doopdienst 17 oktober

In de dienst van 17 oktober werden gedoopt
Steyn Hakkers
Willem Lucas van Blijderveen
Daan Lucas van Wanrooij

 

Peuter kleuter viering 31 oktober

Zondag 31 oktober is er weer een peuter kleuter viering in de Hofkerk.

Het thema is delen. We hebben zoveel te delen met elkaar en op zoveel gebieden.
En natuurlijk mogen betekenisvolle verhalen hierin niet ontbreken. Ze hebben ons echt iets te vertellen.
We hebben er eentje uitgezocht en gaan het samen beleven. En natuurlijk hoort daar een optocht bij!
Kom je ook? En neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee.

Nieuwsbrief 14 oktober

Zondag 17 oktober doopdienst
Komende zondag worden er in een feestelijke dienst drie kinderen gedoopt:
Steyn Hakkers, Willem Lucas van Blijderveen en Daan Lucas van Wanrooij.
Aan de dienst die is voorbereid met de doopouders werkt ook het Interkerkelijk Jongerenkoor Power uit Wierden mee.
Het verhaal van Mozes in het biezen mandje staat centraal in de dienst.
Een lief romantisch verhaaltje of een diep verhaal dat de kern van ons leven raakt én duidelijk maakt wat dopen betekent?

Avondgebed op dinsdagavond
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.
19 oktober thema: heling
26 oktober thema: vertrouwen
Iedereen is van harte welkom.

Ontmoetingsgroep Ars Vivendi
Jong volwassen in gesprek over leven en geloof, over bijbel en kunst. Zaterdag 16 oktober van 19.30 – 20.00 uur bij ds. Wim de Jong,
Oude Diepenheimseweg 4.
Thema: De ecologische crisis, de rol van cultuur en taal in ons geloof, in ons denken en handelen. We kijken o.a. naar kunst van Eli Content en Marc Chagall.
Informatie bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Thema avond Geloof en duurzaamheid 27 oktober
De eerste avond op 29 september waren er 16 deelnemers. We spraken met elkaar over de relatie tussen geloof en duurzaamheid.
Staat in de bijbel de mens centraal, waardoor we mogen heersen over dieren en planten of hebben we de bijbel altijd door een bepaalde culturele bril gelezen, waarin met name mannen centraal staan. En waarin het vrouwelijke, lichamelijke ondergeschikt is aan het mannelijke, geestelijke.
Indringende vragen die ons uitdaagt om op een nieuwe manier naar bijbelse verhalen te kijken, naar man/vrouw relaties en naar de relaties met de natuur. Maar ook werd de vraag gesteld naar hoopvolle verhalen die ons richting kunnen geven.

De volgende avond gaan we ons o.a. verdiepen in het leven van Franciscus van Assisi, die met zijn levenshouding sterke kritiek uitte op de houding van mensen uit zijn tijd. Een nederige levenshouding in eenvoud, maar vooral ook in vreugde. Wat kunnen wij van hem leren?

En daarnaast vervolgen we ons gesprek aan de hand van een aantal bijbelverhalen, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De volgende twee avonden vinden plaats op de woensdagen, 27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp. Mensen die nog willen aansluiten zijn van harte welkom.
Informatie bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 28 oktober om 11.00 uur in de Klokkenkamp. Thema is de blindgeboren man uit Johannes 10

Kerkdiensten
Vanaf 25 september zijn de corona-regels veranderd. Vanuit de Protestantse Kerk Nederland is er na overleg met de overheid een advies opgesteld, Ook in de kerk kan de anderhalve meter worden losgelaten, maar geef elkaar de ruimte. Er hoeft geen bewijs van vaccinatie of test worden getoond om de kerkdienst te bezoeken. Dit past niet bij het open karakter van kerkdiensten waar iedereen welkom is. Maar zorg voor dat mensen die afstand willen bewaren daarvoor de ruimte hebben.

Dit advies is overgenomen door de kerkenraad en er is een opstelling in de kerk gemaakt, waarbij er op enige afstand van elkaar setjes van twee stoelen zijn geplaatst. Zo kunnen we én meer kerkgangers ontvangen én mensen de gelegenheid geven om afstand te bewaren. Tevens zal ook de oostelijke kerkdeur weer open gaan, zodat er meer spreiding in de kerk ontstaat en er meer ventilatie plaats vindt. Na de kerkdienst is er ook weer gelegenheid tot koffie drinken in de Ripperda- en Raesfeltzaal. Wel moet de koffie en thee zelf gehaald worden aan het buffet en de aangegeven looproute naar de zaal gebruikt worden.

Ook voor de andere kerkelijke activiteiten nemen we dezelfde regels in acht. Er is geen bewijs van vaccinatie of test nodig, de anderhalve meter wordt losgelaten, maar er wordt in de opstelling van de ruimte enige afstand gewaarborgd en aan de deelnemers gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Artikel Leerhuis online stichting Pardes
Voor het online leerhuis van Stichting Pardes schreef ik samen met collega Marieke den Hartog (Antwerpen) een bijdrage met als titel:
Op zoek naar het paradijs, een pelgrimsreis. Het is te vinden op https://stichtingpardes.nl/leerhuisonline

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Eén minuutgebed

U, God, bent mijn hulp,
U schiep hemel en aarde.
In U vertrouw ik, waar ik ook ga.
U zult mij vergezellen op al mijn wegen.
Ik roep U wanneer mijn voeten pijn doen,
als ik zwaar adem na een lange klim.
Zon en regen,
water en wind,
duisternis en licht,
mist en kou,
scheppingskrachten
om ons heen
op onze huid
op onze jassen
vertellen van U.
U hebt ze gemaakt.
Vervuld van uw zegen
gaan we verder.
Vrede.
Shalom.
Amen.

(uit de bundel Geht doch! van de Klimaatpelgrims)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Inspiratiefestival Terschelling 22 – 24 oktober

In oktober is het eiland Terschelling decor voor het derde Inspiratiefestival. Met een programma vol vieringen, spirituele wandelingen en muziek vormt het een inspiratiebron voor de dagelijkse en religieuze praktijk.
Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen, bibliodans en veel muziek en cultuur is het Inspiratiefestival, na corona, meer welkom dan ooit.
Het festival wordt georganiseerd door alle kerken op Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit, de Protestantse Kerk in Nederland en de Raad van Kerken en vindt plaats van vrijdag 22 oktober t/m zondag 24 oktober.
Medewerking wordt onder meer verleend door René de Reuver, Gert-Jan Segers, Herman Wijffels en Stefan Paas.
Ook deelnemen? Meld u snel aan! https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/
Ik zal net als drie jaar geleden ook weer deelnemen aan dit bijzondere evenement.
ds. Wim de Jong

Bunker 8 oktober

De jongeren van de Bunker zijn het doolhof nog maar net uit of het volgende avontuur staat alweer op hen te wachten: een crimi!
Foto’s:

12jarigendienst

In de viering van 3 oktober is aandacht besteed aan de jongeren die van de basisschool naar de brugklas van het voortgezet onderwijs zijn gegaan. Dit betreft dit jaar Maaike Sietsma, Diede Brinkman, Guus Donkers, Ruben Brinkman en Tigran Kasparyan.

Klimaat-pelgrimage, “Gewoon gaan!”

Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië, om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021. Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan. In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.

De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland. De pelgrims kwamen op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor. De groep kreeg een warme maaltijd aangeboden, een overnachting en de volgende dag ontbijt en een lunchpakket voor onderweg.

De vraag, om dit in Goor te organiseren kwam van de landelijke PKN-kerk(Kerk in actie, afd. Groene Kerk) én de landelijke R.K. Vastenactie, omdat ook kerken zich zorgen maken over klimaatverandering. De werkgroepen Groene Kerk en Kerk en Samenleving van de Hofkerk gaan dit samen met parochianen van de R.-k. Petrus en Paulus-geloofsgemeenschap in Goor organiseren. Daarbij is een beroep gedaan op vrijwilligers van de Hofkerk en van de R.-k. kerk, omdat het een oecumenisch gebeuren is.

Mensen uit beide kerken kunnen op 2 oktober een eind meewandelen met de Klimaat-pelgrims! Zij wandelen dan van Goor naar Colmschate, ca 27 km.

Als ook u klimaat-bestendigheid een warm hart toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk, NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt om de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars) te dekken.

Op 1 en 2 oktober a.s. zijn de Klimaat-pelgrims hartelijk welkom in Goor!

De werkgroep “Klimaat-pelgrimage” bestaat uit

Mevr. Ria Doornbusch (R.-k. Parochie)
Mevr. Ellen Holkers (R.-k. Parochie)
Dhr. Wout Klok ( Hofkerk)
Dhr. Gerrit Jan van der Veen ( Hofkerk)
Mevr. Dora Brinkhorst (Hofkerk).

Nieuwsbrief 30 september

Kerkdiensten
Vanaf 25 september zijn de corona-regels veranderd. Vanuit de Protestantse Kerk Nederland is er na overleg met de overheid een advies opgesteld:
Ook in de kerk kan de anderhalve meter worden losgelaten, maar geef elkaar de ruimte.
Er hoeft geen bewijs van vaccinatie of test worden getoond om de kerkdienst te bezoeken. Dit past niet bij het open karakter van kerkdiensten waar iedereen welkom is. Maar zorg voor dat mensen die afstand willen bewaren daarvoor de ruimte hebben.

Dit advies is overgenomen door de kerkenraad en er is een opstelling in de kerk gemaakt, waarbij er op enige afstand van elkaar setjes van twee stoelen zijn geplaatst. Zo kunnen we én meer kerkgangers ontvangen én mensen de gelegenheid geven om afstand te bewaren.
Tevens zal ook de oostelijke kerkdeur weer open gaan, zodat er meer spreiding in de kerk ontstaat en er meer ventilatie plaats vindt.
Na de kerkdienst is er ook weer gelegenheid tot koffie drinken in de Ripperda- en Raesfeltzaal.
Wel moet de koffie en thee zelf gehaald worden aan het buffet en de aangegeven looproute naar de zaal gebruikt worden.

Ook voor de andere kerkelijke activiteiten nemen we dezelfde regels in acht. Er is geen bewijs van vaccinatie of test nodig, de anderhalve meter wordt losgelaten, maar er wordt in de opstelling van de ruimte enige afstand gewaarborgd en aan de deelnemers gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Zondag 3 oktober brugklasdienst
‘Stenen in de rivier’ is het thema van deze dienst waarin de jongeren die dit jaar na de brugklas zijn gegaan centraal staan.
Samen met hun ouders hebben we deze dienst voorbereid. In deze dienst zullen ze hun doopkaars weer aansteken en hun steen in de rivier leggen.
Door hun steen zal de rivier van het leven op een nieuwe manier verder stromen.
En de stenen verwijzen naar het fundament onder hun ‘levenshuis’. Samen hebben we nagedacht hoe hun eigen steen er uit ziet.
In de dienst lezen we het verhaal van de twee mensen die een huis bouwen, de één op zand, de ander op een stenen fundament.
En de jongeren krijgen de zegen mee voor het volgende stukje van hun levensreis.

Avondgebed op dinsdagavond
Vanaf dinsdag 5 oktober is er elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.
Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
Week 2: Levensreis
Week 3: Heling
Week 4: Vertrouwen
Iedereen is van harte welkom.

Klimaat-pelgrimage
Morgen is het zover! De 31 klimaatpelgrims die op weg zijn naar Glasgow komen in Goor aan.
In Glasgow vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.

Naast de 31 pelgrims zijn er ook ruim 30 dagpelgrims die morgen vanaf Borne meelopen naar Goor.
De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjesdamhof en de Hoogenkamp.
Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
Zaterdag 2 oktober om 09.00 vertrekken de pelgrims naar Colmschate.

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi
Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneel-ervaring hebt. Iedereen kan meedoen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13e eeuwse verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes).
Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
op de donderdagavonden 7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Inspiratiefestival Terschelling
In oktober is het eiland Terschelling decor voor het derde Inspiratiefestival. Met een programma vol vieringen, spirituele wandelingen en muziek
vormt het een inspiratiebron voor de dagelijkse en religieuze praktijk.
Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen, bibliodans en veel muziek en cultuur is het Inspiratiefestival,
na corona, meer welkom dan ooit. Het festival, dat georganiseerd wordt door alle kerken op Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit,
de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken, vindt plaats van vrijdag 22 oktober t/m zondag 24 oktober.
Medewerking wordt onder meer verleend door René de Reuver, Gert-Jan Segers, Herman Wijffels en Stefan Paas.
Ook deelnemen? Meld u snel aan! https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/

Petitie Gewoon Gaan
Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen.
We vragen het COP-voorzitterschap en de partijen aanwezig bij COP26 ervoor te zorgen dat de volgende punten worden weerspiegeld in de uitkomsten van de besprekingen.
– Alle regeringen ondernemen actie om de opwarming tot 1,5°C te beperken
– Overheden implementeren oplossingen die prioriteit geven aan het beschermen van
mensen, planeet en ecosystemen boven winst.
– Regeringen voeren beleid en wetgeving in om uiterlijk in 2050 wereldwijd netto nulemissies
te bereiken
– Overheden stellen koolstofneutrale en op de natuur gebaseerde oplossingen centraal in
hun klimaatacties.
– Voor arme en kwetsbare landen en gemeenschappen die het meest lijden onder de
klimaatcrisis moet dringend aanzienlijk meer geld worden vrijgemaakt.

Bekijk de volledige tekst van de petitie en onderteken op https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/

Stenen in de rivier

In een rivier, stromend van de berg
liggen stenen, klein en groot
elke nieuwe steen
laat het water anders stromen
en schuurt de stenen rond en glad

In het leven zijn wij de stenen
kies maar zelf de plek in de rivier
en hoe groot of klein de steen ook
de rivier verandert
stroomt niet meer als daarvoor

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong

Uitslag quiz kerkrentmeesters open dag 11 sept

Hierbij de uitslag van de aangeboden quiz.

Uitslag quiz kerkrentmeesters 11 september 2021

Er hebben 8 aanwezigen een formulier ingeleverd, van wie twee buiten mededinging (= kerkrentmeester).
Er zijn veel foute antwoorden gegeven. Kijk nog maar eens goed naar de oplossing, want dit zijn basisgegevens die je van onze kerk eigenlijk uit het hoofd moet weten….. 🙂
[Vraag 12 was fout geformuleerd en het antwoord telde dus niet mee.]

De in het vooruitzicht gestelde hoofdprijs – een fles wijn – is gewonnen door Ria Klaver en inmiddels aan haar overhandigd.

Frits Schutte

Nieuwsbrief 17 september

Zondag 19 september Oecumenische vredesviering 10.00 uur in de Hofkerk
Dit jaar staat de oecumenische vredesdienst in het teken van het klimaat, mede ook door de komst van de klimaatpelgrims op 1 oktober in Goor.
De verbinding tussen vrede en klimaat is niet zo heel ver gezocht. Waar oorlog is en strijd wordt doorgaans veel verwoest
en is er geen of nauwelijks aandacht voor het milieu. En andersom kunnen droogte, gebrek aan water tot conflicten en vluchtelingenstromen leiden.
Samen stappen maken, samen erin slagen om de crisis te keren kan ook weer een bron van vrede zijn.

Tegelijkertijd blijven we hoopvol. De hoop mogen we niet kwijtraken. De hoop die voortkomt uit ons geloof.
Hoop is iets anders dan optimisme. En het ontslaat ons niet van onze eigen inzet. Want daar moet het mee beginnen.
En dit sluit nauw aan bij
het thema van de vredesweek dit jaar “Wat doe jij in vredesnaam?” Aan de dienst werken leden mee van de Anglicaanse Gemeente Twente,
de Heilige Geest Parochie, de Arabisch sprekende gemeente en de Protestantse Hofkerkgemeente.
Voorgangers zijn: Simone Yallop, Ria Doornbusch en Wim de Jong

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten geldt vanwege de nog geldende 1,5-meterbeperking dat er ca. 70 in de kerkzaal kunnen.
Als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. En enkele ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:
bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
Er is weer koffiedrinken na afloop van de dienst op het kerkplein (bij droog weer). Uiteraard geldt daar ook de 1,5 meter regel.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Thema avonden Geloof en duurzaamheid
Drie avonden gaan we met elkaar in gesprek over geloof en duurzaamheid. Wat hebben ze met elkaar te maken?
Gaat de bijbel alleen maar over mensen of ook over de natuur, de dieren, de planten?
Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan onze manier van leven, onze manier van denken?
Is er een groene spiritualiteit? Hoe kijken we naar de klimaatcrisis? Is er nog hoop op een kentering?
We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal bijbelverhalen, het zonnelied van Franciscus, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus
en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De avonden vinden plaats op de woensdagen 29 september,
27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp.
Vanwege de coronaregels is er een limiet van deelname. Aanmelden graag bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi
Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneel-ervaring hebt. Iedereen kan meedoen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13e eeuwse verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes).
Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
op de donderdagavonden 7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 23 september om 11.00 uur in de Klokkenkamp.
Thema is ‘Durf je te twijfelen aan je eigen mening’? aan de hand van Johannes 7: 40 – 53

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 26 september 2021 (van de diaconie)
De avondmaalscollecte is bestemd voor ‘VluchtelingenWerk Nederland’.
‘VluchtelingenWerk Nederland’ zet zich in voor een beter beschermingsbeleid voor Afghanen.
Nu de Taliban het land veroverd heeft, is hun werk meer dan ooit nodig.
Enkele punten waarvoor ‘VluchtelingenWerk Nederland’ zich inzet:
⦁    Zij helpen Afghanen zich te herenigen met achtergebleven dierbaren.
⦁    Zij begeleiden Afghanen direct na hun aankomst in Nederland.
⦁    Zij geeft voorlichting over hun aanstaande asielprocedure.
⦁    Zij ondersteunen advocaten bij het opkomen voor Afghanen van wie beroep op asiel is afgewezen.
⦁    Zij roepen ons kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij hard nodig hebben.

Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “VluchtelingenWerk Nederland”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië,
om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.
In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland.

Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor.
De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjensdamhof en de Hoogenkamp.
Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
We zoeken voor pelgrims nog mogelijkheden om te douchen op vrijdagavond op loopafstand van de Hofkerk
Meewandelen kan, op 1 oktober van Borne naar Goor of op 2 oktober van Goor naar Colmschate, opgave via https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk,
Bank: NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars.)

Petitie Gewoon Gaan
Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen.
We vragen het COP-voorzitterschap en de partijen aanwezig bij COP26 ervoor te zorgen dat de volgende punten worden weerspiegeld in de uitkomsten van de besprekingen.

– Alle regeringen ondernemen actie om de opwarming tot 1,5°C te beperken
– Overheden implementeren oplossingen die prioriteit geven aan het beschermen van
mensen, planeet en ecosystemen boven winst.
– Regeringen voeren beleid en wetgeving in om uiterlijk in 2050 wereldwijd netto nulemissies
te bereiken
– Overheden stellen koolstofneutrale en op de natuur gebaseerde oplossingen centraal in
hun klimaatacties.
– Voor arme en kwetsbare landen en gemeenschappen die het meest lijden onder de
klimaatcrisis moet dringend aanzienlijk meer geld worden vrijgemaakt.

Bekijk de volledige tekst van de petitie en onderteken op https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/

De wereld dat zijn wij

Kun jij soms ook zo verlangen
naar een plekje voor jezelf,
waar men jóu echt wil ontmoeten
en de buitenkant niet telt?
Waar de mensen sterk verschillen
van elkaar, van jou, van mij,
maar er enkel naar verlangen
samen en zichzelf te zijn.

Kun jij soms ook zo verlangen
naar een wereld als een thuis,
als een herberg voor de mensen,
heel ver weg of dicht bij huis?
Voor de mensen van de wereld,
mannen, vrouwen, wit of zwart,
voor de groten, voor de kleinen,
heel gewoon of heel apart.

Is er voor die nieuwe wereld
al een plekje in mijn hart?

Tekst: Hans Reinold
Muziek: André van de Lagemaat
De bladmuziek is te downloaden via de webshop van www.vredesweek.nl

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong