PR&C

Kerk Onderweg
Het e-mailadres voor het inleveren van kopij voor het kerkblad Kerk Onderweg is kerkonderweg@hofkerkgoor.nl. Kopij graag inleveren in een Word-bestand met lettertype Arial en grootte 11 pt. De uiterste datum van inlevering van kopij is steeds een dinsdag. De datum wordt telkens vermeld in het kerkblad.
De redacteuren zijn: J. Drost, T 27 38 13 en mw. Z.A. Wolff – Eilander, E a.wolff-eilander@hotmail.com.

Administratie en coördinatie van het bezorgen van het kerkblad: B.Th. Voerman, Costerstraat 31, T 27 27 63,  E bvoerman@hetnet.nl
Jaarlijks wordt een (vrijwillige) bijdrage voor het kerkblad gevraagd.

Hofkerkgids
De eindredacteur is R. Minnen, E richard.minnen@planet.nl, aan wie tussentijdse wijzigingen kunnen worden doorgegeven. Deze zullen in de eerstvolgende uitgave worden verwerkt.

Website
De website is www.hofkerkgoor.nl.
De eindredactie is in handen van de webmaster F. Schutte, T 26 02 11, E f.schutte@schutteconsult.nl.

E website@hofkerkgoor.nl