Bunker 3 juni 19.30 uur

Palmpasen en jongvolwassenen 2022

foto’s Egbert op den Dries

Doopdienst + welkomstdienst 4 en 5-jarigen 27 maart

In deze dienst werd Levi Mattheus Osman gedoopt
en kregen de 4 à 5-jarige
Liane Osman, Noa Kevelham, Sara Gerritsen, Lenne Jacobi, Nikkie Bor, Benthe Pots, Esra Beltman en Sara ter Horst
een rugzakje mee voor de volgende levensfase: basisschool

foto’s Frits Schutte

Nieuwsbrief 15 maart

Avondgebeden in de veertigdagentijd
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens deze avondgebeden gaan we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid op weg naar Pasen. Ook is er aandacht voor de liturgische bloemschikking. Tevens is er het gebed voor vrede voor Oekraïne.

15 maart de zieken bezoeken
22 maart de naakten kleden
29 maart de vreemdeling herbergen
5 april de dorstigen drinken geven
12 april de doden begraven

Er is gelegenheid om in de dienst een kaarsje aan te steken.
Iedereen van harte welkom

Benefietconcert Oekraïne 25 maart
De vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk organiseert op vrijdag 25 maart om 20.00 uur een benefietconcert voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Met medewerking van het Twents JeugdSymfonie Orkest, de Oekraïnsche dansgroep Roesalka en het koor In Between.
Het concert is in de Petrus en Pauluskerk aan de Hengeveldsestraat.
Entree:  5,- maar meer is welkom. Doneren mag ook: NL50 RABO 0156 2841 97

Kerkdienst zondag 20 maart 10.00 uur
Deze dienst op de 3e zondag in de veertigdagentijd staat in het teken van de zeven werken van barmhartigheid. Lezingen uit Jesaja 53 en Johannes 12: 37 – 50  over de lijdende knecht van God.
Met de kinderen gaan we op weg naar het feest met verhalen van vreugde en verhalen van pijn. Vanuit Kerk in Actie aandacht voor de werken van barmhartigheid. Deze zondag: de naakten kleden. De liturgische bloemschikking verbindt de verschillende elementen van de dienst.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Vredesgebed voor Oekraïne tijdens avondgebed
Tijdens de wekelijkse avondgebeden in de Hofkerk op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.00 uur zal er een gebed voor vrede voor Oekraïne worden gehouden. Met woorden, met stilte en met het aansteken van kaarsjes willen we uiting geven aan de gevoelens van verbondenheid met de bevolking van Oekraïne, de vluchtelingen, maar ook aan eigen gevoelens van onmacht, verdriet en angst.

Hulp aan Oekraïne: collecte voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk” (diaconie)
Zoals u weet is de nood van de vluchtelingen in Oekraïne heel erg hoog. Daarom willen wij als diaconie collecteren voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk”.
Deze vereniging onderhoudt al ruim dertig jaar een vriendschapsband met Kiev en zij zet zich nu met man en macht in voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De vereniging is druk bezig om opvang te regelen en geld in te zamelen.
Het is oorlog in Oekraïne. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit en u kunt helpen!
Uw gift is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Hulp aan Oekraïne”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal
In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger van verhalen: de bijbelse verhalen die ons meevoeren en voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van jong en oud.
De verhalen op weg naar Pasen zijn niet allemaal feestverhalen. Ze gaan door alle facetten van het leven heen. Maar het wordt pas echt feest als alle verhalen klinken, van vreugde én van pijn, als alles er mag zijn.
De bijbelse verhalen zijn verhalen van God en mensen en die verhalen gaan door. We herkennen ze in ons eigen leven.

Daarom doen we een oproep aan allen om aan de feestslinger van verhalen een eigen verhaal te hangen. Dat mag en kan van alles zijn: een vrolijk verhaal, een droevig verhaal, een hoopvol verhaal. Met foto’s, plaatjes of tekeningen wordt het verhaal nog beeldender. En gebruik zo mogelijk gekleurd papier. Neem het verhaal in de veertigdagentijd mee naar de kerk en we hangen het aan de slinger.

Leiding Kindernevendienst
ds. Wim de Jong

Kruisweg in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.

Van 18 maart  – 16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur
zondag van 11.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Bibliodrama
Eind maart starten we weer met de avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!
De avonden vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
Woensdag 30 maart 19.30 uur
Woensdag 20 april 19.30 uur
Woensdag 11 mei 19.30 uur
Woensdag 15 juni 19.30 uur
Info en opgave bij Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Mijn mantel is mijn huid

Mijn mantel is mijn huid.
Hij koestert en omarmt mij.
Als ik hem om mij sluit,
beschermt hij en verwarmt mij.
Een stof, die zachtjes streelt,
zo kleurrijk en zo prachtig!
Ik voel mij als een prins,
zo rijk, zo sterk, zo machtig.
Mijn mantel is mijn huid.

Mijn mantel is mijn schild.
Met vrede epauletten
dwing ik mijn status af.
Wie durft zich te verzetten?
Mijn wapen tegen kou,
waag ik dat stuk te snijden?
Geef ik de helft aan jou,
wanneer ik je zie lijden?
Mijn mantel is mijn schild.

Mijn mantel zo vertrouwd!
Maar één kwam langsgereden
die, sterk als een magneet,
van liefde sprak en vrede.
Durft ik het aan, mijn huid,
mijn schild hier op te geven?
Hem achterna te gaan
en kwetsbaar, bloot te leven?
Mijn mantel voelt nu oud.

Jacqueline Roelofs – van der Linden (uit: Medemens 4)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Kruisweg in de Hofkerk

Veertien kunstenaars binnen en buiten de kerk maakten in 2019 een kruisweg in 14 staties, die dit jaar in de tijd voor Pasen weer in de Hofkerk in Goor zullen hangen of staan. Schilderijen, abstract of realistisch, en werken van keramiek en ander materiaal verbeelden het lijden, sterven en opstanding van Jezus. Iedere kunstenaar van uit een eigen interpretatie van het Evangelie verhaal volgens Lucas. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende staties.  De kijker wordt op deze manier uitgedaagd bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan het verhaal.

De openstelling loopt van vrijdag 18 maart tot en met zaterdag 16 april. De kerk is open op donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur, donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur en zondag van 11.30 – 16.30 uur, behalve za 2 april, zo 3 april en za 9 april, dit vanwege uitvoeringen van de Johannes Passion door koor en orkest van de Bachwerkplaats uit Diepenheim.

Er is een boekje te koop met daarin alle 14 staties en teksten voor €2,-

de foto’s zijn rechtenvrij

Bunker 25 februari

Bunker 11 februari

 

Gedachtenisruimte en stiltecentrum

Waarom willen we een gedachtenisruimte en stiltecentrum in de Hofkerk?

Wij zijn van mening dat de kerk bij uitstek een plek is waar mensen kunnen nadenken over zichzelf. Wat betekent geloof voor mij? Wat drijft mij? Wat vind ik belangrijk? Hoe verhoud ik mij tot de ander? Waar vind ik rust in de hectiek en zorgen van alledag?
Maar hier komen ook verleden en toekomst samen. Hier kunnen we stilstaan bij het verlies van dierbaren en de geboorte van nieuw leven.
Wij willen daarom een plek creëren in de Hofkerk voor herdenking en overdenking. Een plek waar gedachten over eigen verleden, heden en toekomst alle ruimte kunnen krijgen.

Waarom nu?

Voor de ruimte onder de toren geldt dat er sprake is van achterstallig onderhoud. De wanden en deuren moeten geverfd, de vloer geëgaliseerd en leidingen weggewerkt. Wij willen deze onderhoudsbeurt aangrijpen om ook de lang gekoesterde wens van een gedachtenisruimte en stiltecentrum te realiseren. We doen dat in overleg met de Gemeente Hof van Twente omdat die verantwoordelijk is voor de kosten van het onderhoud.

Voorgeschiedenis

De idee van een gedachtenishoek en stiltecentrum onder de toren is bepaald niet nieuw. Al in 2014 zijn daarvoor plannen ontwikkeld. Er is een tekening met begroting gemaakt en een bouwvergunning verleend door de gemeente Hof van Twente. In die periode is ook de Klokkenkamp verbouwd en dat heeft ertoe geleid dat het project even werd geparkeerd.

In 2017 is er opnieuw naar gekeken en is door de kerkenraad aan een werkgroep gevraagd om te kijken of het mogelijk was om de bestaande gedachtenishoek in de kerkzaal op te knappen en daar ook een stilteruimte in te maken. Daarvoor zijn toen twee concepten uitgewerkt. Het eerste betrof een ruimte bij de hoofdingang (vanaf het kerkplein) met een glazen scheidingswand en een deur naar de kerk. Het tweede voorstel was de plaatsing van twee mobiele kubussen. Na een meningspeiling onder de gemeenteleden in 2018 bleek weinig draagvlak voor deze twee opties te zijn en werd voorgesteld om het oorspronkelijke idee van een stiltecentrum onder de toren weer op te pakken en dat te combineren met een gedachtenishoek.

Op 10 september 2020 is dat idee gepresenteerd aan de gemeente. Naast enthousiasme waren er ook aarzelingen. Die hadden vooral betrekking op de kosten en de potentiële behoefte aan deze voorzieningen. Met die opmerkingen is de werkgroep weer terug gegaan naar de kleine kerkenraad. Na een uitvoerige discussie met de werkgroep, kwam de kleine kerkenraad tot de conclusie dat het voorstel om beide ruimtes in de toren onder te brengen, het meeste recht doet aan de uitkomsten van de gemeente-avond en de kerkenraad. Daarbij gaven twee overwegingen de doorslag: er wordt geen permanent beslag gelegd op een deel van de kerkzaal en de realisatie bleek financieel haalbaar.

Wat is het voorstel?

De idee is om de ruimte onder de toren op te delen in twee aparte ruimten met een gedachtenisruimte en een stiltecentrum (zie de plattegrond).

Plattegrond

Gedachtenisruimte

Vanuit de kerkzaal kom je in de gedachtenisruimte. Aan de rechterkant bevindt zich dan een tafel met de gedenkboeken en waxinelichtjes. Er wordt ook aandacht besteed aan de geboortes in onze gemeente. Aan de linkerkant komen de grote kandelaren die nu in de gedachtenishoek in de kerk staan. De ruimte wordt verwarmd en er komt een glazen overkapping over dit deel van de ruimte onder de toren om zicht te houden op de toren, om de warmte binnen te houden en om inklimming vanuit het stiltecentrum te voorkomen. De inrichting is nog niet definitief maar er wordt onder andere gedacht aan indirecte wandverlichting en een kleed op de grond.

Stiltecentrum

Het tweede deel is een stiltecentrum. De inrichting wordt afgestemd op die van de gedachtenisruimte. Gedacht wordt aan een tafel met waxinelichtjes langs de rechterwand. Daarmee wordt optisch de tafel uit de gedachtenisruimte doorgetrokken naar het stiltecentrum. Aan de linkerkant zal een zithoek met een bank, tafel en eventueel tijdschriften worden gecreëerd.

Het is niet de opzet om deze ruimte een specifiek christelijk karakter te geven. Hier moeten mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden zich thuis kunnen voelen en bezoekers die zich niet tot een bepaalde stroming rekenen maar alleen even stilte zoeken. Deze ruimte is vanaf de achterzijde van de kerk toegankelijk. Er komt een van boven gesloten tochtportaal tussen de buitendeur en het stiltecentrum zodat de buitendeur tijdens de openingstijden van het stiltecentrum open kan blijven staan. Dat nodigt uit om naar binnen te gaan. Om de warmte beter vast te houden en een wat intiemere sfeer te creëren zal worden nagedacht over een flexibele afdekking van deze ruimte in verband met onderhoud van de klokken en het gewelf.

Niet alle details zijn al uitgewerkt. Over allerlei praktische zaken moet nog verder worden nagedacht zoals inrichting, brandveiligheid, vluchtwegen, het voorkomen van vandalisme, de openingstijden, schoonmaak en beheer.

Hoe gaan we dat betalen?

Het deel van de kosten dat betrekking heeft op achterstallig onderhoud is voor rekening van de gemeente Hof van Twente. De kosten voor de aanpassing naar gedachtenisruimte en stiltecentrum, zijn voor rekening van de Hofkerk. Daarvoor is in de begroting een zogenaamde bestemmingsreserve opgenomen van in totaal €33.000. Wij verwachten op basis van een eerdere globale offerte dat dat voldoende is om de kosten te dekken. Maar omdat het stiltecentrum een publieke functie krijgt, zullen we ook proberen middelen uit andere fondsen te verwerven.

Hoe verder?

Er is een meer gedetailleerde offerte opgevraagd bij de aannemer om het financiële plaatje zo scherp mogelijk te krijgen. Hij heeft toegezegd hier medio januari 2022 mee te komen. Ook zal weer met de gemeente Hof van Twente worden gesproken over het voorliggende plan.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona willen we tekeningen en foto-impressies van dit voorstel in de kerk hangen en na afloop van een dienst toelichten. Op de website van de Hofkerk (http://www.hofkerkgoor.nl) komt in elk geval een foto-impressie te staan. We zullen u daarnaast ook informeren via de nieuwsbrief.

Voor verdere toelichting op het voorstel kunt u contact opnemen met Anneke Schutte (anneke@schutteconsult.nl, tel. 0547-260211) of Riekele Bijleveld (rjbijleveld@hotmail.com, tel. 0547-262469).

En last but not least willen we graag weten wat u ervan vindt. U kunt uw reactie vóór 1 februari 2022 per e-mail sturen aan de scriba’s van de kerkenraad: scribahofkerkgoor@gmail.com. U kunt ook telefonisch contact met een van hen opnemen: Alinda Sportel (tel. 0547-261221) of Hester Kelderman (tel. 06-24938347)

De ontvangen meningen en opmerkingen zullen worden meegenomen in de bespreking op de gemeenteavond/kerkenraadsvergadering van 17 februari (onder voorbehoud).

De werkgroep Gedachtenisruimte & Stiltecentrum,
Anneke Schutte, Fija Ossewaarde, Henk Jelsma, Henk Matel en Riekele Bijleveld

Bovenaanzicht

kerstavond 2021 diner

Op initiatief van Ernst Ossewaarde hebben vier koks en zo’n negen chauffeurs 31 mensen uit onze eetgroepen en ook daarbuiten een kerstmaaltijd bezorgd. Een driegangenmenu: kip cocktail – boeuf bourguignon, rode kool , aardappel/knolselderijpuree, fijne rauwkostsalade – trifle met peer, kaneel, cake en slagroom.
Er waren een heel kookschema, uitserveerschema en bezorgschema opgesteld. Rond 5 uur moest het voorgerecht bij de adressen zijn afgeleverd, rond 6 uur het hoofdgerecht en het nagerecht.
Aan de reacties van de doelgroep te oordelen is dit zoals dat heet ‘in goede aarde gevallen’.

Ernst, chapeau!

kinderkerstfeest 4e advent 2021