Nieuwsbrief 28 oktober

Kerkdienst zondag 31 oktober 10.00 uur Geef licht!
In deze dienst lezen we het verhaal van de blindgeborene uit Johannes 9, die door Jezus met modder op zijn ogen wordt genezen.
Modder, het slijk van de aarde, het minste van het minste. Is dat een verwijzing naar de weg door de diepte die Jezus zelf ging?
Kan die weg ook ons genezen? Van onze blindheid? En waarvoor zijn we blind dan? Voor wat echt belangrijk is in het leven?
Of vinden we dat we alles goed voor ogen hebben, alles scherp zien?
We kijken en luisteren o.a. naar het lied Geef Licht van Stef Bos, een gebed én een opdracht aan ons zelf.
In deze dienst nemen we de nieuwe kanselbijbel in gebruik, de net verschenen herziene versie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Peuter- kleuterviering zondag 31 oktober 16.00 uur (Hanneke Caron)
Het thema is delen. We hebben zoveel te delen met elkaar en op zoveel gebieden.
En natuurlijk mogen betekenisvolle verhalen hierin niet ontbreken. Ze hebben ons echt iets te vertellen.
We hebben er eentje uitgezocht en gaan het samen beleven. En natuurlijk hoort daar een optocht bij!  Kom je ook? En neem gerust vriendjes of vriendinnetjes mee.

Avondgebed op dinsdagavond
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.
2 november thema: vrede, gerechtigheid, heelheid van de schepping
9 november thema: Levensreis
Iedereen is van harte welkom.

Woensdag 3 november Dankdag voor gewas en arbeid Buurthuis Elsenerbroek 19.30 uur
De eerste woensdag in november is traditioneel dankdag voor gewas en arbeid. Uit het Evangelie naar Marcus horen we de gelijkenis van Jezus
over het zaad op de akker en het mosterdzaadje. Jezus mag graag gebruik maken van gelijkenissen om mensen iets hoopvols en bemoedigends aan te reiken.
Tegelijkertijd zet hij ons een bril op de neus om beter te kunnen zien en beoordelen waar het in deze wereld en in ons eigen leven hier en nu op aankomt.
Helpen die verhalen ons ook verder als het gaat om leven met/na corona en de klimaatcrisis?
Iedereen van harte welkom bij dit avondgebed. Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten.

Oogstdienst zondag 7 november
Zoals ook in eerdere jaren willen we gemeenteleden ook weer vragen om eigen oogst en (eigen) producten mee te nemen naar de dienst.
Deze producten kunnen na afloop gebracht worden aan mensen die dit goed kunnen gebruiken en aan de voedselbank.
Producten kunnen zaterdagmorgen 6 november van 10 – 12 uur in de kerk worden gebracht en ook op zondagmorgen voor de dienst.

Gelegenheidskoor kerst (Marion Leentvaar)
Lieve mensen, Omdat het (kerk)koor Vocanto niet meer is en er vast mensen zijn die toch graag willen zingen,
wilde ik voor de komende kerst een gelegenheidskoor oprichten voor de kerstdienst op 25 december om 10.00 uur én de middag ervoor,
op 24 december in de Stoevelaar (eind van de middag). We gaan een aantal weken repeteren (bij voorkeur op donderdagavond)
en voeren uit op de genoemde data. Ik denk zelf aan een paar Christmas Carols en/of meerstemmige kerstliederen,
maar wie weet heeft iemand een ander of beter idee!? Mocht u zin hebben om mee te komen zingen,
meldt u dan aan met een mailtje naar Marion Leentvaar (voorheen Marion de Jong): marionmuziek63@gmail.com
Wacht niet te lang! Voor we er erg in hebben is het weer Kerst! Hartelijke groet, Marion Leentvaar.

Gemeenteavond donderdag 4 november 20.00 uur
Op deze gemeenteavond zal ik verslag doen van mijn studieverlof. Het zal een combinatie zijn van het verslag van de voettocht naar Assisi
als ook de thema’s waar ik me mee bezig heb gehouden, o.a. pelgrimage als theologie van de kerk, ecologische (groene) theologie,
moderne kunst en religie en verhalen van Franciscus van Assisi.
Namens de kerkenraad van harte welkom

Petrusfestival met sterrenkundige Heino Falcke
Staat het al in je agenda? Komende zaterdag vindt voor de tweede keer het online Petrus Festival plaats.
Sterrenkundige Heino Falcke, bekend van zijn foto van een zwart gat, neemt ons mee in het urgente thema duurzaamheid.
Hoe kijkt hij vanuit het perspectief van de kosmos naar de mens en de schepping?
Benieuwd naar het hele programma, met o.a. Talitha Muusse, Bas Derks en de Petrus-band?
Bekijk het hier. Vanaf 20.00 uur kun je het festival live volgen via petrus.protestantsekerk.nl/festival!

Thema avond Geloof en duurzaamheid 17 november
Op 27 oktober hadden we onze tweede avond, waarin we ons verdiepten in het leven en geloof van Franciscus van Assisi (1181 – 1226).
In zijn leven heeft hij na zijn ‘bekering’ op alle manieren Jezus van Nazareth willen volgen in een houding van liefde, soberheid en nederigheid.
Nederig, van zichzelf afkijkend, zichzelf niet in het middelpunt zettend, en ook nederig als mens tussen alle andere schepsels.
Dit komt o.a. sterk tot uiting in het Zonnelied en in het gebed “Heer maak van mij een instrument van uw vrede”
Voortbouwend op zijn spiritualiteit en levenshouding én ingegeven door de wereldwijd ecologische en maatschappelijke crisis
schreef paus Franciscus in 2015 zijn encycliek Laudate Si (Wees gezegend), de eerste woorden van het Zonnelied van Franciscus van Assisi.
Hierin richt de paus zich tot alle mensen van goede wil om in beweging te komen naar andere (economische) verhoudingen in de wereld,
die het welzijn van alle mensen én het welzijn van de schepping voor ogen hebben.
Naast een oproep aan de internationale politiek, bedrijfsleven en wetenschap richt hij zich tot ieder mens met een oproep om
(elkaar te helpen om) te groeien in solidariteit, verantwoordelijkheid en zorg met en voor alles wat is,
het aanleren van  een grondhouding van dankbaarheid en belangeloosheid, het bewustzijn dat ieder schepsel iets van God weerspiegelt.

De volgende avond gaan we een kijkje nemen bij het Keltisch christendom, waarin de eenheid van alles wat is centraal staat
en gaan we met elkaar in gesprek over hoe het thema ‘geloof en duurzaamheid’ in ons eigen leven een rol kan spelen.
Woensdag 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp. Mensen die nog willen aansluiten zijn van harte welkom.

Kerkdiensten
Vanaf 25 september zijn de corona-regels veranderd. Vanuit de Protestantse Kerk Nederland is er na overleg met de overheid een advies opgesteld:
Ook in de kerk kan de anderhalve meter worden losgelaten, maar geef elkaar de ruimte.
Er hoeft geen bewijs van vaccinatie of test worden getoond om de kerkdienst te bezoeken.
Dit past niet bij het open karakter van kerkdiensten waar iedereen welkom is. Maar zorg voor dat mensen die afstand willen bewaren daarvoor de ruimte hebben.

Dit advies is overgenomen door de kerkenraad en er is een opstelling in de kerk gemaakt, waarbij er op enige afstand van elkaar setjes van twee stoelen zijn geplaatst.
Zo kunnen we én meer kerkgangers ontvangen én mensen de gelegenheid geven om afstand te bewaren.
Tevens zal ook de oostelijke kerkdeur weer open gaan, zodat er meer spreiding in de kerk ontstaat en er meer ventilatie plaats vindt.
Na de kerkdienst is er ook weer gelegenheid tot koffie drinken in de Ripperda- en Raesfeltzaal.
Wel moet de koffie en thee zelf gehaald worden aan het buffet en de aangegeven looproute naar de zaal gebruikt worden.

Ook voor de andere kerkelijke activiteiten nemen we dezelfde regels in acht. Er is geen bewijs van vaccinatie of test nodig, de anderhalve meter wordt losgelaten, maar er wordt in de opstelling van de ruimte enige afstand gewaarborgd en aan de deelnemers gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Zegen

Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde.
Vrede wens ik je toe.

Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

Vrede en Alle goeds
ds. Wim de Jong