Nieuwsbrief 31 mei

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Enkele weken geleden heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Er worden twee wijken per dienst uitgenodigd (zie plattegrond Hofkerkgids):

6 juni ds. Bernadette de Groot, Zweeloo, Avondmaalsviering – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink

13 juni ds. Olaf Haasnoot, Usselo wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor – Whee west

Natuurlijk hopen we dat deze beperkingen zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. De verwachting is dat dit begin juli het geval kan zijn.

Alle kerkdiensten zijn dus ook online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

 Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca is het ook weer mogelijk om de maaltijdgroepen op te starten, en wel vanaf dinsdag 8 juni (onder het voorbehoud dat er voldoende koks en gastheren/-dames beschikbaar zijn). Wij doen dit dan voorlopig nog op dezelfde manier als toen we er mee moesten ophouden, namelijk maximaal 12 personen per avond. En met de volgende randvoorwaarden: ontsmetting van de handen bij de ingang, als u loopt een mondkapje dragen, de afstandscode van 1½ meter in acht nemen, en eenmaal aan tafel niet meer van plaats verwisselen.

Inloop
Dit kan ook weer op de eerdere wijze worden georganiseerd, met dezelfde randvoorwaarden als bij de maaltijdgroepen: ontsmetting van de handen bij de ingang, als u loopt een mondkapje dragen, de afstandscode van 1½ meter in acht nemen, en eenmaal plaatsgenomen niet meer van plaats verwisselen.
Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Bestemming avondmaalscollecte 6 juni
SeeYou Foundation (voorheen: “Light for the World”)
We komen al bijna 40 jaar op voor mensen met een visuele beperking in de armste landen ter wereld. Ze leven in armoede en worden vanwege hun handicap buitengesloten van de meest noodzakelijke hulp en medische zorg. Wij investeren in mensen met een beperking zelf, families en omgeving. Zodat de gemeenschappen een plek zijn waar mensen met een visuele beperking gezien worden en er mogen zijn!
Uw bijdrage is ook van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “SeeYou”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Overige collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Petrus
Petrus is ook een kwartaalblad van de PKN. In het magazine leest u persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde, over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. Inmiddels is no. 14 bij ons in de bus bezorgd. Soms doet de kerk denken aan Petrus, die visser, vriend en volgeling van Jezus. Sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals wij, in de kerk: soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Twee vissers van mensen, de predikanten Paul Visser (Maranathakerk Rotterdam-Zuid) en zijn broer Rob Visser (PKN Vuren) ontmoeten bekende Nederlanders. Ze gaan in gesprek over geloven, de kerk en de samenleving. In het nummer van Petrus van juni spreken ze met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Vrijheid en barmhartigheid voor iedereen, daar is het Marcouch om te doen. Hij laat zich daarbij niet tegenhouden door angst of kritiek. Zijn wens is dat kerken en moskeeën zich samen inzetten voor de samenleving.

Petrus is een blad met waardevolle gesprekken, waarin twijfel en ongeloof, vertrouwen en zoeken alle ruimte krijgen. Vandaar dat ik het blad graag onder uw aandacht breng.
Lees Petrus gratis:
PKN, Abonnementenadministratie Petrus
Antwoordnummer 53019
3503 VB Utrecht.
Of zoek abonnementen@petrusmagazine.nl

Bewaar in ons
Tot slot een gebed van de dichteres Fum van den Ham. Zij zegt ergens: “bidden” ik had het niet gekund als mensen het mij niet geleerd hadden. Bidden moet je leren. Je moet het eerst samen doen, dan kun je het later alleen.

Bewaar in ons
geloof, dat Gij aanwezig zijt
bij al wat goed komt, en ook
bij al wat vreselijk mis gaat
in de wereld, die onze woonplaats is.

Bewaar in ons
het oud vertrouwen,
dat Gij ziet en hoort
waar wordt geleden
en wie lijdt;
en dat in uw aanwezig zijn
U onze God en Vader bent.

Ontferm U over alle mensen,
ontferm U over ons.
En doe ons dankbaar zijn voor elke ochtend
na een donkere nacht; en voor de dageraad
die door de kleinste vogels wordt bezongen;
en voor het daglicht, dat gij ons gegeven hebt.

Dat dit ons gegeven mag worden.

Cees van der Sluijs.

 

Ingang toren westzijde

Door onze onvolprezen beheerder Herman Wilbrink is de toegang tot het torenportaal aan de westzijde onderhanden genomen. Het monumentale hek dat eerder voor de oostelijke ingang stond maar niet kon worden herplaatst vanwege de vormgeving van het kerkplein, is nu aan de westzijde geplaatst. Een en ander is keurig bestraat, en van stroken groen voorzien. Ten slotte is de bestrating langs de Ontmoeting aangesloten op ons parkeerterrein. Hulde!

Kerkrentmeesters

Invulling vacatures baart zorgen

De Kleine kerkenraad heeft de Taakgroep Vitale Functie gevraagd om het huidige organisatiemodel tegen het licht te houden en te adviseren hoe de taken in de kerk de komende tijd het beste kunnen worden opgepakt. De Kerkenraad is hiervan in februari jl. op de hoogte gesteld. [Voor de taakomschrijving en de samenstelling zie onderaan.]

Op korte termijn ontstaan vacatures voor vitale functies die ingevuld moeten worden, onder andere voorzitter van de Kerkenraad, Kerkrentmeesters, Diaconie, werkgroep Eredienst en Kerkmuziek. Maar ook voor de verschillende werkgroepen wordt het steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden. Dat betekent wel dat er weer nieuwe mensen voor in de plaats moeten komen!

De taakgroep komt met de volgende suggesties voor de korte termijn:

 1. Voor de continuering van veel vitale functies en taken is het wenselijk dat er voor elke taak een vervanging aanwezig is, ook al is er op korte termijn nog geen vacature. Elke werkgroep zou dit zelf moeten regelen. Als iemand uitvalt en vervanging is op voorhand geregeld, dan loopt de continuïteit geen gevaar.
 2. Vraag niet iemand voor een bepaalde taak binnen een werkgroep, maar als lid van de werkgroep. De taken kunnen dan onderling worden verdeeld of rouleren. Dat is aan de werkgroep.
 3. Mogelijk biedt “duo-banen” een oplossing. Denk daarbij aan voorzitterschap. Je hebt dan een sparring partner, je kunt taken onderling verdelen, en vervanging tijdens afwezigheid is makkelijker. Dit maakt de functie minder zwaar.
 4. Kijk voor de uitvoering van bepaalde taken ook naar vrijwilligers die misschien wat minder betrokken zijn, maar wel bepaalde taken willen oppakken (denk aan digitalisering, administratie e.d.)
 5. Stel een vacaturebank op met taken die vacant zijn of op termijn worden en maak die lijst inzichtelijk voor de gemeente.

Help   help   help

Dit advies klinkt misschien mooi, maar we zijn met elkaar Kerk en zullen deze open plaatsen ook met elkaar moeten invullen. Het kan en mag toch niet zo zijn dat er straks in onze Kerk niet genoeg mensen zijn om alle open plaatsen in de werkgroepen op te vullen. Het gevolg is dan dat de werkzaamheden bij een steeds kleiner groepje vrijwilligers komen te liggen!

Misschien dat je samen met een vriend of vriendin of iemand die je in de kerk of ergens anders tegenkomt het plan oppert om samen iets te doen. Als je met zijn tweeën een taak oppakt, werkt dat waarschijnlijk ook plezieriger.

De tijd dringt!! Denk er niet te lang over na maar kom in actie en geef jezelf op! Laat ons niet in de steek!! We moeten er niet aan denken dat we straks een Kerk zijn zonder vrijwilligers, want dan …………………………………

Geef je op bij de scriba of een van de leden van de werkgroepen.

De Taakgroep Vitale Functies

 

Taakomschrijving
Fase 1

 • neem kennis van de uitkomst van de scenario-discussie die een jaar geleden in de kerkenraad is gehouden
 • bezie of het huidige organisatiemodel nog voldoet aan de eisen die in de komende jaren aan een kerkbestuur worden gesteld;
 • maak een inventarisatie van de belangrijkste taken in bestuur en coördinatie;
 • bezie of de huidige taakomschrijvingen voldoen met het oog op het hierboven gestelde;
 • breng hierover advies uit aan de kleine kerkenraad ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • adviseer de kleine kerkenraad op welke manier de gemeente het beste in dit proces betrokken kan worden;
 • meld aan de kleine kerkenraad of leden van de taakgroep beschikbaar zijn voor fase 2, te weten het in gesprek gaan met mogelijke kandidaten, of dat hiervoor andere mensen moeten worden gevraagd.

Fase 2

 • maak een lijst van kerkleden die voor functies in aanmerking kunnen komen;
 • rapporteer hierover aan de kleine kerkenraad, ruim voor het ontstaan van genoemde vitale vacatures;
 • voer gesprekken met in de kleine kerkenraad geaccordeerde kandidaten.

Samenstelling
Hans Tadema
Hannie van Rijnsbergen
Gerrit Jan van der Veen
André Bouma
Marjet Donkers

Taizé oecumenische kloostergemeenschap

Taizé (oec. kloostergemeenschap Frankrijk) heeft ons laten weten dat ze half Juni weer opengaan en jongeren weer welkom heten. Voor wie het niet kent… Taizé is echt een aanrader om eens een week te zijn. Waarom?
Omdat je daar de kans krijgt…
*om jongeren uit heel Europa te ontmoeten
*om te ontdekken hoe zij denken over hun leven, studie, relaties, werk en geloof.
* om te ontdekken wie jij zelf bent
* om uit te zoeken waar jij verder mee wil in je leven
* om een week op een andere manier dan dat je gewend bent anderen en jezelf te ontmoeten.

Voor ons als organisatie krijgen we, omdat zij weer open gaan, de voorzichtige kans om ook te ontdekken waar mogelijkheden liggen om de reis dit jaar weer te realiseren. En dus eerst de vraag of er vanuit de jongeren zelf interesse is!

Mocht je niet kunnen en toch interesse hebben om mee te gaan; laat het mij dan z.s.m. weten!

Hartelijke groet; Hanneke Caron (jeugdwerker)

 

Kerkbalans 2021

In januari hebben vrijwilligers bij 715 adressen (= pastorale eenheden) de informatie over Kerkbalans 2021 en de Hofkerkgids 2021 in de brievenbus gedaan. Dit jaar heeft de actie het motto

Geef vandaag voor de Hofkerk van morgen

Vanwege corona is iedereen gevraagd de toezegging zelf in de brievenbus van de Klokkenkamp te (doen) bezorgen.
Tot nu toe hebben wij 471 reacties ontvangen; dit is tweederde. Het totale toegezegde bedrag is nu ruim € 103.000. Dit is 90 % van de begroting 2021 die was gesteld op € 114.500.

De ongeveer 270 gemeenteleden (!) die nog niet hebben gereageerd wordt dus gevraagd gezamenlijk ten minste € 11.500 op te brengen. Aan hen zal dit jaar meer aandacht moeten worden besteed omdat het ophalen van toezeggingen onmogelijk was, maar we kunnen/mogen niet iedereen bezoeken.

College van kerkrentmeesters

besluit kleine kerkenraad over toegang kerkdienst

Naar aanleiding van een verzoek vanuit de gemeente heeft de kleine kerkenraad bezien of het recente advies van de PKN om kerkdiensten weer toegankelijk te maken voor ten hoogste 30 aanwezigen (excl. voorganger en organisatie) kon worden overgenomen. Naar onze mening is dit (nog) niet het geval. Wij hebben hierin de volgende punten meegenomen:

 • een advies van de PKN is geen vrijbrief voor alle gemeenten; per gemeente gaat de (k)kr hier over.
 • het risiconiveau van Twente is 4, oftewel zeer ernstig; dit geldt voor heel Nederland.
 • de Hof van Twente / Goor kent de nodige besmettingen, ook onder gemeenteleden.
 • dat wordt niet minder zolang de reproductiefactor R boven de 1 blijft; hij schommelt nu rond de 1.
 • de kerkgangers zijn in meerderheid de kwetsbare groep.
 • dat geldt ook voor de vrijwilligers die bij heropening extra moeten worden ingezet.
 • kerkrentmeesters willen de kosters niet onnodig belasten.
 • het vaccineren komt langzaam op gang; het is verstandiger om enkele weken te wachten tot hier wat meer schot in zit.

We blijven de ontwikkelingen natuurlijk volgen, en zullen, zodra we het verantwoord vinden, ons besluit aanpassen.

Woord van bemoediging

3 okt 2020

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Om moe en verdrietig van te worden, ook omdat een einde voorlopig nog niet in zicht is. Preses synode ds. Marco Batenburg heeft een bemoedigend woord voor alle gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters,

De coronamaatregelen zijn deze week weer aangescherpt. Dat raakt de samenleving hard en het raakt ons ook als kerk. Het kerkelijk leven dat voorzichtig op gang kwam wordt nu opnieuw beperkt. Fysieke contacten, samen zingen, ontmoetingen in huis en in het kerkgebouw zijn weer aan banden gelegd, terwijl dat zo wezenlijk is voor ons kerk-zijn. Het is om moe en verdrietig van te worden – ook omdat een einde voorlopig niet in zicht is.

Dit alles vraagt veel van ons. We worden in ons kerk-zijn teruggeworpen op dat waar het werkelijk op aankomt. In de eerste plaats is dat de levende God zelf. We zijn niet aan onszelf overgeleverd, we leven niet in een zwijgzaam heelal, maar steeds opnieuw laat onze God van zich horen.

Daarom luisteren we volhardend naar het Evangelie en leven we Christus tegemoet. De toekomst ligt in Gods handen. Tegelijkertijd beseffen we in deze dagen ook het grote belang van onderlinge gemeenschap. We blijven volhardend in geloof vieren door samen te komen en online verbonden te zijn. Langs allerlei wegen houden we contact.

Laten we daarbij zorgzaam zijn voor elkaar en anderen door ons telkens af te vragen: wat kan ik vandaag betekenen voor de mensen die op mijn weg komen? En laten we in alles ook zorgzaam zijn voor onszelf. Het gaat niet om de veelheid aan activiteiten, maar om betekenisvolle relaties.

In alles wat in deze dagen op onze weg komt, weten we ons afhankelijk van Gods Geest. Om zijn leiding bidden wij.

Kom, Schepper Geest,
ontsteek in ons het vuur van uw liefde.
Houd ons vast,
in Jezus’ Naam.

Laten we bidden:

 • voor plaatselijke gemeenten, dat het geloof bewaard wordt en dat we zorgzaam zijn voor onszelf en elkaar.
 • voor voorgangers en kerkenraden, dat zij de moed niet verliezen en kunnen volharden in vieren, gebed en de pastorale en diaconale zorg die nodig is
 • voor onze regering om wijsheid, om te onderscheiden waar het op aan komt
 • voor nabestaanden van mensen die getroffen zijn door het virus, om geduld en herstel voor degenen die nu ziek zijn
 • voor mensen in de zorg en het onderwijs, om draagkracht

Namens de Generale Synode,

ds. Marco Batenburg, preses

Nieuwsbrief Hofkerk digitaal ontvangen? – 1 apr

Wilt de u de nieuwsbrief van de Hofkerk direct in uw eigen mailbox ontvangen stuur dan een berichtje aan de predikant Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Activiteiten Hofkerk

Een greep uit de Hofkerk-activiteiten

 • Elke donderdagmorgen inloop; ontmoeting met koffie en thee.
 • Elke dinsdagavond en woensdagavond een maaltijd voor de doelgroep alleenstaanden
 • Uitgebreide keukenfaciliteit
 • Betrokkenheid bij schuldhulpverlening, ondersteuning minima e.d.
 • Betrokkenheid bij kledingbank
 • Ondersteuning integratie nieuwkomers
 • Ontmoetingen tussen verschillende groepen in de Goorse samenleving, zoals de Dag van de Dialoog en Kleurrijk in de Hof
 • Stiltecentrum met gedachtenisplek voor overledenen en gedachtenisboek
 • Jaarlijkse gedachtenisviering eind november
 • Levensbeschouwelijk onderwijs op de openbare scholen
 • Speciale aandacht jongeren bij de overgang naar de basisschool, het voortgezet onderwijs, en studie of werk
 • Jeugdwerk voor verschillende leeftijdsgroepen:
  tot 12 jaar
  12 t/m 16 jaar
  17 t/m 20 jaar
 • Startweekend begin september
 • Jaarlijkse pleinmarkt
 • Ontmoetingsgroepen over zingeving, geloof en spiritualiteit: 23+, Samenspraak, basiscursus geloven 7+1, oecumenische bijbelgroep, bijbelgroep ouderen
 • Bezoekwerk aan ouderen en bij ziekte en crisis
 • Ouderenactiviteiten:
  . Kerstviering
  . Paasviering
  . High Tea
  . bustocht in de regio
 • Concerten op het Vierdagorgel
 • Concerten verschillende koren, zoals
  gospelkoor Mozaïek, Eigen wijs, In Between, Inspiration
 • Expositielocatie, zoals
  Kunstbelevingsroute Diepenheim – Goor
  Heerlijck Zicht
 • Educatieprogramma scholen, zoals de Democratiefabriek
 • Website hofkerkgoor.nl
  beeld en geluid; internet; kerkdienst gemist
 • Een eigen jongerenorkest Unico
 • Een eigen gemengd koor Vocanto
 • Ondersteuning van verschillende projecten, zoals
  . scholen en veilig drinkwater in Zuid-Mali
  . centrum voor Roma-kinderen in Roemenië

Recente activiteiten

Naast de rubriek Actueel heeft de website ook een rubriek Recent. Daarin zijn activiteiten opgenomen die niet meer actueel zijn, maar die we wel graag nog enige tijd willen tonen omdat ze een beeld geven van een actieve gemeente. En vaak zijn daar foto’s aan toegevoegd.

Naar surfen dus!