Nieuwsbrief 17 februari

Veertigdagentijd
Vandaag is het aswoensdag en daarmee is de veertigdagentijd begonnen, de tijd waarin we toeleven naar Pasen.
Van oudsher is deze tijd een tijd van vasten en bezinning, waarin je dingen die je zo gewoon bent achterwege laat.
Ieder vult dat tegenwoordig voor zich zelf in: de één drinkt in deze periode geen alcohol, de ander eet weinig of geen vlees of koopt alleen maar biologische producten, weer een ander laat de sociale media in deze periode rusten. Maar dit jaar heb ik al een aantal mensen horen zeggen dat ze dit jaar het vasten maar overslaan.
Immers, de afgelopen periode is er al zoveel niet mogelijk. Wat dat betreft kijken we allemaal verlangend uit naar het moment dat we weer kunnen opstaan, dat het leven weer op gaat staan! Dat we een nieuw begin kunnen maken.

De weg van liefde
Het thema dit jaar van de veertigdagentijd is ‘de weg van liefde’. Iedere zondag staat er één van de zeven werken van barmhartigheid centraal:
de zieken bezoeken, de dorstigen te drinken geven, de vreemdeling huisvesten, de naakten kleden, de hongerigen te eten geven,
de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Het zijn de thema’s die Jezus noemt in Mattheüs 25: ‘Alles wat je voor hen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan’.
Op de weg van liefde volgen we de weg van Jezus zelf, zijn zorg en liefde voor mensen, zijn lijden en zijn opstanding.

Levensweg en de duif Rainbow
Voor de kinderen wordt het thema ‘De weg van liefde’ uitgewerkt in variant op het spel Levensweg.
Elke zondag zetten we 7 stappen op een speelbord vooruit. De kinderen hebben thuis een gezinsboekje ontvangen waarin verhalen, opdrachten en knutselwerk.
Eén van de opdrachten is het maken van foto’s over het thema. We hopen dat we ze in de kerkdienst kunnen laten zien.
En iedere week logeert de duif Rainbow een weekje bij één van de kinderen. We zijn erg benieuwd wat ze samen hebben beleefd.

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden.

Zondag 21 februari 1e zondag 40dagentijd
Het thema van deze zondag is: De weg van liefde, het uithouden in een dorre tijd. Het thema is ontleend aan de veertig dagen dat Jezus in de woestijn is (Marcus 1: 12 – 15), het uit moet houden met alle verleidingen, verzoekingen. En het slaat de link naar nu, waarin wij het moeten uithouden met de dorre perioden in ons leven.
Voor veel mensen is dit nu corona, maar er zijn ook andere oorzaken die ons leven dor kunnen maken.
Vanuit de zeven werken van barmhartigheid staat centraal: het bezoeken van de zieken.
We kijken o.a. naar een kort filmfragment over het werk van Kerk in Actie in Moldavië.
We beginnen de dienst met het prachtige lied ‘Veertig dagen’ uit het Paasoratorium ‘Als de graankorrel sterft….’ van Marijke de Bruijne.

Online ontmoetingen in de wijk
over de moeite en de kansen van deze coronatijd

Dit jaar is het niet mogelijk om elkaar in de wijk te ontmoeten rondom een thema.
Daarom willen we dit jaar een online ontmoeting organiseren. Het thema is: Woestijn-ervaringen op je levensweg.
Dit naar aanleiding van het eerste verhaal van de veertigdagentijd waarin Jezus veertig dagen in de woestijn verblijft.
De woestijn is een dorre tijd, waarin het leven moeilijk is, maar de woestijn is ook een stille tijd, waarin er nieuwe dingen kunnen ontstaan.
Zo heeft ook deze coronaperiode negatieve en positieve kanten. Mooi om daarover met elkaar in gesprek te gaan.
De ontmoetingen zijn gepland op woensdag 24 februari om 14.30 uur en om 20.00 uur.

Mensen die aan één van deze twee ontmoetingen willen meedoen en over internet beschikken mogen zich bij melden (wim.dejong@hetnet.nl).
Ze ontvangen dan van tevoren een instructie over hoe ze aan de ontmoeting mee kunnen doen.

Paasgroetenactie (werkgroep kerk en samenleving en diaconie)
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Ik ben er voor jou’, werd de verbondenheid van de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie.
Om de Paasgroetenactie coronaproof te organiseren hebben we deze actie op de volgende wijze geregeld:
1.    U bedenkt een mooie en bemoedigende paasgroet voor iemand die in de gevangenis zit.
Voorbeelden van paasgroeten kunt u vinden op: https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/ onder het kopje ‘Veelgestelde vragen’.
2.    U stuurt deze Paasgroet door middel van een email naar Driesje van Huffelen (werkgroep ‘Kerk en samenleving’), emailadres: driesje@vanhuffelen.net
3.    U vermeldt in de email altijd uw naam bij de Paasgroet, bijvoorbeeld Annie (of Jan) Pietersen, maar nooit andere gegevens zoals straatnaam, woonplaats en dergelijke.
4.    Leden van de werkgroep ‘Kerk en samenleving’ zullen uw Paasgroet op een kaart schrijven en deze kaart doorsturen naar een gevangene.
5.    Verstuur uw email voor zondag 21 februari (1e zondag 40dagentijd).
6.    Wilt u meer informatie over deze actie of wilt u zelf een kaart bestellen/schrijven/verzenden, kijk dan op:
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/organiseer-de-paasgroetenactie-2021-coronaproof-in-uw-gemeente/

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat.
Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Veertigdagenkalender
Er zijn meerdere 40dagenkalenders te verkrijgen om de tijd naar Pasen thuis vorm te geven:
– PKN/Petrus, gratis via https://petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
– Vereniging Vrijzinnig Geloven, kalender ‘Ontspanning’ van Joke van velden, https://www.vrijzinnig.nl/publicaties/40-dagenkalender.html
– Nederlands Bijbelgenootschap (online) https://formulier.bijbelgenootschap.nl/veertigdagentijd

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Veertig dagen, uit Paasoratorium ‘Als de graankorrel sterft…..’

Veertig dagen nog tot Pasen
tot de winter is gegaan
en het lengen van de dagen
kou en duister gaan verjagen
en het leven op zal staan.

Refrein:
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd’ en moeite samenging

Veertig weken duurt het groeien
van het ongeboren kind
in de warme schoot van moeder
tot het klaar is om te komen
volheid is een nieuw begin.

Veertig jaren van een leven
zijn naar mensenmaat een tijd
om te leren en te delen
wat met moeite werd verkregen
daardoor worden mensen vrij.

Veertig dagen nog tot Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong