ANBI

Algemene gegevens Hofkerk Goor behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkelijke gemeente

A. Algemene gegevens.

Naam ANBI: Protestantse gemeente te Goor
Telefoonnummer: 0643 147 259
RSIN/Fiscaal nummer: 002636463
Nummer KvK: 76442136
Website adres: www.hofkerkgoor.nl
E-mail: kerkenraad@hofkerkgoor.nl
Adres: Diepenheimseweg 2
Postcode: 7471 LX
Plaats: Goor
Postadres: zie adres

De Protestantse gemeente te Goor is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Goor.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 16 leden, die zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt zes leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in het vaststellen van o.a. de begroting en de jaarrekening.

Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “De roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via protestantsekerk.nl/anbi-pkn zoeken op beleidsplan 2021-2025 “De toekomst open tegemoet”.

Het beleidsplan van onze gemeente is op 20 april 2023 door de kerkenraad vastgesteld en te vinden via bijgaande link: beleidsplan 2023-2026.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

De activiteiten in het jaar 2023 zijn beïnvloed door het vertrek van onze predikant per 1 oktober 2022. Gelukkig hebben wij sinds 1 december 2022 een consulent voor 0,2 fte en sinds 16 februari 2023 een kerkelijk werker belast met het (ouderen)pastoraat voor 0,4 fte

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont voldoende continuïteit, rekening hehoudend met de vacature predikant. In het pastoraat worden pastorale werkzaamheden verricht, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Resultatenoverzicht.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen uitgaven van de kerk in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en uitgaven.
De voorgenomen uitgaven voor 2024 zullen hopelijk weer in lijn liggen met een predikant van 0,7 fte.

Baten en Lasten [€] begroting 2023

rekening 2023

rekening 2022
Baten
Onroerende zaken 46.400 75.116 60.691
Rente 866 5
Bijdragen van kerkleden 127.000 122.640 130.345
Door te zenden collecten -400 -260 -390
Subsidies en bijdragen 58.500 50.660 29.347
Totaal Baten A 231.500 249.022 219.998
Lasten
Kerkelijke gebouwen 106.000 96.382 55.817
Niet-kerkelijke eigendommen 15.300 15.194 23.773
Afschrijvingen 750
Pastoraat 89.500 41.568 79.771
Kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 8.000 18.349 6.418
Bijdragen aan andere organen 9.700 8.831 9.833
Salarissen en vergoedingen 11.600 9.726 9.582
Beheer, administratie en archief 13.100 14.141 19.111
Bankkosten 1.300 1.821 1.346
Totaal lasten A 254.500 206.012 206.401
Operationeel resultaat (A) -23.000 43.010 13.597
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 6.000 72.866 35.348
Incidentele lasten -6.000 -7.103 -3.030
Incidentele baten en lasten (B) 65.763 32.318
Resultaat verslagjaar (A+B) -23.000 108.773 45.915
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 20.985 5.000
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 1.185 2.219
Toevoegingen bestemmingsreserves -125.797 -47.000
Toevoegingen bestemmingsfondsen -4.200
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -103.627 -43.981
Resultaat naar Algemene reserve (D -23.000 5.146 1.934

Dit Resultatenoverzicht uit FRIS is ook als .pdf beschikbaar: Resultatenoverzicht.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van traktement voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vrijwilligersvergoedingen) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Diaconie

A Algemene gegevens.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Goor
RSIN/Fiscaal nummer: 824125526
Nummer KvK: 76442233
Website adres: www.hofkerkgoor.nl
E-mail: diaconie@hofkerkgoor.nl
Adres: Diepenheimseweg 2
Postcode: 7471 LX
Plaats: Goor
Postadres: zie adres

De Protestantse gemeente te Goor is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse Gemeente te Goor.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad ca. 70 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 11 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 6-9).

C.  Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zei verder artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “De roeping van kerk en gemeente”.

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn zoeken op beleidsplan 2121-2025 “De toekomst open tegemoet”.

Het beleidsplan van onze gemeente is op 20 april 2023 door de kerkenraad vastgesteld en te vinden via bijgaande link: beleidsplan 2023-2026.

De diaconie verwerft haar inkomsten uit collectes/giften, opbrengsten uit onroerende goederen (verhuur woningen) en rente over uitstaande geldmiddelen.

De diaconie zorgt voor het onderhoud van acht verhuurde woningen. Het streven is de woningen in goede staat van onderhoud te houden. Verbeteringen worden in overleg met de bewoners aangebracht, die dan ook in de huur doorberekend worden. T.a.v. de liquide middelen streeft de diaconie ernaar om voor haar gelden de optimale rente te krijgen door deze onder te brengen bij een betrouwbare bankinstelling. Ze mag haar gelden niet aanwenden voor risicovolle beleggingen of voor welke andere risicovolle financiële constructies dan ook.

De diaconie streeft ernaar om de haar toevertrouwde financiële middelen optimaal te gebruiken voor diaconale activiteiten zowel plaatselijk, regionaal als wereldwijd. Het beleid is er op gericht, dat ook op de langere termijn de diaconie kan beschikken over voldoende financiële middelen om haar taken op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. De diaconie heeft hierbij geen winstoogmerk.

E. Beloningsbeleid.

Leden van het College van Diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten [bedragen in €] begroting 2023

rekening 2022

rekening 2021
Baten
Opbrengsten uit onroerende zaken 37.300 36.743 36.581
Opbrengsten uit rente 7
Opbrengsten uit levend geld 7.028 9.550 7.431
Door te zenden collecten en giften 3.000 23.358 10.619
Totaal Baten A 47.528 69.658 54.631
Lasten
Kosten niet-kerkelijke eigendommen 15.900 14.647 25.065
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 2.000 4.872 1.884
Bijdragen aan andere organen 2.488 2.287 2.269
Kosten beheer en administratie 6.440 6.100 5.995
Bankkosten 500 590 458
Diaconaal werk plaatselijk 9.800 9.352 6.968
Diaconaal werk regionaal/landelijk 3.400 1.941 2.034
Diaconaal werk wereldwijd 9.000 8.795 5.694
Afdrachten door te zenden collecten 3.000 26.000 4.262
Totaal Lasten A 52.528 74.584 54.629
Operationeel resultaat (A) -5.000 -4.926 2
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten 166.000 34.000
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B) 166.000 34.000
Resultaat verslagjaar (A+B) -5.000 161.074 34.002
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves 22.636 2.731
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves -185.994 -43.088
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) -63.358 -40.357
Resultaat naar Algemene reserve (D -5.000 -2.284 -6.355

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De diaconie bezit ook vermogen in de vorm van woningen en geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

 


Hofkerk / De Klokkenkamp / Kerkelijk Bureau
Diepenheimseweg 2
7471 LX  GOOR
T 0643 147 259
E deklokkenkamp@hofkerkgoor.nl

Openingstijden Kerkelijk Bureau:
op afspraak.