Regelingen

In de kerkorde en de bijbehorende ordinantiën is vastgelegd welke plaatselijke regelingen door een kerkenraad moeten zijn vastgesteld.
Het betreft:

  • de regeling voor de verkiezing van ambtsdragers:
  • de regeling voor de wijze van werken van de kerkenraad, waaronder de regeling van de verdeling van taken tussen de kerkenraad en de kleine kerkenraad alsmede de regeling van taken en bevoegdheden van werkgroepen: Regeling kerkenraad
  • de regeling voor het beheer van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, en wel afzonderlijk van diaconale en niet-diaconale aard:

En de kerkenraad heeft de vrijheid te besluiten dat van twee personen ook andere levensverbintenissen dan het huwelijk als een verbond van liefde en trouw voor Gods aangezicht kunnen worden gezegend:

 

Voorts heeft de kleine kerkenraad een regeling rouw en trouw vastgesteld:  Regeling rouw- en trouw

Regeling begroting kerk

Regeling jaarrekening kerk