Nieuwsbrief 23 december

Morgen is het kerstavond en begint het kerstfeest. Een kerstfeest dat voor veel mensen heel anders zal zijn dan gewoon.
Het zal vooral een Kerst in kleine kring zijn en voor sommigen zullen deze dagen nog stiller zijn dan andere jaren.
En toch vieren we Kerst. Of, juist nu vieren we Kerst, de geboorte van het kind in die stal, in die donkere nacht.
Een kind van Godswege, dat troost geeft, licht, nieuwe hoop!

De tekst bij de liturgische schikking in de kerk zegt:

Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met Gods nieuwe begin.
Hul mij in kleuren
en geuren van het uitbundige feest
van Gods licht voor heel de wereld.
Oost, West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

Nadere uitleg doorgaan kerkdiensten (bericht van de kleine kerkenraad)
Iedereen heeft de mogelijkheid om de kerkdiensten in de Hofkerk te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/ Van een aantal mensen kregen we echter de vraag
waarom in de Hofkerk toch kerkdiensten doorgaan, waar dat in een aantal naburige kerken niet het geval is. Daarom deze korte uitleg.

Kerkdiensten mogen doorgaan van de overheid. Wel vraagt de overheid, en in navolging daarvan de landelijke protestantse kerk,
om hierin met beleid en voorzichtigheid om te gaan. Wij hebben in Goor nu al vele maanden ervaring met die voorzichtigheid:
⦁    we vragen kerkgangers om bij het betreden van het gebouw de handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen.
⦁    men krijgt een plaats toegewezen door een van de medewerkers. Pas als men daar zit mag het mondkapje worden afgedaan
⦁    de stoelen in de kerk staan zodanig gegroepeerd dat er voldoende ruimte is om aan de 1,5 meter eis te voldoen, zowel wat zitafstand betreft als wat het lopen betreft
⦁    er wordt een maximum van 30 kerkgangers gehanteerd, conform de landelijke richtlijn
⦁    na afloop van de dienst wordt het mondkapje weer opgedaan en wordt de kerk verlaten in een volgorde die door een medewerker wordt aangegeven
⦁    er kan helaas geen gelegenheid worden geboden voor napraten of koffiedrinken.

Kortom, een veilige kerkdienst in een meest minimale vorm en grootte.
Wij hechten aan voortzetten van deze vorm van kerkdienst omdat we aan iedereen die behoefte heeft aan het bijwonen van een eredienst
gelegenheid willen bieden, juist aan hen die alleen zijn en/of geen gelegenheid hebben diensten online te kijken.
Dat geldt des te meer in deze donkere dagen rond Kerst waarin we de boodschap van de geboorte van Jezus als lichtpuntje willen blijven brengen.

Kerkdiensten tijdens kerst
Op kerstavond en eerste kerstdag zijn er dubbele vieringen gepland, waarvoor een wijkindeling is gemaakt.
Om te zorgen dat er niet te veel mensen komen, willen we iedereen vragen om een keuze te maken tussen een dienst op kerstavond of een dienst op kerstmorgen/-middag.

Het rooster ziet er als volgt uit
kerstavond 24 december 19.00 uur wijk A en B
kerstavond 24 december 21.00 uur wijk C en D
kerstmorgen 25 december 10.00 uur wijk A en B
kerstmiddag 25 december 15.00 uur wijk C en D
zondag 27 december 10.00 uur wijk A en B

wijkindeling
wijk A Heeckeren – Gijmink
wijk B Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor
wijk C Whee – west
wijk D Whee – oost

Kerstavonddienst 24 december 19.00 en 21.00 uur
Het thema van deze beide kerstavonddiensten is: Hier raakt de hemel de aarde.
Met de geboorte van Jezus in de stal in Bethlehem raakt de hemel de aarde op een heel bijzondere manier.
Op de meest onverwachte plek krijgt de aarde een groots geschenk: God zelf komt onder mensen wonen.
Waar wordt dat, wellicht ook geheel onverwacht, ook zichtbaar in ons leven? Waar raakt de hemel ons leven aan?
We steken lichten aan in een donkere nacht, lezen het bekende kerstverhaal en luisteren naar prachtige kerstliederen,
een aantal daarvan gezongen door een klein groepje zangers van het koor Mozaïek, begeleid op piano door Cees van der Sluijs.

Eerste Kerstdag 25 december 10.00 en 15.00 uur
Vandaag vieren we het Kerstfeest. Maar anders dan andere jaren. In twee kleine groepen, om 10 en om 15 uur, waarbij we verwachten dat de meeste mensen thuis naar één van de diensten zullen kijken. En zonder samen te zingen.
En toch is het kerst. Jezus kwam niet naar de wereld in een rustige tijd, maar in een tijd vol onzekerheden en spanningen.
En dus vieren we juist nu Kerst voluit, in de ochtendviering om 10.00 uur met medewerking van het jeugdorkest Unico o.l.v. Marion Leentvaar
en natuurlijk de Adventsbode met nieuws over een Stille Nacht die niet stil was.


Aan de middagdienst om 15.00 uur werken vier jongens mee van het Stads Jongenskoor Oldenzaal onder leiding van Mariëtte Effing. Zij zullen een aantal mooie kerstliederen zingen. Er is dan geen kindernevendienst.

Avondgebed
Ook de komende dinsdagavonden is er om 19.30 uur een avondgebed,
Een moment voor stilte en bezinning en gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

Inloop in de maand december donderdagmorgen open
In de maand december is op donderdagmorgen de inloop van 10.00 – 11.30 uur geopend voor mensen die juist in deze maand behoefte hebben aan contact.
Belangrijk is om bij binnenkomst een monddoekje te dragen. Op de aangewezen zitplaats mag dit weer af. En uiteraard bij klachten niet komen.
Ook is het stiltecentrum/gedachtenishoek in de kerkzaal geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken, voor een meditatief of stil moment.

Lied van eenheid O kom, o kom Immanuël
Aan dit lied werkten zangers van tientallen kerken mee. Ook Berget Lewis, Brainpower, Theoloog des Vaderlands Almatine Leene, Rene de Reuver en Tiemen Westerduin hebben een rol in de vertolking van het lied. Het lied is beluisteren via: https://www.youtube.com/watch?v=-8K1caO2ztg

Collecte voor de diaconie op 1e Kerstdag voor Kinderen in de Knel
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen.
Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen.
Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk.
Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?
Alle 18 projecten voor “Kinderen in de knel” kunt u vinden op de website van Kerk in Actie.

Uiteraard kan er tijdens de dienst op 1e kerstdag niet op de gebruikelijke wijze gecollecteerd worden
maar jouw/uw bijdrage is van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie: NL66 SNSB 0908 7637 43
t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “Kinderen in de knel”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdrievoudigen!

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Ik wens iedereen goede kerstdagen toe, waarin nieuwe hoop mag groeien

Vrede en alle goeds,
ds. Wim de Jong