Nieuwsbrief 24 maart

Benefietconcert Oekraïne 25 maart
De vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk organiseert op vrijdag 25 maart om 20.00 uur een benefietconcert voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Met medewerking van het Twents JeugdSymfonie Orkest, de Oekraïnsche dansgroep Roesalka en het koor In Between.
Het concert is in de Petrus en Pauluskerk aan de Hengeveldsestraat.
Entree:  5,- maar meer is welkom. Doneren mag ook: NL50 RABO 0156 2841 97

Kerkdienst Zondag 27 maart 10.00 uur
Deze feestelijke dienst midden in de veertigdagentijd staat in het teken van de kinderen. We zijn halfweg Pasen en het feest van Pasen wordt deze zondag al een beetje zichtbaar in de doop van Levi Mattheüs Osman en de viering voor vier/vijf jarigen die naar de basisschool zijn gegaan. Hieraan doen 9 kinderen mee, die aan het begin van de dienst hun doopkaars of vierjarigenkaars mogen aansteken.
Het thema is: Wat geef jij aan je kinderen mee? ontleend aan het verhaal van de vader en de twee zonen uit Lucas 15
Vanuit Kerk in Actie aandacht voor de werken van barmhartigheid. Deze zondag: de vreemdeling huisvesten. De liturgische bloemschikking verbindt de verschillende elementen van de dienst.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Avondgebeden in de veertigdagentijd
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens deze avondgebeden gaan we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid op weg naar Pasen. Ook is er aandacht voor de liturgische bloemschikking. Tevens is er het gebed voor vrede voor Oekraïne.
Er is gelegenheid om in de dienst een kaarsje aan te steken.

29 maart de vreemdeling herbergen
5 april de dorstigen drinken geven

Stille week naar Pasen
In de stille week naar Pasen (11 – 16 april) is er maandag, dinsdag en woensdag om 19.30 uur een avondgebed, waarin één van de staties van de Kruisweg centraal staat.
donderdag 14 april    19.30 uur viering witte donderdag met Maaltijd van de Heer
vrijdag 15 april        19.30 uur Goede Vrijdag viering – Kruisweg
zaterdag 16 april    22.00 uur Stille Zaterdag – Paasnachtdienst
zondag 17 april        10.00 uur Paasmorgendienst

Lectoren gevraagd voor de Stille Week
Voor de vieringen in de Stille Week zoeken we nog lectoren, die een bijbellezing willen verzorgen. Aanmelden mag bij mij, wim.dejong@hetnet.nl

Hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne (diaconie)
De diaconie van Goor is gevraagd om ondersteuning bij de opvang van tien tot vijftien vluchtelingen die deze week naar Hengevelde komen. Samen met Caritas van de Rooms Katholieke Parochie zijn er levensmiddelen voor deze groep gekocht.

Hulp aan Oekraïne: collecte voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk” (diaconie)
Zoals u weet is de nood van de vluchtelingen in Oekraïne heel erg hoog. Daarom willen wij als diaconie collecteren voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk”.
Deze vereniging onderhoudt al ruim dertig jaar een vriendschapsband met Kiev en zij zet zich nu met man en macht in voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De vereniging is druk bezig om opvang te regelen en geld in te zamelen.
Het is oorlog in Oekraïne. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit en u kunt helpen!
Uw gift is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Hulp aan Oekraïne”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal
In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger van verhalen: de bijbelse verhalen die ons meevoeren en voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van jong en oud.
Er komen al steeds meer verhalen van jong en oud aan de slinger te hangen. Iedereen van harte uitgenodigd om zijn of haar verhaal er bij te hangen.

Kruisweg in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.

Van 18 maart  – 16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur
zondag van 11.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Bibliodrama
Eind maart starten we weer met de avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!
De avonden vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
Woensdag 30 maart 19.30 uur
Woensdag 20 april 19.30 uur
Woensdag 11 mei 19.30 uur
Woensdag 15 juni 19.30 uur
Info en opgave bij Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Kleurrijk in de Hof zaterdag 21 mei
Op zaterdag 21 mei vindt weer de multiculturele markt plaats op Schoolfeestweide bij het gemeentehuis. Muziek, dans, kunst, eten en drinken uit verschillende culturen vullen de markt, waar ontmoeting centraal staat. Veel organisaties uit Goor en omgeving doen mee.
Wil je ook een bijdrage leveren aan de markt, laat het mij weten.
Kijk op https://www.kleurrijkindehof.nl/

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening
NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Gebed tussen de scherven

God van liefde en trouw,
U die vrede bent.
Met de gebrokenheid van het leven kom ik tot U.
Met woorden die pijn deden,
met stilte die oorverdovend is,
met de scherven van wat mooi en goed was.
Dat het ooit weer anders zal worden –
ik kan het niet geloven.
En toch, toch bid ik
om Uw aanwezigheid,
om draagkracht,
om uitzicht.
En toch, toch bid ik
om herstel,
om heling,
om een nieuw begin.
Ik kan het niet geloven,
kom mijn ongeloof te hulp.

Amen

Marco Batenburg, voorzitter Synode Protestantse Kerk Nederland

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong