Nieuwsbrief 9 december

Advent: Uitkijken en wachten op de geboorte van Jezus, op de komst van God in onze wereld. Tegelijk kijken we uit naar het moment dat er een vaccin tegen de corona beschikbaar is en we elkaar weer vrij uit kunnen ontmoeten. Want ‘wachten’ en ‘uitkijken naar’ is altijd nauw verbonden met wat je mist, wat er niet is.
Wachten vraagt geduld en dat hebben we in deze tijd zeker nodig om het uit te houden met alle beperkingen. Dat is moeilijk met dagen waarin de avonden lang zijn en het weer niet uitnodigt om naar buiten te gaan.
En tegelijk vraagt wachten ook een actieve houding om dat te doen wat wel kan: lichtjes aansteken voor mensen die dat nodig hebben, een teken van leven, een telefoontje, een kaartje. En daarin komen ons wachten in de adventstijd op de komst van God in ons bestaan en het wachten op het einde van de corona samen.
Het lijken maar kleine dingen die we kunnen doen, maar de reikwijdte is groter dan we denken.
Ook in en vanuit de Hofkerk proberen we in alle kwetsbaarheid in de komende weken iets van het kerstlicht te laten schijnen en uit te delen.

Kerkdiensten tijdens Advent
Tijdens de kerkdiensten op de Adventszondagen staat het project “Het beste nieuws” voor de kinderen centraal.
Daarom zijn voor deze diensten alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar uitgenodigd naast elke week (een) andere wijk(en).
Aan de gezinnen wordt gevraagd zich op te geven, zodat men zeker is van een plaats in de kerkzaal. Dit kan bij Sandra Moes, T 0610 787 789, E fammoes@kpnmail.nl

13 december wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor en wijk C Whee – west en gezinnen
20 december Kinderkerst wijk D Whee – oost  en gezinnen

Zondag 13 december 3e advent
Het thema van deze dienst is ‘God is ons voor(uit)’. Wachten op de komst van God in ons bestaan in deze adventstijd is zoeken waar we God in ons leven, in de wereld kunnen vinden: In kleine lichtjes in het donker, in de vreemdeling die om hulp vraagt.
In de tekst van deze zondag Jesaja 65: 17 – 25 horen we een prachtige toekomst van vrede en recht. Dit visioen geeft ons richting, hoop. Is daar God te vinden in wat ons hoop en richting geeft?
Voor de kinderen is er weer een adventsbode met het beste nieuws.
En we houden een wake van 500 seconde stilte voor de vluchtelingenkinderen, zie bericht elders in deze nieuwsbrief.

Kerkdiensten tijdens kerst
Ook tijdens de kerstvieringen kunnen we maar 30 bezoekers in de Hofkerk zelf ontvangen.
Wel kunnen in de Ripperdazaal in de Klokkenkamp nog 30 mensen de dienst samen meebeleven op een groot scherm.

Op kerstavond en eerste kerstdag zijn er dubbele vieringen gepland, waarvoor we bij nader inzien toch een wijkindeling hebben gemaakt.
Om te voorkomen dat er niet te veel mensen komen, willen we iedereen vragen om een keuze te maken tussen een dienst op kerstavond of een dienst op kerstmorgen/-middag.

Het rooster ziet er als volgt uit
kinderkerst 20 december gezinnen en wijk D
kerstavond 24 december 19.00 uur wijk A en B
kerstavond 24 december 21.00 uur wijk C en D
kerstmorgen 25 december 10.00 uur wijk A en B
kerstmiddag 25 december 15.00 uur wijk C en D
zondag 27 december 10.00 uur wijk A en B

wijkindeling
wijk A Heeckeren – Gijmink
wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
wijk C Whee – west
wijk D Whee – oost

Uiteraard zijn alle diensten online te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor
Hoewel de mondkapjesplicht niet geldt voor kerken willen we iedereen toch dringend vragen om in de kerk een mondkapje te dragen.
Deze mag af als men op de plaats in de kerkzaal zit.

Avondgebed in de adventstijd
Ook in de adventstijd is er elke dinsdagavond om 19.30 uur een avondgebed, met aandacht voor de liturgische schikking, een adventslied en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Vanaf 19.00 uur is de kerk open voor stilte en bezinning.

Inloop in de maand december donderdagmorgen open
In de maand december is op donderdagmorgen de inloop van 10.00 – 11.30 uur geopend voor mensen die juist in deze maand behoefte hebben aan ontmoeting.
Belangrijk is om bij binnenkomst een mondkapje te dragen. Op de aangewezen zitplaats mag dit weer af. En uiteraard bij klachten niet komen.
Ook is het stiltecentrum/gedachtenishoek in de kerkzaal geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.

Wake voor 500 vluchtelingenkinderen tijdens kerkdienst op 13 december
Afgelopen week ontvingen we een oproep van de kerkelijke vluchtelingenorganisatie INLIA:
Al maandenlang maken vele acties, brieven, petities en manifestaties duidelijk dat er in Nederland een groot draagvlak is
voor het opvangen van 500 vluchtelingkinderen uit kampen in Griekenland. Maar er is nog niet één kind hier.

De regering heeft toegezegd dat er 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen en 50 kwetsbare kinderen met hun gezinsleden,
totaal 100 personen uit Griekenland naar Nederland zullen worden gehaald. (Dit aantal van 100 wordt overigens wel in mindering gebracht
op het hervestigingsquotum van 500 personen per jaar dat met de UNHCR is afgesproken.) Maar van deze toezegging is nog niets uitgevoerd.

In deze Adventstijd, nu we uitzien naar het Kerstfeest, de komst van Christus, worden we opgeroepen te waken.
Waken als een symbolisch gebaar vanuit de machteloosheid, die breed wordt gevoeld.
En omdat we niet kunnen en willen wegkijken van de situatie van kwetsbare vluchtelingen.

Op initiatief van de predikanten Bert Altena en Jan Bos zijn de kerken in Vries en Rolde begonnen met 500 seconden waken,
iedere Adventszondag na afloop van de kerkdienst. Hun initiatief wordt inmiddels al in meer kerken in het land nagevolgd.

In de Hofkerk in Goor zullen we in de Adventsdienst op zondag 13 december een wake van 500 seconden houden.
Deze wake wordt herhaald tijdens het avondgebed op dinsdag 15 december.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Tekst bij liturgische schikking 2e advent


Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verlangen.
Hul mij in kleuren
en geuren van feestelijk wit.
Ontsteek het tweede licht,
dat reikt naar het Westen.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloesem;
gerechtigheid breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong