Nieuwsbrief 14 oktober

Zondag 17 oktober doopdienst
Komende zondag worden er in een feestelijke dienst drie kinderen gedoopt:
Steyn Hakkers, Willem Lucas van Blijderveen en Daan Lucas van Wanrooij.
Aan de dienst die is voorbereid met de doopouders werkt ook het Interkerkelijk Jongerenkoor Power uit Wierden mee.
Het verhaal van Mozes in het biezen mandje staat centraal in de dienst.
Een lief romantisch verhaaltje of een diep verhaal dat de kern van ons leven raakt én duidelijk maakt wat dopen betekent?

Avondgebed op dinsdagavond
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.
19 oktober thema: heling
26 oktober thema: vertrouwen
Iedereen is van harte welkom.

Ontmoetingsgroep Ars Vivendi
Jong volwassen in gesprek over leven en geloof, over bijbel en kunst. Zaterdag 16 oktober van 19.30 – 20.00 uur bij ds. Wim de Jong,
Oude Diepenheimseweg 4.
Thema: De ecologische crisis, de rol van cultuur en taal in ons geloof, in ons denken en handelen. We kijken o.a. naar kunst van Eli Content en Marc Chagall.
Informatie bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Thema avond Geloof en duurzaamheid 27 oktober
De eerste avond op 29 september waren er 16 deelnemers. We spraken met elkaar over de relatie tussen geloof en duurzaamheid.
Staat in de bijbel de mens centraal, waardoor we mogen heersen over dieren en planten of hebben we de bijbel altijd door een bepaalde culturele bril gelezen, waarin met name mannen centraal staan. En waarin het vrouwelijke, lichamelijke ondergeschikt is aan het mannelijke, geestelijke.
Indringende vragen die ons uitdaagt om op een nieuwe manier naar bijbelse verhalen te kijken, naar man/vrouw relaties en naar de relaties met de natuur. Maar ook werd de vraag gesteld naar hoopvolle verhalen die ons richting kunnen geven.

De volgende avond gaan we ons o.a. verdiepen in het leven van Franciscus van Assisi, die met zijn levenshouding sterke kritiek uitte op de houding van mensen uit zijn tijd. Een nederige levenshouding in eenvoud, maar vooral ook in vreugde. Wat kunnen wij van hem leren?

En daarnaast vervolgen we ons gesprek aan de hand van een aantal bijbelverhalen, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De volgende twee avonden vinden plaats op de woensdagen, 27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp. Mensen die nog willen aansluiten zijn van harte welkom.
Informatie bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 28 oktober om 11.00 uur in de Klokkenkamp. Thema is de blindgeboren man uit Johannes 10

Kerkdiensten
Vanaf 25 september zijn de corona-regels veranderd. Vanuit de Protestantse Kerk Nederland is er na overleg met de overheid een advies opgesteld, Ook in de kerk kan de anderhalve meter worden losgelaten, maar geef elkaar de ruimte. Er hoeft geen bewijs van vaccinatie of test worden getoond om de kerkdienst te bezoeken. Dit past niet bij het open karakter van kerkdiensten waar iedereen welkom is. Maar zorg voor dat mensen die afstand willen bewaren daarvoor de ruimte hebben.

Dit advies is overgenomen door de kerkenraad en er is een opstelling in de kerk gemaakt, waarbij er op enige afstand van elkaar setjes van twee stoelen zijn geplaatst. Zo kunnen we én meer kerkgangers ontvangen én mensen de gelegenheid geven om afstand te bewaren. Tevens zal ook de oostelijke kerkdeur weer open gaan, zodat er meer spreiding in de kerk ontstaat en er meer ventilatie plaats vindt. Na de kerkdienst is er ook weer gelegenheid tot koffie drinken in de Ripperda- en Raesfeltzaal. Wel moet de koffie en thee zelf gehaald worden aan het buffet en de aangegeven looproute naar de zaal gebruikt worden.

Ook voor de andere kerkelijke activiteiten nemen we dezelfde regels in acht. Er is geen bewijs van vaccinatie of test nodig, de anderhalve meter wordt losgelaten, maar er wordt in de opstelling van de ruimte enige afstand gewaarborgd en aan de deelnemers gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Artikel Leerhuis online stichting Pardes
Voor het online leerhuis van Stichting Pardes schreef ik samen met collega Marieke den Hartog (Antwerpen) een bijdrage met als titel:
Op zoek naar het paradijs, een pelgrimsreis. Het is te vinden op https://stichtingpardes.nl/leerhuisonline

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Eén minuutgebed

U, God, bent mijn hulp,
U schiep hemel en aarde.
In U vertrouw ik, waar ik ook ga.
U zult mij vergezellen op al mijn wegen.
Ik roep U wanneer mijn voeten pijn doen,
als ik zwaar adem na een lange klim.
Zon en regen,
water en wind,
duisternis en licht,
mist en kou,
scheppingskrachten
om ons heen
op onze huid
op onze jassen
vertellen van U.
U hebt ze gemaakt.
Vervuld van uw zegen
gaan we verder.
Vrede.
Shalom.
Amen.

(uit de bundel Geht doch! van de Klimaatpelgrims)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong