Gedachtenisruimte en stiltecentrum

Waarom willen we een gedachtenisruimte en stiltecentrum in de Hofkerk?

Wij zijn van mening dat de kerk bij uitstek een plek is waar mensen kunnen nadenken over zichzelf. Wat betekent geloof voor mij? Wat drijft mij? Wat vind ik belangrijk? Hoe verhoud ik mij tot de ander? Waar vind ik rust in de hectiek en zorgen van alledag?
Maar hier komen ook verleden en toekomst samen. Hier kunnen we stilstaan bij het verlies van dierbaren en de geboorte van nieuw leven.
Wij willen daarom een plek creëren in de Hofkerk voor herdenking en overdenking. Een plek waar gedachten over eigen verleden, heden en toekomst alle ruimte kunnen krijgen.

Waarom nu?

Voor de ruimte onder de toren geldt dat er sprake is van achterstallig onderhoud. De wanden en deuren moeten geverfd, de vloer geëgaliseerd en leidingen weggewerkt. Wij willen deze onderhoudsbeurt aangrijpen om ook de lang gekoesterde wens van een gedachtenisruimte en stiltecentrum te realiseren. We doen dat in overleg met de Gemeente Hof van Twente omdat die verantwoordelijk is voor de kosten van het onderhoud.

Voorgeschiedenis

De idee van een gedachtenishoek en stiltecentrum onder de toren is bepaald niet nieuw. Al in 2014 zijn daarvoor plannen ontwikkeld. Er is een tekening met begroting gemaakt en een bouwvergunning verleend door de gemeente Hof van Twente. In die periode is ook de Klokkenkamp verbouwd en dat heeft ertoe geleid dat het project even werd geparkeerd.

In 2017 is er opnieuw naar gekeken en is door de kerkenraad aan een werkgroep gevraagd om te kijken of het mogelijk was om de bestaande gedachtenishoek in de kerkzaal op te knappen en daar ook een stilteruimte in te maken. Daarvoor zijn toen twee concepten uitgewerkt. Het eerste betrof een ruimte bij de hoofdingang (vanaf het kerkplein) met een glazen scheidingswand en een deur naar de kerk. Het tweede voorstel was de plaatsing van twee mobiele kubussen. Na een meningspeiling onder de gemeenteleden in 2018 bleek weinig draagvlak voor deze twee opties te zijn en werd voorgesteld om het oorspronkelijke idee van een stiltecentrum onder de toren weer op te pakken en dat te combineren met een gedachtenishoek.

Op 10 september 2020 is dat idee gepresenteerd aan de gemeente. Naast enthousiasme waren er ook aarzelingen. Die hadden vooral betrekking op de kosten en de potentiële behoefte aan deze voorzieningen. Met die opmerkingen is de werkgroep weer terug gegaan naar de kleine kerkenraad. Na een uitvoerige discussie met de werkgroep, kwam de kleine kerkenraad tot de conclusie dat het voorstel om beide ruimtes in de toren onder te brengen, het meeste recht doet aan de uitkomsten van de gemeente-avond en de kerkenraad. Daarbij gaven twee overwegingen de doorslag: er wordt geen permanent beslag gelegd op een deel van de kerkzaal en de realisatie bleek financieel haalbaar.

Wat is het voorstel?

De idee is om de ruimte onder de toren op te delen in twee aparte ruimten met een gedachtenisruimte en een stiltecentrum (zie de plattegrond).

Plattegrond

Gedachtenisruimte

Vanuit de kerkzaal kom je in de gedachtenisruimte. Aan de rechterkant bevindt zich dan een tafel met de gedenkboeken en waxinelichtjes. Er wordt ook aandacht besteed aan de geboortes in onze gemeente. Aan de linkerkant komen de grote kandelaren die nu in de gedachtenishoek in de kerk staan. De ruimte wordt verwarmd en er komt een glazen overkapping over dit deel van de ruimte onder de toren om zicht te houden op de toren, om de warmte binnen te houden en om inklimming vanuit het stiltecentrum te voorkomen. De inrichting is nog niet definitief maar er wordt onder andere gedacht aan indirecte wandverlichting en een kleed op de grond.

Stiltecentrum

Het tweede deel is een stiltecentrum. De inrichting wordt afgestemd op die van de gedachtenisruimte. Gedacht wordt aan een tafel met waxinelichtjes langs de rechterwand. Daarmee wordt optisch de tafel uit de gedachtenisruimte doorgetrokken naar het stiltecentrum. Aan de linkerkant zal een zithoek met een bank, tafel en eventueel tijdschriften worden gecreëerd.

Het is niet de opzet om deze ruimte een specifiek christelijk karakter te geven. Hier moeten mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden zich thuis kunnen voelen en bezoekers die zich niet tot een bepaalde stroming rekenen maar alleen even stilte zoeken. Deze ruimte is vanaf de achterzijde van de kerk toegankelijk. Er komt een van boven gesloten tochtportaal tussen de buitendeur en het stiltecentrum zodat de buitendeur tijdens de openingstijden van het stiltecentrum open kan blijven staan. Dat nodigt uit om naar binnen te gaan. Om de warmte beter vast te houden en een wat intiemere sfeer te creëren zal worden nagedacht over een flexibele afdekking van deze ruimte in verband met onderhoud van de klokken en het gewelf.

Niet alle details zijn al uitgewerkt. Over allerlei praktische zaken moet nog verder worden nagedacht zoals inrichting, brandveiligheid, vluchtwegen, het voorkomen van vandalisme, de openingstijden, schoonmaak en beheer.

Hoe gaan we dat betalen?

Het deel van de kosten dat betrekking heeft op achterstallig onderhoud is voor rekening van de gemeente Hof van Twente. De kosten voor de aanpassing naar gedachtenisruimte en stiltecentrum, zijn voor rekening van de Hofkerk. Daarvoor is in de begroting een zogenaamde bestemmingsreserve opgenomen van in totaal €33.000. Wij verwachten op basis van een eerdere globale offerte dat dat voldoende is om de kosten te dekken. Maar omdat het stiltecentrum een publieke functie krijgt, zullen we ook proberen middelen uit andere fondsen te verwerven.

Hoe verder?

Er is een meer gedetailleerde offerte opgevraagd bij de aannemer om het financiële plaatje zo scherp mogelijk te krijgen. Hij heeft toegezegd hier medio januari 2022 mee te komen. Ook zal weer met de gemeente Hof van Twente worden gesproken over het voorliggende plan.

Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona willen we tekeningen en foto-impressies van dit voorstel in de kerk hangen en na afloop van een dienst toelichten. Op de website van de Hofkerk (http://www.hofkerkgoor.nl) komt in elk geval een foto-impressie te staan. We zullen u daarnaast ook informeren via de nieuwsbrief.

Voor verdere toelichting op het voorstel kunt u contact opnemen met Anneke Schutte (anneke@schutteconsult.nl, tel. 0547-260211) of Riekele Bijleveld (rjbijleveld@hotmail.com, tel. 0547-262469).

En last but not least willen we graag weten wat u ervan vindt. U kunt uw reactie vóór 1 februari 2022 per e-mail sturen aan de scriba’s van de kerkenraad: scribahofkerkgoor@gmail.com. U kunt ook telefonisch contact met een van hen opnemen: Alinda Sportel (tel. 0547-261221) of Hester Kelderman (tel. 06-24938347)

De ontvangen meningen en opmerkingen zullen worden meegenomen in de bespreking op de gemeenteavond/kerkenraadsvergadering van 17 februari (onder voorbehoud).

De werkgroep Gedachtenisruimte & Stiltecentrum,
Anneke Schutte, Fija Ossewaarde, Henk Jelsma, Henk Matel en Riekele Bijleveld

Bovenaanzicht