Nieuwsbrief 21 juni

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Recent heeft de overheid verdere versoepelingen van de coronabeperkingen aangekondigd per eind juni. Als gevolg daarvan heeft de kleine kerkenraad besloten dat het aantal kerkgangers niet langer beperkt hoeft te worden. Echter, onze kerk kan door de nog geldende 1½-meterbeperking ca. 70 aanwezigen hebben, dus als er meer mensen komen moet van de overloop in de grote zaal gebruik worden gemaakt. Koffiedrinken na afloop binnen  zit er nog niet in, buiten wél als het redelijk weer is. Daar zal de diaconie dan voor zorgen. En enkele andere ‘beperkingen’ blijven voorlopig nog van kracht:  bij binnenkomst handen ontsmetten, na afloop snel naar buiten.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.

27 juni ds. Henk van Dijk, Enter – wijken D + A = Whee oost – Heeckeren – Gijmink

4 juli ds. Leonard van Wijk, Laren – geen beperking in aantal kerkgangers meer; eventueel een overloop naar de grote zaal

11 juli ds. Dick Juijn, Delden – idem

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca zijn de maaltijdgroepen ook weer begonnen op dinsdagavond en woensdagavond. Tevens kan dan de gedachtenishoek worden bezocht.

Inloop
Ook die is weer van start gegaan op donderdagmorgen, waarbij eveneens de gedachtenishoek bezocht kan worden.

Startweekend 12 september
De werkgroep Kerk en samenleving bereidt het startweekend van 12 september a.s. voor. Suggesties voor de invulling van dat weekend zijn natuurlijk zeer welkom, bij Hans Tadema tademahans@gmail.com, tel. 27 63 68. Het onderwerp komt ook op de agenda van de kleine kerkenraad van
3 augustus a.s.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen. Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Taakgroep Vitale vacatures
De taakgroep heeft een aantal suggesties gedaan. Deze laten zich als volgt samenvatten:
– niet direct iemand voor een bepaalde taak – bijv. voorzitter – zoeken, maar juist leden bij een werkgroep aantrekken en de werkgroep dan onderling laten bepalen wie welke taak op zich neemt, eventueel per jaar wisselend;
– een taak kan ook in de vorm van een duo worden ingevuld;
– zoek voor elke taak een vervanger, ook als er geen vacature is;
– er is ook potentieel bij minder direct betrokken kerkleden, bijvoorbeeld op het gebied van digitale communicatie en administratie;
– we gaan een vacaturebank inrichten, zodat duidelijk wordt waar opvolging of aanvulling gewenst is.

Er zijn verschillende namen ingediend bij de scriba, die ze doorgegeven heeft aan de taakgroep. Maar dringend blijft het, want in elk geval kerkenraad, pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, werkgroep eredienst en kerkmuziek moeten per september a.s. door andere kerkleden worden geleid.

Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden!
1 Samuel 3, 1-10

Eli is oud en bijna blind; de ziener heeft zijn zicht verloren en de profetische leider zijn woord: het Woord van de Eeuwige was schaars in die dagen. Maar de jonge Samuël is paraat, óók in zijn slaap. Hij reageert direct als hij geroepen wordt. Weliswaar holt hij driemaal naar de verkeerde: hij kent de Eeuwige dan ook nog niet, staat er zakelijk bij.
Na twee keer van onbegrip, weet Eli de derde maal tóch de goede aanwijzing te geven. Niet meer “ga weer slapen”, maar: “wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: spreek Heer, Uw dienaar luistert”.

Kom, volg Mij na
Marcus 1, 14-20

Marcus heeft maar een halve zin nodig om te melden dat Johannes de Doper is gevangengezet. Jezus volgt hem op: de tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij. Jezus is geroepen, gedoopt en benoemd “jij bent mijn geliefde Zoon” en Jezus gaat er nu anderen bij roepen.
Met dezelfde woorden waarmee Johannes Jezus heeft geroepen, roept Jezus nu vissers. Nadat Johannes gevangen gezet is, vertrekt Jezus naar Galilea, richting het noorden. Galilea ligt ver van Jeruzalem, het is een tweederangs provincie. Het échte godsdienstige leven speelt zich af in Jeruzalem en niet in het Galilea der heidenen. Daar wonen joden en niet-joden door elkaar heen.
En dáár, aan het meer van Galilea, ziet Jezus zijn eerste volgelingen: Simon, Andreas, Jacobus en Johannes: Ik zal maken dat jullie vissers van mensen worden.

Er vallen drie dingen op:
– Jezus roept zijn eerste volgelingen vér van Jeruzalem
– Hij roept geen vooraanstaande notabelen of tempelgeleerden, maar gewone vissers
– Hij maakt gebruik van hun vak als visser
De vissers horen en volgen. Het verkondigen van de goede boodschap gaat via gewone mensen uit Galilea.

Roeping alleen voor mannen?
Mede gebaseerd op dit verhaal van Marcus, heeft de kerk lange tijd gemeend, dat je man moet zijn om geroepen te worden. De patriarchale cultuur van die tijd kleurt de evangelieverhalen. Vrouwen hadden toen niet dezelfde vrijheid om te gaan en te staan als mannen. Vrouwen mochten niet in het openbaar optreden.
Marcus meldt in andere verhalen van zijn evangelie dat naast mannen óók vrouwen Jezus hebben gediend. Jezus noemt: mijn broers en zussen en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen.

Dienen en navolgen zijn beide kenmerken van Discipelschap.

C.B. van der Sluijs