Nieuwsbrief 15 februari

Gemeenteavond/kerkenraad donderdag 17 februari
De kerkenraad nodigt ieder van harte uit voor de gemeenteavond/kerkenraad op donderdag 17 februari om 20.00 uur in de Klokkenkamp
De agenda voor deze avond is als volgt:
1. Welkom en opening                                20.00 uur
2. Gemeente zijn                                         20.05 uur
We hebben nu bijna twee jaar van corona achter de rug, waarin we elkaar weinig hebben kunnen ontmoeten. Activiteiten starten nu langzaam weer op. Het is een goed moment om met elkaar even stil te staan, onze vreugden en zorgen te delen. Tijdens dit agendapunt kan ieder zijn of haar vragen en opmerkingen kwijt en is er gelegenheid om daar met elkaar over in gesprek te gaan.
Pauze                                                            20.50 uur
3. Stiltecentrum                                         21.00 uur
a. Overzicht van het proces tot nu toe
b. Presentatie van de uitkomst van de gehouden enquête
c. Hoe nu verder? Presentatie van mogelijke scenario’s
Doel van het gesprek: we nemen een beslissing over de richting waarin we verder willen. Welke vervolgopdracht krijgt de werkgroep stiltecentrum. Welk scenario wordt verder uitgewerkt?
4. Beleidsplan Kerk op weg 2022          21.50 uur
Dit jaar moet er een nieuw beleidsplan worden geschreven. Hiervoor willen we tijdens de kerkenraadsvergadering van 16 maart een beleidsproces starten.
Op de vergadering van 16 maart zal ook Jaap van der Giessen van het landelijk dienstencentrum Protestantse Kerk Nederland een inleiding houden over de mogelijkheid  van een Pioniersplek verbonden aan een plaatselijke gemeente.
5. Sluiting                                                   21.55 uur

Kerkdienst zondag 20 februari 10.00 uur
Kom naar buiten! is het thema van deze dienst waarin we het tweede gedeelte van het  verhaal over de opwekking van Lazarus lezen (Johannes 11: 17 – 44). In dit verhaal vallen Pasen en Pinksteren samen. Het is een opstandingsverhaal én een oproep om deze opstanding ook te laten zien, er mee naar buiten te komen. Waar staan wij op uit doodse situaties en hoe laten we dat zien naar anderen? Of houden we deze dingen liever voor ons zelf.
Schilderijen en etsen van Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn helpen ons een stukje op weg.
Er is kindernevendienst én crèche

Kerkdiensten
In navolging van het advies van de Protestantse Kerk Nederland is het  weer mogelijk om de kerkdiensten in de Hofkerk te bezoeken. Wel gelden hiervoor de volgende richtlijnen:
– ‘aan de deur’ worden de kerkgangers begroet en gevraagd naar de gezondheid. Ook worden namen en telefoonnummers genoteerd.
– mondkapje is verplicht wanneer men zich verplaatst in de kerk.
– er kan ingetogen meegezongen worden met de liederen (we luisteren naar opnamen)
En verder wordt gevraag de reeds bekende en al lang gebruikte coronaregels in acht te nemen.
Uiteraard zijn alle kerkdiensten online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Koffiedrinken na de dienst
Het is het weer mogelijk om na de dienst samen koffie en thee te drinken en elkaar te ontmoeten.
Ook hier gelden de bovengenoemde regels met daarbij het dringend verzoek om de stoelen die op 1.5 m staan niet bij elkaar schuiven.

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook hier gelden de regels o.a om 1,5 meter afstand te houden en bij verplaatsingen een mondkapje te dragen.

Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal
In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger van verhalen: de bijbelse verhalen die ons meevoeren en voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van jong en oud.
De verhalen op weg naar Pasen zijn niet allemaal feestverhalen. Ze gaan door alle facetten van het leven heen. Maar het wordt pas echt feest als alle verhalen klinken, van vreugde én van pijn, als alles er mag zijn.
De bijbelse verhalen zijn verhalen van God en mensen en die verhalen gaan door. We herkennen ze in ons eigen leven.

Daarom doen we een oproep aan allen om aan de feestslinger van verhalen een eigen verhaal te hangen. Dat mag en kan van alles zijn: een vrolijk verhaal, een droevig verhaal, een hoopvol verhaal. Met foto’s, plaatjes of tekeningen wordt het verhaal nog beeldender. En gebruik zo mogelijk gekleurd papier. Neem het verhaal in de veertigdagentijd mee naar de kerk en we hangen het aan de slinger.

Leiding Kindernevendienst
ds. Wim de Jong

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Ergste honger sinds 40 jaar in Afrika – Dringend water en voedsel nodig
De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 13 miljoen mensen dreigt honger.
Gewassen gaan dood en dieren sterven, met honderdduizenden tegelijk. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest.
Kerk in Actie staat in de startblokken om de getroffen bevolking te helpen met water, voedsel en medicijnen. “We installeren tanks om water op te slaan dat met vrachtauto’s zal worden aangevoerd. Aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, delen we extra voedsel uit. Ook dieren helpen we met water, voedsel en medicijnen, zij zijn immers voor veel mensen hun inkomstenbron”, zegt Hilda Timmerman, relatiebeheerder voor Ethiopië en Kenia bij Kerk in Actie.
Geef voor de inwoners van Ethiopië en Kenia! Voor 40 euro krijgen 10 ondervoede kinderen een maand lang voedsel. Uw bijdrage betekent voor hen het verschil tussen leven en dood.
zie hiervoor: https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/

Wij mogen hier opnieuw beginnen

Wij mogen hier opnieuw beginnen
vanuit wat was nu verder gaan
tot waar de liefde ons kan brengen;
alle oud zeer heeft afgedaan.

Ons wil de geest van Christus raken,
die ons de macht van liefde toont,
die het verschil zal kunnen maken
als nieuwe hoop weer in ons woont.

Laten wij door die geest gedreven
weggaan uit alles wat ons bindt
aan pijn en schuld, en ons begeven
op nieuwe wegen, welgezind.

Want Christus leeft en zal ons voorgaan,
hij geeft ons mee wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen
want God maakt alles nieuw en goed.

In dit geloof staan wij hier samen,
geven elkaar wat liefde doet.
Wij mogen hier opnieuw beginnen,
want God maakt alles nieuw en goed.

Sytze de Vries (naar Brinan Wren)
Uit: Het liefste lied van overzee, deel 2 (Skandalon, 2015)

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong