Gedachtenisruimte en stiltecentrum

Waarom willen we een gedachtenisruimte en stiltecentrum in de Hofkerk?

Wij zijn van mening dat de kerk bij uitstek een plek is waar mensen kunnen nadenken over zichzelf. Wat betekent geloof voor mij? Wat drijft mij? Wat vind ik belangrijk? Hoe verhoud ik mij tot de ander? Waar vind ik rust in de hectiek en zorgen van alledag?
Maar hier komen ook verleden en toekomst samen. Hier kunnen we stilstaan bij het verlies van dierbaren en de geboorte van nieuw leven.
Wij willen daarom een plek creëren in de Hofkerk voor herdenking en overdenking. Een plek waar gedachten over eigen verleden, heden en toekomst alle ruimte kunnen krijgen.

Waarom nu?

Voor de ruimte onder de toren geldt dat er sprake is van achterstallig onderhoud. De wanden en deuren moeten geverfd, de vloer geëgaliseerd en leidingen weggewerkt. Wij willen deze onderhoudsbeurt aangrijpen om ook de lang gekoesterde wens van een gedachtenisruimte en stiltecentrum te realiseren. We doen dat in overleg met de Gemeente Hof van Twente omdat die verantwoordelijk is voor de kosten van het onderhoud.

Voorgeschiedenis

De idee van een gedachtenishoek en stiltecentrum onder de toren is bepaald niet nieuw. Al in 2014 zijn daarvoor plannen ontwikkeld. Er is een tekening met begroting gemaakt en een bouwvergunning verleend door de gemeente Hof van Twente. In die periode is ook de Klokkenkamp verbouwd en dat heeft ertoe geleid dat het project even werd geparkeerd.

In 2017 is er opnieuw naar gekeken en is door de kerkenraad aan een werkgroep gevraagd om te kijken of het mogelijk was om de bestaande gedachtenishoek in de kerkzaal op te knappen en daar ook een stilteruimte in te maken. Daarvoor zijn toen twee concepten uitgewerkt. Het eerste betrof een ruimte bij de hoofdingang (vanaf het kerkplein) met een glazen scheidingswand en een deur naar de kerk. Het tweede voorstel was de plaatsing van twee mobiele kubussen. Na een meningspeiling onder de gemeenteleden in 2018 bleek weinig draagvlak voor deze twee opties te zijn en werd voorgesteld om het oorspronkelijke idee van een stiltecentrum onder de toren weer op te pakken en dat te combineren met een gedachtenishoek.

Op 10 september 2020 is dat idee gepresenteerd aan de gemeente. Naast enthousiasme waren er ook aarzelingen. Die hadden vooral betrekking op de kosten en de potentiële behoefte aan deze voorzieningen. Met die opmerkingen is de werkgroep weer terug gegaan naar de kleine kerkenraad. Na een uitvoerige discussie met de werkgroep, kwam de kleine kerkenraad tot de conclusie dat het voorstel om beide ruimtes in de toren onder te brengen, het meeste recht doet aan de uitkomsten van de gemeente-avond en de kerkenraad. Daarbij gaven twee overwegingen de doorslag: er wordt geen permanent beslag gelegd op een deel van de kerkzaal en de realisatie bleek financieel haalbaar.

Wat is het voorstel?

De idee is om de ruimte onder de toren op te delen in twee aparte ruimten met een gedachtenisruimte en een stiltecentrum (zie de plattegrond).

Plattegrond

Gedachtenisruimte

Vanuit de kerkzaal kom je in de gedachtenisruimte. Aan de rechterkant bevindt zich dan een tafel met de gedenkboeken en waxinelichtjes. Er wordt ook aandacht besteed aan de geboortes in onze gemeente. Aan de linkerkant komen de grote kandelaren die nu in de gedachtenishoek in de kerk staan. De ruimte wordt verwarmd en er komt een glazen overkapping over dit deel van de ruimte onder de toren om zicht te houden op de toren, om de warmte binnen te houden en om inklimming vanuit het stiltecentrum te voorkomen. De inrichting is nog niet definitief maar er wordt onder andere gedacht aan indirecte wandverlichting en een kleed op de grond.

Stiltecentrum

Het tweede deel is een stiltecentrum. De inrichting wordt afgestemd op die van de gedachtenisruimte. Gedacht wordt aan een tafel met waxinelichtjes langs de rechterwand. Daarmee wordt optisch de tafel uit de gedachtenisruimte doorgetrokken naar het stiltecentrum. Aan de linkerkant zal een zithoek met een bank, tafel en eventueel tijdschriften worden gecreëerd.

Het is niet de opzet om deze ruimte een specifiek christelijk karakter te geven. Hier moeten mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden zich thuis kunnen voelen en bezoekers die zich niet tot een bepaalde stroming rekenen maar alleen even stilte zoeken. Deze ruimte is vanaf de achterzijde van de kerk toegankelijk. Er komt een van boven gesloten tochtportaal tussen de buitendeur en het stiltecentrum zodat de buitendeur tijdens de openingstijden van het stiltecentrum open kan blijven staan. Dat nodigt uit om naar binnen te gaan. Om de warmte beter vast te houden en een wat intiemere sfeer te creëren zal worden nagedacht over een flexibele afdekking van deze ruimte in verband met onderhoud van de klokken en het gewelf.

Niet alle details zijn al uitgewerkt. Over allerlei praktische zaken moet nog verder worden nagedacht zoals inrichting, brandveiligheid, vluchtwegen, het voorkomen van vandalisme, de openingstijden, schoonmaak en beheer.

Hoe gaan we dat betalen?

Het deel van de kosten dat betrekking heeft op achterstallig onderhoud is voor rekening van de gemeente Hof van Twente. De kosten voor de aanpassing naar gedachtenisruimte en stiltecentrum, zijn voor rekening van de Hofkerk. Daarvoor is in de begroting een zogenaamde bestemmingsreserve opgenomen van in totaal €33.000. Wij verwachten op basis van een eerdere globale offerte dat dat voldoende is om de kosten te dekken. Maar omdat het stiltecentrum een publieke functie krijgt, zullen we ook proberen middelen uit andere fondsen te verwerven.

Hoe verder?

Er is een meer gedetailleerde offerte opgevraagd bij de aannemer om het financiële plaatje zo scherp mogelijk te krijgen. Hij heeft toegezegd hier medio januari 2022 mee te komen. Ook zal weer met de gemeente Hof van Twente worden gesproken over het voorliggende plan.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona willen we tekeningen en foto-impressies van dit voorstel in de kerk hangen en na afloop van een dienst toelichten. Op de website van de Hofkerk (http://www.hofkerkgoor.nl) komt in elk geval een foto-impressie te staan. We zullen u daarnaast ook informeren via de nieuwsbrief.

Voor verdere toelichting op het voorstel kunt u contact opnemen met Anneke Schutte (anneke@schutteconsult.nl, tel. 0547-260211) of Riekele Bijleveld (rjbijleveld@hotmail.com, tel. 0547-262469).

En last but not least willen we graag weten wat u ervan vindt. U kunt uw reactie vóór 1 februari 2022 per e-mail sturen aan de scriba’s van de kerkenraad: scribahofkerkgoor@gmail.com. U kunt ook telefonisch contact met een van hen opnemen: Alinda Sportel (tel. 0547-261221) of Hester Kelderman (tel. 06-24938347)

De ontvangen meningen en opmerkingen zullen worden meegenomen in de bespreking op de gemeenteavond/kerkenraadsvergadering van 17 februari (onder voorbehoud).

De werkgroep Gedachtenisruimte & Stiltecentrum,
Anneke Schutte, Fija Ossewaarde, Henk Jelsma, Henk Matel en Riekele Bijleveld

Bovenaanzicht

Nieuwsbrief 13 januari

Covid-19
Hierbij weer de eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar, waarin we als samenleving nog steeds in een lockdown zijn.
Hoe het zich de volgende weken gaat ontwikkelen en wat dan weer mogelijk is, is nog onzeker. Aan meerdere kanten is het ingrijpend:
voor de mensen die zelf ernstig getroffen worden door corona, voor de overbelaste zorg, voor mensen wiens behandeling/operatie is uitgesteld,
maar ook voor de mensen die de gevolgen ondervinden van de lockdown, eenzaamheid, psychische problemen bij jongeren en ouderen en ook de ondernemers.
Als kerk lijken we weinig te kunnen doen, anders dan zoveel mogelijk contact te houden, mensen te bezoeken.
En tegelijk kan dat voor mensen veel betekenen. Ik hoor dat op verschillende plekken mensen wekelijks in kleine groepjes bij elkaar koffie drinken,
dat mensen elkaar bellen. Maar niet altijd kennen we de situatie van iedereen en worden er mensen wellicht ‘vergeten’.
Laat het gerust weten als je behoefte hebt aan contact. Een mailtje terug is genoeg.
En ik hoop dat we ondanks de fysieke afstand toch verbondenheid voelen, door de online kerkdiensten, door deze nieuwsbrief.
Hopend ook dat we het ‘licht in de duisternis’ van kerst kunnen vasthouden, als gemeenschap, maar ook ieder persoonlijk.
Ik wens ieder veel sterkte toe in zijn of haar persoonlijke situatie.

Zondag 16 januari Oecumenische dienst gebed voor de eenheid
Het thema dit jaar van de week van het gebed voor de eenheid van christenen is: Licht in het duister. Centraal staat de ster van Bethlehem.
Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen.
De centrale Bijbeltekst komt uit Matteüs 2 vers 2: Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.’

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten.
Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn
en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden.
De ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

Aan deze viering werken leden van de verschillende geloofsgemeenschappen uit Goor en omgeving mee.
Voorgangers zijn pastor Annette Zoet, Simone Yallop, Gorgis Nizar en ds. Wim de Jong.

Deze oecumenische viering is op woensdag 12 januari al opgenomen en is vanaf zondag 16 januari 10.00 uur mee te beleven op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Wegens omstandigheden konden we de dienst pas na 20 minuten beginnen. Komende zondag zal om 09.40 uur de dienst ‘open’ worden gezet.
Als u de dienst op dat moment start, dan begint om 10.00 uur de daadwerkelijke dienst.

Wandelen
Graag nodig ik ieder van jullie uit om een keer samen een wandeling te maken. Dat kan een  uurtje zijn, maar ook gerust iets langer.
Tijdens een wandeling kom je tot andere gesprekken dan als je in de keuken, huiskamer of in mijn kamer in de kerk zit.
De wandeling kan persoonlijk worden ingevuld, gewoon kijken wat er aan de orde komt in de ontmoeting,
bespreken van een persoonlijk onderwerp of een meditatieve wandeling aan de hand van een korte tekst.
Ook is het mogelijk een stukje van de ‘pelgrimsroute in ontwerp’ te lopen die op dit moment in en om Markelo en Goor wordt ontwikkeld.
Laat het me weten wanneer je samen op pad wilt, bel me op 0547-388647 of stuur een mailtje wim.dejong@hetnet.nl

Stiltecentrum en Gedachtenisruimte
Al enige tijd is een werkgroep bezig met de plannen voor een stiltecentrum en gedachtenisruimte onder de toren.
Bij het kerkblad van deze week is een bijlage met de hiervoor plannen bijgevoegd. Zie ook het bericht op deze website.
Het is de bedoeling om zoveel mogelijk reacties op te halen.
Deze reacties zullen worden meegenomen in de voorbereiding van de gemeenteavond op 17 februari. (datum onder voorbehoud)

Nationaal gebed 15 januari
Aan de vooravond van de Week van gebed voor eenheid vindt op zaterdag 15 januari een Nationaal Gebed plaats.
De initiatiefnemers zijn getroffen door de verdeeldheid tussen mensen, in geloofsgemeenschappen en de samenleving rond de aanhoudende coronacrisis.
In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbinding, mildheid en eenheid.

In een programma van 20.00 – 21.30 uur spreken diverse christelijke vertegenwoordigers een gebed uit.
Daarnaast wordt er aan de hand van persoonlijke verhalen duidelijk hoe de coronacrisis mensen raakt.
Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl en wordt verzorgd door de EO.
Overige initiatiefnemers zijn de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland.

Thuis meedoen
Tijdens de momenten van gebed tijdens het avondprogramma kunnen mensen thuis meedoen. Dit kan persoonlijk, maar ook in kleine groepjes.
Jurjen ten Brinke, EO-presentator en voorganger van de multiculturele kerk Hoop voor Noord in Amsterdam-Noord, hoopt dat veel mensen aanhaken bij dit initiatief.
“De coronacrisis duurt lang. Mensen zijn onzeker en raken moedeloos. Daar bovenop komt de polarisatie door de verschillende meningen over dit onderwerp.
Het is goed als we onze pijn en moeite neerleggen bij God en vragen om Zijn genade en vrede in onze harten en voor ons land.”
Voorafgaand aan en tijdens de uitzending kunnen gebeden op een digitale gebedsmuur geplaatst worden of op social media met de hashtag #nationaalgebed.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Gebed

God,
U hebt ons uit de duisternis naar Jezus geleid.
U hebt de ster van hoop in ons leven gebracht.
Geef dat wij ons samen inzetten
om uw heerschappij van liefde, gerechtigheid en vrede zichtbaar te maken. Help
ons om een licht van hoop te zijn
voor allen die leven in de duisternis van wanhoop en teleurstelling.
Neem ons bij de hand, Heer, zodat wij U zien in ons dagelijks leven.
Neem onze angst en bezorgdheid weg.
Schenk ons uw licht en zet ons hart in vuur en vlam,
zodat uw liefde ons met warmte omringt.
Heer, U hebt Uzelf vernederd omwille van ons.
Help ons U hierin te volgen.
Maak dat ons leven U verheerlijkt, o Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

[uit teksten en gebeden voor de week van de eenheid 2022]

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Bunkeractiviteit 14 januari

Oecumenische online viering 16 januari

Op zondag 16 januari 10.00 uur is de jaarlijkse oecumenische viering waarin het gebed voor de eenheid centraal staat.
Het thema is: Licht in het duister. Deze viering is opgenomen vanuit de Hofkerk en is voor iedereen mee te beleven via het youtube kanaal van RK Twente Zuid of via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor. Dit kan om 10.00 uur maar ook op een later tijdstip.

Het materiaal voor deze viering is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont.

 Aan deze viering werken leden van de verschillende geloofsgemeenschappen uit Goor en omgeving mee. Voorgangers zijn pastor Annette Zoet, Simone Yallop, Nizar Gorgis en ds. Wim de Jong.

 

 

Peuter kleuter viering 31 oktober

Zondag 31 oktober is er weer een peuter kleuter viering in de Hofkerk.
Het thema is delen. We hebben zoveel te delen met elkaar en op zoveel gebieden.
En natuurlijk mogen betekenisvolle verhalen hierin niet ontbreken. Ze hebben ons echt iets te vertellen.
We hebben er eentje uitgezocht en gaan het samen beleven. En natuurlijk hoort daar een optocht bij!
Kom je ook? En neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee.

Collage Hanneke Caron

Invulling vacatures baart zorgen

De Kleine kerkenraad heeft de Taakgroep Vitale Functie gevraagd om het huidige organisatiemodel tegen het licht te houden en te adviseren hoe de taken in de kerk de komende tijd het beste kunnen worden opgepakt. De Kerkenraad is hiervan in februari jl. op de hoogte gesteld. [Voor de taakomschrijving en de samenstelling zie onderaan.]

Op korte termijn ontstaan vacatures voor vitale functies die ingevuld moeten worden, onder andere voorzitter van de Kerkenraad, Kerkrentmeesters, Diaconie, werkgroep Eredienst en Kerkmuziek. Maar ook voor de verschillende werkgroepen wordt het steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat betekent wel dat er weer nieuwe mensen voor in de plaats moeten komen!

De taakgroep komt met de volgende suggesties voor de korte termijn:

 1. Voor de continuering van veel vitale functies en taken is het wenselijk dat er voor elke taak een vervanging aanwezig is, ook al is er op korte termijn nog geen vacature. Elke werkgroep zou dit zelf moeten regelen. Als iemand uitvalt en vervanging is op voorhand geregeld, dan loopt de continuïteit geen gevaar.
 2. Vraag niet iemand voor een bepaalde taak binnen een werkgroep, maar als lid van de werkgroep. De taken kunnen dan onderling worden verdeeld of rouleren. Dat is aan de werkgroep.
 3. Mogelijk biedt “duo-banen” een oplossing. Denk daarbij aan voorzitterschap. Je hebt dan een sparring partner, je kunt taken onderling verdelen, en vervanging tijdens afwezigheid is makkelijker. Dit maakt de functie minder zwaar.
 4. Kijk voor de uitvoering van bepaalde taken ook naar vrijwilligers die misschien wat minder betrokken zijn, maar wel bepaalde taken willen oppakken (denk aan digitalisering, administratie e.d.)
 5. Stel een vacaturebank op met taken die vacant zijn of op termijn worden en maak die lijst inzichtelijk voor de gemeente.

Help   help   help

Dit advies klinkt misschien mooi, maar we zijn met elkaar Kerk en zullen deze open plaatsen ook met elkaar moeten invullen. Het kan en mag toch niet zo zijn dat er straks in onze Kerk niet genoeg mensen zijn om alle open plaatsen in de werkgroepen op te vullen. Het gevolg is dan dat de werkzaamheden bij een steeds kleiner groepje vrijwilligers komen te liggen!

Misschien dat je samen met een vriend of vriendin of iemand die je in de kerk of ergens anders tegenkomt het plan oppert om samen iets te doen. Als je met zijn tweeën een taak oppakt, werkt dat waarschijnlijk ook plezieriger.

De tijd dringt!! Denk er niet te lang over na maar kom in actie en geef jezelf op! Laat ons niet in de steek!! We moeten er niet aan denken dat we straks een Kerk zijn zonder vrijwilligers, want dan …………………………………

Geef je op bij de scriba of een van de leden van de werkgroepen.

De Taakgroep Vitale Functies

 

Taakomschrijving
Fase 1

 • neem kennis van de uitkomst van de scenario-discussie die een jaar geleden in de kerkenraad is gehouden
 • bezie of het huidige organisatiemodel nog voldoet aan de eisen die in de komende jaren aan een kerkbestuur worden gesteld;
 • maak een inventarisatie van de belangrijkste taken in bestuur en coördinatie;
 • bezie of de huidige taakomschrijvingen voldoen met het oog op het hierboven gestelde;
 • breng hierover advies uit aan de kleine kerkenraad ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • adviseer de kleine kerkenraad op welke manier de gemeente het beste in dit proces betrokken kan worden;
 • meld aan de kleine kerkenraad of leden van de taakgroep beschikbaar zijn voor fase 2, te weten het in gesprek gaan met mogelijke kandidaten, of dat hiervoor andere mensen moeten worden gevraagd.

Fase 2

 • maak een lijst van kerkleden die voor functies in aanmerking kunnen komen;
 • rapporteer hierover aan de kleine kerkenraad, ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • voer gesprekken met in de kleine kerkenraad geaccordeerde kandidaten.

Samenstelling
Hans Tadema
Hannie van Rijnsbergen
Gerrit Jan van der Veen
André Bouma
Marjet Donkers

Kerkbalans 2021

In januari hebben vrijwilligers bij 715 adressen (= pastorale eenheden) de informatie over Kerkbalans 2021 en de Hofkerkgids 2021 in de brievenbus gedaan. Dit jaar heeft de actie het motto

Geef vandaag voor de Hofkerk van morgen

Vanwege corona is iedereen gevraagd de toezegging zelf in de brievenbus van de Klokkenkamp te (doen) bezorgen.
Tot nu toe hebben wij 471 reacties ontvangen; dit is tweederde. Het totale toegezegde bedrag is nu ruim € 103.000. Dit is 90 % van de begroting 2021 die was gesteld op € 114.500.

De ongeveer 270 gemeenteleden (!) die nog niet hebben gereageerd wordt dus gevraagd gezamenlijk ten minste € 11.500 op te brengen. Aan hen zal dit jaar meer aandacht moeten worden besteed omdat het ophalen van toezeggingen onmogelijk was, maar we kunnen/mogen niet iedereen bezoeken.

College van kerkrentmeesters

Woord van bemoediging

3 okt 2020

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig nog niet in zicht is. Preses synode ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend woord voor alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we bidden:

 • voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar.
 • voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
 • voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
 • voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn
 • voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Namens de Generale Synode,

ds. Marco Batenburg, preses

Nieuwsbrief Hofkerk digitaal ontvangen? – 1 apr

Wilt de u de nieuwsbrief van de Hofkerk direct in uw eigen mailbox ontvangen stuur dan een berichtje aan de predikant Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl