Nieuwsbrief 18 november

Coronamaatregelen
Vanuit de landelijke Protestantse Kerk is er een advies gekomen voor de coronamaatregelen bij kerkdiensten en kerkelijke activiteiten. Dit advies bestaat onder meer uit het dragen van een mondkapje tijdens verplaatsingen binnen het kerkgebouw en het hanteren van de 1,5 meter afstandsregel. Verder het advies om ingetogen te zingen.

De kleine kerkenraad heeft dit advies overgenomen. We willen iedereen daarom vragen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen binnen het kerkgebouw en de Klokkenkamp en de 1,5 meter afstandsregel te respecteren. De opstelling in de kerkzaal en vergaderruimten is hierop aangepast. Uiteraard gelden daarnaast de regels om bij binnenkomst handen te ontsmetten,

geen handen te geven en bij klachten thuis te blijven.
Daarnaast zijn er na 20 uur geen activiteiten en bijeenkomsten mogelijk in de Klokkenkamp.
Gedachtenisdiensten zondag 21 november 10.00 en 16.00 uur
In deze diensten worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht, hun namen genoemd en hun gedachteniskaars aangestoken. Thema is: Het zaad dat is gezaaid, naar aanleiding van Psalm 126 en Marcus 4: 26 – 32. Wat hebben onze geliefden, ouders, grootouders, vrienden in ons gezaaid en welke vrucht kunnen we daarvan zien in ons eigen leven?
Er zijn twee diensten zodat we het aantal kerkgangers per dienst kunnen beperken. De familie van de overledenen heeft zich aangemeld en hebben gereserveerde plaatsen.
Het lijkt in de ochtenddienst iets drukker te zijn dan de middagdienst. Dus zeker ook ’s middags van harte welkom. In de morgendienst is kindernevendienst en crèche.
De diensten zijn uiteraard online te volgen  op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/Vanaf zondag 21 november crèche
Op verzoek van jonge ouders is er vanaf zondag 21 november weer elke zondag crèche voor de allerjongsten. Deze wordt gehouden in de Ripperdazaal. Er zijn al een aantal mensen gevonden die deze crèche willen verzorgen. Als er nog mensen zijn die één keer in de twee maanden willen helpen, dan kunnen zij zich melden bij Alja Klok, 0547-262453, alja_mickey@live.nl

Avondgebed op dinsdagavond
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk. Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken. Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.
23 november thema: Vertrouwen
Iedereen is van harte welkom.

Ignatiaanse meditatie in de adventstijd
Ignatiaansbidden.org verzorgt tijdens de adventstijd een digitale retraite. Deze retraite is geschreven door de Jezuïet Jan Stuyt.
Deelnemers krijgen dagelijks een mail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en meditatie- en gebedstips.
Het geheel vormt een innerlijke reis om het mysterie van Advent en Kerst intenser te beleven.
Inschrijven voor deze gratis digitale retraite via www.ignatiaansbidden.org

Adventskalender Petrus (PKN)
Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het bijbelboek Openbaring centraal. Dit boek wil de christenen van toen – en nu – bemoedigen en aansporen om in adventstijd te leven: Hij komt! In de kalender is bij elke dag een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen.
Gratis aanvragen via https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

Maaltijdgroepen
Elke dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stiltehoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten. Als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Lied 736 Dat ons zorgen en werken

Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient, –
dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt, –
onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, –
dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Vrede en Alle goeds
ds. Wim de Jong