benoeming Magré Ballast tot kerkelijk werker

De kleine kerkenraad is verheugd u te kunnen meedelen dat we op korte termijn een kerkelijk werker mogen benoemen, die zorg zal gaan dragen voor een groot deel van het pastoraat in onze gemeente. Deze benoeming gaat in per 15 februari of per 1 maart 2023 en zal gelden voor de periode van 1 jaar.

 

De kerkelijk werker is Magré Ballast, 45 jaar, en woonachtig in Daarlerveen. Zij heeft onlangs haar opleiding tot kerkelijk werker voltooid en is door de PKN ook als zodanig aanvaard en benoembaar. Tot 1 mei zal zij voor 12 uur per week in Goor werkzaam zijn, na 1 mei voor 16 uur per week, dit naast een benoeming voor 16 uur in de gemeente van de Hervormde Kapel te Wierden.


Het is de bedoeling om Magré Ballast op zondag 5 maart 2023 aan de gemeente voor te stellen en haar te bevestigen in de dienst van 10.00 uur. Er zal dan ook uitgebreid de gelegenheid zijn om met haar kennis te maken.

We zijn erg blij voor deze welkome aanvulling in de vacaturetijd. Ds. Dick Juijn zal als consulent voor 1 dag in de week aan onze gemeente verbonden blijven en met Magré Ballast samenwerken.

Namens de Kleine Kerkenraad

Alinda Sportel

Bestemming Avondmaalscollecte zondag 5 februari

De collecte is bestemd voor de Stichting WensAmbulance Oost-Nederland Van Wens naar Werkelijkheid!

Nog even een bezoek brengen aan uw oude huis en buurt. Of op pad gaan naar andere plekken die u dierbaar zijn. Wat is er mooier dan een wens uit laten komen van iemand die afhankelijk is van medische zorg? Inderdaad, die bestaat niet! WensAmbulance Oost-Nederland biedt de helpende hand om van een wens werkelijkheid te maken. Iedereen die liggend vervoer nodig heeft, kan een beroep doen op WensAmbulance Oost-Nederland en het vervoer is gratis. Met uw donatie kunnen we ervoor zorgen dat de (pre)terminale patiënt en of langdurige zieke onvergetelijke momenten mag beleven.

Uw bijdrage is van harte welkom tijdens de collecte en op rekeningnummer NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “WensAmbulance”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Kerkbalans 2023

De toezeggingen van de actie Kerkbalans 2023.
Begroting € 102.000.
In totaal ca. 675 gemeenteleden aangeschreven.
Stand:
19 jan        € 60.740 door 223 leden
23 jan        € 68.170 door 248 leden
26 jan       € 77.350 door 297 leden

Kerkrentmeesters

Kerkdienst gemist – kerkdienst gewist

Vanaf 1 januari 2023 blijven kerkdiensten slechts twee weken online staan, en niet meer een heel jaar zoals nu het geval is.

De toestemming voor projecteren van liederen uit het Liedboek in een online kerkdienst is geregeld via de licentie Liedboek Online. Daarin staat dat de opnames van kerkdiensten maximaal 2 weken online publiekelijk beschikbaar mogen zijn. Er is breed aangekondigd dat dit ook per 1 januari gehandhaafd gaat worden. Daarom zullen de opnames na twee weken verwijderd worden van kerkdienstgemist.nl. Wanneer u een bepaalde dienst graag langer beschikbaar wilt hebben om terug te kijken, dan moet u deze dienst (binnen die twee weken) downloaden van kerkdienstgemist.nl naar uw eigen computer.

Werkgroep Eredienst en Kerkmuziek & Beamergroep

 

Invulling vacatures baart zorgen

De Kleine kerkenraad heeft de Taakgroep Vitale Functie gevraagd om het huidige organisatiemodel tegen het licht te houden en te adviseren hoe de taken in de kerk de komende tijd het beste kunnen worden opgepakt. De Kerkenraad is hiervan in februari jl. op de hoogte gesteld. [Voor de taakomschrijving en de samenstelling zie onderaan.]

Op korte termijn ontstaan vacatures voor vitale functies die ingevuld moeten worden, onder andere voorzitter van de Kerkenraad, Kerkrentmeesters, Diaconie, werkgroep Eredienst en Kerkmuziek. Maar ook voor de verschillende werkgroepen wordt het steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat betekent wel dat er weer nieuwe mensen voor in de plaats moeten komen!

De taakgroep komt met de volgende suggesties voor de korte termijn:

 1. Voor de continuering van veel vitale functies en taken is het wenselijk dat er voor elke taak een vervanging aanwezig is, ook al is er op korte termijn nog geen vacature. Elke werkgroep zou dit zelf moeten regelen. Als iemand uitvalt en vervanging is op voorhand geregeld, dan loopt de continuïteit geen gevaar.
 2. Vraag niet iemand voor een bepaalde taak binnen een werkgroep, maar als lid van de werkgroep. De taken kunnen dan onderling worden verdeeld of rouleren. Dat is aan de werkgroep.
 3. Mogelijk biedt “duo-banen” een oplossing. Denk daarbij aan voorzitterschap. Je hebt dan een sparring partner, je kunt taken onderling verdelen, en vervanging tijdens afwezigheid is makkelijker. Dit maakt de functie minder zwaar.
 4. Kijk voor de uitvoering van bepaalde taken ook naar vrijwilligers die misschien wat minder betrokken zijn, maar wel bepaalde taken willen oppakken (denk aan digitalisering, administratie e.d.)
 5. Stel een vacaturebank op met taken die vacant zijn of op termijn worden en maak die lijst inzichtelijk voor de gemeente.

Help   help   help

Dit advies klinkt misschien mooi, maar we zijn met elkaar Kerk en zullen deze open plaatsen ook met elkaar moeten invullen. Het kan en mag toch niet zo zijn dat er straks in onze Kerk niet genoeg mensen zijn om alle open plaatsen in de werkgroepen op te vullen. Het gevolg is dan dat de werkzaamheden bij een steeds kleiner groepje vrijwilligers komen te liggen!

Misschien dat je samen met een vriend of vriendin of iemand die je in de kerk of ergens anders tegenkomt het plan oppert om samen iets te doen. Als je met zijn tweeën een taak oppakt, werkt dat waarschijnlijk ook plezieriger.

De tijd dringt!! Denk er niet te lang over na maar kom in actie en geef jezelf op! Laat ons niet in de steek!! We moeten er niet aan denken dat we straks een Kerk zijn zonder vrijwilligers, want dan …………………………………

Geef je op bij de scriba of een van de leden van de werkgroepen.

De Taakgroep Vitale Functies

 

Taakomschrijving
Fase 1

 • neem kennis van de uitkomst van de scenario-discussie die een jaar geleden in de kerkenraad is gehouden
 • bezie of het huidige organisatiemodel nog voldoet aan de eisen die in de komende jaren aan een kerkbestuur worden gesteld;
 • maak een inventarisatie van de belangrijkste taken in bestuur en coördinatie;
 • bezie of de huidige taakomschrijvingen voldoen met het oog op het hierboven gestelde;
 • breng hierover advies uit aan de kleine kerkenraad ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • adviseer de kleine kerkenraad op welke manier de gemeente het beste in dit proces betrokken kan worden;
 • meld aan de kleine kerkenraad of leden van de taakgroep beschikbaar zijn voor fase 2, te weten het in gesprek gaan met mogelijke kandidaten, of dat hiervoor andere mensen moeten worden gevraagd.

Fase 2

 • maak een lijst van kerkleden die voor functies in aanmerking kunnen komen;
 • rapporteer hierover aan de kleine kerkenraad, ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • voer gesprekken met in de kleine kerkenraad geaccordeerde kandidaten.

Samenstelling
Hans Tadema
Hannie van Rijnsbergen
Gerrit Jan van der Veen
André Bouma
Marjet Donkers

Nieuwsbrief Hofkerk digitaal ontvangen? – 1 apr

Wilt de u de nieuwsbrief van de Hofkerk direct in uw eigen mailbox ontvangen stuur dan een berichtje aan de predikant Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl