doopdienst 17 oktober

In de dienst van 17 oktober werden gedoopt
Steyn Hakkers
Willem Lucas van Blijderveen
Daan Lucas van Wanrooij

 

Peuter kleuter viering 31 oktober

Zondag 31 oktober is er weer een peuter kleuter viering in de Hofkerk.

Het thema is delen. We hebben zoveel te delen met elkaar en op zoveel gebieden.
En natuurlijk mogen betekenisvolle verhalen hierin niet ontbreken. Ze hebben ons echt iets te vertellen.
We hebben er eentje uitgezocht en gaan het samen beleven. En natuurlijk hoort daar een optocht bij!
Kom je ook? En neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee.

Nieuwsbrief 14 oktober

Zondag 17 oktober doopdienst
Komende zondag worden er in een feestelijke dienst drie kinderen gedoopt:
Steyn Hakkers, Willem Lucas van Blijderveen en Daan Lucas van Wanrooij.
Aan de dienst die is voorbereid met de doopouders werkt ook het Interkerkelijk Jongerenkoor Power uit Wierden mee.
Het verhaal van Mozes in het biezen mandje staat centraal in de dienst.
Een lief romantisch verhaaltje of een diep verhaal dat de kern van ons leven raakt én duidelijk maakt wat dopen betekent?

Avondgebed op dinsdagavond
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.
19 oktober thema: heling
26 oktober thema: vertrouwen
Iedereen is van harte welkom.

Ontmoetingsgroep Ars Vivendi
Jong volwassen in gesprek over leven en geloof, over bijbel en kunst. Zaterdag 16 oktober van 19.30 – 20.00 uur bij ds. Wim de Jong,
Oude Diepenheimseweg 4.
Thema: De ecologische crisis, de rol van cultuur en taal in ons geloof, in ons denken en handelen. We kijken o.a. naar kunst van Eli Content en Marc Chagall.
Informatie bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Thema avond Geloof en duurzaamheid 27 oktober
De eerste avond op 29 september waren er 16 deelnemers. We spraken met elkaar over de relatie tussen geloof en duurzaamheid.
Staat in de bijbel de mens centraal, waardoor we mogen heersen over dieren en planten of hebben we de bijbel altijd door een bepaalde culturele bril gelezen, waarin met name mannen centraal staan. En waarin het vrouwelijke, lichamelijke ondergeschikt is aan het mannelijke, geestelijke.
Indringende vragen die ons uitdaagt om op een nieuwe manier naar bijbelse verhalen te kijken, naar man/vrouw relaties en naar de relaties met de natuur. Maar ook werd de vraag gesteld naar hoopvolle verhalen die ons richting kunnen geven.

De volgende avond gaan we ons o.a. verdiepen in het leven van Franciscus van Assisi, die met zijn levenshouding sterke kritiek uitte op de houding van mensen uit zijn tijd. Een nederige levenshouding in eenvoud, maar vooral ook in vreugde. Wat kunnen wij van hem leren?

En daarnaast vervolgen we ons gesprek aan de hand van een aantal bijbelverhalen, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De volgende twee avonden vinden plaats op de woensdagen, 27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp. Mensen die nog willen aansluiten zijn van harte welkom.
Informatie bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 28 oktober om 11.00 uur in de Klokkenkamp. Thema is de blindgeboren man uit Johannes 10

Kerkdiensten
Vanaf 25 september zijn de corona-regels veranderd. Vanuit de Protestantse Kerk Nederland is er na overleg met de overheid een advies opgesteld, Ook in de kerk kan de anderhalve meter worden losgelaten, maar geef elkaar de ruimte. Er hoeft geen bewijs van vaccinatie of test worden getoond om de kerkdienst te bezoeken. Dit past niet bij het open karakter van kerkdiensten waar iedereen welkom is. Maar zorg voor dat mensen die afstand willen bewaren daarvoor de ruimte hebben.

Dit advies is overgenomen door de kerkenraad en er is een opstelling in de kerk gemaakt, waarbij er op enige afstand van elkaar setjes van twee stoelen zijn geplaatst. Zo kunnen we én meer kerkgangers ontvangen én mensen de gelegenheid geven om afstand te bewaren. Tevens zal ook de oostelijke kerkdeur weer open gaan, zodat er meer spreiding in de kerk ontstaat en er meer ventilatie plaats vindt. Na de kerkdienst is er ook weer gelegenheid tot koffie drinken in de Ripperda- en Raesfeltzaal. Wel moet de koffie en thee zelf gehaald worden aan het buffet en de aangegeven looproute naar de zaal gebruikt worden.

Ook voor de andere kerkelijke activiteiten nemen we dezelfde regels in acht. Er is geen bewijs van vaccinatie of test nodig, de anderhalve meter wordt losgelaten, maar er wordt in de opstelling van de ruimte enige afstand gewaarborgd en aan de deelnemers gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Artikel Leerhuis online stichting Pardes
Voor het online leerhuis van Stichting Pardes schreef ik samen met collega Marieke den Hartog (Antwerpen) een bijdrage met als titel:
Op zoek naar het paradijs, een pelgrimsreis. Het is te vinden op https://stichtingpardes.nl/leerhuisonline

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Eén minuutgebed

U, God, bent mijn hulp,
U schiep hemel en aarde.
In U vertrouw ik, waar ik ook ga.
U zult mij vergezellen op al mijn wegen.
Ik roep U wanneer mijn voeten pijn doen,
als ik zwaar adem na een lange klim.
Zon en regen,
water en wind,
duisternis en licht,
mist en kou,
scheppingskrachten
om ons heen
op onze huid
op onze jassen
vertellen van U.
U hebt ze gemaakt.
Vervuld van uw zegen
gaan we verder.
Vrede.
Shalom.
Amen.

(uit de bundel Geht doch! van de Klimaatpelgrims)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Inspiratiefestival Terschelling 22 – 24 oktober

In oktober is het eiland Terschelling decor voor het derde Inspiratiefestival. Met een programma vol vieringen, spirituele wandelingen en muziek vormt het een inspiratiebron voor de dagelijkse en religieuze praktijk.
Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen, bibliodans en veel muziek en cultuur is het Inspiratiefestival, na corona, meer welkom dan ooit.
Het festival wordt georganiseerd door alle kerken op Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk in Nederland en de Raad van Kerken en vindt plaats van vrijdag 22 oktober t/m zondag 24 oktober.
Medewerking wordt onder meer verleend door René de Reuver, Gert-Jan Segers, Herman Wijffels en Stefan Paas.
Ook deelnemen? Meld u snel aan! https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
Ik zal net als drie jaar geleden ook weer deelnemen aan dit bijzondere evenement.
ds. Wim de Jong

organisten onderscheiden met erepenning

De twee organisten van de Hofkerk met de langste staat van dienst (ten minste 50 jaar!), Henk B. Langenkamp en Cees B. van der Sluijs, hebben op voor dracht van het College van kerkrentmeesters de erepenning van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN toegewezen gekregen. Deze is hen na de viering van startzondag 12 september 2021 uitgereikt.

Invulling vacatures baart zorgen

De Kleine kerkenraad heeft de Taakgroep Vitale Functie gevraagd om het huidige organisatiemodel tegen het licht te houden en te adviseren hoe de taken in de kerk de komende tijd het beste kunnen worden opgepakt. De Kerkenraad is hiervan in februari jl. op de hoogte gesteld. [Voor de taakomschrijving en de samenstelling zie onderaan.]

Op korte termijn ontstaan vacatures voor vitale functies die ingevuld moeten worden, onder andere voorzitter van de Kerkenraad, Kerkrentmeesters, Diaconie, werkgroep Eredienst en Kerkmuziek. Maar ook voor de verschillende werkgroepen wordt het steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat betekent wel dat er weer nieuwe mensen voor in de plaats moeten komen!

De taakgroep komt met de volgende suggesties voor de korte termijn:

 1. Voor de continuering van veel vitale functies en taken is het wenselijk dat er voor elke taak een vervanging aanwezig is, ook al is er op korte termijn nog geen vacature. Elke werkgroep zou dit zelf moeten regelen. Als iemand uitvalt en vervanging is op voorhand geregeld, dan loopt de continuïteit geen gevaar.
 2. Vraag niet iemand voor een bepaalde taak binnen een werkgroep, maar als lid van de werkgroep. De taken kunnen dan onderling worden verdeeld of rouleren. Dat is aan de werkgroep.
 3. Mogelijk biedt “duo-banen” een oplossing. Denk daarbij aan voorzitterschap. Je hebt dan een sparring partner, je kunt taken onderling verdelen, en vervanging tijdens afwezigheid is makkelijker. Dit maakt de functie minder zwaar.
 4. Kijk voor de uitvoering van bepaalde taken ook naar vrijwilligers die misschien wat minder betrokken zijn, maar wel bepaalde taken willen oppakken (denk aan digitalisering, administratie e.d.)
 5. Stel een vacaturebank op met taken die vacant zijn of op termijn worden en maak die lijst inzichtelijk voor de gemeente.

Help   help   help

Dit advies klinkt misschien mooi, maar we zijn met elkaar Kerk en zullen deze open plaatsen ook met elkaar moeten invullen. Het kan en mag toch niet zo zijn dat er straks in onze Kerk niet genoeg mensen zijn om alle open plaatsen in de werkgroepen op te vullen. Het gevolg is dan dat de werkzaamheden bij een steeds kleiner groepje vrijwilligers komen te liggen!

Misschien dat je samen met een vriend of vriendin of iemand die je in de kerk of ergens anders tegenkomt het plan oppert om samen iets te doen. Als je met zijn tweeën een taak oppakt, werkt dat waarschijnlijk ook plezieriger.

De tijd dringt!! Denk er niet te lang over na maar kom in actie en geef jezelf op! Laat ons niet in de steek!! We moeten er niet aan denken dat we straks een Kerk zijn zonder vrijwilligers, want dan …………………………………

Geef je op bij de scriba of een van de leden van de werkgroepen.

De Taakgroep Vitale Functies

 

Taakomschrijving
Fase 1

 • neem kennis van de uitkomst van de scenario-discussie die een jaar geleden in de kerkenraad is gehouden
 • bezie of het huidige organisatiemodel nog voldoet aan de eisen die in de komende jaren aan een kerkbestuur worden gesteld;
 • maak een inventarisatie van de belangrijkste taken in bestuur en coördinatie;
 • bezie of de huidige taakomschrijvingen voldoen met het oog op het hierboven gestelde;
 • breng hierover advies uit aan de kleine kerkenraad ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • adviseer de kleine kerkenraad op welke manier de gemeente het beste in dit proces betrokken kan worden;
 • meld aan de kleine kerkenraad of leden van de taakgroep beschikbaar zijn voor fase 2, te weten het in gesprek gaan met mogelijke kandidaten, of dat hiervoor andere mensen moeten worden gevraagd.

Fase 2

 • maak een lijst van kerkleden die voor functies in aanmerking kunnen komen;
 • rapporteer hierover aan de kleine kerkenraad, ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • voer gesprekken met in de kleine kerkenraad geaccordeerde kandidaten.

Samenstelling
Hans Tadema
Hannie van Rijnsbergen
Gerrit Jan van der Veen
André Bouma
Marjet Donkers

Kerkbalans 2021

In januari hebben vrijwilligers bij 715 adressen (= pastorale eenheden) de informatie over Kerkbalans 2021 en de Hofkerkgids 2021 in de brievenbus gedaan. Dit jaar heeft de actie het motto

Geef vandaag voor de Hofkerk van morgen

Vanwege corona is iedereen gevraagd de toezegging zelf in de brievenbus van de Klokkenkamp te (doen) bezorgen.
Tot nu toe hebben wij 471 reacties ontvangen; dit is tweederde. Het totale toegezegde bedrag is nu ruim € 103.000. Dit is 90 % van de begroting 2021 die was gesteld op € 114.500.

De ongeveer 270 gemeenteleden (!) die nog niet hebben gereageerd wordt dus gevraagd gezamenlijk ten minste € 11.500 op te brengen. Aan hen zal dit jaar meer aandacht moeten worden besteed omdat het ophalen van toezeggingen onmogelijk was, maar we kunnen/mogen niet iedereen bezoeken.

College van kerkrentmeesters

Woord van bemoediging

3 okt 2020

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig nog niet in zicht is. Preses synode ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend woord voor alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we bidden:

 • voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar.
 • voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
 • voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
 • voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn
 • voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Namens de Generale Synode,

ds. Marco Batenburg, preses

Nieuwsbrief Hofkerk digitaal ontvangen? – 1 apr

Wilt de u de nieuwsbrief van de Hofkerk direct in uw eigen mailbox ontvangen stuur dan een berichtje aan de predikant Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl