Nieuwsbrief 3 november

Woensdag 3 november Dankdag voor gewas en arbeid Buurthuis Elsenerbroek 19.30 uur
De eerste woensdag in november is traditioneel dankdag voor gewas en arbeid. Uit het Evangelie naar Marcus horen we de gelijkenis van Jezus
over het zaad op de akker en het mosterdzaadje. Jezus mag graag gebruik maken van gelijkenissen om mensen iets hoopvols en bemoedigends aan te reiken. Tegelijkertijd zet hij ons een bril op de neus om beter te kunnen zien en beoordelen waar het in deze wereld en in ons eigen leven hier en nu op aankomt.
Helpen die verhalen ons ook verder als het gaat om leven met/na corona en de klimaatcrisis?
Iedereen van harte welkom bij dit avondgebed. Na afloop is er gelegenheid om elkaar bij koffie en thee te ontmoeten.

Gemeenteavond donderdag 4 november 20.00 uur
Op deze gemeenteavond zal ik verslag doen van mijn studieverlof. Het zal een combinatie zijn van het verslag van de voettocht naar Assisi
als ook de thema’s waar ik me mee bezig heb gehouden, o.a. pelgrimage als theologie van de kerk, ecologische (groene) theologie,
moderne kunst en religie en verhalen van Franciscus van Assisi.
Namens de kerkenraad van harte welkom.

Oogstdienst zondag 7 november
In de lezingen van vandaag gaat het over de goede herder (Jeremia 50 en Johannes 10). Een bekend en vertrouwd beeld.
We horen uit deze teksten een diepe verbondenheid tussen de herder en zijn schapen: “Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij,
zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken”. Maar wat betekent dat precies: elkaar kennen?
We luisteren in deze dienst o.a. naar de prachtige bewerking van Psalm 139: “Ken je mij?” geschreven door Huub Oosterhuis en gezongen door zijn
dochter Trijntje Oosterhuis. En we leren een nieuw lied, lied 860 Gij die ons hebt geschapen.
Maar zeker ook centraal staat de oogst, de oogst van afgelopen jaar.
Zoals ook in eerdere jaren willen we gemeenteleden ook weer vragen om eigen oogst en (eigen) producten mee te nemen naar de dienst.
Deze producten kunnen na afloop gebracht worden aan mensen die dit goed kunnen gebruiken en aan de voedselbank.
Producten kunnen zaterdagmorgen 6 november van 10 – 12 uur in de kerk worden gebracht en ook op zondagmorgen voor de dienst.

Avondgebed op dinsdagavond
Elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.
9 november thema: Levensreis
Iedereen is van harte welkom.

Gelegenheidskoor kerst (Marion Leentvaar)
Lieve mensen, Omdat het (kerk)koor Vocanto niet meer is en er vast mensen zijn die toch graag willen zingen, wilde ik voor de komende kerst een gelegenheidskoor oprichten voor de kerstdienst op 25 december om 10.00 uur én de middag ervoor, op 24 december in de Stoevelaar (eind van de middag). We gaan een aantal weken repeteren (bij voorkeur op donderdagavond) en voeren uit op de genoemde data.
Ik denk zelf aan een paar Christmas Carols en/of meerstemmige kerstliederen, maar wie weet heeft iemand een ander of beter idee!? Mocht u zin hebben om mee te komen zingen, meldt u dan aan met een mailtje naar Marion Leentvaar: marionmuziek63@gmail.com
Wacht niet te lang! Voor we er erg in hebben is het weer Kerst! Hartelijke groet, Marion Leentvaar.

Themaavond Geloof en duurzaamheid 17 november
Op 27 oktober hadden we onze tweede avond, waarin we ons verdiepten in het leven en geloof van Franciscus van Assisi (1181 – 1226).
In zijn leven heeft hij na zijn ‘bekering’ op alle manieren Jezus van Nazareth willen volgen in een houding van liefde, soberheid en nederigheid.
Nederig, van zichzelf afkijkend, zichzelf niet in het middelpunt zettend, en ook nederig als mens tussen alle andere schepsels.
Dit komt o.a. sterk tot uiting in het Zonnelied en in het gebed “Heer maak van mij een instrument van uw vrede”
Voortbouwend op zijn spiritualiteit en levenshouding én ingegeven door de wereldwijd ecologische en maatschappelijke crisis
schreef paus Franciscus in 2015 zijn encycliek Laudate Si (Wees gezegend), de eerste woorden van het Zonnelied van Franciscus van Assisi.
Hierin richt de paus zich tot alle mensen van goede wil om in beweging te komen naar andere (economische) verhoudingen in de wereld,
die het welzijn van alle mensen én het welzijn van de schepping voor ogen hebben.
Naast een oproep aan de internationale politiek, bedrijfsleven en wetenschap richt hij zich tot ieder mens met een oproep om
(elkaar te helpen om) te groeien in solidariteit, verantwoordelijkheid en zorg met en voor alles wat is,
het aanleren van  een grondhouding van dankbaarheid en belangeloosheid, het bewustzijn dat ieder schepsel iets van God weerspiegelt.

De volgende avond gaan we een kijkje nemen bij het Keltisch christendom, waarin de eenheid van alles wat is centraal staat
en gaan we met elkaar in gesprek over hoe het thema ‘geloof en duurzaamheid’ in ons eigen leven een rol kan spelen.
Woensdag 17 november van 20.00 – 22.00 uur in de Klokkenkamp. Mensen die nog willen aansluiten zijn van harte welkom.

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Maak heel wat is gebroken

Gij die ons hebt geschapen
uit aarde, adem, woord,
die ons hebt uitgeroepen,
beginakkoord.

refrein
Maak heel wat is gebroken,
herstel in ons uw leven,
uw levenskracht.

De schaduw, de verblinding,
de koorts, de open wond:
verzoen me en verbind mij,
spreek mij gezond. Refrein

Geef wie is uitgestoten,
geborgenheid ontbeert
een huis, een naam en warmte
en alle eer. Refrein

Het huis dat wij bewonen,
ons lichaam in de tijd:
geef vrede alle dagen,
ook in de strijd. Refrein

Lied 860 (Andries Govaart)

Vrede en Alle goeds
ds. Wim de Jong