Nieuwsbrief 2 maart

Hofkerk open voor moment van stilte of gebed voor Oekraïne
In verband met de oorlog in Oekraïne en alles wat dit bij ons oproept is de Hofkerk een aantal momenten in de week open voor ieder die behoefte heeft om te bidden, stil te zijn, een kaarsje aan te steken of behoefte heeft aan een luisterend oor.

De kerk is open op
dinsdag 10.00 – 12.00 uur
dinsdag 18.30 – 19.30 uur voorafgaande aan het avondgebed, waarin we ook een vredesgebed opnemen
donderdag 10.00 – 12.00 uur
zaterdag 10.00 – 12.00 uur
en uiteraard zondag voor en na de kerkdienst

Gastvrouwen en gastheren gevraagd voor openstelling Hofkerk
Voor de openstelling op bovengenoemde tijden zoeken we nog mensen die als gastvrouw of gastheer aanwezig willen zijn in de kerk en waar nodig een luisterend oor kunnen bieden.
Aanmelding mag bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Vredesgebed voor Oekraïne tijdens avondgebed
Tijdens de wekelijkse avondgebeden in de Hofkerk op de dinsdagavonden van 19.30 – 20.00 uur zal er een gebed voor vrede voor Oekraïne worden gehouden. Met woorden, met stilte en met het aansteken van kaarsjes willen we uiting geven aan de gevoelens van verbondenheid met de bevolking van Oekraïne, de vluchtelingen, maar ook aan eigen gevoelens van onmacht, verdriet en angst.

Oecumenische Vredesgebed 3 maart Raad van Kerken Delden
Op donderdag 3 maart om 19.00 uur is er een oecumenisch vredesgebed in de RK Nieuwe Blasiuskerk in Delden.Kom a.u.b. donderdagavond 3 maart van 19.00 uur tot 19.30 uur naar Delden.  Pastor Gerard Geurts zal voorgaan in dit avondgebed.

Steun Oekraïne (Bericht van Kerk in Actie)
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.
Maak een bijdrage op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’. Hartelijk dank!

Zondag 6 maart Hofkerk 1e zondag veertigdagentijd
De veertigdagentijd is begonnen en we gaan op weg naar Pasen. Op weg naar het feest van bevrijding in een wereld, waarin we gevangen zitten in geweld en bedreigingen.  Het thema van deze dienst is: ‘Een ander mens worden’. Wat maakt ons tot mens in alles wat we meemaken, wat er in de wereld speelt? Het thema is ontleend aan de lezingen uit 1 Samuël 9 en Johannes 11: 55 – 12: 11.
Met de kinderen gaan we op weg naar het feest met verhalen van vreugde en verhalen van pijn. Vanuit Kerk in Actie aandacht voor de werken van barmhartigheid. Deze zondag: de hongerigen, de armen eten geven. De liturgische bloemschikking verbindt de verschillende elementen van de dienst.

Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Een slinger van verhalen – ook jouw verhaal
In de veertigdagentijd voor Pasen maken we in de kerk een slinger van verhalen: de bijbelse verhalen die ons meevoeren en voorbereiden op het Paasfeest én verhalen van mensen van nu, van jong en oud.
De verhalen op weg naar Pasen zijn niet allemaal feestverhalen. Ze gaan door alle facetten van het leven heen. Maar het wordt pas echt feest als alle verhalen klinken, van vreugde én van pijn, als alles er mag zijn.
De bijbelse verhalen zijn verhalen van God en mensen en die verhalen gaan door. We herkennen ze in ons eigen leven.

Daarom doen we een oproep aan allen om aan de feestslinger van verhalen een eigen verhaal te hangen. Dat mag en kan van alles zijn: een vrolijk verhaal, een droevig verhaal, een hoopvol verhaal. Met foto’s, plaatjes of tekeningen wordt het verhaal nog beeldender. En gebruik zo mogelijk gekleurd papier. Neem het verhaal in de veertigdagentijd mee naar de kerk en we hangen het aan de slinger.

Leiding Kindernevendienst
ds. Wim de Jong

Avondgebeden in de veertigdagentijd
Vanaf dinsdag 8 maart is er elke dinsdagavond een avondgebed van 19.30 – 20.00 uur. Tijdens deze avondgebeden gaan we aan de hand van de zeven werken van barmhartigheid op weg naar Pasen. Ook is er aandacht voor de liturgische bloemschikking. Tevens is er het gebed voor vrede voor Oekraïne.

8 maart de hongerigen eten geven
15 maart de zieken bezoeken
22 maart de naakten kleden
29 maart de vreemdeling herbergen
5 april de dorstigen drinken geven
12 april de doden begraven

Er is gelegenheid om in de dienst een kaarsje aan te steken.
Iedereen van harte welkom

Kruisweg in de Hofkerk
In 2019 maakten veertien kunstenaars een kruisweg met veertien staties. Iedere kunstenaar, waarvan een aantal lid van onze gemeente, gaf een eigen beeld aan het verhaal van lijden en opstanding van Jezus, soms realistisch en dan weer abstract, de één met een schilderij, de ander met een keramiek of andere opstellingen. Korte meditatieve teksten verbinden de verschillende werken. De bezoeker wordt uitgenodigd om tijdens een rondgaan door de Hofkerk bij de beelden zijn of haar eigen betekenis te geven aan dit bijzondere Bijbelverhaal.

Van 18 maart  – 16 april is deze kruisweg weer opgesteld in de Hofkerk en te bezoeken op
donderdag van 10.00 – 12.00 uur
donderdag t/m zaterdag van 13.30 – 16.30 uur
zondag van 11.30 – 16.30 uur
De entree is vrij. Er is een catalogus beschikbaar voor € 2

Gastheren en gastvrouwen gevraagd
Voor de ontvangst van bezoekers aan de Kruisweg zoeken we nog gastvrouwen en gastheren, die een paar uur per week aanwezig willen zijn.
Opgave kan bij ds. Wim de Jong, wim.dejong@hetnet.nl

Inloop
Elke donderdag is er inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Gebed voor Oekraïne

God van liefde en trouw,

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne,
iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld.
In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden,
Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners.
Laat geweld en wapengekletter stoppen,
de wapens zwijgen.

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land,
zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden.
Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is,
geef hen moed om vol te houden.

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,
maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen.
Geef dat die stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden,
geef wijsheid aan alle betrokken leiders.

Dat wapens geen recht van spreken krijgen,
dat vrede gezocht en gevonden wordt.
Toon ons de weg van omzien naar elkaar,
van mildheid, vertrouwen en zachtheid.

Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is,
geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.
In Jezus’ naam,

Amen

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong