Bunker 8 oktober

De jongeren van de Bunker zijn het doolhof nog maar net uit of het volgende avontuur staat alweer op hen te wachten: een crimi!
Foto’s:

12jarigendienst

In de viering van 3 oktober is aandacht besteed aan de jongeren die van de basisschool naar de brugklas van het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Dit betreft dit jaar Maaike Sietsma, Diede Brinkman, Guus Donkers, Ruben Brinkman en Tigran Kasparyan.

Klimaat-pelgrimage, “Gewoon gaan!”

Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië, om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021. Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan. In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.

De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland. De pelgrims kwamen op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor. De groep kreeg een warme maaltijd aangeboden, een overnachting en de volgende dag ontbijt en een lunchpakket voor onderweg.

De vraag, om dit in Goor te organiseren kwam van de landelijke PKN-kerk(Kerk in actie, afd. Groene Kerk) én de landelijke R.K. Vastenactie, omdat ook kerken zich zorgen maken over klimaatverandering. De werkgroepen Groene Kerk en Kerk en Samenleving van de Hofkerk gaan dit samen met parochianen van de R.-k. Petrus en Paulus-geloofsgemeenschap in Goor organiseren. Daarbij is een beroep gedaan op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.-k. kerk, omdat het een oecumenisch gebeuren is.

Mensen uit beide kerken kunnen op 2 oktober een eind meewandelen met de Klimaat-pelgrims! Zij wandelen dan van Goor naar Colmschate, ca 27 km.

Als ook u klimaat-bestendigheid een warm hart toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk, NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt om de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars) te dekken.

Op 1 en 2 oktober a.s. zijn de Klimaat-pelgrims hartelijk welkom in Goor!

De werkgroep “Klimaat-pelgrimage” bestaat uit

Mevr. Ria Doornbusch (R.-k. Parochie)
Mevr. Ellen Holkers (R.-k. Parochie)
Dhr. Wout Klok ( Hofkerk)
Dhr. Gerrit Jan van der Veen ( Hofkerk)
Mevr. Dora Brinkhorst (Hofkerk).

Nieuwsbrief 30 september

Kerkdiensten
Vanaf 25 september zijn de corona-regels veranderd. Vanuit de Protestantse Kerk Nederland is er na overleg met de overheid een advies opgesteld:
Ook in de kerk kan de anderhalve meter worden losgelaten, maar geef elkaar de ruimte.
Er hoeft geen bewijs van vaccinatie of test worden getoond om de kerkdienst te bezoeken. Dit past niet bij het open karakter van kerkdiensten waar iedereen welkom is. Maar zorg voor dat mensen die afstand willen bewaren daarvoor de ruimte hebben.

Dit advies is overgenomen door de kerkenraad en er is een opstelling in de kerk gemaakt, waarbij er op enige afstand van elkaar setjes van twee stoelen zijn geplaatst. Zo kunnen we én meer kerkgangers ontvangen én mensen de gelegenheid geven om afstand te bewaren.
Tevens zal ook de oostelijke kerkdeur weer open gaan, zodat er meer spreiding in de kerk ontstaat en er meer ventilatie plaats vindt.
Na de kerkdienst is er ook weer gelegenheid tot koffie drinken in de Ripperda- en Raesfeltzaal.
Wel moet de koffie en thee zelf gehaald worden aan het buffet en de aangegeven looproute naar de zaal gebruikt worden.

Ook voor de andere kerkelijke activiteiten nemen we dezelfde regels in acht. Er is geen bewijs van vaccinatie of test nodig, de anderhalve meter wordt losgelaten, maar er wordt in de opstelling van de ruimte enige afstand gewaarborgd en aan de deelnemers gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Zondag 3 oktober brugklasdienst
‘Stenen in de rivier’ is het thema van deze dienst waarin de jongeren die dit jaar na de brugklas zijn gegaan centraal staan.
Samen met hun ouders hebben we deze dienst voorbereid. In deze dienst zullen ze hun doopkaars weer aansteken en hun steen in de rivier leggen.
Door hun steen zal de rivier van het leven op een nieuwe manier verder stromen.
En de stenen verwijzen naar het fundament onder hun ‘levenshuis’. Samen hebben we nagedacht hoe hun eigen steen er uit ziet.
In de dienst lezen we het verhaal van de twee mensen die een huis bouwen, de één op zand, de ander op een stenen fundament.
En de jongeren krijgen de zegen mee voor het volgende stukje van hun levensreis.

Avondgebed op dinsdagavond
Vanaf dinsdag 5 oktober is er elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.
Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
Week 2: Levensreis
Week 3: Heling
Week 4: Vertrouwen
Iedereen is van harte welkom.

Klimaat-pelgrimage
Morgen is het zover! De 31 klimaatpelgrims die op weg zijn naar Glasgow komen in Goor aan.
In Glasgow vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.

Naast de 31 pelgrims zijn er ook ruim 30 dagpelgrims die morgen vanaf Borne meelopen naar Goor.
De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjesdamhof en de Hoogenkamp.
Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
Zaterdag 2 oktober om 09.00 vertrekken de pelgrims naar Colmschate.

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi
Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneel-ervaring hebt. Iedereen kan meedoen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13e eeuwse verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes).
Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
op de donderdagavonden 7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Inspiratiefestival Terschelling
In oktober is het eiland Terschelling decor voor het derde Inspiratiefestival. Met een programma vol vieringen, spirituele wandelingen en muziek
vormt het een inspiratiebron voor de dagelijkse en religieuze praktijk.
Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen, bibliodans en veel muziek en cultuur is het Inspiratiefestival,
na corona, meer welkom dan ooit. Het festival, dat georganiseerd wordt door alle kerken op Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit,
de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken, vindt plaats van vrijdag 22 oktober t/m zondag 24 oktober.
Medewerking wordt onder meer verleend door René de Reuver, Gert-Jan Segers, Herman Wijffels en Stefan Paas.
Ook deelnemen? Meld u snel aan! https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/

Petitie Gewoon Gaan
Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen.
We vragen het COP-voorzitterschap en de partijen aanwezig bij COP26 ervoor te zorgen dat de volgende punten worden weerspiegeld in de uitkomsten van de besprekingen.
– Alle regeringen ondernemen actie om de opwarming tot 1,5°C te beperken
– Overheden implementeren oplossingen die prioriteit geven aan het beschermen van
mensen, planeet en ecosystemen boven winst.
– Regeringen voeren beleid en wetgeving in om uiterlijk in 2050 wereldwijd netto nulemissies
te bereiken
– Overheden stellen koolstofneutrale en op de natuur gebaseerde oplossingen centraal in
hun klimaatacties.
– Voor arme en kwetsbare landen en gemeenschappen die het meest lijden onder de
klimaatcrisis moet dringend aanzienlijk meer geld worden vrijgemaakt.

Bekijk de volledige tekst van de petitie en onderteken op https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/

Stenen in de rivier

In een rivier, stromend van de berg
liggen stenen, klein en groot
elke nieuwe steen
laat het water anders stromen
en schuurt de stenen rond en glad

In het leven zijn wij de stenen
kies maar zelf de plek in de rivier
en hoe groot of klein de steen ook
de rivier verandert
stroomt niet meer als daarvoor

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Uitslag quiz kerkrentmeesters open dag 11 sept

Hierbij de uitslag van de aangeboden quiz.

Uitslag quiz kerkrentmeesters 11 september 2021

Er hebben 8 aanwezigen een formulier ingeleverd, van wie twee buiten mededinging (= kerkrentmeester).
Er zijn veel foute antwoorden gegeven. Kijk nog maar eens goed naar de oplossing, want dit zijn basisgegevens die je van onze kerk eigenlijk uit het hoofd moet weten….. 🙂
[Vraag 12 was fout geformuleerd en het antwoord telde dus niet mee.]

De in het vooruitzicht gestelde hoofdprijs – een fles wijn – is gewonnen door Ria Klaver en inmiddels aan haar overhandigd.

Frits Schutte

Nieuwsbrief 17 september

Zondag 19 september Oecumenische vredesviering 10.00 uur in de Hofkerk
Dit jaar staat de oecumenische vredesdienst in het teken van het klimaat, mede ook door de komst van de klimaatpelgrims op 1 oktober in Goor.
De verbinding tussen vrede en klimaat is niet zo heel ver gezocht. Waar oorlog is en strijd wordt doorgaans veel verwoest
en is er geen of nauwelijks aandacht voor het milieu. En andersom kunnen droogte, gebrek aan water tot conflicten en vluchtelingenstromen leiden.
Samen stappen maken, samen erin slagen om de crisis te keren kan ook weer een bron van vrede zijn.

Tegelijkertijd blijven we hoopvol. De hoop mogen we niet kwijtraken. De hoop die voortkomt uit ons geloof.
Hoop is iets anders dan optimisme. En het ontslaat ons niet van onze eigen inzet. Want daar moet het mee beginnen.
En dit sluit nauw aan bij
het thema van de vredesweek dit jaar “Wat doe jij in vredesnaam?” Aan de dienst werken leden mee van de Anglicaanse Gemeente Twente,
de Heilige Geest Parochie, de Arabisch sprekende gemeente en de Protestantse Hofkerkgemeente.
Voorgangers zijn: Simone Yallop, Ria Doornbusch en Wim de Jong

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten geldt vanwege de nog geldende 1,5-meterbeperking dat er ca. 70 in de kerkzaal kunnen.
Als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. En enkele ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:
bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
Er is weer koffiedrinken na afloop van de dienst op het kerkplein (bij droog weer). Uiteraard geldt daar ook de 1,5 meter regel.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Thema avonden Geloof en duurzaamheid
Drie avonden gaan we met elkaar in gesprek over geloof en duurzaamheid. Wat hebben ze met elkaar te maken?
Gaat de bijbel alleen maar over mensen of ook over de natuur, de dieren, de planten?
Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan onze manier van leven, onze manier van denken?
Is er een groene spiritualiteit? Hoe kijken we naar de klimaatcrisis? Is er nog hoop op een kentering?
We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal bijbelverhalen, het zonnelied van Franciscus, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus
en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De avonden vinden plaats op de woensdagen 29 september,
27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp.
Vanwege de coronaregels is er een limiet van deelname. Aanmelden graag bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi
Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneel-ervaring hebt. Iedereen kan meedoen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13e eeuwse verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes).
Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
op de donderdagavonden 7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 23 september om 11.00 uur in de Klokkenkamp.
Thema is ‘Durf je te twijfelen aan je eigen mening’? aan de hand van Johannes 7: 40 – 53

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 26 september 2021 (van de diaconie)
De avondmaalscollecte is bestemd voor ‘VluchtelingenWerk Nederland’.
‘VluchtelingenWerk Nederland’ zet zich in voor een beter beschermingsbeleid voor Afghanen.
Nu de Taliban het land veroverd heeft, is hun werk meer dan ooit nodig.
Enkele punten waarvoor ‘VluchtelingenWerk Nederland’ zich inzet:
⦁    Zij helpen Afghanen zich te herenigen met achtergebleven dierbaren.
⦁    Zij begeleiden Afghanen direct na hun aankomst in Nederland.
⦁    Zij geeft voorlichting over hun aanstaande asielprocedure.
⦁    Zij ondersteunen advocaten bij het opkomen voor Afghanen van wie beroep op asiel is afgewezen.
⦁    Zij roepen ons kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij hard nodig hebben.

Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “VluchtelingenWerk Nederland”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië,
om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.
In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland.

Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor.
De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjensdamhof en de Hoogenkamp.
Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
We zoeken voor pelgrims nog mogelijkheden om te douchen op vrijdagavond op loopafstand van de Hofkerk
Meewandelen kan, op 1 oktober van Borne naar Goor of op 2 oktober van Goor naar Colmschate, opgave via https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk,
Bank: NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars.)

Petitie Gewoon Gaan
Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen.
We vragen het COP-voorzitterschap en de partijen aanwezig bij COP26 ervoor te zorgen dat de volgende punten worden weerspiegeld in de uitkomsten van de besprekingen.

– Alle regeringen ondernemen actie om de opwarming tot 1,5°C te beperken
– Overheden implementeren oplossingen die prioriteit geven aan het beschermen van
mensen, planeet en ecosystemen boven winst.
– Regeringen voeren beleid en wetgeving in om uiterlijk in 2050 wereldwijd netto nulemissies
te bereiken
– Overheden stellen koolstofneutrale en op de natuur gebaseerde oplossingen centraal in
hun klimaatacties.
– Voor arme en kwetsbare landen en gemeenschappen die het meest lijden onder de
klimaatcrisis moet dringend aanzienlijk meer geld worden vrijgemaakt.

Bekijk de volledige tekst van de petitie en onderteken op https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/

De wereld dat zijn wij

Kun jij soms ook zo verlangen
naar een plekje voor jezelf,
waar men jóu echt wil ontmoeten
en de buitenkant niet telt?
Waar de mensen sterk verschillen
van elkaar, van jou, van mij,
maar er enkel naar verlangen
samen en zichzelf te zijn.

Kun jij soms ook zo verlangen
naar een wereld als een thuis,
als een herberg voor de mensen,
heel ver weg of dicht bij huis?
Voor de mensen van de wereld,
mannen, vrouwen, wit of zwart,
voor de groten, voor de kleinen,
heel gewoon of heel apart.

Is er voor die nieuwe wereld
al een plekje in mijn hart?

Tekst: Hans Reinold
Muziek: André van de Lagemaat
De bladmuziek is te downloaden via de webshop van www.vredesweek.nl

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Nieuwsbrief 9 september

Startdienst 12 september in de voetstappen van Franciscus
Het thema van de startdienst op 12 september is “Wees gezegend mijn Heer” ontleend aan de eerste regels van het Zonnelied van Franciscus van Assisi.
Het is een loflied waarin hij allereerst de schepping zijn lof laat zingen op God: de zon, maan en de sterren, de vier elementen wind, water, vuur en aarde.
Daarna volgt de lof die de kwetsbaarsten van deze aarde ondanks hun moeite en pijn God toezingen.
De structuur van dit Zonnelied vormt de verrassende opzet van de dienst waarin één voor één ook de onderdelen van ons kerkzijn een plek krijgen.
En bovenal kan het ons een richting wijzen in deze tijd van dringende vragen die de wereldwijde ecologische crisis oproept.

In deze dienst die om 10.00 uur begint sluiten we ook aan bij de gebeden, gedachten en wensen die op de Open Dag (zie onder) bij de Olijfboom van hoop en vertrouwen zijn opgehangen.

Zaterdag 11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen”
Op Zaterdag 11 september van 10.00 tot ongeveer 13.30 uur is er weer Open Kerk en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te ontmoeten.
Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de kerktoren te beklimmen
en te genieten van het mooie uitzicht over Goor. Voor de kinderen is er een springkussen.

Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters en de werkgroep Pastoraat willen u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden
en waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”.

Verder zal er om 11.00 uur een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het feit dat we een Groene Kerk zijn.
Ook zal er aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar Glasgow.
Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor de klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Ook zijn er deze open dag er organisaties en initiatieven in de Hof van Twente uitgenodigd die met deze thema’s bezig zijn,
zoals de Stadslandbouw en de duurzame lokale energiemaatschappij Hof van Twente op Rozen.

Ook de olijfboom van hoop en vertrouwen die op het kerkplein staat zal weer een centrale rol spelen.
Hier kan ieder zijn of haar gedachten, zorgen, maar ook de hoop over de wereld en de (klimaat)problemen een plek geven.
Deze zullen ook een plek krijgen in de startdienst op zondag 12 september.

Maar vooral ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.
En bij de koffie en thee is er weer zelfgebakken appeltaart van de Roos, pannenkoeken van de diaconie en hapjes vanuit de Arabische gemeenschap.
Er wordt zelfgemaakte jam en walnoten verkocht.

En er is een ”mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de kerk. We willen u nu vast vragen, boeken, platen, cd’s klaar te leggen.
Ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed is zeker welkom. We benadrukken wel dat het om kleingoed moet gaan.
De spullen voor de mini rommelmarkt kunnen bij de kerk worden afgegeven van dinsdag 7 september tot en met vrijdag 10 september tussen 16.00 en 18.00 uur.
Lukt dit niet, dan kunt u voor een ander tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 of Hans Tadema 0547-276368.

We ontmoeten u graag op 11 september op het kerkplein. Bij slecht weer, zullen we de activiteiten verplaatsen naar de Klokkenkamp.
In beide situaties vragen we u om de dan geldende corona maatregelen in acht te nemen.

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten geldt vanwege de nog geldende 1½-meterbeperking dat er ca. 70 in de kerkzaal kunnen.
Als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. En enkele ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:
bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
Vanaf komende zondag is er weer gelegenheid voor koffiedrinken na afloop van de dienst op het kerkplein (bij droog weer). Uiteraard geldt daar ook de 1,5 meter regel.

Zondag 12 september 10.00 uur ds. Wim de Jong, startzondag
Zondag 19 september 10.00 uur Oecumenische vredesviering Hofkerk

In deze vredesviering is er aandacht voor de relatie tussen vrede en de klimaatproblematiek en kijken we vooruit naar de komst van de klimaatpelgrimage op 1 oktober in Goor.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Thema avonden Geloof en duurzaamheid
Drie avonden gaan we met elkaar in gesprek over geloof en duurzaamheid. Wat hebben ze met elkaar te maken?
Gaat de bijbel alleen maar over mensen of ook over de natuur, de dieren, de planten?
Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan onze manier van leven, onze manier van denken?
Is er een groene spiritualiteit? Hoe kijken we naar de klimaatcrisis? Is er nog hoop op een kentering?
We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal bijbelverhalen, het zonnelied van Franciscus, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus
en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De avonden vinden plaats op de woensdagen 29 september,
27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp.
Vanwege de coronaregels is er een limiet van deelname. Aanmelden graag bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi
Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneel-ervaring hebt. Iedereen kan meedoen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13e eeuwse verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes).
Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
op de donderdagavonden 7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 23 september om 11.00 uur in de Klokkenkamp.

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië,
om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.
In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland.

Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor.
De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjensdamhof en de Hoogenkamp.
Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
Meewandelen kan, op 1 oktober van Borne naar Goor of op 2 oktober van Goor naar Colmschate, opgave via https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk,
Bank: NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars.)

Voor onderweg

Open mij,
les mijn dorst,
stil mijn verlangen
te zijn
wie ik mag zijn,
aanvaard door jou,
Aanwezige,
aanvaard door mezelf,
ongedurig, afwezig.
Zend boden op mijn weg,
engelen met geduld,
naasten met liefde,
vreemden
die vrienden blijken.
Open mij,
stil mijn verlangen.

Nico Vlaming

Vrede en Alle goeds
ds. Wim de Jong

 

peuter-/kleuterviering 26 september

Een uitnodiging voor ouders (opa’s en oma’s) met kinderen in de peuter- en kleuter leeftijd. We gaan samen op weg een nieuw seizoen in.
Gaan jullie mee op ontdekkingstocht? Aan de hand van mooie vertelplaten spelenderwijs kennis maken met  Bijbel- of spiegelverhalen. Maar ook de kerk van binnen verkennen en vertrouwd raken met elkaar. Een verhaal dus, wat zingen en/of muziek. Elke keer die wonderlijke koffer die geopend wordt vol met verhalen en avonturen. Samen op weg dus, samen groeien en beleven. Weet je welkom!

Bijna alle laatste zondagen van de maand.
Zondag 26 september 2021  16.00 uur
Zondag 31 oktober 2021 16.00 uur
Zondag 28 november 2021 16.00 uur
Zondag 30 januari 2022 vierjarigen dienst 10.00
Zondag 27 februari 2022  16.00 uur
Zondag 24 april 2022 16.00 uur

Bunker activiteit 24 september

SPANNEND is het. Afgelopen jaar heeft de Bunker ( open jeugdwerk voor jongeren 12-16 jaar Hof van Twente) een behoorlijke groei meegemaakt.
Misschien juist wel door de Corona periode! SPANNEND dus of de groep dit jaar elkaar en de Bunker ook weer weet te vinden nu er voor hen weer meer uitdaging komt op andere gebieden sinds alle versoepelingen op Coronagebied.
Jeugdwerk is en blijft SPANNEND! Maar is tegelijkertijd ook avontuurlijk.
En daar zetten we dus ook meteen maar op in! En dus de vraag of ze wat SPANNING EN AVONTUUR willen beleven! We worden in het donker een maisdoolhof ingestuurd! Onderweg genoeg uitdagingen. Net als het jeugdwerk zelf 😉.
Vrijdag 24 september dus! Voor 12-16 jarigen Hof van Twente. Vertrek vanaf Diepenheimseweg 2! Kosten: 5,-

Nieuwsbrief 2 september

De vakantie is voor veel mensen voorbij, de scholen zijn weer begonnen en ook in de Hofkerk maken we weer een start met het komende seizoen.

Zaterdag 11 september Open Kerken Dag “Ontmoeten en meedoen”
Op Zaterdag 11 september van 10.00 tot ongeveer 13.30 uur is er weer Open Kerk en willen we iedereen uitnodigen elkaar in en om de kerk te ontmoeten. Op verschillende momenten die ochtend verzorgen onze organisten een miniconcert en als het lukt is er ook weer gelegenheid om de kerktoren te beklimmen en te genieten van het mooie uitzicht over Goor. Voor de kinderen is er een springkussen.

Maar er is meer. Onder andere de diaconie, de kerkrentmeesters en de werkgroep Pastoraat willen u graag laten zien wat hun activiteiten inhouden
en waar ze het komend jaar mee aan de slag gaan. En wie weet, krijgt u bij een van deze werkgroepen wel het idee, “daar zou ik best bij willen helpen”.

Verder zal er om 11.00 uur een speciaal moment zijn, waarop we stil staan bij het feit dat we een Groene Kerk zijn.
Ook zal er aandacht geschonken worden aan de groep klimaatpelgrims, die op 1 oktober onze gast zal zijn tijdens hun tocht vanuit Polen naar Glasgow. Met deze tocht willen ze aandacht vragen voor de klimaattop die in november in Glasgow wordt gehouden.
Ook zijn er deze open dag er organisaties en initiatieven in de Hof van Twente uitgenodigd die met deze thema’s bezig zijn.

Ook de olijfboom van hoop en vertrouwen die op het kerkplein staat zal weer een centrale rol spelen.
Hier kan ieder zijn of haar gedachten, zorgen, maar ook de hoop over de wereld en de (klimaat)problemen een plek geven.
Deze zullen ook een rol spelen in de startdienst op zondag 12 september.

Maar vooral ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid. En bij de koffie en thee is er weer zelfgebakken appeltaart van de Roos, pannenkoeken van de diaconie en hapjes vanuit de Arabische gemeenschap. Er wordt zelfgemaakte jam en walnoten verkocht.

En er is een ”mini mini” rommel- en boekenmarkt op het plein voor de kerk. We willen u nu vast vragen, boeken, platen, cd’s klaar te leggen.
Ook ander kleingoed, zoals bijvoorbeeld serviesgoed en speelgoed is zeker welkom. We benadrukken wel dat het om kleingoed moet gaan.
De spullen voor de mini rommelmarkt kunnen bij de kerk worden afgegeven van dinsdag 7 september tot en met vrijdag 10 september tussen 16.00 en 18.00 uur. Lukt dit niet, dan kunt u voor een ander tijdstip contact opnemen met Jan Daling 0547-274690 of Hans Tadema 0547-276368.

We ontmoeten u graag op 11 september op het kerkplein. Bij slecht weer, zullen we de activiteiten verplaatsen naar de Klokkenkamp.
In beide situaties vragen we u om de dan geldende corona maatregelen in acht te nemen.

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten geldt vanwege de nog geldende 1½-meterbeperking dat er ca. 70 in de kerkzaal kunnen.
Als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. En enkele ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:
bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
Vanaf komende zondag is er weer gelegenheid voor koffiedrinken na afloop van de dienst op het kerkplein (bij droog weer). Uiteraard geldt daar ook de 1,5 meter regel.

Zondag 5 september 10.00 uur ds. Maaike Scheepers – van der Poll
Zondag 12 september 10.00 uur ds. Wim de Jong, startzondag
Zondag 19 september Oecumenische vredesviering Hofkerk
In deze vredesviering is er aandacht voor de relatie tussen vrede en de klimaatproblematiek en kijken we vooruit naar de komst van de klimaatpelgrimage op 1 oktober in Goor.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië,
om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.
In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland.

Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor. De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjesdamhof en de Hoogenkamp. Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
De werkgroepen “Groene Kerk” en “Kerk en Samenleving” van de Hofkerk gaan dit samen met parochianen van de R.-k. Petrus en Paulus-geloofsgemeenschap in Goor organiseren.
Daarbij zullen we een beroep doen op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.-k. kerk, omdat het een oecumenisch gebeuren is.
Mensen uit beide kerken kunnen op 2 oktober een eind meewandelen met de Klimaat-pelgrims! Zij wandelen dan van Goor naar Colmschate, ca 27 km.
U kunt zich z.s.m. daarvoor opgeven bij Mevr. Ellen Holkers, ellenholkers85@gmail.com

Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk, Bank: NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars.)

Wij trekken maar verder

Wij trekken maar verder, voetje voor voet,
soms lood in de schoenen,
soms vleugels van licht
en zo gaan wij verder, steeds verder en verder,
zo trekken wij de horizon open.
Wij trekken maar verder……..

Lied 822 Jan Marten de Vries

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong