Nieuwsbrief 9 maart

Biddag voor gewas en arbeid
Vanavond om 19.30 uur een viering in de vorm van een avondgebed in het buurtgebouw ’t Kaspel aan de Haaksbergerweg in Kerspel Goor. Daarna koffie/thee en ontmoeting. Thema is: Vraag en er zal je gegeven worden!? Iedereen van harte welkom.

Zondag 13 maart 10.00 uur
De dwarsfluitiste Mi Ying Chen, bekend van de cinema opera Enschede, zal in deze dienst haar muzikale medewerking verlenen. Samen met organist Henk Langenkamp zal zij enige stukken van Loeillet, Händel en Leonardo Vinci spelen. Deze stukken sluiten aan bij de kleur van deze zondag, de tweede zondag in de veertigdagentijd op weg naar Pasen. Het thema van de dienst is ontleend aan Johannes 12: 20 – 36 waarin Jezus zijn kruisdood vergelijkt met een graankorrel die in de aarde valt en sterft en zo vrucht voort zal brengen.

Met de kinderen gaan we op weg naar het feest met verhalen van vreugde en verhalen van pijn. Vanuit Kerk in Actie aandacht voor de werken van barmhartigheid. Deze zondag: de zieken bezoeken. De liturgische bloemschikking verbindt de verschillende elementen van de dienst.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Hofkerk open voor moment van stilte of gebed voor Oekraïne
In verband met de oorlog in Oekraïne en alles wat dit bij ons oproept is de Hofkerk een aantal momenten in de week open voor ieder die behoefte heeft om te bidden, stil te zijn, een kaarsje aan te steken of behoefte heeft aan een luisterend oor.
De kerk is open op
dinsdag 10.00 – 12.00 uur
dinsdag 18.30 – 19.30 uur voorafgaande aan het avondgebed, waarin we ook een vredesgebed opnemen
donderdag 10.00 – 12.00 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
en uiteraard zondag voor en na de kerkdienst

Vredesgebed voor Oekraïne tijdens avondgebed
Tijdens de wekelijkse avondgebeden in de Hofkerk op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.00 uur zal er een gebed voor vrede voor Oekraïne worden gehouden. Met woorden, met stilte en met het aansteken van kaarsjes willen we uiting geven aan de gevoelens van verbondenheid met de bevolking van Oekraïne, de vluchtelingen, maar ook aan eigen gevoelens van onmacht, verdriet en angst.

Hulp aan Oekraïne: collecte voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk” (diaconie)
Zoals u weet is de nood van de vluchtelingen in Oekraïne heel erg hoog. Daarom willen wij als diaconie collecteren voor de “Vereniging Hof van Twente – Kiev – Pechersk”. Deze vereniging onderhoudt al ruim dertig jaar een vriendschapsband met Kiev en zij zet zich nu met man en macht in voor de vluchtelingen uit Oekraïne. De vereniging is druk bezig om opvang te regelen en geld in te zamelen. Het is oorlog in Oekraïne. Dat betekent groot leed, angst en onzekerheid over de toekomst voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit en u kunt helpen!
Uw gift is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Hulp aan Oekraïne”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen.

Paaskoor (Marion Leentvaar)
Omdat we met kerst nog teveel in de greep van corona waren en helaas niet konden zingen, nu de herkansing! Vanaf 11 maart start ik een Paaskoor. We oefenen in de Hofkerk, op 11 en 18 maart en op 1 en 8 april, van 19.30 – 21.00 uur.
Hebt u zin om mee te zingen, meld u dan aan: marionmuziek63@gmail.com.
We zingen liederen die goed in te studeren zijn in een paar repetities.
Iedereen is welkom!

Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal
In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger van verhalen: de bijbelse verhalen die ons meevoeren en voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van jong en oud.
De verhalen op weg naar Pasen zijn niet allemaal feestverhalen. Ze gaan door alle facetten van het leven heen. Maar het wordt pas echt feest als alle verhalen klinken, van vreugde én van pijn, als alles er mag zijn.
De bijbelse verhalen zijn verhalen van God en mensen en die verhalen gaan door. We herkennen ze in ons eigen leven.

Daarom doen we een oproep aan allen om aan de feestslinger van verhalen een eigen verhaal te hangen. Dat mag en kan van alles zijn: een vrolijk verhaal, een droevig verhaal, een hoopvol verhaal. Met foto’s, plaatjes of tekeningen wordt het verhaal nog beeldender. En gebruik zo mogelijk gekleurd papier. Neem het verhaal in de veertigdagentijd mee naar de kerk en we hangen het aan de slinger.

Leiding Kindernevendienst
ds. Wim de Jong

Avondgebeden in de veertigdagentijd
Vanaf dinsdag 8 maart is er elke dinsdagavond een avondgebed van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens deze avondgebeden gaan we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid op weg naar Pasen. Ook is er aandacht voor de liturgische bloemschikking. Tevens is er het gebed voor vrede voor Oekraïne.
15 maart de zieken bezoeken
22 maart de naakten kleden
29 maart de vreemdeling herbergen
5 april de dorstigen drinken geven
12 april de doden begraven
Er is gelegenheid om in de dienst een kaarsje aan te steken.
Iedereen van harte welkom

Kruisweg in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.

Van 18 maart  – 16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur
zondag van 11.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Gastheren en gastvrouwen gevraagd
Voor de ontvangst van bezoekers aan de Kruisweg zoeken we nog gastvrouwen en gastheren, die een paar uur per week aanwezig willen zijn.
Opgave kan bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Bibliodrama
Eind maart starten we weer met de avonden bibliodrama.
Bibliodrama is een methode om een bijbelverhaal van binnen uit te verkennen en te ontdekken wat het bijbelverhaal jou persoonlijk doet. Samen lezen we het verhaal en inventariseren welke personen een rol spelen in het verhaal. Door ons in te leven in deze personen en de rol die ze in het verhaal spelen ontsluit zich het verhaal op een persoonlijke nieuwe manier. Soms spelen we kleine scenes uit.
Bibliodrama is bijbellezen met je hele lijf! De avonden vinden plaats in het liturgisch centrum van de kerkzaal,
Woensdag 30 maart 19.30 uur
Woensdag 20 april 19.30 uur
Woensdag 11 mei 19.30 uur
Woensdag 15 juni 19.30 uur
Info en opgave bij Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Onderzoek beleving van kerkmuziek (werkgroep eredienst en kerkmuziek)
De kerkmusicus en dirigent Marcel den Dulk doet voor zijn studie een onderzoek naar onderlinge verbondenheid in de kerk.Wat betekent kerkzmuziek voor de beleving van gemeentezijn. Uw mening kan helpen om inzicht te krijgen in de vraag welke factoren van belang zijn voor het versterken van een gevoel van verbondenheid en eenheid in de kerk. Hiervoor vraagt hij kerkbezoekers een vragenlijst in te vullen. De vragenlijst bevat o.a. een aantal klinkende muziekfragmenten, waarbij u uw persoonlijke waardering kunt aangeven.
Uw deelname aan het onderzoek is anoniem.
De vragenlijst vindt u via deze internet-link:
zie ook de  website: www.marceldendulk.nl

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via
bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Draag mijn zorgen

Goede God,
Zorgen omringen mijn gemoed.
Mijn hart is onrustig.
Gedachten blijven komen.
Ik weet niet wat ik moet.

Van mensen om mij heen
voel ik mij zo afhankelijk.
Van hen die die voor mij zorgen,
vaak vriendelijk, soms gemeen.

Krachten verlies ik gaandeweg,
ik kan niet meer zo veel.
Maar ik kan U nog alles geven
als ik het U biddend zeg.

Wees met hen die mij dierbaar zijn
en die ik in mijn hart bewaar.
Dat zij gespaard mogen blijven
van pijn, ziekte en gevaar.

Draag mijn zorgen, Heer,
dan komt mijn hart tot rust.
Neem zo mijn gedachten aan.
U geeft mij moed, steeds weer.
Amen

Tim van Iersel
Uit: U die voor mij uitgaat. Gebeden voor onderweg
Protestantse Kerk 2021

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong