Nieuwsbrief 12 mei

Kerkdienst zondag 15 mei 10.00 uur
Het is de vijfde zondag na Pasen en we lezen in deze tijd verhalen uit het Evangelie naar Johannes. Het thema van de dienst is: ‘Gods gelaat weerspiegelen’, ontleend aan Johannes 13: 31 – 35. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op de tijd dat Hij niet meer bij hen zal zijn en geeft hen de opdracht solidair met elkaar en met anderen te zijn: Heb elkaar lief. Daaraan zullen mensen mijn volgelingen herkennen. Het is een verkorting van de aloude opdracht God lief te hebben en de naaste als je zelf. Maar hoe heb je God lief? Het antwoord ligt in de solidaire liefde naar anderen toe. Daarmee weerspiegel je Gods gelaat, Gods aanwezigheid.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Jaarrekening Diaconie
De Jaarrekening Diaconie 2021 ligt evenals de Jaarrekening Kerkrentmeesters 2021 ter inzage op het kantoor in de Klokkenkamp

Kleurrijk in de Hof
Op zaterdag 21 mei van 11.00 – 15.00 uur vindt weer de multiculturele markt Kleurrijk in de Hof plaats op de parkeerplaats voor het gemeentehuis. Kleurrijk in de Hof is de plek waar verschillende culturen en nieuwkomers uit verschillende landen elkaar ontmoeten rondom muziek en dans, eten en drinken, kunst en cultuur en duurzaamheid. Dit jaar zullen ook de Oekraïnsche vluchtelingen die in de Hof van Twente verblijven zich presenteren.

Syrische zoetigheid, Turkse koffie, Eritrese gerechten, Oekraïense hapjes, Hollandse poffertjes naast het klompenmuseum, hennavlechters, kappers, met een doorlopend muziek- en dans programma uit verschillende culturen met uiteraard het circus Caroly.
Dit jaar ook meerdere duurzame organisaties zoals het Repaircafé, de Reggetuinen (Stadslandbouw) en de Groene Loper met o.a. een zadenbibliotheek en workshops insectenhotel maken.
En bij dit alles ruime gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Voor de kinderen zijn er ook tal van activiteiten vanuit de Hofschminkers, het Kukelnest en er is een springkussen en een voetbalveld.
Kijk ook op https://www.kleurrijkindehof.nl/

Kleurrijk in de Hof is een intiatief van verschillende welzijnsorganisaties in de Hof van Twente, Vluchtelingenwerk en de Hofkerk.

Opening Pelgrimsroute 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt deze op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

In de loop van de maand mei zal de routebeschrijving op de website van de Hofkerk Goor en de Martinuskerk Markelo worden geplaatst. Ook zijn er in de kerken papieren versies beschikbaar.

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Maak van mij een regenboog

Maak van mij een regenboog
met al die mooie kleuren
waarin U, God, voor iedereen
uw licht breekt na de regen.

Maak van mij een regenboog,
symbool van betere tijden,
die na iedere storm op zee
uw licht kan laten schijnen.

Is het waar, Heer,
dat U ook vandaag de dag
nog graag kijkt naar de zee,
naar de wind en naar het licht?

Is het toeval dat het vogels zijn,
bloemen en ook kinderen
waarnaar uw aandacht gaat?

Maar zeker weet ik ook
dat U niet minder oog hebt
voor wat mensen onophoudelijk doen
die delen in uw schepping.

Als ik kon, zou ik ieder kind
een globe geven of een wereldkaart,
om hun een wijde blik te geven
en hart voor ieder volk en ras.

Is het waar, Heer, dat U de regenboog
als vredesteken aan de hemel plaatst,
als teken van verzoening
tussen U en alle mensen?

Geef ons opnieuw zo’n duidelijk teken
dat de wereldbevolking wakker schudt.
Maak, dat de rijken van deze aarde
de waanzin inzien van oorlog
en de armoede van zovelen
als een schandaal
voor hen en voor hun kinderen.

Bisschop Helder Camara, Brazilië.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong