Avondmaalscollecte 7 augustus

De bestemming van deze collecte is Stichting Hartendekens. Deze stichting schenkt geheel kosteloos prachtige, met de hand gehaakte dekens aan kinderen/jongeren vanaf 6 maanden t/m 21 jaar die:

  • in het dagelijks leven worden belemmerd in hun “onbezorgd-kind-zijn” door een langdurige ziekte of beperking (lichamelijk, verstandelijk en/of psychisch)
  • in een pleeggezin of gezinsvervangend tehuis geplaatst zijn
  • een gezinslid binnen korte tijd gaan verliezen of het afgelopen jaar hebben verloren.

Zij hopen met deze Hartendekens een beetje warmte, troost en geborgenheid te kunnen bieden in moeilijke tijden.

Bunker 1 juli

 

Nieuwsbrief 9 juni

Kerkdienst Pinksteren Zondag 12 juni
10.00 uur voorganger ds. Oane Reitsma, Enschede

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Preekbespreking
Er is na de dienst gelegenheid om na te praten over de kerkdienst in de Raesfeltzaal. Op een laagdrempelige manier kan iedereen die dat wil daar aanschuiven om hoe men de inhoud dienst ervaren heeft met elkaar uit te wisselen.

Inloop
Elke donderdag is er  inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijden op dinsdag en woensdag
Gisteren woensdag 8 juni was er de jaarlijkse barbecue van de beide maaltijdgroepen. Ondanks dat we vanwege de regen binnen moesten zitten was het een zeer gezellige bijeenkomst. De maaltijden zijn nu even gestopt maar vanaf 5 juli is er weer elke week op dinsdag en woensdag een maaltijdgroep.
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0547-274293

Pelgrimsroute Hemmelreis
De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Collecte diaconie in de kerkdienst
Vanaf zondag 5 juni zal de diaconie weer elke dienst in de kerk collecteren voor het diaconale werk. De collecte zal plaatsvinden bij de uitgang.

Collecte via overmaking
Twee deurcollecten is teveel van het goede en het doorgeven van de collectezak in de dienst is nog geen goed idee en daarom vragen Kerkrentmeesters uw bijdragen aan de collecte voor de kerk over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
Overigens kunnen zij die de dienst op afstand meebeleven en willen bijdragen aan de diaconale collecte, dit eveneens op de aangegeven wijze overmaken met vermelding van diaconie.

Beroep naar Deventer
Afgelopen zaterdag ontving ik het officiële beroep van de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente). Ik heb dit beroep aangenomen en dat betekent dat ik na 11 jaar in september afscheid zal nemen van de Hofkerkgemeente en van Goor. Aan de ene kant met pijn in het hart, want ik heb de periode dat ik in en vanuit de Hofkerk mocht werken als zeer bijzonder en verrrijkend ervaren. Je raakt helemaal vervlochten, met mensen, met een gemeenschap.
Aan de andere kant ook dankbaar dat ik nog een stap mag maken en met mensen in Deventer verder vorm mag gaan geven aan de Lebuïnusgemeente en met name aan de betrokkenheid van de kerk in de samenleving. Hierbij mag ik dankbaar gebruik maken van de goede ervaringen die ik in Goor heb opgedaan.

Als op het einde van de weg

Als op het einde van de weg
een nieuwe weg zich ontrolt;
als we adem, woord en brood
hebben gedeeld, geproefd;
geef dat wij elkaar los kunnen laten
in vertrouwen op uw zegen
dat wij weer lachen als we elkaar weer zien

Lied 820 tekst Andries Govaart

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Nieuwsbrief 3 juni

Kerkdienst Pinksteren zondag 5 juni
Het thema is: De regenboog……..door mensen heen.
Ieder hoorde het in zijn eigen taal toen de leerlingen, na de uitstoring van de Geest, de straat op gingen en aan ieder die het horen wilde vertelden over Gods grote daden. Ieder in zijn eigen taal, in zijn eigen cultuur, ieder met zijn eigen mogelijkheden en talenten. Bij ieder werkt de de Geest, de inspiratie op een eigen manier uit en zo ontstaat er een regenboog van kleuren. Zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende kleuren zijn er, maar samen vormen wij de regenboog.
In de dienst wordt het Pinksterverhaal uit Handelingen in verschillende talen gelezen.

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Preekbespreking
Op verzoek van enkele gemeenteleden is er na de dienst gelegenheid om na te praten over de kerkdienst in de Raesfeltzaal. Op een laagdrempelige manier kan iedereen die dat wil daar aanschuiven om hoe men de inhoud dienst ervaren heeft met elkaar uit te wisselen.

Inloop
Elke donderdag is er  inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijd op dinsdag
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0547-274293

Pelgrimsroute Hemmelreis
De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Collecte diaconie in de kerkdienst
Vanaf zondag 5 juni zal de diaconie weer elke dienst in de kerk collecteren voor het diaconale werk. De collecte zal plaatsvinden bij de uitgang.

Collecte kerk via overmaking
Twee deurcollecten is teveel van het goede en het doorgeven van de collectezak in de dienst is nog geen goed idee en daarom vragen Kerkrentmeesters uw bijdragen aan de collecte voor de kerk over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte kerk.

Overigens kunnen zij die de dienst op afstand meebeleven en willen bijdragen aan de diaconale collecte, dit eveneens op de aangegeven wijze overmaken met vermelding van diaconie.

Heer raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Lied 695 tekst Pia Perkiö, vertaling Sytze de Vries

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Bunker 3 juni 19.30 uur

Nieuwsbrief 25 mei

Hemelvaartsdienst 26 mei
Het morgengebed op hemelvaartsdag begint om 09.00 uur. Tijdens de dienst zullen we de wandelaars die naar de Hemmel lopen de reiszegen meegeven. Daarna vervolgen we de dienst.

Opening Pelgrimsroute 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt deze op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3,-) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Kerkdienst Zondag 29 mei
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook Weeskinderenzondag of Wezenzondag genoemd, verwijzend naar de periode na het afscheid van Jezus en het wachten op de heilige Geest. We beginnen op deze zondag met de lezing van het boek Ruth dat in vier delen tot en met zondag 19 juni op het rooster staat: Het verhaal van de kinderloze weduwe Ruth die met haar schoonmoeder mee terug komt naar Bethlehem vindt in de oogsttijd plaats en vertelt hoe een buitenlandse weduwe een sleutelrol speelt in de voorbereiding van de komst van de Messiaanse koning David.
Pinksteren was in  de traditie ook een oogstfeest, dat gevierd werd als de hele oogst was binnengehaald. De symboliek hiervan wordt zichtbaar in de beweging van het Paasfeest (Jezus als eersteling van de oogst) en het Pinksterfeest (iedereen wereldwijd mag deel uitmaken van de oogst).
We vieren in de deze dienst de Maaltijd van de Heer en de harpiste Regina Ederveen zorgt voor de muzikale begeleiding van de samenzang en zal ook een aantal solostukken spelen.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Avondmaalscollecte (van de diaconie)
Wij zijn heel blij, dat de Diaconie heeft besloten op 29 mei de Avondmaalscollecte te bestemmen voor de bouw van de ziekenzaal (voor 12 bedden) in het ziekenhuis van Manantali, Mali.
In KerkOnderweg van april hebben we hierover geschreven. Het gaat over de nieuwbouw van een ziekenzaal voor 12 bedden (voor de huidige bevolking van ruim 10.140 inwoners); de huidige ziekenzaal voor 6 bedden zal dan gebruikt gaan worden als laboratorium voor bloed- en urine-onderzoek.
Nu we dit schrijven is Casper Jansen, onze man in Mali, op bezoek in Nederland en gaan wij
afspreken, hoe wij en op welke tijdstippen wij de bedragen voor de nieuwbouw beschikbaar gaan stellen.
Er is een begroting gemaakt door de lokale aannemer Bama Doumbia, die in de loop van de tijd meerdere gebouwen van het Maliproject gebouwd en gerestaureerd heeft.
In de kerkdienst zal gecollecteerd worden; voor de volledigheid hier ook het banknummer: Diaconie Hofkerk Goor NL66SNSB 0908763743, met vermelding van Maliproject.
Cees en Addie van der Sluijs-Goud

Inloop
Op Hemelvaartsdag 26 mei is er geen inloop.
Maar daarna is er weer elke donderdag inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijd op dinsdag
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0546-274293

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Beroep naar Deventer
Zoals u in de extra Nieuwsbrief van 22 mei van de kleine kerkenraad heeft kunnen lezen heeft de Protestantse Gemeente Deventer besloten mij te beroepen als predikant. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.
Een mooie uitdaging en een nieuw begin, maar tegelijkertijd met de consequentie dat ik  afscheid moet nemen van de gemeente in Goor. Na bijna 11 jaar predikant in de Hofkerk raak je sterk met mensen vergroeid. Maar het afscheid duurt nog een paar maanden…..

Wij wachten op de Geest beloofd
(lied 692 Marijke de Bruijne)

Wij wachten op de Geest beloofd,
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.

Wij wachten op de heilige Geest
als wind die waait waarheen zij wil
die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God, waai alles schoon.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom Geest van God, geef goede raad.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
Als taal die mensentalen bindt
Tot weg naar onderling begrip.
Kom Geest van God, laat ons verstaan.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als geest die zeven gaven brengt
tot hulp en steun voor onderweg.
Kom Geest van God, breng uw geschenk.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Extra Nieuwsbrief 22 mei

Beste gemeenteleden van de Hofkerk Goor

Een extra Nieuwsbrief op een ongewoon moment.  De Kleine Kerkenraad wil echter het volgende zo snel mogelijk met u delen.

Vandaag, zondag 22 maart, heeft de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente) het besluit genomen een beroep uit te brengen op onze predikant ds. Wim de Jong. In een extra gemeenteberaad, afgelopen middag, is ds. Wim de Jong aan de gemeenteleden van Lebuïnusgemeente voorgesteld. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.

Als Kleine Kerkenraad willen wij Wim de Jong hiermee van harte feliciteren. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in zijn nieuwe gemeente.  Ook feliciteren wij de Lebuïnusgemeente in Deventer met dit besluit.  We wensen hen een even fijne samenwerking toe, zoals wij dat de afgelopen jaren ook met Wim hebben gehad.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat Wim de Jong onze gemeente na vele jaren gaat verlaten. Eerlijk gezegd moeten we als Kleine Kerkenraad, net als u vermoedelijk, aan dit gegeven nog wel erg wennen. De verwachting is dat begin september afscheid van Wim zal worden genomen. De komende maanden willen we Wim de ruimte geven om lopende zaken geleidelijk aan af te bouwen en zich voor te bereiden op zijn nieuwe predikantschap in Deventer.

De Kleine Kerkenraad

Bunker 20 mei

Taizé 17 – 24 juli

peuter kleuterviering 22 mei 16.00 uur

Peuter kleuter viering zondag 22 mei 16.00 uur Hofkerk
voor peuters en kleuters met hun ouders en of opa en oma en iedereen die dit met hen mee wil vieren
Thema: kleuren