Kerkenraad

De nieuwe besturingsfilosofie heeft in 2016 verder vorm gekregen en is per 1 oktober geformaliseerd.
Hierin wordt de kerkenraad gevormd door die gemeenteleden die een actieve rol spelen in de gemeente en zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld. Dus alle kerkrentmeesters, vrijwilligers in het beheer (kosters, Klokkenkampteam e.d.), vrijwilligers in het pastoraat en het diaconaat, vrijwilligers in het jeugdwerk, eredienst, vorming en toerusting, oecumene, publiciteit, enz., in totaal tot nu toe ruim 80 kerkleden, zijn ambtsdrager. Zij zijn als zodanig bevestigd. Een aantal van hen is bereid om als vertegenwoordiger van de kerkenraad ouderling van dienst in een eredienst te zijn.
De kerkenraad komt ten minste viermaal per jaar bijeen en stelt de algemene beleidslijnen alsmede begroting en jaarrekening vast.

De uitvoering van het vastgestelde beleid is opgedragen aan een kleine kerkenraad. Deze bestaat uit

Hetty Bieleman ouderling pastoraat 27 42 26
vacant ouderling-voorzitter
Dora Brinkhorst voorzitter college van diakenen 27 38 23
ds. Wim de Jong predikant; assessor 1 38 86 47
Alinda Sportel ouderling-scriba 26 12 21
Hester Kelderman ouderling-scriba 0624 938 347
Frits Schutte voorzitter college van kerkrentmeesters; assessor 2 26 02 11

De kleine kerkenraad komt maandelijks bijeen.
De kerkenraad is bereikbaar via kerkenraad@hofkerkgoor.nl.

De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door het moderamen, dat bestaat uit de voorzitter, de scriba en de predikant.

We zijn in 2016 van start gegaan en zullen regelmatig deze nieuwe bestuursvorm evalueren en zo nodig bijstellen.