Nieuwsbrief 17 september

Zondag 19 september Oecumenische vredesviering 10.00 uur in de Hofkerk
Dit jaar staat de oecumenische vredesdienst in het teken van het klimaat, mede ook door de komst van de klimaatpelgrims op 1 oktober in Goor.
De verbinding tussen vrede en klimaat is niet zo heel ver gezocht. Waar oorlog is en strijd wordt doorgaans veel verwoest
en is er geen of nauwelijks aandacht voor het milieu. En andersom kunnen droogte, gebrek aan water tot conflicten en vluchtelingenstromen leiden.
Samen stappen maken, samen erin slagen om de crisis te keren kan ook weer een bron van vrede zijn.

Tegelijkertijd blijven we hoopvol. De hoop mogen we niet kwijtraken. De hoop die voortkomt uit ons geloof.
Hoop is iets anders dan optimisme. En het ontslaat ons niet van onze eigen inzet. Want daar moet het mee beginnen.
En dit sluit nauw aan bij
het thema van de vredesweek dit jaar “Wat doe jij in vredesnaam?” Aan de dienst werken leden mee van de Anglicaanse Gemeente Twente,
de Heilige Geest Parochie, de Arabisch sprekende gemeente en de Protestantse Hofkerkgemeente.
Voorgangers zijn: Simone Yallop, Ria Doornbusch en Wim de Jong

Kerkdiensten
Voor de kerkdiensten geldt vanwege de nog geldende 1,5-meterbeperking dat er ca. 70 in de kerkzaal kunnen.
Als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. En enkele ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:
bij binnenkomst handen ontsmetten, eenmaal plaatsgenomen niet van stoel wisselen, na afloop snel naar buiten.
Er is weer koffiedrinken na afloop van de dienst op het kerkplein (bij droog weer). Uiteraard geldt daar ook de 1,5 meter regel.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Thema avonden Geloof en duurzaamheid
Drie avonden gaan we met elkaar in gesprek over geloof en duurzaamheid. Wat hebben ze met elkaar te maken?
Gaat de bijbel alleen maar over mensen of ook over de natuur, de dieren, de planten?
Welk mensbeeld ligt ten grondslag aan onze manier van leven, onze manier van denken?
Is er een groene spiritualiteit? Hoe kijken we naar de klimaatcrisis? Is er nog hoop op een kentering?
We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van een aantal bijbelverhalen, het zonnelied van Franciscus, de encycliek Laudate Si van Paus Franciscus
en het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort.
De avonden vinden plaats op de woensdagen 29 september,
27 oktober en 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp.
Vanwege de coronaregels is er een limiet van deelname. Aanmelden graag bij ds. Wim de Jong, 0547-388647 wim.dejong@hetnet.nl

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi
Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneel-ervaring hebt. Iedereen kan meedoen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13e eeuwse verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes).
Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
op de donderdagavonden 7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Bijbelgespreksgroep voor ouderen overdag
Samen lezen we een bijbelverhaal en bespreken we met elkaar wat het ons wil zeggen. Iedereen is van harte welkom, opgave is niet nodig.
De eerstvolgende keer is donderdag 23 september om 11.00 uur in de Klokkenkamp.
Thema is ‘Durf je te twijfelen aan je eigen mening’? aan de hand van Johannes 7: 40 – 53

Bestemming Avondmaalscollecte op zondag 26 september 2021 (van de diaconie)
De avondmaalscollecte is bestemd voor ‘VluchtelingenWerk Nederland’.
‘VluchtelingenWerk Nederland’ zet zich in voor een beter beschermingsbeleid voor Afghanen.
Nu de Taliban het land veroverd heeft, is hun werk meer dan ooit nodig.
Enkele punten waarvoor ‘VluchtelingenWerk Nederland’ zich inzet:
⦁    Zij helpen Afghanen zich te herenigen met achtergebleven dierbaren.
⦁    Zij begeleiden Afghanen direct na hun aankomst in Nederland.
⦁    Zij geeft voorlichting over hun aanstaande asielprocedure.
⦁    Zij ondersteunen advocaten bij het opkomen voor Afghanen van wie beroep op asiel is afgewezen.
⦁    Zij roepen ons kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij hard nodig hebben.

Uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “VluchtelingenWerk Nederland”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Klimaat-pelgrimage
Een groep pelgrims begint in augustus in Polen aan een lange wandeltocht. Ze wandelen door Duitsland, Nederland en Groot Brittannië,
om in november aan te komen in Glasgow, Schotland. Daar vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.
In 2015 was er ook een pelgrimage naar de Klimaatconferentie in Parijs.
De groep van ca 30 wandelaars uit verschillende landen loopt van donderdag 30 september t/m maandag 11 oktober 2021 door Nederland.

Als alles volgens plan verloopt, komen de pelgrims op vrijdag 1 oktober aan in Goor. Ze hebben die dag dan gewandeld van Borne naar Goor.
De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjensdamhof en de Hoogenkamp.
Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
We zoeken voor pelgrims nog mogelijkheden om te douchen op vrijdagavond op loopafstand van de Hofkerk
Meewandelen kan, op 1 oktober van Borne naar Goor of op 2 oktober van Goor naar Colmschate, opgave via https://www.groenekerken.nl/klimaatpelgrimstocht/

Als u klimaat-bestendigheid ook een “warm hart….” toedraagt, kunt u een gift voor de werkgroep overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de Hofkerk,
Bank: NL66SNSB0908763743, onder vermelding van “klimaat-pelgrimage”. Dit geld wordt gebruikt voor de kosten van dit evenement. (maaltijden, drinken enz. voor de wandelaars.)

Petitie Gewoon Gaan
Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen.
We vragen het COP-voorzitterschap en de partijen aanwezig bij COP26 ervoor te zorgen dat de volgende punten worden weerspiegeld in de uitkomsten van de besprekingen.

– Alle regeringen ondernemen actie om de opwarming tot 1,5°C te beperken
– Overheden implementeren oplossingen die prioriteit geven aan het beschermen van
mensen, planeet en ecosystemen boven winst.
– Regeringen voeren beleid en wetgeving in om uiterlijk in 2050 wereldwijd netto nulemissies
te bereiken
– Overheden stellen koolstofneutrale en op de natuur gebaseerde oplossingen centraal in
hun klimaatacties.
– Voor arme en kwetsbare landen en gemeenschappen die het meest lijden onder de
klimaatcrisis moet dringend aanzienlijk meer geld worden vrijgemaakt.

Bekijk de volledige tekst van de petitie en onderteken op https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/

De wereld dat zijn wij

Kun jij soms ook zo verlangen
naar een plekje voor jezelf,
waar men jóu echt wil ontmoeten
en de buitenkant niet telt?
Waar de mensen sterk verschillen
van elkaar, van jou, van mij,
maar er enkel naar verlangen
samen en zichzelf te zijn.

Kun jij soms ook zo verlangen
naar een wereld als een thuis,
als een herberg voor de mensen,
heel ver weg of dicht bij huis?
Voor de mensen van de wereld,
mannen, vrouwen, wit of zwart,
voor de groten, voor de kleinen,
heel gewoon of heel apart.

Is er voor die nieuwe wereld
al een plekje in mijn hart?

Tekst: Hans Reinold
Muziek: André van de Lagemaat
De bladmuziek is te downloaden via de webshop van www.vredesweek.nl

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong