Nieuwsbrief 10 maart

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn voorlopig uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden.

Woensdag 10 maart 19.30 uur Biddag voor gewas en arbeid
Dit jaar wordt het avondgebed op de Biddag voor Gewas en Arbeid gehouden in de Hofkerk, zodat deze voor iedereen thuis te volgen is. Andere jaren waren we altijd te gast in het buurthuis van Kerspel Goor.
We hopen dat dit volgend jaar weer mogelijk is. De lezing deze avond is de gelijkenis van de zaaier uit Marcus 4, waarin het zaad niet altijd op de goede plek valt en verloren gaat. Niet alles wat wij doen levert resultaat op, niet alles wat er in ons gezaaid wordt levert werkelijk vrucht op. Maar de vraag is waar we naar kijken: naar wat er niet lukte en verloren gaat of naar wat er wel in goede aarde valt en dertig, tot zestig tot honderdvoudig vrucht oplevert.

Aan het begin van een nieuw seizoen van werken, op welke manier dan ook, vragen we om een zegen voor alles wat ons te doen staat. Ook als dingen heel anders lopen dan we denken, zoals dit afgelopen jaar wel duidelijk is geworden.

Zondag 14 maart 4e zondag 40dagentijd
Het thema van deze zondag is: De weg van liefde,  is dat voldoende om van te leven?
Het thema is ontleend aan het uitdelen van brood en vis voor meer dan vijfduizend mensen (Johannes 2: 13 – 25), waarbij de grote vraag is: is dat voldoende? Een jongentje draagt aan wat hij heeft: vijf broden en twee vissen. Als iedereen heeft gegeten dan is er nog meer dan genoeg over. Twaalf manden vol! Een verhaal met meerdere lagen, het delen dat vermenigvuldigen wordt, maar ook de vijf broden die wijzen op de vijf boeken van Mozes (Torah), het levende brood, geloof, hoop en liefde, Jezus zelf. Is de weg van liefde voldoende om van te leven? Houden we het daarmee uit, ook in onze donkere dagen?

Vanuit de zeven werken van barmhartigheid staat centraal: de naakten kleden.
Deze zondag vraagt Kerk in Actie aandacht voor armoedebestrijding in Nederland (zie bericht hieronder).

In de de dienst het mooie lied ‘Ik wil jou van harte dienen’, een vertaling van de prachtige Engelse hymne ‘Brother, sister, let me serve you’
en een mooi gedicht over Sint Maarten die de helft van zijn mantel aan een bedelaar geeft.

En met de kinderen doen we weer een paar stappen op de Levensweg en ontvangen we post van Rainbow. Rainbow die weer een week bij één van de gezinnen heeft gelogeerd. We zijn weer benieuwd naar de verhalen en foto’s. Op de website van de Hofkerk zijn elke week de nieuwsbrieven voor de kinderen te vinden met daarbij ook de foto’s van de logeerpartijen van Rainbow.
www.hofkerkgoor.nl

Peuter-kleuterviering online
Omdat de kinderen met hun ouders niet in de kerk kunnen komen heeft Hanneke Caron een filmpje voor de kinderen gemaakt: http://www.hofkerkgoor.nl/actueel/peuter-kleuter-7-maart. Het staat ook op de aparte peuter/kleuter pagina.

Bunker voor jongeren van 12 – 16 jaar online
Hoewel de jongeren niet bij elkaar kunnen komen in de Bunker zitten ze niet stil. Elke veertien dagen is er een uitdagende activiteit met veel enthousiaste deelname. Kijk voor foto’s op de website http://www.hofkerkgoor.nl/actueel/bunker-vrijdag-26-februari. En de nieuwe activiteit a.s. vrijdag 12 maart is al weer in aantocht!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Bericht van Kerkinactie – Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en ondersteunt in hun diaconale taak.

Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie  o.v.v. Diaconaat Nederland, of doneer online. Hartelijk dank!
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/40dagentijd

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Gebed

Barmhartige God,
naar uw beeld schiep U ons,
zodat wij in ons doen en laten
U weerspiegelen.
Leer ons daarom
mensen met honger te voeden,
mensen met dorst te laven,
naakten te kleden,
zieken en gevangen te bezoeken,
onze doden te begraven
en vreemdelingen te huisvesten.
Uw wil geschiede.
Amen.

Uit: Help ons U te vinden. 101 nieuwe gebeden. Uitgave Protestantse Kerk 201

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong