Nieuwsbrief 30 september

Kerkdiensten
Vanaf 25 september zijn de corona-regels veranderd. Vanuit de Protestantse Kerk Nederland is er na overleg met de overheid een advies opgesteld:
Ook in de kerk kan de anderhalve meter worden losgelaten, maar geef elkaar de ruimte.
Er hoeft geen bewijs van vaccinatie of test worden getoond om de kerkdienst te bezoeken. Dit past niet bij het open karakter van kerkdiensten waar iedereen welkom is. Maar zorg voor dat mensen die afstand willen bewaren daarvoor de ruimte hebben.

Dit advies is overgenomen door de kerkenraad en er is een opstelling in de kerk gemaakt, waarbij er op enige afstand van elkaar setjes van twee stoelen zijn geplaatst. Zo kunnen we én meer kerkgangers ontvangen én mensen de gelegenheid geven om afstand te bewaren.
Tevens zal ook de oostelijke kerkdeur weer open gaan, zodat er meer spreiding in de kerk ontstaat en er meer ventilatie plaats vindt.
Na de kerkdienst is er ook weer gelegenheid tot koffie drinken in de Ripperda- en Raesfeltzaal.
Wel moet de koffie en thee zelf gehaald worden aan het buffet en de aangegeven looproute naar de zaal gebruikt worden.

Ook voor de andere kerkelijke activiteiten nemen we dezelfde regels in acht. Er is geen bewijs van vaccinatie of test nodig, de anderhalve meter wordt losgelaten, maar er wordt in de opstelling van de ruimte enige afstand gewaarborgd en aan de deelnemers gevraagd elkaar de ruimte te geven.

Alle kerkdiensten zijn zoals gebruikelijk ook online mee te beleven via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Zondag 3 oktober brugklasdienst
‘Stenen in de rivier’ is het thema van deze dienst waarin de jongeren die dit jaar na de brugklas zijn gegaan centraal staan.
Samen met hun ouders hebben we deze dienst voorbereid. In deze dienst zullen ze hun doopkaars weer aansteken en hun steen in de rivier leggen.
Door hun steen zal de rivier van het leven op een nieuwe manier verder stromen.
En de stenen verwijzen naar het fundament onder hun ‘levenshuis’. Samen hebben we nagedacht hoe hun eigen steen er uit ziet.
In de dienst lezen we het verhaal van de twee mensen die een huis bouwen, de één op zand, de ander op een stenen fundament.
En de jongeren krijgen de zegen mee voor het volgende stukje van hun levensreis.

Avondgebed op dinsdagavond
Vanaf dinsdag 5 oktober is er elke dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur een avondgebed in de kerk.
Tijdens dit avondgebed is er ruimte voor stilte en bezinning. Bij de gebeden is er voor iedereen de gelegenheid een kaars aan te steken.
Voor de lezingen maken we gebruik van het leesrooster van Taizé.

Het avondgebed heeft een vaste liturgie met een cyclus van vier vaste thema’s, waar de lezing, de liederen en de gebeden op zijn afgestemd.
Week 1: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping
Week 2: Levensreis
Week 3: Heling
Week 4: Vertrouwen
Iedereen is van harte welkom.

Klimaat-pelgrimage
Morgen is het zover! De 31 klimaatpelgrims die op weg zijn naar Glasgow komen in Goor aan.
In Glasgow vindt de 26ste VN-klimaat-conferentie plaats van 1 t/m 12 november 2021.
Met deze oecumenische pelgrimage wil men, samen met de kerken, aandacht vragen voor de klimaatcrisis en krachten bundelen om klimaatsverandering tegen te gaan.

Naast de 31 pelgrims zijn er ook ruim 30 dagpelgrims die morgen vanaf Borne meelopen naar Goor.
De route loopt via de Mariakapel op het Zeldam en van daar naar de ‘Wilgensprong over de Regge’, een verbindend buurtinitiatief tussen Hiltjesdamhof en de Hoogenkamp.
Daarna gaat via de Stadslandbouw aan de Kerkstraat (achter de Avia) naar de Hofkerk, waar ze zullen eten en overnachten.
Zaterdag 2 oktober om 09.00 vertrekken de pelgrims naar Colmschate.

Bibliodrama Verhalen van Franciscus van Assisi
Bibliodrama is een manier om een (bijbel)verhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het (bijbel)verhaal jou persoonlijk doet.
Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal.
Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier.
Soms spelen we kleine scenes uit. Het is uitdrukkelijk niet nodig dat je toneel-ervaring hebt. Iedereen kan meedoen.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf!

Dit najaar gaan we aan het werk met 13e eeuwse verhalen van Franciscus  van Assisi, die opgetekend staan in de Fioretti (Bloempjes).
Veel van deze verhalen zijn nauw verbonden met bijbelverhalen en geven vaak een verrassende uitleg hiervan.

De avonden worden geleid door Wim de Jong en vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal
op de donderdagavonden 7 oktober, 18 november en 2 december van 19.30 – 22.00 uur.
Er is een maximum van tien deelnemers.
Info en opgave bij Wim de Jong, 0547 – 388647, wim.dejong@hetnet.nl

Maaltijdgroepen
Iedere dinsdagavond en woensdagavond in de Klokkenkamp. Ontmoeting en samen eten.
Informatie bij Roelie Nielander, 0547-274293

Inloop
Elke dondermorgen van 10.00 – 11.30 uur is de Klokkenkamp open voor ontmoeting en een kopje koffie en thee.
Ook is dan de gedachtenis- en stilte hoek in de kerk open, waar ruimte is voor stilte, bezinning en het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Inspiratiefestival Terschelling
In oktober is het eiland Terschelling decor voor het derde Inspiratiefestival. Met een programma vol vieringen, spirituele wandelingen en muziek
vormt het een inspiratiebron voor de dagelijkse en religieuze praktijk.
Met theater, vieringen in kerk en kroeg, lezingen, spirituele wandelingen, bibliodans en veel muziek en cultuur is het Inspiratiefestival,
na corona, meer welkom dan ooit. Het festival, dat georganiseerd wordt door alle kerken op Terschelling, de Protestantse Theologische Universiteit,
de Protestantse Kerk en de Raad van Kerken, vindt plaats van vrijdag 22 oktober t/m zondag 24 oktober.
Medewerking wordt onder meer verleend door René de Reuver, Gert-Jan Segers, Herman Wijffels en Stefan Paas.
Ook deelnemen? Meld u snel aan! https://www.inspiratiefestival-terschelling.nl/

Petitie Gewoon Gaan
Veel (geloofs)groepen over de hele wereld staan op om voor de schepping te zorgen en solidair te zijn met de meest kwetsbare mensen.
We vragen het COP-voorzitterschap en de partijen aanwezig bij COP26 ervoor te zorgen dat de volgende punten worden weerspiegeld in de uitkomsten van de besprekingen.
– Alle regeringen ondernemen actie om de opwarming tot 1,5°C te beperken
– Overheden implementeren oplossingen die prioriteit geven aan het beschermen van
mensen, planeet en ecosystemen boven winst.
– Regeringen voeren beleid en wetgeving in om uiterlijk in 2050 wereldwijd netto nulemissies
te bereiken
– Overheden stellen koolstofneutrale en op de natuur gebaseerde oplossingen centraal in
hun klimaatacties.
– Voor arme en kwetsbare landen en gemeenschappen die het meest lijden onder de
klimaatcrisis moet dringend aanzienlijk meer geld worden vrijgemaakt.

Bekijk de volledige tekst van de petitie en onderteken op https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/

Stenen in de rivier

In een rivier, stromend van de berg
liggen stenen, klein en groot
elke nieuwe steen
laat het water anders stromen
en schuurt de stenen rond en glad

In het leven zijn wij de stenen
kies maar zelf de plek in de rivier
en hoe groot of klein de steen ook
de rivier verandert
stroomt niet meer als daarvoor

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong