Nieuwsbrief 13 januari

De eerste nieuwsbrief van de Hofkerk in het nieuwe jaar, een jaar dat begint met veel onzekerheid.
Aan de ene kant is er begonnen met vaccineren, aan de andere kant maakte premier Rutte gisteren bekend dat de lockdown verlengd wordt tot 9 februari. Een moeilijk bericht voor veel mensen, die getroffen worden door de beperkende maatregelen, op welke manier dan ook.
Hoe lang het gaat duren voordat corona niet meer ons leven bepaalt is nog onzeker. We zullen het nog even vol moeten houden, hoe moeilijk dit sommige mensen ook valt.
Laat ons het weten als u zelf behoefte hebt aan contact, een telefoontje, hulp bij bijvoorbeeld boodschappen of anderszins,
of als u iemand weet die deze aandacht goed kan gebruiken.
Ook al kunnen we elkaar een tijdje als gemeenschap niet ontmoeten, we blijven ook op afstand met elkaar verbonden.

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Zondag 17 januari 10.00 uur Oecumenische viering week van gebed voor eenheid

#blijfinmijnliefde. Dat is de oproep die in 2021 centraal staat tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen.
Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes.
Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.
Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

De dienst is opgebouwd uit drie wakes, zoals deze ook in Grandchamp worden gehouden.
Aan deze dienst werken (op afstand) leden en voorgangers mee van de verschillende kerken in Goor eo:
De Rooms katholieke Parochie, de Anglicaanse Parochie, de Arabische Gemeenschap en de Hofkerk.

Zondag 24 januari 10.00 uur
Geroepen worden, is het thema van de beide lezingen van deze zondag: 1 Samuël 3: 1 – 10 en Marcus 1: 14 – 20.
Samuël wordt geroepen in de nacht in een tijd dat woorden van God zeldzaam waren.
En vier vissers, twee maal twee broers, worden door Jezus geroepen om hem te volgen en vissers van mensen te worden.
Zijn het alleen bijzondere mensen die geroepen worden of hebben we allemaal een roeping?
Graag ontvang ik Intenties voor voorbeden.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Gebed uit Taizé
Heilige Geest,
geef dat wij vrede brengen
daar waar verdeeldheid heerst,
dat we door ons leven
een glimp zichtbaar maken
van Gods mededogen.
Ja, geef, dat we door ons leven
uw liefde uitdragen.

en vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Kerkbalans 2021

Ook dit jaar weer wordt de actie Kerkbalans gehouden. De bijdragen van de kerkleden zijn de belangrijkste inkomsten van de Hofkerk, zeker nu de inkomsten uit huur en buffetomzet terugvallen gedurende de corona pandemie.
De actie wordt gehouden de laatste twee weken van januari. Alle belijdende leden en oudere doopleden van de Hofkerk gemeente, alsmede de vrienden van de Hofkerk, worden benaderd voor een bijdrage. Iedereen ontvangt een folder over de plannen voor 2021, en de Hofkerkgids 2021 met alle nuttige informatie over het reilen en zeilen van onze gemeente.
Als vervolg op de proef van vorig jaar en extra aangezet door de pandemie, proberen we zoveel mogelijk toezeggingen via digitale weg binnen te krijgen. Graag uw aandacht voor een e-mail hierover.

College van kerkrentmeesters

Oecumenische online viering 17 januari

Op zondag 17 januari om 10.00 uur is de jaarlijkse oecumenische viering waarin het gebed voor de eenheid centraal staat. Deze viering wordt opgenomen vanuit de Hofkerk en is voor iedereen mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor.
Dit kan direct om 10.00 uur maar ook op een later tijdstip.

Het thema dit jaar is #blijfinmijnliefde. Het is een oproep van Jezus Christus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid. Deze gemeenschap, die het materiaal van de gebedsweek dit jaar voorbereidde, wijdt zichzelf al sinds haar ontstaan aan eenheid en gebed.

De dienst is opgebouwd uit drie wakes, zoals deze ook in Grandchamp worden gehouden. Aan deze dienst werken leden en voorgangers mee vanuit verschillende tradities en culturen in Goor en omstreken.

Woord van bemoediging

3 okt 2020

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig nog niet in zicht is. Preses synode ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend woord voor alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we bidden:

 • voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar.
 • voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
 • voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
 • voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn
 • voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Namens de Generale Synode,

ds. Marco Batenburg, preses

Nieuwsbrief Hofkerk digitaal ontvangen? – 1 apr

Wilt de u de nieuwsbrief van de Hofkerk direct in uw eigen mailbox ontvangen stuur dan een berichtje aan de predikant Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Activiteiten Hofkerk

Een greep uit de Hofkerk-activiteiten

 • Elke donderdagmorgen inloop; ontmoeting met koffie en thee.
 • Elke dinsdagavond en woensdagavond een maaltijd voor de doelgroep alleenstaanden
 • Uitgebreide keukenfaciliteit
 • Betrokkenheid bij schuldhulpverlening, ondersteuning minima e.d.
 • Betrokkenheid bij kledingbank
 • Ondersteuning integratie nieuwkomers
 • Ontmoetingen tussen verschillende groepen in de Goorse samenleving, zoals de Dag van de Dialoog en Kleurrijk in de Hof
 • Stiltecentrum met gedachtenisplek voor overledenen en gedachtenisboek
 • Jaarlijkse gedachtenisviering eind november
 • Levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare scholen
 • Speciale aandacht jongeren bij de overgang naar de basisschool, het voortgezet onderwijs, en studie of werk
 • Jeugdwerk voor verschillende leeftijdsgroepen:
  tot 12 jaar
  12 t/m 16 jaar
  17 t/m 20 jaar
 • Startweekend begin september
 • Jaarlijkse pleinmarkt
 • Ontmoetingsgroepen over zingeving, geloof en spiritualiteit: 23+, Samenspraak, basiscursus geloven 7+1, oecumenische bijbelgroep, bijbelgroep ouderen
 • Bezoekwerk aan ouderen en bij ziekte en crisis
 • Ouderenactiviteiten:
  . Kerstviering
  . Paasviering
  . High Tea
  . bustocht in de regio
 • Concerten op het Vierdagorgel
 • Concerten verschillende koren, zoals
  gospelkoor Mozaïek, Eigen wijs, In Between, Inspiration
 • Expositielocatie, zoals
  Kunstbelevingsroute Diepenheim – Goor
  Heerlijck Zicht
 • Educatieprogramma scholen, zoals de Democratiefabriek
 • Website hofkerkgoor.nl
  beeld en geluid; internet; kerkdienst gemist
 • Een eigen jongerenorkest Unico
 • Een eigen gemengd koor Vocanto
 • Ondersteuning van verschillende projecten, zoals
  . scholen en veilig drinkwater in Zuid-Mali
  . centrum voor Roma-kinderen in Roemenië

Recente activiteiten

Naast de rubriek Actueel heeft de website ook een rubriek Recent. Daarin zijn activiteiten opgenomen die niet meer actueel zijn, maar die we wel graag nog enige tijd willen tonen omdat ze een beeld geven van een actieve gemeente. En vaak zijn daar foto’s aan toegevoegd.

Naar surfen dus!