Bunker 1 juli

Nieuwsbrief 9 juni

Kerkdienst Pinksteren Zondag 12 juni
10.00 uur voorganger ds. Oane Reitsma, Enschede

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Preekbespreking
Er is na de dienst gelegenheid om na te praten over de kerkdienst in de Raesfeltzaal. Op een laagdrempelige manier kan iedereen die dat wil daar aanschuiven om hoe men de inhoud dienst ervaren heeft met elkaar uit te wisselen.

Inloop
Elke donderdag is er  inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijden op dinsdag en woensdag
Gisteren woensdag 8 juni was er de jaarlijkse barbecue van de beide maaltijdgroepen. Ondanks dat we vanwege de regen binnen moesten zitten was het een zeer gezellige bijeenkomst. De maaltijden zijn nu even gestopt maar vanaf 5 juli is er weer elke week op dinsdag en woensdag een maaltijdgroep.
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0547-274293

Pelgrimsroute Hemmelreis
De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Collecte diaconie in de kerkdienst
Vanaf zondag 5 juni zal de diaconie weer elke dienst in de kerk collecteren voor het diaconale werk. De collecte zal plaatsvinden bij de uitgang.

Collecte via overmaking
Twee deurcollecten is teveel van het goede en het doorgeven van de collectezak in de dienst is nog geen goed idee en daarom vragen Kerkrentmeesters uw bijdragen aan de collecte voor de kerk over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
Overigens kunnen zij die de dienst op afstand meebeleven en willen bijdragen aan de diaconale collecte, dit eveneens op de aangegeven wijze overmaken met vermelding van diaconie.

Beroep naar Deventer
Afgelopen zaterdag ontving ik het officiële beroep van de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente). Ik heb dit beroep aangenomen en dat betekent dat ik na 11 jaar in september afscheid zal nemen van de Hofkerkgemeente en van Goor. Aan de ene kant met pijn in het hart, want ik heb de periode dat ik in en vanuit de Hofkerk mocht werken als zeer bijzonder en verrrijkend ervaren. Je raakt helemaal vervlochten, met mensen, met een gemeenschap.
Aan de andere kant ook dankbaar dat ik nog een stap mag maken en met mensen in Deventer verder vorm mag gaan geven aan de Lebuïnusgemeente en met name aan de betrokkenheid van de kerk in de samenleving. Hierbij mag ik dankbaar gebruik maken van de goede ervaringen die ik in Goor heb opgedaan.

Als op het einde van de weg

Als op het einde van de weg
een nieuwe weg zich ontrolt;
als we adem, woord en brood
hebben gedeeld, geproefd;
geef dat wij elkaar los kunnen laten
in vertrouwen op uw zegen
dat wij weer lachen als we elkaar weer zien

Lied 820 tekst Andries Govaart

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Nieuwsbrief 3 juni

Kerkdienst Pinksteren zondag 5 juni
Het thema is: De regenboog……..door mensen heen.
Ieder hoorde het in zijn eigen taal toen de leerlingen, na de uitstoring van de Geest, de straat op gingen en aan ieder die het horen wilde vertelden over Gods grote daden. Ieder in zijn eigen taal, in zijn eigen cultuur, ieder met zijn eigen mogelijkheden en talenten. Bij ieder werkt de de Geest, de inspiratie op een eigen manier uit en zo ontstaat er een regenboog van kleuren. Zoveel mensen als er zijn, zoveel verschillende kleuren zijn er, maar samen vormen wij de regenboog.
In de dienst wordt het Pinksterverhaal uit Handelingen in verschillende talen gelezen.

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Preekbespreking
Op verzoek van enkele gemeenteleden is er na de dienst gelegenheid om na te praten over de kerkdienst in de Raesfeltzaal. Op een laagdrempelige manier kan iedereen die dat wil daar aanschuiven om hoe men de inhoud dienst ervaren heeft met elkaar uit te wisselen.

Inloop
Elke donderdag is er  inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijd op dinsdag
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0547-274293

Pelgrimsroute Hemmelreis
De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Collecte diaconie in de kerkdienst
Vanaf zondag 5 juni zal de diaconie weer elke dienst in de kerk collecteren voor het diaconale werk. De collecte zal plaatsvinden bij de uitgang.

Collecte kerk via overmaking
Twee deurcollecten is teveel van het goede en het doorgeven van de collectezak in de dienst is nog geen goed idee en daarom vragen Kerkrentmeesters uw bijdragen aan de collecte voor de kerk over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte kerk.

Overigens kunnen zij die de dienst op afstand meebeleven en willen bijdragen aan de diaconale collecte, dit eveneens op de aangegeven wijze overmaken met vermelding van diaconie.

Heer raak mij aan met uw adem

Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.

Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Lied 695 tekst Pia Perkiö, vertaling Sytze de Vries

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Bunker 3 juni 19.30 uur

Extra Nieuwsbrief 22 mei

Beste gemeenteleden van de Hofkerk Goor

Een extra Nieuwsbrief op een ongewoon moment.  De Kleine Kerkenraad wil echter het volgende zo snel mogelijk met u delen.

Vandaag, zondag 22 maart, heeft de Protestantse Gemeente Deventer (Lebuïnusgemeente) het besluit genomen een beroep uit te brengen op onze predikant ds. Wim de Jong. In een extra gemeenteberaad, afgelopen middag, is ds. Wim de Jong aan de gemeenteleden van Lebuïnusgemeente voorgesteld. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.

Als Kleine Kerkenraad willen wij Wim de Jong hiermee van harte feliciteren. We hopen dat hij zich snel thuis zal voelen in zijn nieuwe gemeente.  Ook feliciteren wij de Lebuïnusgemeente in Deventer met dit besluit.  We wensen hen een even fijne samenwerking toe, zoals wij dat de afgelopen jaren ook met Wim hebben gehad.

Tegelijkertijd realiseren wij ons dat Wim de Jong onze gemeente na vele jaren gaat verlaten. Eerlijk gezegd moeten we als Kleine Kerkenraad, net als u vermoedelijk, aan dit gegeven nog wel erg wennen. De verwachting is dat begin september afscheid van Wim zal worden genomen. De komende maanden willen we Wim de ruimte geven om lopende zaken geleidelijk aan af te bouwen en zich voor te bereiden op zijn nieuwe predikantschap in Deventer.

De Kleine Kerkenraad

Taizé 17 – 24 juli

Kruisweg in de Hofkerk

Veertien kunstenaars binnen en buiten de kerk maakten in 2019 een kruisweg in 14 staties, die dit jaar in de tijd voor Pasen weer in de Hofkerk in Goor zullen hangen of staan. Schilderijen, abstract of realistisch, en werken van keramiek en ander materiaal verbeelden het lijden, sterven en opstanding van Jezus. Iedere kunstenaar van uit een eigen interpretatie van het Evangelie verhaal volgens Lucas. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende staties.  De kijker wordt op deze manier uitgedaagd bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan het verhaal.

De openstelling loopt van vrijdag 18 maart tot en met zaterdag 16 april. De kerk is open op donderdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur, donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur en zondag van 11.30 – 16.30 uur, behalve za 2 april, zo 3 april en za 9 april, dit vanwege uitvoeringen van de Johannes Passion door koor en orkest van de Bachwerkplaats uit Diepenheim.

Er is een boekje te koop met daarin alle 14 staties en teksten voor €2,-

de foto’s zijn rechtenvrij

Hofkerk open voor moment van stilte of gebed voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne maakt veel bij ons los. Ontzetting, boosheid en verdriet over de slachtoffers, de verwoesting, het geweld, zorgen over de mensen die in angst leven en zorgen over de mensen die op de vlucht zijn geslagen. Maar ook eigen gevoelens van angst en onzekerheid om het grove geweld.
De Hofkerk zet daarom haar deuren een aantal keer per week open voor ieder die behoefte heeft om te bidden, stil te zijn, een kaarsje aan te steken of behoefte heeft aan een luisterend oor.
De Hofkerk is open op
dinsdag 10.00 – 12.00 uur
dinsdag 18.30 – 19.30 uur voorafgaande aan het avondgebed, waarin we ook een vredesgebed opnemen
donderdag 10.00 – 12.00 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
en uiteraard zondag voor en na de kerkdienst van 10.00 uur
Ieder is van harte welkom.

Vredesgebed voor Oekraïne iedere dinsdagavond

Tijdens de wekelijkse avondgebeden in de Hofkerk op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.00 uur zal er een gebed voor vrede voor Oekraïne worden gehouden. Met woorden, met stilte en met het aansteken van kaarsjes willen we uiting geven aan de gevoelens van verbondenheid met de bevolking van Oekraïne, de vluchtelingen, maar ook aan eigen gevoelens van onmacht, verdriet en angst.
De avondgebeden op dinsdagavond staan daarnaast ook in het teken van de tijd op weg naar Pasen, waarin aandacht wordt besteed aan de zeven werken van barmhartigheid.

 

40-dagentijd actie diaconie voor Voedselbank

De Diaconie wil in de 40-dagentijd, vanaf 3 maart tot Pasen, graag de Voedselbank in de Hof van Twente ondersteunen. Daaraan kunt u meewerken, door houdbare etenswaren mee te brengen naar de zondagse kerkdienst en deze in de kratten onder het orgel te leggen. We denken aan koffie, thee, rijst, pasta enz. en wat u zelf kunt bedenken, als het maar geen vlees(waren) en alcoholische dranken zijn. U helpt daarmee de minima in de Hof van Twente, via de Voedselbank. U kunt ook een gift overmaken naar de ban krekening van de diaconie NL66SNSB0908763743 o.v.v Voedselbank, zodat de Diaconie de etenswaren kan aanvullen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De Diaconie.