Nieuwsbrief 15 juli

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Recent heeft de overheid weer nieuwe coronabeperkingen aangekondigd. Deze hebben echter geen invloed op kerkdiensten. Het maximum aantal kerkgangers  blijft 100. Echter, onze kerk kan door de nog geldende 1½-meterbeperking ca. 70 aanwezigen hebben, dus als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. Koffiedrinken na afloop binnen zit er nog niet in. En enkele andere ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht: bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd. De gastpredikanten doen hun best om ook een boodschap speciaal voor de kinderen te brengen.
18 juli pastor mw. Dini Beuving
25 juli ds. Egbert van Houwelingen, Hengelo
1 augustus ds. Henk van Dijk, Enter Heilig Avondmaal
Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca zijn de maaltijdgroepen ook weer begonnen op dinsdagavond en woensdagavond. Tevens kan dan de gedachtenishoek worden bezocht.

Inloop
Ook die is weer van start gegaan op donderdagmorgen, waarbij eveneens de gedachtenishoek bezocht kan worden.

Zaterdag 11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen”
We mogen en kunnen elkaar weer ontmoeten. Na een lange periode waarin we te maken hebben gehad met veel beperkingen, lijkt het erop dat weer een Open Kerken Dag kunnen houden op de manier zoals we dat gewend zijn.
Zaterdag 11 september is het zover en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te ontmoeten. Hoe het programma er precies uit komt te zien hoort u nog, maar we kunnen wel vast en tipje van sluier oplichten.
Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en te genieten van het mooie uitzicht over Goor.
Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters, de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek, het pastoraat willen u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden en waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”. Want u herinnert zich vast nog wel de oproep enige tijd geleden van “Help Help Help”, vanwege het ontstaan van de vele vacatures in het kerkelijke werk. Een praatje met een van de leden van de werkgroep kan een hoop informatie opleveren en misschien inspireert u dat wel om “mee te doen”.
Verder zal er een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het feit dat we een Groene Kerk zijn. Hoe, dat zult u nog horen. Ook zal er dan aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar Glasgow. Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Natuurlijk er is ook plaats voor gezelligheid. Zo mogelijk zullen medewerkers van de Roos, met plezier hun zelf gebakken appeltaart serveren. Heerlijk voor bij de koffie.
En er is een” mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de kerk. We willen u nu vast vragen boeken, platen, cd’s klaar te leggen. In de week voorafgaand is er volop gelegenheid deze in te leveren. Naast boeken en dergelijke is ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed zeker welkom.
De werkgroep Kerk en Samenleving

Startzondag 12 september
En aansluitend is het zondag 12 september startzondag, met ook een verrassend programma. Komen dus!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen. Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Taakgroep Vitale vacatures
De taakgroep heeft een aantal suggesties gedaan. Deze laten zich als volgt samenvatten:
– niet direct iemand voor een bepaalde taak – bijv. voorzitter – zoeken, maar juist leden bij een werkgroep aantrekken en de werkgroep dan onderling laten bepalen wie welke taak op zich neemt, eventueel per jaar wisselend;
– een taak kan ook in de vorm van een duo worden ingevuld;
– zoek voor elke taak een vervanger, ook als er geen vacature is;
– er is ook potentieel bij minder direct betrokken kerkleden, bijvoorbeeld op het gebied van digitale communicatie en administratie;
– we gaan een vacaturebank inrichten, zodat duidelijk wordt waar opvolging of aanvulling gewenst is.
Er zijn verschillende namen ingediend bij de scriba, die ze doorgegeven heeft aan de taakgroep. Maar dringend blijft het, want in elk geval kerkenraad, pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, werkgroep eredienst en kerkmuziek moeten per september a.s. door andere kerkleden worden geleid.

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 1 augustus 2021
De avondmaalscollecte is bestemd voor de ‘Stichting Leendert Vriel Hof van Twente’. Dit is een stichting voor terminale thuiszorg. Vrijwilligers van de stichting geven hulp en aanvullende zorg aan ernstig zieken die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen. De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Het verdriet kunnen ze niet wegnemen, wel een deel van de zorg. Ze staan 24 uur per dag klaar. De vrijwilligers krijgen, voordat ze met dit werk beginnen een cursus, zodat ze professioneel kunnen begeleiden.
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Leendert Vriel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!
de Diaconie

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië, om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt van 1 t/m 12 november de VN-klimaat-conferentie plaats. Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatverandering tegen te gaan. In 2015 was er ook een pelgrimage naar de klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca. 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober door Nederland. Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor . Het is de bedoeling, dat de groep een warme maaltijd aangeboden krijgt, een overnachting voor hen geregeld wordt en de volgende morgen ontbijt ontvangt en een lunchpakket voor onderweg.
De vraag, om dit in Goor te organiseren kwam van de landelijke PKN (Kerk in actie, afd. Groene Kerk) én de landelijke R.K. Vastenactie, omdat ook kerken zich zorgen maken over klimaatverandering.
Onze werkgroepen ‘Kerk en Samenleving’ en ‘Groene Kerk’ gaan dit samen met  mensen van de R.-k. Petrus en Pauluskerk in Goor organiseren. Daarbij zullen we een beroep doen op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.-k. kerk, omdat het een oecumenisch gebeuren is.
Op 1 oktober a.s. zijn de Klimaat-pelgrims hartelijk welkom in Goor!
U leest er weer over in het kerkblad van augustus.
Dora Brinkhorst.

Van de voorzitter
Afgelopen zondag 11 juli ging ds Dick Juijn  uit Delden  voor. Als buurman vond hij het fijn om de dienst te kunnen leiden. Hij besloot zijn overdenking uit Marcus 3 met de bede dat de Eeuwige ons een kus op het voorhoofd mag geven en zijn hand op onze schouder legt. En volgens hem is de lekkerste koffie van de week na de preek. Hopelijk binnenkort buiten op het plein? De diaconie staat er klaar voor.

Magazine ZOMER , zomer in de Achterhoek en Twente
De diaconie heeft 300 exemplaren uitgedeeld op 7 campings, hotels en VVV  in de Hof en ook in op de boekentafel liggen exemplaren bestemd voor gasten. Ds. Wim den Braber, voorzitter van de stichting Welkom in de Kerk schreef het voorwoord op de 34ste editie. De kerken uit Overijssel en de Achterhoek presenteren zich in de uitgave voor de gasten die deze zomer de regio bezoeken.
De uitgave kent verschillende ontmoetingen. De lezer leert Joshua Agteres uit Wilsum kennen, die met freestyle voetballen mensen vermaakt. Judith Heutink komt voorbij met haar schaapskudde in de buurt van Havelte. Kirstin Gramlich komt aan het woord als cantor-organist in de Lebuinuskerk. En even praten? Dan kun je de vakantiepastor bellen.
Al met al een fris blad van Topic Creatieve Communicatie in Wierden voor deze zomer. Wijs onze gasten op het zeer herkenbare magazine op de boekentafel.

Ten slotte
Uit Lied 695:

Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht.

Heer, raak ons aan met uw adem, geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels, zegen ons met uw licht.

Ik wens de gezinnen en een ieder een fijne zomer namens de Kleine kerkenraad.

Cees van der Sluijs

Avondmaalscollecte 1 augustus

 

Deze avondmaalscollecte is bestemd voor de Stichting Leendert Vriel Hof van Twente. Dit is een stichting voor terminale thuiszorg. Vrijwilligers van de stichting geven hulp en aanvullende zorg aan ernstig zieken die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen. De vrijwilliger biedt tijd, aandacht en ondersteuning aan degene die gaat sterven en diens naasten. Het verdriet kunnen ze niet wegnemen, wel een deel van de zorg. Ze staan 24 uur per dag klaar. De vrijwilligers krijgen, voordat ze met dit werk beginnen een cursus, zodat ze professioneel kunnen begeleiden.
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. ‘Diaconie Prot. Gemeente Goor’ onder vermelding van “Leendert Vriel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Ingang toren westzijde

Door onze onvolprezen beheerder Herman Wilbrink is de toegang tot het torenportaal aan de westzijde onderhanden genomen. Het monumentale hek dat eerder voor de oostelijke ingang stond maar niet kon worden herplaatst vanwege de vormgeving van het kerkplein, is nu aan de westzijde geplaatst. Een en ander is keurig bestraat, en van stroken groen voorzien. Ten slotte is de bestrating langs de Ontmoeting aangesloten op ons parkeerterrein. Hulde!

Kerkrentmeesters

Invulling vacatures baart zorgen

De Kleine kerkenraad heeft de Taakgroep Vitale Functie gevraagd om het huidige organisatiemodel tegen het licht te houden en te adviseren hoe de taken in de kerk de komende tijd het beste kunnen worden opgepakt. De Kerkenraad is hiervan in februari jl. op de hoogte gesteld. [Voor de taakomschrijving en de samenstelling zie onderaan.]

Op korte termijn ontstaan vacatures voor vitale functies die ingevuld moeten worden, onder andere voorzitter van de Kerkenraad, Kerkrentmeesters, Diaconie, werkgroep Eredienst en Kerkmuziek. Maar ook voor de verschillende werkgroepen wordt het steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat betekent wel dat er weer nieuwe mensen voor in de plaats moeten komen!

De taakgroep komt met de volgende suggesties voor de korte termijn:

 1. Voor de continuering van veel vitale functies en taken is het wenselijk dat er voor elke taak een vervanging aanwezig is, ook al is er op korte termijn nog geen vacature. Elke werkgroep zou dit zelf moeten regelen. Als iemand uitvalt en vervanging is op voorhand geregeld, dan loopt de continuïteit geen gevaar.
 2. Vraag niet iemand voor een bepaalde taak binnen een werkgroep, maar als lid van de werkgroep. De taken kunnen dan onderling worden verdeeld of rouleren. Dat is aan de werkgroep.
 3. Mogelijk biedt “duo-banen” een oplossing. Denk daarbij aan voorzitterschap. Je hebt dan een sparring partner, je kunt taken onderling verdelen, en vervanging tijdens afwezigheid is makkelijker. Dit maakt de functie minder zwaar.
 4. Kijk voor de uitvoering van bepaalde taken ook naar vrijwilligers die misschien wat minder betrokken zijn, maar wel bepaalde taken willen oppakken (denk aan digitalisering, administratie e.d.)
 5. Stel een vacaturebank op met taken die vacant zijn of op termijn worden en maak die lijst inzichtelijk voor de gemeente.

Help   help   help

Dit advies klinkt misschien mooi, maar we zijn met elkaar Kerk en zullen deze open plaatsen ook met elkaar moeten invullen. Het kan en mag toch niet zo zijn dat er straks in onze Kerk niet genoeg mensen zijn om alle open plaatsen in de werkgroepen op te vullen. Het gevolg is dan dat de werkzaamheden bij een steeds kleiner groepje vrijwilligers komen te liggen!

Misschien dat je samen met een vriend of vriendin of iemand die je in de kerk of ergens anders tegenkomt het plan oppert om samen iets te doen. Als je met zijn tweeën een taak oppakt, werkt dat waarschijnlijk ook plezieriger.

De tijd dringt!! Denk er niet te lang over na maar kom in actie en geef jezelf op! Laat ons niet in de steek!! We moeten er niet aan denken dat we straks een Kerk zijn zonder vrijwilligers, want dan …………………………………

Geef je op bij de scriba of een van de leden van de werkgroepen.

De Taakgroep Vitale Functies

 

Taakomschrijving
Fase 1

 • neem kennis van de uitkomst van de scenario-discussie die een jaar geleden in de kerkenraad is gehouden
 • bezie of het huidige organisatiemodel nog voldoet aan de eisen die in de komende jaren aan een kerkbestuur worden gesteld;
 • maak een inventarisatie van de belangrijkste taken in bestuur en coördinatie;
 • bezie of de huidige taakomschrijvingen voldoen met het oog op het hierboven gestelde;
 • breng hierover advies uit aan de kleine kerkenraad ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • adviseer de kleine kerkenraad op welke manier de gemeente het beste in dit proces betrokken kan worden;
 • meld aan de kleine kerkenraad of leden van de taakgroep beschikbaar zijn voor fase 2, te weten het in gesprek gaan met mogelijke kandidaten, of dat hiervoor andere mensen moeten worden gevraagd.

Fase 2

 • maak een lijst van kerkleden die voor functies in aanmerking kunnen komen;
 • rapporteer hierover aan de kleine kerkenraad, ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • voer gesprekken met in de kleine kerkenraad geaccordeerde kandidaten.

Samenstelling
Hans Tadema
Hannie van Rijnsbergen
Gerrit Jan van der Veen
André Bouma
Marjet Donkers

Taizé oecumenische kloostergemeenschap

Taizé (oec. kloostergemeenschap Frankrijk) heeft ons laten weten dat ze half Juni weer opengaan en jongeren weer welkom heten. Voor wie het niet kent… Taizé is echt een aanrader om eens een week te zijn. Waarom?
Omdat je daar de kans krijgt…
*om jongeren uit heel Europa te ontmoeten
*om te ontdekken hoe zij denken over hun leven, studie, relaties, werk en geloof.
* om te ontdekken wie jij zelf bent
* om uit te zoeken waar jij verder mee wil in je leven
* om een week op een andere manier dan dat je gewend bent anderen en jezelf te ontmoeten.

Voor ons als organisatie krijgen we, omdat zij weer open gaan, de voorzichtige kans om ook te ontdekken waar mogelijkheden liggen om de reis dit jaar weer te realiseren. En dus eerst de vraag of er vanuit de jongeren zelf interesse is!

Mocht je niet kunnen en toch interesse hebben om mee te gaan; laat het mij dan z.s.m. weten!

Hartelijke groet; Hanneke Caron (jeugdwerker)

 

Kerkbalans 2021

In januari hebben vrijwilligers bij 715 adressen (= pastorale eenheden) de informatie over Kerkbalans 2021 en de Hofkerkgids 2021 in de brievenbus gedaan. Dit jaar heeft de actie het motto

Geef vandaag voor de Hofkerk van morgen

Vanwege corona is iedereen gevraagd de toezegging zelf in de brievenbus van de Klokkenkamp te (doen) bezorgen.
Tot nu toe hebben wij 471 reacties ontvangen; dit is tweederde. Het totale toegezegde bedrag is nu ruim € 103.000. Dit is 90 % van de begroting 2021 die was gesteld op € 114.500.

De ongeveer 270 gemeenteleden (!) die nog niet hebben gereageerd wordt dus gevraagd gezamenlijk ten minste € 11.500 op te brengen. Aan hen zal dit jaar meer aandacht moeten worden besteed omdat het ophalen van toezeggingen onmogelijk was, maar we kunnen/mogen niet iedereen bezoeken.

College van kerkrentmeesters

besluit kleine kerkenraad over toegang kerkdienst

Naar aanleiding van een verzoek vanuit de gemeente heeft de kleine kerkenraad bezien of het recente advies van de PKN om kerkdiensten weer toegankelijk te maken voor ten hoogste 30 aanwezigen (excl. voorganger en organisatie) kon worden overgenomen. Naar onze mening is dit (nog) niet het geval. Wij hebben hierin de volgende punten meegenomen:

 • een advies van de PKN is geen vrijbrief voor alle gemeenten; per gemeente gaat de (k)kr hier over.
 • het risiconiveau van Twente is 4, oftewel zeer ernstig; dit geldt voor heel Nederland.
 • de Hof van Twente / Goor kent de nodige besmettingen, ook onder gemeenteleden.
 • dat wordt niet minder zolang de reproductiefactor R boven de 1 blijft; hij schommelt nu rond de 1.
 • de kerkgangers zijn in meerderheid de kwetsbare groep.
 • dat geldt ook voor de vrijwilligers die bij heropening extra moeten worden ingezet.
 • kerkrentmeesters willen de kosters niet onnodig belasten.
 • het vaccineren komt langzaam op gang; het is verstandiger om enkele weken te wachten tot hier wat meer schot in zit.

We blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen, en zullen, zodra we het verantwoord vinden, ons besluit aanpassen.

Woord van bemoediging

3 okt 2020

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig nog niet in zicht is. Preses synode ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend woord voor alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we bidden:

 • voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar.
 • voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
 • voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
 • voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn
 • voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Namens de Generale Synode,

ds. Marco Batenburg, preses

Nieuwsbrief Hofkerk digitaal ontvangen? – 1 apr

Wilt de u de nieuwsbrief van de Hofkerk direct in uw eigen mailbox ontvangen stuur dan een berichtje aan de predikant Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Activiteiten Hofkerk

Een greep uit de Hofkerk-activiteiten

 • Elke donderdagmorgen inloop; ontmoeting met koffie en thee.
 • Elke dinsdagavond en woensdagavond een maaltijd voor de doelgroep alleenstaanden
 • Uitgebreide keukenfaciliteit
 • Betrokkenheid bij schuldhulpverlening, ondersteuning minima e.d.
 • Betrokkenheid bij kledingbank
 • Ondersteuning integratie nieuwkomers
 • Ontmoetingen tussen verschillende groepen in de Goorse samenleving, zoals de Dag van de Dialoog en Kleurrijk in de Hof
 • Stiltecentrum met gedachtenisplek voor overledenen en gedachtenisboek
 • Jaarlijkse gedachtenisviering eind november
 • Levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare scholen
 • Speciale aandacht jongeren bij de overgang naar de basisschool, het voortgezet onderwijs, en studie of werk
 • Jeugdwerk voor verschillende leeftijdsgroepen:
  tot 12 jaar
  12 t/m 16 jaar
  17 t/m 20 jaar
 • Startweekend begin september
 • Jaarlijkse pleinmarkt
 • Ontmoetingsgroepen over zingeving, geloof en spiritualiteit: 23+, Samenspraak, basiscursus geloven 7+1, oecumenische bijbelgroep, bijbelgroep ouderen
 • Bezoekwerk aan ouderen en bij ziekte en crisis
 • Ouderenactiviteiten:
  . Kerstviering
  . Paasviering
  . High Tea
  . bustocht in de regio
 • Concerten op het Vierdagorgel
 • Concerten verschillende koren, zoals
  gospelkoor Mozaïek, Eigen wijs, In Between, Inspiration
 • Expositielocatie, zoals
  Kunstbelevingsroute Diepenheim – Goor
  Heerlijck Zicht
 • Educatieprogramma scholen, zoals de Democratiefabriek
 • Website hofkerkgoor.nl
  beeld en geluid; internet; kerkdienst gemist
 • Een eigen jongerenorkest Unico
 • Een eigen gemengd koor Vocanto
 • Ondersteuning van verschillende projecten, zoals
  . scholen en veilig drinkwater in Zuid-Mali
  . centrum voor Roma-kinderen in Roemenië