Organisatie

De kerkenraad wordt gevormd door predikant, kerkelijk werker, scriba, en twee vertegenwoordigers van de werkgroepen pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, eredienst en kerkmuziek, en kerk en samenleving.
De kerkenraad komt zesmaal per jaar bijeen en stelt de algemene beleidslijnen alsmede begrotingen en jaarrekeningen van kerk en diaconie vast.
De uitvoering van het vastgestelde beleid is opgedragen aan een breed moderamen. Deze komt maandelijks bijeen.
De dagelijkse gang van zaken wordt uitgevoerd door het dagelijks bestuur, dat bestaat uit de voorzitter, de scriba en de predikant.
Voor de samenstelling van breed moderamen en dagelijks bestuur zie Werkgroepen / Kerkenraad.

De activiteiten zelf zijn gegroepeerd in een aantal werkgroepen en indien nodig taakgroepen. Op dit moment kennen we de volgende werkgroepen:
– pastoraat met wijkpastoraat en bezoekgroep ouderen
– eredienst en kerkmuziek
– kerk en samenleving
– jongeren
– diaconie, met de ACH (activiteitencommissie Hofkerk)
– kerkrentmeesters.
Voor de samenstelling en activiteiten van deze werkgroepen zie Werkgroepen / desbetreffende werkgroep – taakgroep.

Ten slotte zijn er ad hoc taakgroepen, die in een beperkte tijd een specifieke taak afronden. Voorbeelden hiervan waren in het verleden de taakgroep Exploitatie Klokkenkamp, de taakgroep Uitvaartcentrum die de voor- en nadelen van een uitvaartcentrum heeft onderzocht, de taakgroep Klokkenkamp 2013 die de hele ver- en nieuwbouw van de Klokkenkamp heeft begeleid, de taakgroep Fondsenwerving die financiële bijdragen voor de ver- en nieuwbouw van de Klokkenkamp bij externe partijen heeft geregeld, de taakgroep Klokkenkamp 2018 die o.m. als taak had een businessplan voor de Klokkenkamp op te stellen, de taakgroep Stiltecentrum en de taakgroep Gedachtenishoek.