Nieuwsbrief 25 mei

Hemelvaartsdienst 26 mei
Het morgengebed op hemelvaartsdag begint om 09.00 uur. Tijdens de dienst zullen we de wandelaars die naar de Hemmel lopen de reiszegen meegeven. Daarna vervolgen we de dienst.

Opening Pelgrimsroute 26 mei
Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei wordt de Pelgrimsroute Hemmelreis officieel geopend.

09.00 uur kerkdiensten in de Hofkerk Goor en de Martinuskerk in Markelo
09.30 uur vertrek wandelaars vanuit de kerkdienst in de Hofkerk Goor naar de Hemmel, de heuvel bij de Mariakapel op de Hulpe.
10.30 uur vertrek wandelaars vanuit de Martinuskerk in Markelo
11.00 uur ontmoeting van beide wandelgroepen op de heuvel de Hemmel bij de Kuierkoare van Markelokaal.

Hier openen we de pelgrimsroute officieel en is er een presentatie over de geschiedenis van de Hemmel en het recent ontwikkelde natuurontwikkelingsproject op deze heuvel.

De pelgrimsroute, die de Hofkerk in Goor en de Martinuskerk in Markelo verbindt voert langs de plek van het oude bedevaartsoord op de Hemmel. Op de naast gelegen heuvel de Hulpe is een aantal jaren geleden een Mariakapel gebouwd. De route doet ook een aantal plekken aan waarin duurzaamheid centraal staat, zoals de Reggetuinen (Stadslandbouw), natuurontwikkeling de Hemmel en de Reggesprong. De route is in verschillende variaties en afstanden te lopen. In de routebeschrijving worden de verschillende plekken beschreven en biedt deze op verschillende plekken vragen voor persoonlijke bezinning en meditatie. Desgewenst kan men hierover met een medewandelaar in gesprek.

De routebeschrijving van de pelgrimstocht is te downloaden via http://www.hofkerkgoor.nl/pelgrimsroute-tussen-goor-en-markelo. Ook is de papieren versie van de route te koop (€ 3,-) in de Hofkerk en bij de VVV Informatiepunten in Goor (Grotestraat 147) en Markelo (Goorseweg 1).

Kerkdienst Zondag 29 mei
Deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook Weeskinderenzondag of Wezenzondag genoemd, verwijzend naar de periode na het afscheid van Jezus en het wachten op de heilige Geest. We beginnen op deze zondag met de lezing van het boek Ruth dat in vier delen tot en met zondag 19 juni op het rooster staat: Het verhaal van de kinderloze weduwe Ruth die met haar schoonmoeder mee terug komt naar Bethlehem vindt in de oogsttijd plaats en vertelt hoe een buitenlandse weduwe een sleutelrol speelt in de voorbereiding van de komst van de Messiaanse koning David.
Pinksteren was in  de traditie ook een oogstfeest, dat gevierd werd als de hele oogst was binnengehaald. De symboliek hiervan wordt zichtbaar in de beweging van het Paasfeest (Jezus als eersteling van de oogst) en het Pinksterfeest (iedereen wereldwijd mag deel uitmaken van de oogst).
We vieren in de deze dienst de Maaltijd van de Heer en de harpiste Regina Ederveen zorgt voor de muzikale begeleiding van de samenzang en zal ook een aantal solostukken spelen.
Alle kerkdiensten zijn online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

Avondmaalscollecte (van de diaconie)
Wij zijn heel blij, dat de Diaconie heeft besloten op 29 mei de Avondmaalscollecte te bestemmen voor de bouw van de ziekenzaal (voor 12 bedden) in het ziekenhuis van Manantali, Mali.
In KerkOnderweg van april hebben we hierover geschreven. Het gaat over de nieuwbouw van een ziekenzaal voor 12 bedden (voor de huidige bevolking van ruim 10.140 inwoners); de huidige ziekenzaal voor 6 bedden zal dan gebruikt gaan worden als laboratorium voor bloed- en urine-onderzoek.
Nu we dit schrijven is Casper Jansen, onze man in Mali, op bezoek in Nederland en gaan wij
afspreken, hoe wij en op welke tijdstippen wij de bedragen voor de nieuwbouw beschikbaar gaan stellen.
Er is een begroting gemaakt door de lokale aannemer Bama Doumbia, die in de loop van de tijd meerdere gebouwen van het Maliproject gebouwd en gerestaureerd heeft.
In de kerkdienst zal gecollecteerd worden; voor de volledigheid hier ook het banknummer: Diaconie Hofkerk Goor NL66SNSB 0908763743, met vermelding van Maliproject.
Cees en Addie van der Sluijs-Goud

Inloop
Op Hemelvaartsdag 26 mei is er geen inloop.
Maar daarna is er weer elke donderdag inloop in de Klokkenkamp van 10.00 – 11.30 uur voor een kop koffie of thee, ontmoeting en een luisterend oor.
Ook is de stilte- en gedachtenishoek in de Hofkerk open voor een ogenblik stilte en/of het aansteken van een kaarsje.

Maaltijd op dinsdag
In de maaltijdgroep op dinsdag van 18.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) is er ruimte voor nieuwe gasten. Informatie en opgave kan bij Roelie Nielander, 0546-274293

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten nog ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545
t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten,
en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.
Overigens ere wie ere toekomt: van deze mogelijkheid wordt heel trouw gebruik gemaakt! Waarvoor diaconie en kerkrentmeesters zeer dankbaar zijn.

Beroep naar Deventer
Zoals u in de extra Nieuwsbrief van 22 mei van de kleine kerkenraad heeft kunnen lezen heeft de Protestantse Gemeente Deventer besloten mij te beroepen als predikant. Het betreft één van de twee predikantsplaatsen in deze gemeente, waarbij de nieuw te beroepen predikant een specifieke missionaire-diaconale opdracht krijgt. Nu het besluit is genomen volgt er een kerkordelijk bepaalde periode van vijf dagen waarin nog bezwaar kan worden gemaakt, waarna begin juni het feitelijke beroep zal volgen.
Een mooie uitdaging en een nieuw begin, maar tegelijkertijd met de consequentie dat ik  afscheid moet nemen van de gemeente in Goor. Na bijna 11 jaar predikant in de Hofkerk raak je sterk met mensen vergroeid. Maar het afscheid duurt nog een paar maanden…..

Wij wachten op de Geest beloofd
(lied 692 Marijke de Bruijne)

Wij wachten op de Geest beloofd,
de Geest van kennis, hulp en troost.
Kom Geest van God, daal in ons neer.

Wij wachten op de heilige Geest
als wind die waait waarheen zij wil
die komt en gaat en ons vervult.
Kom Geest van God, waai alles schoon.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als wijsheid die ons inzicht geeft
in wat er diep in mensen leeft.
Kom Geest van God, geef goede raad.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
Als taal die mensentalen bindt
Tot weg naar onderling begrip.
Kom Geest van God, laat ons verstaan.

Wij wachten op de Heil’ge Geest
als geest die zeven gaven brengt
tot hulp en steun voor onderweg.
Kom Geest van God, breng uw geschenk.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong