Nieuwsbrief 24 juni

Beste mensen,

Vanavond werd op de persconferentie door premier Rutte en minister de Jonge bekend gemaakt dat er gezien de daling van de corona-besmettingen in Nederland veel maatregelen worden versoepeld. Het is goed nieuws voor de mensen in de verpleeghuizen waar weer bezoek mogelijk wordt, voor jongeren in het voortgezet onderwijs die na de vakantie weer naar school kunnen en voor veel ondernemers.
Wel blijft het zaak om de 1,5 meter afstand aan te houden en de handen goed te blijven wassen.
Grotere kerken krijgen ook de mogelijkheid meer dan 100 bezoekers toe te laten mits de 1,5 meter blijft gewaarborgd.
In verband met deze maatregel zal de Hofkerk dit aantal niet halen.
Maar er komt meer lucht en laten we hopen dat deze trend zich blijft voortzetten.

Kerkdiensten in de maanden juli en augustus
In de maand juni hebben we goed kunnen oefenen met de kerkdiensten op 1,5 meter.
Vanaf 1 juli kunnen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland weer kerkdiensten houden met een maximaal bezoekersaantal van 100 personen. Dit aantal kunnen we in de Hofkerk niet halen. In de meest optimale inrichting is er ruimte voor 70 – 80 kerkgangers.

Dit aantal zitplaatsen is te laag om iedereen elke zondag uit te nodigen naar de kerk te komen. De kans bestaat dan dat er mensen moeten worden geweigerd bij de deur en dat is onwenselijk. Regulering van het aantal kerkgangers door middel van aanmelding is ook niet ideaal. Daarom is er voor gekozen elke week twee wijken uit te nodigen. Zo kan iedereen om de week, zonder opgave vooraf, naar de kerk komen en blijven we binnen de veilige marge van bezoekersaantallen. Voor de zomer betekent dit concreet:

Zondag 5 juli               wijk A en B
Zondag 12 juli             wijk C en D
Zondag 19 juli             wijk A en B
Zondag 26 juli             wijk C en D
Zondag 2 augustus     wijk A en B
Zondag 9 augustus     wijk C en D
Zondag 16 augustus   wijk A en B
Zondag 23 augustus   wijk C en D

De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten.
Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden.
Ook is er nog geen gelegenheid om na afloop samen koffie te drinken.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rjbijleveld@hotmail.com

Inloop donderdagmorgen open vanaf 2 juli
Vanaf donderdag 2 juli is de inloop op donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur weer open. Het Hemonyplein is zo ingericht dat bezoekers er op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Ingang is via de deur bij de Drostenzaal.
Belangrijk is om bij gezondheidsklachten thuis te blijven en de aanwijzingen van de gastheer/gastvrouw op te volgen.
Iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, een praatje met andere gasten, een kopje thee of koffie, is van harte welkom.

Stiltehoek Hofkerk open
Direct met de inloop is ook de Stiltehoek elke donderdagmorgen geopend van 10.00 – 11.30 uur. Tevens op woensdagavond van 19.00 – 20.30 uur.
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Maaltijdgroepen in juli
Vanaf 30 juni starten de maaltijdgroepen weer op, maar wel in halve groepen. Dit betekent dat deelnemers om de week aan de maaltijd deel kunnen nemen. Alle huidige deelnemers hebben hierover bericht ontvangen.
Voor verdere informatie: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Klokken Hofkerk luiden vanaf 1 juli weer op zondag
Omdat de kerkdiensten in juli weer (gedeeltelijk) toegankelijk zijn wordt het klokluiden op woensdagavond beëindigd.
Vanaf half maart hebben op woensdag de klokken geluid van veel kerken in Nederland als boodschap van hoop en troost.

Kerkdienst zondag 28 juni
We vervolgen deze zondag de lezing uit Matteüs 10, waarin Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurt. Thema deze zondag is: een beker water maakt het verschil. Jezus geeft in zijn woorden aan zijn leerlingen aan dat zijn boodschap van de toekomst van God een breuk is met het verleden.
Wil er een nieuwe tijd komen, dan zal er wat moeten veranderen. Maar hoe dan? Een beker fris water maakt het verschil.
Waar wij aan een grote omwenteling, revolutie denken, noemt Jezus een beker fris water voor wie dorst heeft als de weg naar Gods toekomst.
Hele concrete kleine daden van liefde die het verschil maken.
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet wilt komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin juni tot eind augustus toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen kerk en diaconie de opbrengst

Cursus Theologische Vorming start met nieuwe groep
Wie voelt het niet: die behoefte aan meer verdieping in het leven? De driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden
is een uitgesproken mogelijkheid om die verdieping te zoeken. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat
mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. Het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie
maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Het is een stevige cursus. Drie jaar lang, zo’n 30 lesavonden (met telkens 2 van 5 kwartier lessen) per seizoen.
Met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Geloofsleer en Ethiek, maar ook ‘praktisch-theologische’ vakken als liturgiek,
pastoraat en diaconaat. En natuurlijk mogen de lessen spiritualiteit, filosofie, wereldgodsdiensten en contextuele theologie niet ontbreken.

Het is ook goed mogelijk om je allereerst voor 1 seizoen op te geven. Want het eerste jaar heeft vooral een inleidend karakter, het tweede is meer verbredend en in het derde jaar wordt de verdere verdieping gezocht. Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom! De kosten bedragen €220,- per seizoen. De cursus wordt gegeven in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, op  dinsdagavonden. De eerste avond is gepland op dinsdag 15 september 2020. Een nieuwe groep kan starten als er tenminste 10 aanmeldingen zijn.

Nieuwsgierig geworden en meer willen weten? Informeer bij:
Ina ter Kuile, cursus-coördinator,  074-2774288 of email: kuile@hetnet.nl of
ds. Wim de Jong, 0547-388647 of email: wim.dejong@hetnet.nl  cursusleider
of kijk op: www.protestantsekerk.nl/training/theologische-vorming-voor-gemeenteleden-en-geinteresseerden/

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.
Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Uit India: Gebed tijdens een lockdown
De deuren van het huis waarin de discipelen waren samengekomen waren gesloten (Johannes 20:19)

Altijd aanwezige God,
wees met ons in onze isolatie,
wees dichtbij ons als we afstand van elkaar houden
wees genezing in onze ziekte,
wees vreugde in ons verdriet,
wees licht in onze duisternis,
wees wijsheid in onze verwarring,
wees alles wat bekend is als alles onbekend is,
opdat als onze deuren weer opengaan,
we met de ijver van Pinksteren,
in onze gemeenschappen zullen wonen
en van Uw goedheid zullen spreken
aan een wereld die weer tevoorschijn komt
In Jezus Naam
Amen

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,

ds. Wim de Jong

Nieuwsbrief 17 juni

Beste mensen

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief reageerde iemand terecht dat er ook nog een andere groep is die het deze periode best wel moeilijk heeft.
Namelijk de jongeren in het voortgezet en hoger onderwijs. Voor hen lijkt er nog amper versoepeling mogelijk te zijn. De meeste jongeren in het voortgezet onderwijs hebben maar één dagdeel les op school. De rest zijn ze (vaak alleen) thuis. Ook in de online lessen zijn de klasgenoten niet zichtbaar. Veel jongeren zoeken elkaar toch wel op, maar juist die jongeren voor wie contact maken toch al moeilijk is, zijn er in deze periode nog minder contacten nu de lessen op school voor een groot gedeelte uitvallen.
Het lijkt er op dat ook na de zomervakantie deze manier van lessen nog wel een tijdje zo zal blijven.
Vandaag ook in Trouw hierover weer een artikel, waarin een moeder ook aangeeft dat ze de motivatie van haar zoon om te leren helemaal ziet wegzakken.

In de Hofkerk zijn we druk met de voorbereidingen om in de maand juli de maaltijdgroepen op dinsdag en woensdag weer op te starten en ook de inloop op donderdagmorgen. Als we met halve groepen werken lijkt het mogelijk te zijn dit op een veilige manier te doen. Ook lijken er  voldoende vrijwilligers te zijn die dit mogelijk kunnen maken. Maar als er iemand is die graag mee wil werken als kok of gastvrouw, gastheer dan horen we dat uiteraard graag.

Kerkdiensten in de maand juni
In de maand  juni oefenen we met 1,5 meter kerkdiensten. Aan deze kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 personen deelnemen, exclusief predikant, ouderling, organist, koster en de mensen die voor de techniek zorgen. Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Wie kunnen er naar de diensten komen?
Om te voorkomen dat er mensen bij de kerk geweigerd moeten worden kunnen mensen alleen naar de kerk na aanmelding bij de wijkouderling uiterlijk vrijdag 19.00 uur voor de betreffende zondag.

De Hofkerkgemeente kent vier pastorale wijken, A, B, C, D (zie hieronder)
Elke zondag in juni wordt er één wijk uitgenodigd

21 juni wijk C
28 juni wijk D

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst waarvoor uw wijk is uitgenodigd, meldt dit dan (het liefst per mail) bij de wijkouderling van uw wijk.
De wijkouderling kan dan aangeven of er genoeg plek is. Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rjbijleveld@hotmail.com

Inloop stiltehoek Hofkerk open
De stiltehoek (met daarin ook de gedachtenishoek) is open op twee momenten in de week
woensdagavond 19.00 – 20.30 uur
donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk. Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig. Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Pinksteren en kunst
In de aanloop naar Pinksteren zijn er verschillende kunstwerken gemaakt, die een rol speelde in de Pinksterdienst op 31 mei.
Op de website van de Hofkerk is een link naar een document met daarin de afbeeldingen voorzien van meditatieve teksten.
http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel en dan ‘Kunst met Pinksteren’ aanklikken

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Omdat de kerkdiensten in juni nog vooral online-kerkdiensten zijn zullen ook in deze maand de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer ‘gewone’ kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdienst zondag 21 juni
We vervolgen deze zondag de lezing uit Matteüs 10, waarin Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurt. Thema deze zondag is: mussen, zaadjes en bloempjes.
In het Matteüs Evangelie gaat het opvallend vaak over hele kleine dingen, over (mosterd) zaadjes, zout, gist, penninkjes, musjes. Het lijkt er op of Matteüs zijn lezers van toen wil wijzen op de kleine dingen te midden van de crisis van zijn tijd. Wellicht dat deze woorden ook voor ons waardevol zijn in onze persoonlijke of maatschappelijke crises.
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Geboren
Op 16 juni Bowe Gerrit Hendrik Beltman, zoon van Johan en Annigje Beltman, Diepenheimseweg 22

Overleden
Op 6 juni in de leeftijd van 89 jaar Gerrit Johan Stokreef, Kerkstraat 74

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet wilt komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin juni tot eind augustus toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie!
Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Nieuws van Kerk in Actie
Zaterdag 20 juni is Wereldvluchtelingendag. Wereldwijd zijn meer dan 70,8 miljoen mensen op de vlucht. Verdreven door rampen en oorlogen.
Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Wij bidden voor hen. Hieronder het gebed voor zondag 21 juni

Wij bidden U

Voor mensen die vluchten voor oorlog en onderdrukking, die in hun eigen land ontheemd zijn geraakt, zoals in Colombia,
en ook voor hen die in de buurlanden worden opgevangen, zoals de vele Syriërs in Turkije.
Dat ze een veilige plek mogen vinden en mensen die zich over hen ontfermen.
V
oor vluchtelingen en asielzoekers die vastzitten op Griekse eilanden,
dat regeringsleiders zich hun lot aantrekken,
V
oor vluchtelingen die proberen in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen,
dat ze mensen mogen ontmoeten die hen echt zien en aan willen horen.

Wij bidden U
Voor hulpverleners wereldwijd, zoals de mensen van onze partnerorganisatie Mencoldes in Colombia en de kerken en hulporganisaties in Griekenland,
dat ze kracht mogen krijgen om mensen te helpen.

Voor Europese leiders en de Nederlandse overheid, dat ze de weg vinden naar een humaan migratiebeleid dat recht doet aan mensen in nood
V
oor onszelf, dat wij in de vreemdeling onze naaste mogen herkennen.

Wij willen U ook danken voor de mensen die altijd weer klaar staan om hulp te verlenen,
en U vragen om Uw zegen voor alle plaatsen waar ontmoetingen plaatsvinden tussen mensen uit verschillende culturen.
Hoor ons gebed, in Jezus’ naam,
Amen

Kijk ook op https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bidden/gebed-voor-vluchtelingen-4

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Reiszegen van St. Patrick
Dat de weg zich voor je opent om je te ontmoeten
dat je de wind altijd in de rug mag hebben
dat de zon je gezicht mag verwarmen
en de regen zacht mag vallen op je velden,
dat God jou, totdat wij elkaar opnieuw ontmoeten,
mag behoeden in de palm van zijn hand.


Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

 

Nieuwsbrief 10 juni

Beste mensen

Het is al bijna half juni en de corona-crisis is drie maanden oud. Na een tijd dat veel niet kon zijn we nu in een fase dat voorzichtig aan weer dingen mogelijk zijn. Restaurants en terrassen zijn weer open en mensen gaan voorzichtig plannen maken voor de zomer. En ook worden de bezoekmogelijkheden in verpleeg- en verzorgingshuizen verder verruimd, tot grote vreugde van bewoners en hun geliefden. Naast de mensen die daadwerkelijk ziek zijn geworden heeft deze groep een hele moeilijke tijd doorgemaakt. Voor sommige mensen die hierdoor lichamelijk en geestelijk hard achteruit zijn gegaan is dit niet meer te herstellen.

Maar ook onder de ouderen die thuis wonen, zeker de alleenstaanden, is er grote behoefte aan contact. Wijkvoorzieningen en dagbesteding gaan gelukkig weer open en ook in de Hofkerk gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn om één en ander weer op te starten.

Afgelopen zondag konden we weer voor het eerst een kerkdienst met bezoekers houden. Het maximale aantal van 30 kerkgangers werd niet gehaald, we waren met 20 personen, maar ik hoor uit de reacties dat men blij was weer in de kerk te zijn en een kerkdienst mee te maken. De organisatie was perfect en het leverde nog een paar leerpuntjes op voor volgende diensten.

Kerkdiensten in de maand juni
In de maand  1 juni willen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland oefenen met de 1,5 meter kerkdiensten.
Het gaat hierin niet alleen om een veilige opstelling maar ook om een veilige looproute naar de zitplaatsen in de kerk.
Aan deze kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 personen deelnemen, exclusief predikant, ouderling, organist, koster en de mensen die voor de techniek zorgen.

Vanaf 1 juli mogen er kerkdiensten plaatsvinden waaraan maximaal 100 personen mogen deelnemen.
Dat vraagt echter een goede en veilige organisatie en daarom is het goed om met een kleiner aantal deelnemers dit al enkele weken te oefenen.
Het gezamenlijk koffiedrinken na afloop is helaas nog niet mogelijk.

De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten. Deze opstelling is goedgekeurd door de gemeente Hof van Twente. En als we weten dat er een gezin komt, dan worden voor hen ook stoelen bij elkaar gezet.
Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Wie kunnen er naar de diensten komen?
Om te voorkomen dat er mensen bij de kerk geweigerd moeten worden kunnen mensen alleen naar de kerk na aanmelding bij de wijkouderling uiterlijk vrijdag 19.00 uur voor de betreffende zondag.

De Hofkerkgemeente kent vier pastorale wijken, A, B, C, D (zie hieronder)
Elke zondag in juni wordt er één wijk uitgenodigd
7 juni wijk A
14 juni wijk B
21 juni wijk C
28 juni wijk D

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst waarvoor uw wijk is uitgenodigd, meld dit dan (het liefst per mail) bij de wijkouderling van uw wijk. Zoals gezegd is er in juni een maximaal aantal van 30 kerkgangers.
De wijkouderling kan dan aangeven of er genoeg plek is.
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.
Op de website zijn protocol kerkdiensten en gebruikersplan te vinden: http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rjbijleveld@hotmail.com

Inloop stiltehoek Hofkerk open
De stiltehoek (met daarin ook de gedachtenishoek) is open op twee momenten in de week
woensdagavond 19.00 – 20.30 uur
donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de deur aan de centrumkant van de kerk.
Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Pinksteren en kunst
In de aanloop naar Pinksteren zijn er verschillende kunstwerken gemaakt, die een rol speelde in de Pinksterdienst op 31 mei.
Op de website van de Hofkerk is een link naar een document met daarin de afbeeldingen voorzien van meditatieve teksten.
http://www.hofkerkgoor.nl/overzicht/actueel en dan ‘Kunst met Pinksteren’ aanklikken

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Omdat de kerkdiensten in juni nog vooral onlinekerkdiensten zijn zullen ook in deze maand de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland
en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdienst zondag 14 juni – Maaltijd van de Heer
In de komende drie weken lezen we in gedeelten het 10e hoofdstuk van het Evangelie naar Matteüs, waarin wordt verteld hoe Jezus zijn 12 leerlingen de wereld in stuurt
om mensen het goede nieuws van Gods toekomst door te geven, voor zieken en kwetsbaren te zorgen, te werken aan eenheid.
Deze zondag het eerste gedeelte met als thema ‘gewonde genezers’. Jezus stuurde geen helden, geen volmaakte mensen de wereld in, maar mensen die door het leven (en hun eigen keuzes) getekend waren.
Daarin mag iedereen zich herkennen.
Tijdens deze viering zullen we de Maaltijd van de Heer vieren en brood en wijn delen.
Iedereen is uitgenodigd dit ook thuis mee te vieren en ondanks de afstand de verbondenheid met God en met elkaar te beleven,
onze hoop te delen in de tekenen van brood en wijn.
Ieder kan thuis hiervoor brood en wijn (of druivensap of ander sap) klaar zetten.
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet wilt komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet.
Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin juni tot eind augustus toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten.
Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen.
Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met:
1. Voedsel aan de meest kwetsbaren
2. Hygiënepakketten
3. Medische zorg
4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren
5. Preventiecampagnes

Uw bijdrage kan het volgende betekenen:

  • Voor 8 euro kan de kerk in Zuid-Afrika een hygiënepakket uitdelen.
  • Voor 10 euro krijgen ouderen in Moldavië een voedselpakket.
  • Voor 11 euro krijgen ouderen in Moldavië een maand medicijnen en medische hulpmiddelen.
  • Voor 20 euro wordt een familie in Indonesië een maand met voedsel ondersteund.
  • Voor 22 euro krijgt iemand in Zuid-Afrika een uitgebreid basisvoedselpakket. Een heel gezin steunt u met 132 euro.
  • Voor 25 euro kan een gezin in Colombia met medicijnen worden geholpen.
  • Met 30 euro kan een jongere met HIV in Rwanda een maand eten.
  • Voor 38 euro krijgen ouderen in Palestina een hygiënepakket.

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Nu nog met halve woorden

Nu nog met halve woorden hier en daar
kijkend in donk’re spiegels, bijna waar,
blijven wij vreemden die zien en weer vergeten,
doen in den blinde wat moet, maar ongeweten.
Dan, eenmaal, wordt wat niet bestaat: wij zullen opengaan
en zien en horen, oog in oog, van mens tot mens verstaan.

Weten voorbij aan alle angst en schijn,
en liefde, liefde zal geen woord meer zijn.
lichaam en zwijgen genoeg, en onze namen
rusten in licht als leeuw en lam te samen.
Nu nog verslaafd, dan waar en vrij, ontketend, onverbloemd.
nu nog in tranen, dan getroost en met mijzelf verzoend.

Huub Oosterhuis naar 1 Korintiërs 13: 12 – 13
Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

Kunst met Pinksteren 2020

Nieuwsbrief 27 mei

Beste mensen

Nog een paar dagen en dan is het Pinksteren. In het bijbelse verhaal (Handelingen 2) krijgen mensen de Geest, een nieuw vuur, nieuwe inspiratie om geloof, hoop en liefde in het eigen leven vorm te geven én door te geven. Dit jaar staat Pinksteren in het teken van de corona-maatregelen. Hoewel de maatregelen worden versoepeld hebben deze maatregelen nog veel invloed op ons leven. En daarbij ook: de corona is nog niet weg. Veel mensen verlangen terug naar de vertrouwde sociale contacten, vinden het moeilijk om niet op bezoek te kunnen gaan.
Maar in dit alles ook veel creativiteit, inspirerende initiatieven en tijd voor bezinning over hoe we ons leven en samenleving vorm geven.
Een vraag die mij deze week werd gesteld was: Wat zou je uit het leven in deze tijd niet meer kwijt willen? Een prikkelende vraag om goed over na te denken.

Pinksteren is het feest van de Geest, die mensen bezield, die mensen aanzet boven zichzelf uit te reiken. Waar voelen we die Geest nu in deze tijd? En wat zegt dat ons, maar vooral wat doet dat met ons? Kunnen we iets voelen van de hoop die de Geest ons aanreikt, dat ons positief naar ons leven, naar onze wereld doet kijken?

Zeven mensen droegen in totaal acht kunstwerken over het thema Pinksteren aan, sommige ook gerelateerd aan deze tijd van corona. Bestaand werk, maar ook werk speciaal voor de pinksterdienst van dit jaar gemaakt. Acht prachtige kunstwerken op in verschillende vormen en stijlen. Ze vormen de rode draad door de Pinksterdienst van aanstaande zondag.

Op de website van de Hofkerk komt een link naar een bestand met daarin de afbeeldingen voorzien van meditatieve teksten.

Kerkdiensten in de maand juni
In de maand  1 juni willen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland oefenen met de 1,5 meter kerkdiensten.
Het gaat hierin niet alleen om een veilige opstelling maar ook om een veilige looproute naar de zitplaatsen in de kerk.
Aan deze kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 personen deelnemen, inclusief predikant, organist, koster en de mensen die voor de techniek zorgen.

Vanaf 1 juli mogen er kerkdiensten plaatsvinden waaraan maximaal 100 personen mogen deelnemen.
Dat vraagt echter een goede en veilige organisatie en daarom is het goed om met een kleiner aantal deelnemers dit al enkele weken te oefenen.
Hierbij is helaas (nog) geen gemeentezang mogelijk, omdat dit een grote bron van besmetting lijkt te zijn. Hier wordt landelijk nog onderzoek naar gedaan. Ook is het gezamenlijk koffiedrinken na afloop nog niet mogelijk.

De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten. Zie foto.

 

Deze opstelling is goedgekeurd door de gemeente Hof van Twente. En als we weten dat er een gezin komt, dan worden voor hen ook stoelen bij elkaar gezet. Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden. Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte. Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Wie kunnen er naar de diensten komen?
Om te voorkomen dat er mensen bij de kerk geweigerd moeten worden kunnen mensen alleen naar de kerk na aanmelding bij de wijkouderling uiterlijk vrijdag 19.00 uur voor de betreffende zondag.

De Hofkerkgemeente kent vier pastorale wijken, A, B, C, D (zie hieronder)
Elke zondag in juni wordt er één wijk uitgenodigd
7 juni wijk A
14 juni wijk B
21 juni wijk C
28 juni wijk D

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst waarvoor uw wijk is uitgenodigd, meldt dit dan (het liefst per mail) bij de wijkouderling van uw wijk. Zoals gezegd is er in juni een maximaal aantal van 24 kerkgangers.
De wijkouderling kan dan aangeven of er genoeg plek is.
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rjbijleveld@hotmail.com

Inloop stiltehoek Hofkerk open vanaf 27 mei
Vanaf vanavond is de stiltehoek (met daarin ook de gedachtenishoek) weer open op twee momenten in de week
woensdagavond 19.00 – 20.30 uur
donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de oostelijke ingang van de kerk, dus de centrumkant.
Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Hofstreek FM
Morgen presenteer ik het laatste programma Hofstreek Verbindt op Hofstreek FM van 16.00 – 17.00 uur het programma.
Als gasten heb ik Riekele Bijleveld, gemeenteraadslid met aandacht voor cultuur en duurzaamheid, Anita Koster over de plannen om wijkvoorziening Doesgoor weer op te starten en Lia Buitenhuis, over de invloed van corona op de agrarische sector.
En…wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888.

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Deze week ontvingen de kinderen van de kindernevendienst de laatste nieuwsbrief van de Zevensprong. Nog één danspas te gaan zodat zondag met Pinksteren de dans helemaal af is. Ik ben benieuwd wie de laatste danspas bedenkt en er het filmpje van maakt. Niet alleen in de kerk dansen we de Zevensprong, ik hoor ook dat de ‘kerkgangers’ thuis fanatiek meedansen. Afgelopen zondag zorgde Maaike Sietsma voor de zesde danspas, die op drie vingers opstak voor de drie grote feesten die mensen moeten vieren.

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Omdat de kerkdiensten in juni nog vooral onlinekerkdiensten zijn zullen ook in deze maand de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdienst zondag 31 mei – 8e zondag van Pasen – Pinksteren
Het thema van deze bijzondere Pinksterdienst is “Zijn Geest in ons midden”, lezingen Exodus 24 en Handelingen 2: 1 – 11
We sluiten de lange serie Exoduslezingen af met de Verbondsluiting tussen God en zijn volk. Zijn Geest zal met hen meegaan door de woestijn naar het beloofde land. Dezelfde Geest die ook op de leerlingen van Jezus neerdaalt, de zelfde Geest die ook wij mogen ontvangen!
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Vakantie
Van 1  – 7 juni heb ik vakantie. Heeft u in deze periode dringend een predikant nodig, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen (hierboven genoemd bij wijkindeling)

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we vanaf juni wel beperkt naar de eredienst kunnen maar er geen collecte kan worden gehouden, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van deze ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet. Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van juni tot eind augustus toch gauw 13 euro voor de kerk en 13 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecten’ wordt vermeld, delen wij de opbrengst.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

In Colombia lijkt het aantal coronabesmettingen lager dan in Europa. Toch dreigt hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben.
Door de maatregelen van de overheid kunnen mensen niet werken en dat betekent geen geld en geen eten.
Ondanks de quarantaine gaat het geweld tegen bijvoorbeeld sociale leiders en mensenrechtenactivisten onverminderd door. En het gedwongen thuiszitten leidt soms ook tot meer fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen. Veel partnerorganisaties van Kerk in Actie hebben bijeenkomsten en activiteiten moeten stoppen.
Zij zijn zeer bezorgd over de risico´s van de pandemie voor de kwetsbare groepen waar ze mee samenwerken, bijvoorbeeld arme mensen in sloppenwijken. Lees verder op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/04/de-stille-coronaramp-in-colombia

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Lied 695 Nieuw Liedboek

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

Zevensprong brief 7

Dag allemaal,

Hierbij mijn laatste brief over de Zevensprong!
Wie maakt de dans af?
Ik wacht weer op jullie filmpjes!

En wie maakt de mooiste vlammen met een sla-centrifuge!

Hartelijke groet,
Annigje Beltman
dominee Wim

Nieuwsbrief 20 mei

Beste mensen,

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk. Ook in de kerk volgen we de landelijke routekaart waarin de corona-maatregelen worden versoepeld. Het gaat in kleine stapjes en het vraagt veel overleg en geduld, maar het zijn wel hoopgevende stapjes.

Kerkdiensten in de maand juni

In de maand  1 juni willen we volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland oefenen met de 1,5 meter kerkdiensten.
Het gaat hierin niet alleen om een veilige opstelling maar ook om een veilige looproute naar de zitplaatsen in de kerk. Aan deze kerkdiensten in juni mogen maximaal 30 personen deelnemen, inclusief predikant, organist, koster en de mensen die voor de techniek zorgen.
Vanaf 1 juli mogen er kerkdiensten plaatsvinden waaraan maximaal 100 personen mogen deelnemen. Dat vraagt echter een goede en veilige organisatie en daarom is het goed om met een kleiner aantal deelnemers dit al enkele weken te oefenen. Hierbij is helaas (nog) geen gemeentezang mogelijk, omdat dit een grote bron van besmetting lijkt te zijn. Hier wordt landelijk nog onderzoek naar gedaan.De opstelling van de kerk is zodanig dat mensen die met z’n tweeën komen wel naast elkaar kunnen zitten. Zie foto.

Deze opstelling is goedgekeurd door de gemeente Hof van Twente.
En als we weten dat er een gezin komt, dan worden voor hen ook stoelen bij elkaar gezet.
Ophalen van kerkgangers is helaas niet mogelijk vanwege de 1,5 meter afstand die in acht genomen moet worden.
Wel is er elke week weer kindernevendienst in de eigen ruimte.
Tegelijk blijven alle diensten natuurlijk mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Wie kunnen er naar de diensten komen?
Om te voorkomen dat er mensen bij de kerk geweigerd moeten worden kunnen mensen alleen naar de kerk na aanmelding bij de wijkouderling uiterlijk vrijdag 19.00 uur voor de desbetreffende zondag.De Hofkerkgemeente kent vier pastorale wijken, A, B, C, D (zie hieronder)
Elke zondag in juni wordt er één wijk uitgenodigd
7 juni wijk A
14 juni wijk B
21 juni wijk C
28 juni wijk D

Wilt u deelnemen aan de kerkdienst waarvoor uw wijk is uitgenodigd, meldt dit dan (het liefst per mail) bij de wijkouderling van uw wijk. Zoals gezegd is er in juni een maximaal aantal van 24 kerkgangers. De wijkouderling kan dan aangeven of er genoeg plek is.
Uiteraard gelden ook in de kerkdiensten de landelijke richtlijnen, maar de belangrijkste is wel om bij gezondheidsklachten thuis te blijven.

Wijkindeling
Zie hiervoor ook de Hofkerkgids, blz. 15 – 17
Twijfelt u bij welke wijk u hoort, of valt u buiten de wijkindeling, dan kunt u contact opnemen met één van de wijkouderlingen

Wijk A  Gijnmink, Heeckeren, Buitenhagen, Binnenhagen, Kloosterlaan
Wijkouderling: Hetty Bieleman, 0547-274226, hettyb19@hotmail.com

Wijk B  Diepenheim, Hengevelde, Kerspel Goor, Kevelhammerhoek, Diepenheimseweg, noordkant van de spoorlijn tot aan de Grotestraat
Wijkouderling: Rinny Schuite, 0547-271657, rinnyschuite@outlook.com

Wijk C De Whee ten westen van de Scherpenzeelseweg, Markeloseweg, Heijinksweg, Markelo
Waarnemend coördinator: Roelie Nielander, 0547-274293, r.nielander@hetnet.nl

Wijk D De Whee ten oosten van de Scherpenzeelsweg, Centrum Noord, Elsenerbroek
Wijkouderling: Riekele Bijleveld, 0547-262469, rbijleveld@hotmail.com

Inloop stiltehoek Hofkerk open vanaf 27 mei
Vanaf woensdag 27 mei is de stiltehoek (met daarin ook de gedachtenishoek) weer open op twee momenten in de week
woensdagavond 19.00 – 20.30 uur
donderdagmorgen 10.00 – 11.30 uur
De stiltehoek is uitsluitend te bereiken via de oostelijke ingang, dus de deur aan de centrumkant van de kerk.
Er is een gastheer of gastvrouw aanwezig.
Vanwege de veiligheid kunnen er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.

Hofstreek FM
Tot het einde van deze maand is er op Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur het programma Hofstreek Verbindt, speciaal gericht op mensen die vanwege de corona-crisis thuis zitten.
Elke donderdag mag ik dit programma presenteren.
Vorige week was in mijn programma Henk Dollekamp, betrokken bij vele activiteiten van het School- en Volksfeest, maar ook actief bij 75 jaar Bevrijding Goor te gast.
Hij kon prachtige anekdotes over de begintijd (1875) van het schoolfeest vertellen, maar ook over de eerste seniorenreisjes.
Morgen, donderdag 21 mei, is Aschwin Kruders te gast, al jaren betrokken bij allerlei sporters en sportevenementen in Goor en omgeving.
En…wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888
Eind mei wordt dit radio-programma beëidingd.

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong.
In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag.
Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong.
In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgdel Lauren Moes voor een mooie danspas, die op haar vingers de tien spelregels aftelde, die God via Mozes aan de mensen heeft gegeven.
Deze nieuwsbrief staat ook op de website van de Hofkerk www.hofkerkgoor.nlKlokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Omdat de kerkdiensten in juni nog vooral online kerkdiensten zijn zullen ook in deze maand de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland en zal blijven plaatsvinden totdat er weer ‘normale’ kerkdiensten gehouden kunnen worden. Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdienst Hemelvaartsdag 21 mei
Op Hemelvaartsdag is er om 09.30 uur een morgengebed vanuit de Hofkerk die online te volgen is op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
In dit morgengebed kijken we o.a. naar het kunstwerk Ascension van Anish Kapoor

Kerkdienst zondag 17 mei – 7e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is “Leer te dansen”, lezingen Exodus 23: 1 – 17 en Johannes 17: 1 – 13
Het volgen van Gods woorden is geen starre leer, maar is als een dans met een goed ritme. Exodus 23 geeft prachtige voorbeelden hoe de tien woorden toe te passen in het dagelijkse leven. Maar ook de opdracht om feesten te vieren, het leven te vieren.
Daarom kan in deze dienst natuurlijk het lied ‘Lord of the Dance’ niet ontbreken, in de Nederlandse vertaling als lied 839 “Ik danste die morgen toen de schepping begon” in ons nieuwe liedboek opgenomen. Want Jezus was bij uitstek de dansmeester van het leven.
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Collectes (bericht van kerkrentmeesters en diaconie)
Nu we elkaar voorlopig niet op zondagmorgen treffen, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons wat tegemoet zou willen komen bij het ontbreken van de ‘inzameling der gaven’ zoals dat zo mooi heet. Stel dat u per inzameling een euro schenkt, dan betekent dat van begin maart tot eind mei toch gauw 14 euro voor de kerk en 14 euro voor de diaconie! Wat zou het mooi zijn als u die bijdrage toch aan ons overmaakt via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er niets wordt vermeld delen wij de opbrengst.

Nieuws van Kerk in Actie
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt.
Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Arbeidsmigranten in de Golfregio worden in deze coronacrisis keihard getroffen. Door dalende olie-inkomsten en lockdowns in de landen verliezen velen hun baan en zitten noodgedwongen dicht op elkaar gepakt in overvolle labour camps, de achterbuurten waar ze in armoedige omstandigheden met vaak wel acht mensen op een klein kamertje wonen. De wanhoop is groot: “We zijn niet bang voor het coronavirus, maar dat we straks van de honger omkomen.”
Lees verder op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/05/help-een-stille-coronaramp-in-het-midden-oosten-voorkomen

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Het zout der aarde

Als het zout der aarde zijn,
is liefdevol, bescheiden zijn,
en wijs van hart, aandachtig zijn,
is luisterend aanwezig zijn
en ruimtescheppend bezig zijn,
is trouwe vriend en troost te zijn
en sterkte voor een ander zijn,
is door heel weinig veel te zijn,
zo spiegel van elkaar
en van het Andere te zijn.

Marijke de Bruijne

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong
 

Bijlagen

Zevensprong brief 6

Dag allemaal,

Nog twee brieven en dan is het Pinksteren!
Hierbij de zesde brief!
En……ik wacht weer met spanning op jullie filmpjes!

Hartelijke groet,
Annigje Beltman
dominee Wim

Nieuwsbrief 13 mei

Beste mensen

Via deze nieuwsbrief wil ik jullie graag op de hoogte houden met nieuws uit de Hofkerk.

Op dit moment wordt er door het kostersteam hard gewerkt aan een 1,5 meter opstelling in de kerk. Er ligt namelijk een advies van de Landelijke Protestantse Kerk om in de maand juni te gaan oefenen met deze 1,5 meter opstelling, met de looproutes, etc. In de maand juni mag dit met een maximum van 30 personen. Daarmee hopen we ervaring op te doen als vanaf 1 juli we weer kerkdiensten mogen houden met een maximum van 100 personen.
Binnenkort wordt er besloten wanneer we hier mee beginnen en hoe we kerkgangers gaan uitnodigen.
We zullen hierover dan uitgebreid berichten via deze nieuwsbrief, via het kerkblad dat begin juni uitkomt en de website.
Maar het voelt goed om aan deze voorbereidingen te werken. Want het terugkerend thema in alle reacties die ik krijg is dat we het samenzijn sterk missen. Ondanks de goede ervaringen met de online-kerkdiensten die elke zondag door veel mensen bekeken wordt en ook later nog wordt terug gekeken.
Een groot compliment aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken!

Ondertussen kan familie ook weer op kleine schaal op  bezoek bij hun geliefden in de verpleeg- en verzorgingshuizen. Weliswaar met behoorlijke afstand, maar de tijd van volledige isolatie lijkt toch voorbij. Stapje voor stapje gaan we vooruit. Hopelijk kunnen we met elkaar het geduld bewaren om niet overhaast terug te gaan naar de ‘normale’ contacten en activiteiten. Maar ik kan me goed voorstellen dat dit niet altijd makkelijk is.

Pinksteren en Corona in kunst
Vorige week deed ik op deze plek een oproep om kunstwerken te maken of in te brengen rondom het thema Pinksteren, wellicht ook met een link naar de corona-situatie. Dat heeft tot nu toe al vier mooie kunstwerken opgeleverd die aan dit thema raken. En geeft mij nu al inspiratie voor de Pinksterdienst op 31 mei, waarin deze kunstwerken een rol zullen spelen in de liturgie.
Maar meer inbreng is altijd mogelijk!

Hofstreek FM
Tot het einde van deze maand is er op Hofstreek FM elke werkdag van 16.00 – 17.00 uur het programma Hofstreek Verbindt, speciaal gericht op mensen die vanwege de corona-crisis thuis zitten.
Elke donderdag mag ik dit programma presenteren.
Vorige week was in mijn programma Carla Gouw, vrijwilligster van Vluchtelingenwerk, te gast. Ze vertelde hoe lastig het is om in deze periode nieuw binnengekomen statushouders te helpen inburgeren.
Morgen, donderdag 14 mei, is Henk Dollekamp te gast, al jaren betrokken bij het Schoolfeest. Het seniorenuitje van het Schoolfeest, dat voor vandaag gepland stond, waaraan jaarlijks meer dan 300 senioren deelnemen gaat nu voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog niet door. En verder ook Sander ten Donkelaar, leerkracht op de Puntdakschool, die zal vertellen hoe de eerste schoolweek na de corona-sluiting is verlopen.
En…wil iemand wat vertellen over zijn of haar persoonlijke situatie in corona-tijd, bel dan tussen 16.00 – 17.00 uur de studio 0547-260888
Eind mei wordt dit radio-programma beëindigd.

Zevensprong met de kinderen van de kindernevendienst
Elke week ontvangen de kinderen van de kindernevendienst een nieuwsbrief met als thema de Zevensprong. In zeven stappen gaan we op weg van Pasen naar Pinksteren. Elke week bedenken de kinderen een danspas die past bij het bijbelverhaal van de zondag. Ze maken van de danspas een filmpje en op zondag dansen we één van die passen in de kerkdienst bij het lied van de Zevensprong.
In de nieuwsbrief staan ook leuke opdrachtjes die passen bij het verhaal.
Afgelopen zondag zorgden zowel Lauren Moes als Maaike Sietsma voor een mooie danspas, die beiden lieten zien hoe Mozes de berg opklom, waar het hard ging onweren toen God daar neerdaalde.
Deze nieuwsbrief staat ook op de website van de Hofkerk www.hofkerkgoor.nl

Klokken Hofkerk blijven luiden als klokken van hoop en troost
Ook in de komende tijd zullen de klokken van de Hofkerk in Goor elke woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur luiden
als boodschap van hoop en troost in deze tijd van corona. Dit klokluiden op dit tijdstip gebeurt door heel het land op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland
en zal blijven plaatsvinden totdat er weer kerkdiensten gehouden kunnen worden.
Zo willen de kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen.
Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Kerkdiensten
De kerkdiensten zullen in ieder geval tot 1 juli alleen via internet mee te beleven zijn. Het adres is: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Zie ook bericht aan het begin van deze nieuwsbrief.

Kerkdienst zondag 17 mei – 6e zondag van Pasen
Het thema van deze zondag is “10 Woorden, de Beker van Bevrijding”, lezingen Exodus 20: 1 – 21 en Johannes 16: 16 – 24. In een iets andere vorm dan andere diensten wil ik jullie meenemen in de zeggingskracht van de 10 Woorden, waarvan de structuur de vorm heeft van een kelk, een beker.
Vanuit deze structuur gelezen vormen deze woorden de grondslag van ons mens-zijn, bevrijd van alle machten die over ons heersen en klein maken.
Juist ook in onze moderne tijd!
Graag ontvang ik weer intenties voor voorbeden, het liefst via de mail.

Kerkdienst Hemelvaartsdag 21 mei
Op Hemelvaartsdag is er om 09.30 uur een morgengebed vanuit de Hofkerk welke online te volgen is op
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Pastoraat
Alle pastorale vrijwilligers en bezoekers proberen zo veel mogelijk telefonisch contact te houden met oudere en kwetsbare gemeenteleden.
Heeft u behoefte aan contact of kent u iemand die dat heeft, neem dan gerust contact met mij op.

Nieuws van Kerk in Actie

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten.
Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen.

Fintria Hermawati werkt in Indonesië als financieel medewerker bij Yabima. Wanneer ze in januari voor het eerst hoort van het coronavirus
lijkt alles in Indonesië nog in orde te zijn en worden er gewoon plannen gemaakt voor het aankomende jaar. Maar dat pakte heel anders uit…
Lees verder op https://www.kerkinactie.nl/actueel/2020/05/wachten-op-god-tot-hij-antwoord-hier-ben-ik
dat eindigt met de woorden:
Ik hoop dat we altijd kunnen blijven delen. Niet zodat mensen trots op ons zijn, maar dat Gods ons ziet en hoort. En dat Hij antwoord: ‘Hier ben ik!’

Kerken en lokale hulporganisaties verlenen zorg. Met een netwerk van zorgverleners proberen zij waar het kan mensen te helpen.
Maak uw gift over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘Wereldwijd strijden tegen corona’ of doneer online. Bedankt voor uw trouwe steun!
zie ook: https://www.kerkinactie.nl/projecten/wereldwijd-strijden-tegen-corona

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Ik wil als het water zijn

Ik wil als het water zijn,
dat in de rivieren klatert,
en door het oerwoud stroomt,
dat velden vruchtbaar maakt
en overal leven brengt.

Ik wil als het water zijn,
dat al wat vies is, wast,
dat iedere mens, hoe die ook heet
en heling en bevrijding zoekt,
weer hoop op toekomst geeft.

Ik wil als het water zijn,
dat alle boten draagt,
vol mensen en hun lasten,
om voor hen allemaal
hun lasten te verlichten.

Ik wil als het water zijn,
de bron van alle leven,
dat alle mensen samenbrengt,
om samen, overal vandaan,
het lief en leed te delen.

God, ik wil als het water zijn,
dat in uw richting stroomt,
om in de wereld, overal,
uw opdracht waar te maken:
meer mens te zijn voor iedereen,

uit Thailand

Vanaf deze plek wil ik iedereen sterkte wensen in zijn of haar situatie.
Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong

Zevensprong brief 5

Dag allemaal,

Jullie zijn allemaal weer naar school!
Hopelijk vind je dat ook weer erg leuk.

Hebben jullie nog tijd voor de vijfde brief?
Veel plezier!
En……ik wacht weer met spanning op jullie filmpjes!

Hartelijke groet,
Annigje Beltman
dominee Wim