bunker bbq 2 juli

Nieuwsbrief 21 juni

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Recent heeft de overheid verdere versoepelingen van de coronabeperkingen aangekondigd per eind juni. Als gevolg daarvan heeft de kleine kerkenraad besloten dat het aantal kerkgangers niet langer beperkt hoeft te worden. Echter, onze kerk kan door de nog geldende 1½-meterbeperking ca. 70 aanwezigen hebben, dus als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. Koffiedrinken na afloop binnen  zit er nog niet in, buiten wél als het redelijk weer is. Daar zal de diaconie dan voor zorgen. En enkele andere ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:  bij binnenkomst handen ontsmetten, na afloop snel naar buiten.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.

27 juni ds. Henk van Dijk, Enter – wijken D + A = Whee oost – Heeckeren – Gijmink

4 juli ds. Leonard van Wijk, Laren – geen beperking in aantal kerkgangers meer; eventueel een overloop naar de grote zaal

11 juli ds. Dick Juijn, Delden – idem

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca zijn de maaltijdgroepen ook weer begonnen op dinsdagavond en woensdagavond. Tevens kan dan de gedachtenishoek worden bezocht.

Inloop
Ook die is weer van start gegaan op donderdagmorgen, waarbij eveneens de gedachtenishoek bezocht kan worden.

Startweekend 12 september
De werkgroep Kerk en samenleving bereidt het startweekend van 12 september a.s. voor. Suggesties voor de invulling van dat weekend zijn natuurlijk zeer welkom, bij Hans Tadema tademahans@gmail.com, tel. 27 63 68. Het onderwerp komt ook op de agenda van de kleine kerkenraad van
3 augustus a.s.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen. Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Taakgroep Vitale vacatures
De taakgroep heeft een aantal suggesties gedaan. Deze laten zich als volgt samenvatten:
– niet direct iemand voor een bepaalde taak – bijv. voorzitter – zoeken, maar juist leden bij een werkgroep aantrekken en de werkgroep dan onderling laten bepalen wie welke taak op zich neemt, eventueel per jaar wisselend;
– een taak kan ook in de vorm van een duo worden ingevuld;
– zoek voor elke taak een vervanger, ook als er geen vacature is;
– er is ook potentieel bij minder direct betrokken kerkleden, bijvoorbeeld op het gebied van digitale communicatie en administratie;
– we gaan een vacaturebank inrichten, zodat duidelijk wordt waar opvolging of aanvulling gewenst is.

Er zijn verschillende namen ingediend bij de scriba, die ze doorgegeven heeft aan de taakgroep. Maar dringend blijft het, want in elk geval kerkenraad, pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, werkgroep eredienst en kerkmuziek moeten per september a.s. door andere kerkleden worden geleid.

Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden!
1 Samuel 3, 1-10

Eli is oud en bijna blind; de ziener heeft zijn zicht verloren en de profetische leider zijn woord: het Woord van de Eeuwige was schaars in die dagen. Maar de jonge Samuël is paraat, óók in zijn slaap. Hij reageert direct als hij geroepen wordt. Weliswaar holt hij driemaal naar de verkeerde: hij kent de Eeuwige dan ook nog niet, staat er zakelijk bij.
Na twee keer van onbegrip, weet Eli de derde maal tóch de goede aanwijzing te geven. Niet meer “ga weer slapen”, maar: “wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: spreek Heer, Uw dienaar luistert”.

Kom, volg Mij na
Marcus 1, 14-20

Marcus heeft maar een halve zin nodig om te melden dat Johannes de Doper is gevangengezet. Jezus volgt hem op: de tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij. Jezus is geroepen, gedoopt en benoemd “jij bent mijn geliefde Zoon” en Jezus gaat er nu anderen bij roepen.
Met dezelfde woorden waarmee Johannes Jezus heeft geroepen, roept Jezus nu vissers. Nadat Johannes gevangen gezet is, vertrekt Jezus naar Galilea, richting het noorden. Galilea ligt ver van Jeruzalem, het is een tweederangs provincie. Het échte godsdienstige leven speelt zich af in Jeruzalem en niet in het Galilea der heidenen. Daar wonen joden en niet-joden door elkaar heen.
En dáár, aan het meer van Galilea, ziet Jezus zijn eerste volgelingen: Simon, Andreas, Jacobus en Johannes: Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden.

Er vallen drie dingen op:
– Jezus roept zijn eerste volgelingen vér van Jeruzalem
– Hij roept geen vooraanstaande notabelen of tempelgeleerden, maar gewone vissers
– Hij maakt gebruik van hun vak als visser
De vissers horen en volgen. Het verkondigen van de goede boodschap gaat via gewone mensen uit Galilea.

Roeping alleen voor mannen?
Mede gebaseerd op dit verhaal van Marcus, heeft de kerk lange tijd gemeend, dat je man moet zijn om geroepen te worden. De patriarchale cultuur van die tijd kleurt de evangelieverhalen. Vrouwen hadden toen niet dezelfde vrijheid om te gaan en te staan als mannen. Vrouwen mochten niet in het openbaar optreden.
Marcus meldt in andere verhalen van zijn evangelie dat naast mannen óók vrouwen Jezus hebben gediend. Jezus noemt: mijn broers en zussen en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.

Dienen en navolgen zijn beide kenmerken van Discipelschap.

C.B. van der Sluijs

 

 

Bunker chill avond 4 juni

Nieuwsbrief 31 mei

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Enkele weken geleden heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Er worden twee wijken per dienst uitgenodigd (zie plattegrond Hofkerkgids):

6 juni ds. Bernadette de Groot, Zweeloo, Avondmaalsviering – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink

13 juni ds. Olaf Haasnoot, Usselo wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor – Whee west

Natuurlijk hopen we dat deze beperkingen zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. De verwachting is dat dit begin juli het geval kan zijn.

Alle kerkdiensten zijn dus ook online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

 Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca is het ook weer mogelijk om de maaltijdgroepen op te starten, en wel vanaf dinsdag 8 juni (onder het voorbehoud dat er voldoende koks en gastheren/-dames beschikbaar zijn). Wij doen dit dan voorlopig nog op dezelfde manier als toen we er mee moesten ophouden, namelijk maximaal 12 personen per avond. En met de volgende randvoorwaarden: ontsmetting van de handen bij de ingang, als u loopt een mondkapje dragen, de afstandscode van 1½ meter in acht nemen, en eenmaal aan tafel niet meer van plaats verwisselen.

Inloop
Dit kan ook weer op de eerdere wijze worden georganiseerd, met dezelfde randvoorwaarden als bij de maaltijdgroepen: ontsmetting van de handen bij de ingang, als u loopt een mondkapje dragen, de afstandscode van 1½ meter in acht nemen, en eenmaal plaatsgenomen niet meer van plaats verwisselen.
Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Bestemming avondmaalscollecte 6 juni
SeeYou Foundation (voorheen: “Light for the World”)
We komen al bijna 40 jaar op voor mensen met een visuele beperking in de armste landen ter wereld. Ze leven in armoede en worden vanwege hun handicap buitengesloten van de meest noodzakelijke hulp en medische zorg. Wij investeren in mensen met een beperking zelf, families en omgeving. Zodat de gemeenschappen een plek zijn waar mensen met een visuele beperking gezien worden en er mogen zijn!
Uw bijdrage is ook van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “SeeYou”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Overige collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Petrus
Petrus is ook een kwartaalblad van de PKN. In het magazine leest u persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde, over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. Inmiddels is no. 14 bij ons in de bus bezorgd. Soms doet de kerk denken aan Petrus, die visser, vriend en volgeling van Jezus. Sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals wij, in de kerk: soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Twee vissers van mensen, de predikanten Paul Visser (Maranathakerk Rotterdam-Zuid) en zijn broer Rob Visser (PKN Vuren) ontmoeten bekende Nederlanders. Ze gaan in gesprek over geloven, de kerk en de samenleving. In het nummer van Petrus van juni spreken ze met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Vrijheid en barmhartigheid voor iedereen, daar is het Marcouch om te doen. Hij laat zich daarbij niet tegenhouden door angst of kritiek. Zijn wens is dat kerken en moskeeën zich samen inzetten voor de samenleving.

Petrus is een blad met waardevolle gesprekken, waarin twijfel en ongeloof, vertrouwen en zoeken alle ruimte krijgen. Vandaar dat ik het blad graag onder uw aandacht breng.
Lees Petrus gratis:
PKN, Abonnementenadministratie Petrus
Antwoordnummer 53019
3503 VB Utrecht.
Of zoek abonnementen@petrusmagazine.nl

Bewaar in ons
Tot slot een gebed van de dichteres Fum van den Ham. Zij zegt ergens: “bidden” ik had het niet gekund als mensen het mij niet geleerd hadden. Bidden moet je leren. Je moet het eerst samen doen, dan kun je het later alleen.

Bewaar in ons
geloof, dat Gij aanwezig zijt
bij al wat goed komt, en ook
bij al wat vreselijk mis gaat
in de wereld, die onze woonplaats is.

Bewaar in ons
het oud vertrouwen,
dat Gij ziet en hoort
waar wordt geleden
en wie lijdt;
en dat in uw aanwezig zijn
U onze God en Vader bent.

Ontferm U over alle mensen,
ontferm U over ons.
En doe ons dankbaar zijn voor elke ochtend
na een donkere nacht; en voor de dageraad
die door de kleinste vogels wordt bezongen;
en voor het daglicht, dat gij ons gegeven hebt.

Dat dit ons gegeven mag worden.

Cees van der Sluijs.

 

Bunker 21 mei 19.30 uur

Nieuwsbrief 14 mei

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Enkele weken geleden heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Op grond van de ervaring van afgelopen zondag en Hemelvaartsdag en een reactie van een gemeentelid heeft de kleine kerkenraad gemeend het aan te durven vanaf komende zondag twee wijken per dienst uit te nodigen (zie plattegrond Hofkerkgids):
16 mei 10 uur ds. F. Schipper – wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor –  Whee west
23 mei Pinksteren 10 uur ds. P. Hendriks – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink
30 mei 10 uur ds. T. Woltinge – wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor – Whee west
6 juni ds. Bernadette de Groot – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink
Natuurlijk hopen we dat deze beperkingen zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. Gezamenlijk koffiedrinken wordt pas weer mogelijk als landelijk de horeca gasten niet alleen op het buitenterras ontvangen, maar ook binnen.
Alle kerkdiensten zijn dus online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Inloop
Dit kan worden georganiseerd zolang het weer het toelaat om dit op het kerkplein te doen. Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

In het blad Petrus, een gratis maandelijkse uitgave van de PKN trof ik de podcast aan:
Blijf kalm met een psalm

Eeuwenoud en toch heel vertrouwd; voor veel mensen zijn de psalmen de longen van de bijbel. Gevoelens van wanhoop, verdriet of juist van vreugde en dankbaarheid: je komt ze allemaal tegen in de psalmen.
Voor zijn podcast ‘Blijf kalm met een psalm’ put radiomaker Sjoerd Muller uit de literaire schat. Rebecca Schoon leest in deze podcast telkens een deel van een psalm voor.
Sjoerd pikt er vervolgens een gedeelte uit dat hem raakt, verwonderd of waarbij hij vragen heeft. Iedere keer staat een nieuwe psalm centraal.
Zo ga je met een goed gevoel de dag in of uit. Log in op mijnkerk.nl

Wij volgen elke dag na het eten het Bijbelleesrooster 2021 van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap maar sinds kort luisteren we ook naar deze Petrus Podcast.
Eigentijds de tekst en de muziek.

Cees van der Sluijs

kerktoren

De kerktoren is door Jan de Vries en collega’s grondig schoongemaakt. Dat was wel weer eens nodig! Ook de muur bij de hemelwater afvoer is samen met de dak afvoer schoongemaakt. Hulde!

Nieuwsbrief 4 mei

Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter.

Kerkdiensten
Onlangs heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst zal weer worden opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Daarnaast zal elke zondag één wijk worden uitgenodigd (zie plattegrond Hofkerkgids):
9 mei 10 uur ds. Herman Offringa – wijk A Heeckeren – Gijmink
13 mei Hemelvaartsdag 9.30 uur ds. G. Veening – geen beperking
16 mei 10 uur ds. F. Schipper– wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
23 mei Pinksteren 10 uur ds. P. Hendriks – wijk C Whee west
30 mei 10 uur ds. T. Woltinge – wijk D Whee oost
Gezamenlijk koffiedrinken wordt pas weer mogelijk als landelijk de horeca gasten niet alleen op het buitenterras ontvangen, maar ook binnen.

Alle kerkdiensten zijn dus online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Ook deze activiteiten moeten wachten tot landelijk de horeca gasten niet alleen op het buitenterras mag ontvangen, maar ook binnen.

Inloop
Dit kan worden georganiseerd zolang het weer het toelaat om dit op het kerkplein te doen. Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Bunker
De bunkeractiviteiten op vrijdagavond om de week voor de jongeren van 12 tot 16 jaar zijn de afgelopen maanden gewoon doorgegaan, gelet op de leeftijdscategorie en onder leiding van onder meer onze jeugdwerker Hanneke Caron. Telkenmale wordt een uitnodiging op de website geplaatst en worden na afloop foto’s van het gehouden evenement bijgevoegd.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken willen wij u vragen om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Ik eindig deze nieuwsbrief met een gedicht van Fum van den Ham, getiteld
Doe ons de opdracht verstaan die wij hebben

Doe ons de opdracht verstaan die wij hebben:
te zijn wie wij zijn
te worden hoe wij bedoeld zijn door U.

Leer ons te zien hoe wij zijn
dat in ieder van ons
zich iets openbaart van uw schoonheid,
uw lied van de schepping;
iets van uw eenvoud en kracht.

Onder uw mantel van liefde
kunnen wij zijn
als de vogels van de hemel,
als de bloemen van het veld. 

O God, binnen uw eeuwige schepping,
die zó is gehavend, berooid en verscheurd,
leer ons, te zijn wie wij zijn:uw kinderen,
levende voor uw aangezicht.

 Cees van der Sluijs

Bunker vrijdag 7 mei 19.30 uur

Koninklijke Onderscheidingen

Dit jaar zijn maar liefst vijf leden van de Hofkerk gemeente benoemd in de Orde van Oranje Nassau. De burgemeester heeft hen de bijbehorende versierselen maandag 26 april uitgereikt. Het zijn (in alfabetische volgorde):

  • J.W. Brunnekreeft, vanwege de stichting Leendert Vriel terminale thuiszorg, het Schoolfeestfonds, de theaterproductie Stem van de Regge en functies binnen de Hofkerk
  • R. van Dam – Broeze, vanwege Rode Kruis, Vuurwerkramp Enschede, EHBO, ambulancediensten, stichting Franje mantelzorgtaken
  • dhr F. Schutte, vanwege bestuur Universiteit Twente, vorming Protestantse Theologische Universiteit, Rotaplast missies Ethiopië, digitaliseringsproject oude Bijbels, functies binnen de Hofkerk
  • J. Schutte – Lock, vanwege de Goorse Asielzoekers stichting, motivator van nieuwe Nederlanders, project Omslag schuldhulpverlening, Prodonna, functies binnen de Hofkerk
  • dhr G.J. Tijhuis, vanwege taxidiensten, uitvaartverzorging, EHBO, bestuur VVN Hof van Twente, stichting Hofpas, kinderboerderij Het Kukelnest.

De Hofkerk gemeente is blij met zo een grote diversiteit aan capaciteiten en wenst hen van harte geluk met deze erkenning voor hun jarenlange inzet voor de samenleving.