Wilgensproonk oaver de Regge

Wilgensproonk oaver de Regge

Op donderdag 8 april ‘doopte’ ik de door mij geplante wilgenteen met de naam ‘Ontmoeting” als onderdeel van het project Wilgensproonk oaver de Regge.

Nadat de gemeente Hof van Twente recentelijk het terrein van de voormalige N.V. Twentsche Stoomblekerij (TSB) heeft aangekocht zijn aan de Gruttostraat in Goor de bouwhekken verwijderd bij een perceeltje waar ooit een ambtswoning van de stoomblekerij heeft gestaan. Gedurende vele jaren heeft daar de familie Poortman gewoond.

 Na het verdwijnen van de bouwhekken wilde buurtbewoner Gerrit Klaassen het tot beukenbosje vergroeide perceel terugbrengen in een natuurlijker staat. Allereerst deed hij dat door ter plekke al het zwerfvuil op te ruimen. Gaandeweg en met de hulp van enkele kenners leerde hij ecologische en historische karakteristieken van het terrein nader kennen. De aangrenzende watergang tussen de retentievijver in de wijk Hiltjesdamweide en de Boven-Regge biedt een unieke biotoop waarbij bosperceel en rivierdal visueel met elkaar te verbinden zijn. Voor een verdere uitvoering nam hij contact op met buurtbewoners, kenners, kennissen en op het project betrokken instanties.

In een paar maanden tijds heeft een en ander geleid tot een wilgenaanplant-project dat zijn aanvang nam vanuit de woonwijken Hiltjesdamweide en De Hogenkamp, gelegen aan weerszijden van de Regge. De wilgenrij begint aan de noord-oostkant van de Regge en krijgt – met de stroom mee – een vervolg aan de oostzijde van het riviertje. Middels een oversteek, de zogenoemde ‘sprong over de Regge’, hier ook ‘wilgenhaak’ genoemd, vormt de jonge bomenrij een zichtbare, haakse verbinding van de westkant van de Regge met de oostoever.

Voor het planten van de wilgentenen heeft Gerrit Klaassen een groot aantal mensen uitgenodigd: wijkbewoners, kinderen van nabijgelegen basisscholen, vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke geledingen en culturen, jongeren en ouderen, mensen die actief zijn in onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, geloofsgemeenschappen, vrijwilligerswerk, (klein)kunst, theater, cultuur, literatuur, journalistiek, kleine ondernemingen, horeca, openbaar bestuur en verenigingsleven (o.m. historie, school- en volksfeesten, muziek, sport). Oudkomers en nieuwkomers, mensen uit Goor, uit de Hof van Twente, maar ook uit de andere gemeenten die aan de Regge liggen en ook mensen uit de Euregio. Zo werd dit project niet alleen een ecologische verbinding, maar ook een verbinding tussen mensen, culturen. Dit juist in een periode waarin de ontmoeting tussen mensen bijna onmogelijk was, zeker tussen mensen uit verschillende ‘groepen’. Inmiddels zijn er 65 wilgentenen geplant.

Op maandag 25 januari mocht ik de vijfde wilgenteen planten. Vele wilgentenen volgden, waarbij ook het gebruik ontstond om de wilgenteen een naam te geven. Tijdens de voorlopige afsluiting van het project op 8 april heb ik de wilgenteen van de Hofkerk alsnog ‘de Ontmoeting” gedoopt, waarbij ik het gedicht ‘Zoveel Goeds’ van Marijke de Bruijne heb voorgelezen.
De ontmoeting verwijst naar de verbinding die is gemaakt tussen zoveel mensen en culturen in dit project, maar ook naar de toekomstige ontmoetings-activiteiten die hieruit voort (kunnen) komen. En uiteraard naar één van de sleutelwoorden uit de Hofkerk zelf. Dit project verbindt ons streven een Groene Kerk te zijn met de ontmoetingsactiviteiten in de Hofkerk en Klokkenkamp en vandaar uit ook in de samenleving (Dag van de Dialoog, Kleurrijk in de Hof).

De nieuwsbrieven over dit project zijn wekelijks verschenen in het Hofweekblad, maar terug te vinden op http://www.twentsetaalbank.nl/media/teksten/20519.html

ds. Wim de Jong

 

Bunker 9 april 19.30 uur

Vanwege groot succes nogmaals op verzoek van de jongeren zelf  een jachtseizoen. Vanavond al! We verzamelen op het plein voor de Bunker aan de Diepenheimseweg 2.

Paasgroet van Cluj

Dr. Arthur Sárosi, executive director
Ágnes Pattantyús, assistent director
Fundația Creștină Diakonia, 400427 Cluj Napoca

Nieuwsbrief 31 maart

Nog een paar dagen en dan is het Pasen. Maar eerst voert de weg van Jezus die we deze week volgen langs lijden en dood, om daar op het allerdonkerste moment nieuw licht te ervaren, nieuwe grond onder de voeten. En kunnen we dat in ons eigen leven ook meevoelen? Ook in alle onrust en onzekerheid van deze tijd, met de vele beperkingen die er nog zijn, die er ook voor zorgen dat we elkaar nog steeds niet in de kerk kunnen ontmoeten. Maar door alles heen mogen we opstaan, de hoop vasthouden en elkaar vasthouden.

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Kerkdiensten in de Stille Week
Alle dagen is er om 19.30 uur een avondgebed of viering, die uitsluitend online  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
We volgen deze dagen de Kruisweg De Acht Dagen van Pasen van Eric Wijnands

Woensdag 31 maart  Avondgebed statie 4: Macht
Witte Donderdag 1 april                statie 5: Maaltijd – we vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer met matses en wijn.
Iedereen is van harte uitgenodigd op afstand mee te delen in deze maaltijd en thuis ook brood of matses en wijn klaar te zetten.
Goede Vrijdag 2 april
                     statie 6: Kruisiging en statie 7: Graflegging
Lezend en zingend volgen we de lijdensweg van Jezus. Aan deze viering werkt een klein zanggroepje mee.
Stille Zaterdag 3 april                    statie 8: het lege graf
We vertellen verhalen in de nacht, verhalen van schepping, van doortocht, van licht dat terugkomt, vaste grond die opnieuw wordt gevonden en we dragen de nieuwe paaskaars binnen. Dan klinkt het Paasevangelie.

Bidden onder het kruis – Hofkerk open
Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is de Hofkerk een aantal uren open voor een gebed onder het kruis.
Dat wat we met ons meedragen: de vragen, de twijfels, de angsten, de zorgen, de pijn mogen we daar neerleggen.
Rondom de liturgische schikking voor in de kerk (Een kruis op een hart van stenen) liggen steentjes, waaronder ieder een briefje met een gebed, een gedachte, zorgen of verdriet kan leggen. Om dit veilig te doen kan steeds één persoon of mensen uit één huishouden de kerkzaal binnen.
De ingang van de kerk aan de centrumzijde is hiervoor open. We raden aan uw briefje thuis al te schrijven.
Vrijdag 2 april 10.30 – 16.30 uur
Zaterdag 3 april 10.00 – 13.00 uur

Paasmorgendienst 4 april 10.00 uur
In de paasavondviering nog aarzelend, maar nu mogen we voluit de opstanding van Christus vieren. De weg van liefde was niet tevergeefs, niet doodlopend, maar wordt iedere keer opnieuw geboren. En dat is ook het thema van de dienst. Vrouwen komen bij het graf en vinden het leeg. De dood heeft Jezus niet vast kunnen houden. Een tuin gaat bloeien. We kijken naar de 8e statie van de Kruisweg de Acht Dagen van Pasen, waarin de berg in een ander licht komt te staan. Een open graf en opnieuw het teken van hoop: de regenboog. Het leven staat weer op. Kunnen wij dat ook in ons eigen leven ervaren, in deze bijzondere tijd, dat het leven weer op kan staan?

We sluiten in deze dienst het thema van kerk in actie af met een samenvatting van de zeven werken van barmhartigheid: Ik ben er voor jou.
Aandacht voor kansarme kinderen in Zuid Afrika. (zie bericht hieronder)

Rainbow heeft zijn laatste logeerweek er op zitten en komt ons weer zijn belevenissen vertellen en brengt ons vast en zeker weer post als steuntje op onze levensweg.

Aan deze dienst zal een klein zanggroepje (vier personen) meewerken
en daarnaast luisteren we naar twee mooie liederen uit het Paasoratorium Als de Graankorrel sterft.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Bericht van Kerkinactie – Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Wanneer wij wanhopen

Wanneer wij wanhopen.
wanneer de wereld vol verdriet is,
wanneer we geen uitweg zien,
en alle hoop is vervlogen,

Wentel de steen af.

Hoewel we bang zijn voor veranderingen,
hoewel wij nog niet gereed zijn,
hoewel wij liever zouden klagen en wegrennen,

Wentel de steen af.

Want wij komen eraan met de vrouwen,
want wij hopen wanneer hoop ijdel is,
want U roept ons vanuit het graf
en U wijst ons de weg.

Wentel de steen af.

(Janet Morley)

Gezegende paasdagen gewenst
Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Paasgroet van en aan Eisenach

via Albert Kappers

Nieuwsbrief 7 kindernevendienst

Hallo Allemaal,
De laatste week voor Pasen is aangebroken. En dus ook de laatste nieuwsbrief. Willen jullie ons nog even laten weten hoe jullie het vonden?
Wij hebben genoten van de foto’s die we mochten delen, Rainbow is ontzettend blij dat ze overal heen mocht. Super dat dit mocht van jullie en jullie ouders!  Misschien kan dit nog wel een keertje als jullie het leuk vinden. Laat maar weten!
Natuurlijk hopen we elkaar weer snel in het echt te zien tijdens de Kindernevendiensten.
Heel veel groetjes van ons allemaal!
Dominee Wim en de leiding van de Kindernevendienst Alja, Jantina, Sandra, Ruud, Hanneke en Annigje

week naar Pasen

In de week naar Pasen is er vanaf maandag 29 maart tot en met zaterdag 3 april elke avond om 19.30 uur een avondgebed, waarin elke avond een statie van de kruisweg De Acht Dagen van Pasen van Eric Wijnands centraal staat.
De vieringen zijn te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/

Nieuwsbrief 24 maart

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Zondag 28 maart 6e zondag 40dagentijd Palmpasen
Het thema van deze zondag is: De weg van liefde,  die intocht doet. We lezen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem uit Marcus 11. En hiermee beginnen we ook de Acht dagen van Pasen. We volgen de weg van Jezus stap voor stap en herkennen daarin ook onze eigen weg, ons eigen leven. Waar en hoe doet Jezus nu intocht? In deze wereld? Staan wij zelf open voor zijn weg van liefde?

We volgen deze week de kruisweg ‘de Acht Dagen van Pasen’ van Eric Wijnands.

Vanuit de zeven werken van barmhartigheid staat centraal: de doden begraven
Deze zondag vraagt Kerk in Actie aandacht voor het jeugdwerk van de kerk in Nederland (zie bericht hieronder).

In de de dienst weer een lied uit het Oratorium “Als de graankorrel sterft’ voor de Veertigdagentijd en Pasen van Marijke de Bruijne: Rijden op een ezeltje

En met de kinderen doen we weer een paar stappen op de Levensweg en ontvangen we post van Rainbow.
Rainbow die weer een week bij één van de gezinnen heeft gelogeerd. We zijn weer benieuwd naar de verhalen en foto’s.
Op de website zijn elke week de nieuwsbrieven voor de kinderen te vinden met daarbij ook de foto’s van de logeerpartijen van Rainbow.

Kerkdiensten in de Stille Week
Alle dagen is er om 19.30 uur een avondgebed of viering, die uitsluitend online  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
We volgen deze dagen de Kruisweg De Acht Dagen van Pasen van Eric Wijnands

Maandag 29 maart              statie 2: Angst en Overgave
Dinsdag 30 maart               statie 3: Verraad en Verloochening
Woensdag 31 maart            statie 4: Macht
Witte Donderdag 1 april    statie 5: Maaltijd – we vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer met matses en wijn.
Goede Vrijdag 2 april         statie 6: Kruisiging
statie 7: Graflegging
Stille Zaterdag 3 april        statie 8: het lege graf

Bidden onder het kruis – Hofkerk open

Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is de Hofkerk een aantal uren open voor een gebed onder het kruis.
Dat wat we met ons meedragen: de vragen, de twijfels, de angsten, de zorgen, de pijn mogen we daar neerleggen.
Rondom de liturgische schikking voor in de kerk (Een kruis op een hart van stenen) liggen steentjes,
waaronder ieder een briefje met een gebed, een gedachte, zorgen of verdriet kan leggen.
Om dit veilig te doen kan steeds één persoon of mensen uit één huishouden de kerkzaal binnen.
De ingang van de kerk aan de centrumzijde is hiervoor open. We raden aan uw briefje thuis al te schrijven.

Vrijdag 2 april 10.30 – 16.30 uur
Zaterdag 3 april 10.00 – 13.00 uur

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Bericht van Kerkinactie – Collecte Jong Protestant
PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels, opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in aanraking te komen met de boodschap van Pasen!

Maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v.
Jeugdwerk Protestantse Kerk, o.v.v. Jong Protestant Palmpasen, of doneer online. Hartelijk dank!

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Mensen van de Weg

Mensen van de Weg zijn wij,
zijn voetspoor dat is blijven staan,
de route die wij willen gaan.
Mensen van de Weg zijn wij.

Mensen van het Licht zijn wij,
dat onze weg verlicht en wenkt,
dat kleur aan onze dagen schenkt.
Mensen van het Licht zijn wij.

Mensen van het Woord zijn wij,
dat Licht brengt in ons hart en leeft,
dat aan ons zoeken richting geeft.
Mensen van het Woord zijn wij.

Mensen van de Daad zijn wij,
van wat het Woord ons geeft te doen
op deze dag, in het seizoen.
Mensen van de Daad zijn wij.

Mensen van de Geest zijn wij.
Zij geeft ons kracht en vuurt ons aan
met woord en daad de Weg te gaan.
Mensen van de Weg zijn wij.

Jacqueline Roelofs-van der LInden
Uit: Medemens

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

 

Bidden onder het kruis

Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is de Hofkerk een aantal uren open voor een gebed onder het kruis. Dat wat we met ons meedragen: de vragen, de twijfels, de angsten, de zorgen, de pijn mogen we daar neerleggen.

Rondom de liturgische schikking voor in de kerk (Een kruis op een hart van stenen) liggen steentjes, waaronder ieder een briefje met een gebed, een gedachte, zorgen of verdriet kan leggen.

Om dit veilig te doen kan steeds één persoon of mensen uit één huishouden de kerkzaal binnen. De ingang van de kerk aan de centrumzijde is hiervoor open. We raden aan uw briefje thuis al te schrijven.

Vrijdag 2 april 10.30 – 16.30 uur

Zaterdag 3 april 10.00 – 13.00 uur

 

Peuter kleuter 28 maart 4 uur

Wat was het een feestelijke optocht door de wijk. Kinderen in de peuter kleuter leeftijd gingen samen met hun ouders op ontdekkingstocht.
Bij vertrek kregen ze een nog kale Palmpasen stok mee. Onderweg was er van alles te horen, zien en beleven. En bij elke ‘post’ was er naast een verhaal en een activiteit ook nog van alles om de Palmpasen stok mee te versieren.
Wat een enthousiaste kinderen en ouders. Met dank aan hen en allen die hebben meegewerkt werd het een feestelijk gebeuren!
En natuurlijk was Rainbow de duif ook van de partij! Deze logeerde bij Esra en wilde dit meemaken. We zijn op weg gegaan. En nu op weg naar Pasen.

filmpje!