Nieuwsbrief 13 april

Goede week naar Pasen
In deze goede week naar Pasen (11 – 16 april):

donderdag 14 april    19.30 uur viering Witte Donderdag met Maaltijd van de Heer
hierin hebben de kinderen die de kindercatechese volgden een belangrijke rol.
We vieren de maaltijd in de kring aan tafel in de kerk

vrijdag 15 april     19.30 uur Goede Vrijdag viering – Kruisweg
We volgen de staties van de Kruisweg die deze weken in de kerk hangen.

zaterdag 16 april    22.00 uur Stille Zaterdag – Paasnachtdienst
We vertellen elkaar de oude verhalen van Schepping, Uittocht, Profetie over de dorre beenderen en Jona en dragen het nieuwe Paaslicht de kerk binnen.

zondag 17 april        10.00 uur Paasmorgendienst
Het thema is deze feestelijke viering: Een bloeiende tuin. In de doodse wereld is nieuw leven opgestaan. De dood en het kwaad hebben niet het laatste woord. Het leven mag opnieuw gaan bloeien. Het paaskoor olv Marion Leentvaar zorgt voor een feestelijke muzikale bijdrage.

Kruisweg in de Hofkerk
Nog enkele dagen te zien in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.

Tot en met  16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Bestemming Avondmaalscollecte op 14 april 2022 (Witte donderdag)
De collecte is bestemd voor Kerk in Actie met de campagne “Alles komt goed?!” Hierbij in het bijzonder aandacht voor Kwetsbare jongeren in een achterstandswijk in Beiroet (Libanon).
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Geweld, verslaving, criminaliteit, werkloosheid en gebrek aan goed onderwijs ontneemt de jongeren die er wonen elk perspectief op een betere toekomst.
Kerk in Actie steunt het werk van jongerencentrum Manara in Beiroet. Kwetsbare tieners krijgen er huiswerkbegeleiding, psychosociale hulp en vaktrainingen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen ze elkaar in ontspannen sfeer ontmoeten tijdens een partijtje tafelvoetbal of airhockey.
Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Alles komt goed”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Vrijwilligers voor de maaltijden gezocht
We zoeken nog versterking van onze groep gastvrouwen/heren, vooral voor de woensdaggroep.  Het is van 16.45 – 19.00 uur. De taken zijn inschenken koffie/thee ,helpen met opscheppen en helpen met afwassen. En natuurlijk mag je mee-eten en dat geldt ook voor eventuele partners. Aanmelden bij Roelie Nielander Tel. 274293 e-mail: r.nielander@hetnet.nl

Bibliodrama
Eind maart zij we weer gestart we  met de avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!
De avonden vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
Woensdag 20 april 19.30 uur
Woensdag 11 mei 19.30 uur
Woensdag 15 juni 19.30 uur
Info en opgave bij Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Kleurrijk in de Hof zaterdag 21 mei
Op zaterdag 21 mei vindt weer de multiculturele markt plaats op Schoolfeestweide bij het gemeentehuis. Muziek, dans, kunst, eten en drinken uit verschillende culturen vullen de markt, waar ontmoeting centraal staat. Veel organisaties uit Goor en omgeving doen mee.
Wil je ook een bijdrage leveren aan de markt, laat het mij weten.
Kijk op https://www.kleurrijkindehof.nl/

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Wanneer wij wanhopen

Wanneer wij wanhopen,
wanneer de wereld vol verdriet is,
wanneer we geen uitweg zien,
en alle hoop is vervlogen,
Wentel de steen af!

Hoewel we bang zijn voor veranderingen,
hoewel wij nog niet gereed zijn,
hoewel wij liever zouden klagen en wegrennen,
Wentel de steen af!

Want wij komen er aan met de vrouwen,
want wij hopen wanneer hoop ijdel is,
want U roept ons vanuit het graf
en U wijst ons de weg.
Wentel de steen af!

Janet Morley

Gezegende paasdagen gewenst!
Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong