Nieuwsbrief 31 maart

Nog een paar dagen en dan is het Pasen. Maar eerst voert de weg van Jezus die we deze week volgen langs lijden en dood, om daar op het allerdonkerste moment nieuw licht te ervaren, nieuwe grond onder de voeten. En kunnen we dat in ons eigen leven ook meevoelen? Ook in alle onrust en onzekerheid van deze tijd, met de vele beperkingen die er nog zijn, die er ook voor zorgen dat we elkaar nog steeds niet in de kerk kunnen ontmoeten. Maar door alles heen mogen we opstaan, de hoop vasthouden en elkaar vasthouden.

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/

Kerkdiensten in de Stille Week
Alle dagen is er om 19.30 uur een avondgebed of viering, die uitsluitend online  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
We volgen deze dagen de Kruisweg De Acht Dagen van Pasen van Eric Wijnands

Woensdag 31 maart  Avondgebed statie 4: Macht
Witte Donderdag 1 april                statie 5: Maaltijd – we vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer met matses en wijn.
Iedereen is van harte uitgenodigd op afstand mee te delen in deze maaltijd en thuis ook brood of matses en wijn klaar te zetten.
Goede Vrijdag 2 april
                     statie 6: Kruisiging en statie 7: Graflegging
Lezend en zingend volgen we de lijdensweg van Jezus. Aan deze viering werkt een klein zanggroepje mee.
Stille Zaterdag 3 april                    statie 8: het lege graf
We vertellen verhalen in de nacht, verhalen van schepping, van doortocht, van licht dat terugkomt, vaste grond die opnieuw wordt gevonden en we dragen de nieuwe paaskaars binnen. Dan klinkt het Paasevangelie.

Bidden onder het kruis – Hofkerk open
Op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is de Hofkerk een aantal uren open voor een gebed onder het kruis.
Dat wat we met ons meedragen: de vragen, de twijfels, de angsten, de zorgen, de pijn mogen we daar neerleggen.
Rondom de liturgische schikking voor in de kerk (Een kruis op een hart van stenen) liggen steentjes, waaronder ieder een briefje met een gebed, een gedachte, zorgen of verdriet kan leggen. Om dit veilig te doen kan steeds één persoon of mensen uit één huishouden de kerkzaal binnen.
De ingang van de kerk aan de centrumzijde is hiervoor open. We raden aan uw briefje thuis al te schrijven.
Vrijdag 2 april 10.30 – 16.30 uur
Zaterdag 3 april 10.00 – 13.00 uur

Paasmorgendienst 4 april 10.00 uur
In de paasavondviering nog aarzelend, maar nu mogen we voluit de opstanding van Christus vieren. De weg van liefde was niet tevergeefs, niet doodlopend, maar wordt iedere keer opnieuw geboren. En dat is ook het thema van de dienst. Vrouwen komen bij het graf en vinden het leeg. De dood heeft Jezus niet vast kunnen houden. Een tuin gaat bloeien. We kijken naar de 8e statie van de Kruisweg de Acht Dagen van Pasen, waarin de berg in een ander licht komt te staan. Een open graf en opnieuw het teken van hoop: de regenboog. Het leven staat weer op. Kunnen wij dat ook in ons eigen leven ervaren, in deze bijzondere tijd, dat het leven weer op kan staan?

We sluiten in deze dienst het thema van kerk in actie af met een samenvatting van de zeven werken van barmhartigheid: Ik ben er voor jou.
Aandacht voor kansarme kinderen in Zuid Afrika. (zie bericht hieronder)

Rainbow heeft zijn laatste logeerweek er op zitten en komt ons weer zijn belevenissen vertellen en brengt ons vast en zeker weer post als steuntje op onze levensweg.

Aan deze dienst zal een klein zanggroepje (vier personen) meewerken
en daarnaast luisteren we naar twee mooie liederen uit het Paasoratorium Als de Graankorrel sterft.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Bericht van Kerkinactie – Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

U kunt dit werk steunen via de collecte in onze kerk.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/onderwijszuidafrika

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Wanneer wij wanhopen

Wanneer wij wanhopen.
wanneer de wereld vol verdriet is,
wanneer we geen uitweg zien,
en alle hoop is vervlogen,

Wentel de steen af.

Hoewel we bang zijn voor veranderingen,
hoewel wij nog niet gereed zijn,
hoewel wij liever zouden klagen en wegrennen,

Wentel de steen af.

Want wij komen eraan met de vrouwen,
want wij hopen wanneer hoop ijdel is,
want U roept ons vanuit het graf
en U wijst ons de weg.

Wentel de steen af.

(Janet Morley)

Gezegende paasdagen gewenst
Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong