenraad is vastgesteld.

De diaconie verwerft haar inkomsten uit collectes/giften, opbrengsten uit onroerende goederen (verhuur woningen) en rente over uitstaande geldmiddelen.

De diaconie zorgt voor het onderhoud van acht verhuurde woningen. Het streven is de woningen in goede staat van onderhoud te houden. Verbeteringen worden in overleg met de bewoners aangebracht, die dan ook in de huur doorberekend worden. T.a.v. de liquide middelen streeft de diaconie ernaar om voor haar gelden de optimale rente te krijgen door deze onder te brengen bij een betrouwbare bankinstelling. Ze mag haar gelden niet aanwenden voor risicovolle beleggingen of voor welke andere risicovolle financiële constructies dan ook.

De diaconie streeft ernaar om de haar toevertrouwde financiële middelen optimaal te gebruiken voor diaconale activiteiten zowel plaatselijk, regionaal als wereldwijd. Het beleid is er op gericht, dat ook op de langere termijn de diaconie kan beschikken over voldoende financiële middelen om haar taken op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. De diaconie heeft hierbij geen winstoogmerk.

E. Beloningsbeleid.

Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten begroting 2021

rekening 2020

rekening 2019
 [bedragen in €]
baten
Opbrengsten uit bezittingen 34.900 34.783 33.819
Bijdragen kerkleden 10.328 12.537 12.156
Totaal baten 45.228 47.319 45.975
lasten
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 24.728 22.828 20.753
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3.800 3.562 3.309
Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen 4.000 4.299 4.700
Lasten beheer en administratie, bankkosten, rente en archief 7.400 7.096 6.783
Lasten overige eigendommen en inventarissen 12.800 12.163 11.026
Totaal lasten 52.728 49.948 46.570
Resultaat -7.500 -2.629 -596

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit ook vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

FRIS – Protestantse gemeente te Goor DIA J2020 – ANBI-overzicht bevat een uitgebreider overzicht.


Hofkerk / De Klokkenkamp / Kerkelijk Bureau
Diepenheimseweg 2
7471 LX  GOOR
T  (0547) 27 23 37
E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

Openingstijden Kerkelijk Bureau:
op afspraak.