Nieuwsbrief 27 januari

Via deze nieuwsbrief houden we u/jullie op de hoogte van activiteiten en nieuws vanuit de Hofkerk. Veel activiteiten liggen op dit moment stil en ook de kerkdiensten zijn alleen online te volgen. Wel weten we dat er veel onderling contact is tussen gemeenteleden, die elkaar opzoeken of opbellen.
Fijn dat dit gebeurt. Laat gerust weten als je contact op prijs stelt in deze tijd waarin weinig kan.

Ontmoetingen in de wijk online
Andere jaren vonden er in januari en februari ontmoetingen in de wijk plaats, waarin we wijksgewijs op een avond of middag elkaar ontmoeten in kleine groepen rondom een thema. Dit jaar is dat helaas niet mogelijk, maar wellicht vinden mensen het fijn om elkaar online te ontmoeten om te horen hoe het is en om de ervaringen in deze tijd te bespreken, eventueel gekoppeld aan een thema. Graag hoor ik wie daar belangstelling voor heeft (mail terug naar wim.dejong@hetnet.nl) en welk moment van de dag de voorkeur heeft: ochtend, middag of avond.

Kerkdiensten
Alle kerkdiensten vanuit de Hofkerk zijn uitsluitend online en  te volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor/events/
Graag ontvang ik intenties voor de voorbeden.

Zondag 31 januari 10.00 uur
Het thema is Zwijgen en leren. We volgen Jezus op zijn weg door Galilea en vinden hem deze zondag in de synagoge (Marcus 1: 21- 28),
waar hij samen met de aanwezigen leert, zoals gebruikelijk in de Joodse traditie: samen de teksten onderzoeken en leren wat ze voor nu in onze situatie betekenen. Maar als er dan opeens een stem gaat schreeuwen die zegt precies te weten hoe het zit, maant Jezus hem tot zwijgen.
Stof tot nadenken ook voor onze tijd, waar er voortdurend mensen dingen roepen maar nauwelijks met elkaar in gesprek gaan.
In de dienst een prachtig lied uit Zuid-Afrika!

Zondag 7 februari 10.00 uur
Viering van de Maaltijd van de Heer
Ora et labora, bid en werk, verzet en overgave. Hoe meer er een beroep op Jezus wordt gedaan (Marcus 1: 29 – 39),
hoe meer hij in de stilte zoekt naar de verbinding met God. Bidden en werken zijn niet elkaars tegenpolen maar liggen in elkaars verlengde.
Juist de verbinding met God roept op tot verzet tegen alles wat het goede leven schendt en schaadt.
En alles wat ons in het leven overkomt en wat ons bezighoudt mag weer tot rust komen in de ontmoeting met God.
En zo is het ook met het delen van brood en wijn, de gemeenschap met God én met elkaar, waarin we thuis mogen komen
en vandaar opnieuw de wereld ingezonden worden om het delen daar voort te zetten.
Iedereen is uitgenodigd om thuis brood en wijn of druivensap klaar te zetten en de Maaltijd mee te vieren.

Avondmaalscollecte 7 februari
Drinkwatervoorziening dorpen Maliproject – www.maliproject.nl
De vele dorpen in het gebied rondom de stuwdam in Manantali, Z-W Mali, zijn vanaf de gereedkoming in 1987 voorzien van drinkwaterputten.
Inmiddels is de bevolking van de dorpen meer dan verdrievoudigd en het aantal drinkwaterputten is hetzelfde gebleven.
De pompen worden daarom stelselmatig overbelast waardoor veel vraag was en blijft naar reparatie.
Sinds Casper Jansen in Manantali woont, assisteert Maliproject hem met het repareren van de pompen.
Inmiddels zijn ong. 34 pompen gerepareerd, maar om erger te voorkomen, is het wellicht beter meer putten te gaan slaan.
De mogelijkheden worden bekeken om zelf een mobiele grondboormachine aan te schaffen; hiervoor zal veel geld nodig zijn.
U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de diaconie
NL66SNSB 090 87 63 743 o.v.v. Maliproject.

Collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten de collecten ontbreken willen wij u vragen om de collecte over te maken
via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte.
U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld delen wij de opbrengst

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Gebed uit Taizé

God van alle mensen,
het simpele verlangen
om uw liefde te aanvaarden,
laat al een vuur ontbranden
in het diepste van onze ziel.
Een vuur dat voor altijd brandt,
hoe nietig het soms ook lijkt.

Vrede en alle goeds
ds. Wim de Jong