Nieuwsbrief 31 mei

[Nu onze predikant met welverdiend studieverlof is, zal vanuit de kleine kerkenraad de nieuwsvoorziening voor de gemeente worden gecoördineerd door de voorzitter en de plv. voorzitter.]

Kerkdiensten
Enkele weken geleden heeft de PKN een nieuw advies uitgebracht over te houden kerkdiensten. Daarin staat dat we weer terug kunnen naar het systeem van maximaal 30 kerkgangers per dienst (naast de ambtshalve aanwezige personen), en voor het overige voortzetting van de online uitzending.
De kindernevendienst is weer opgestart, waarvoor elke week alle gezinnen met kinderen worden uitgenodigd.
Er worden twee wijken per dienst uitgenodigd (zie plattegrond Hofkerkgids):

6 juni ds. Bernadette de Groot, Zweeloo, Avondmaalsviering – wijken D + A Whee oost – Heeckeren – Gijmink

13 juni ds. Olaf Haasnoot, Usselo wijken B + C Centrum – Kevelhammerhoek – buiten Goor – Whee west

Natuurlijk hopen we dat deze beperkingen zo snel mogelijk kunnen worden opgeheven. De verwachting is dat dit begin juli het geval kan zijn.

Alle kerkdiensten zijn dus ook online mee te beleven via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1418-Hofkerk-Goor

 Maaltijdgroepen
Door de landelijke versoepeling voor de horeca is het ook weer mogelijk om de maaltijdgroepen op te starten, en wel vanaf dinsdag 8 juni (onder het voorbehoud dat er voldoende koks en gastheren/-dames beschikbaar zijn). Wij doen dit dan voorlopig nog op dezelfde manier als toen we er mee moesten ophouden, namelijk maximaal 12 personen per avond. En met de volgende randvoorwaarden: ontsmetting van de handen bij de ingang, als u loopt een mondkapje dragen, de afstandscode van 1½ meter in acht nemen, en eenmaal aan tafel niet meer van plaats verwisselen.

Inloop
Dit kan ook weer op de eerdere wijze worden georganiseerd, met dezelfde randvoorwaarden als bij de maaltijdgroepen: ontsmetting van de handen bij de ingang, als u loopt een mondkapje dragen, de afstandscode van 1½ meter in acht nemen, en eenmaal plaatsgenomen niet meer van plaats verwisselen.
Parallel hieraan kan natuurlijk het stiltecentrum in de kerk open zijn; één persoon tegelijk.

Bestemming avondmaalscollecte 6 juni
SeeYou Foundation (voorheen: “Light for the World”)
We komen al bijna 40 jaar op voor mensen met een visuele beperking in de armste landen ter wereld. Ze leven in armoede en worden vanwege hun handicap buitengesloten van de meest noodzakelijke hulp en medische zorg. Wij investeren in mensen met een beperking zelf, families en omgeving. Zodat de gemeenschappen een plek zijn waar mensen met een visuele beperking gezien worden en er mogen zijn!
Uw bijdrage is ook van harte welkom op het rekeningnummer van de diaconie:
NL66 SNSB 0908 7637 43 t.n.v. “Diaconie Prot. Gemeente Goor” onder vermelding van “SeeYou”. De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen!

Overige collectes (bericht van diaconie en kerkrentmeesters)
Omdat in de kerkdiensten ook de komende tijd de collecten ontbreken, vragen wij u om bijdragen aan de collecte over te maken via bankrekening NL44 SNSB 0927 950 545 t.n.v. Protestantse gemeente Goor o.v.v. collecte. U kunt er de bestemming (kerk of diaconie) bijzetten, en als er alleen ‘collecte’ wordt vermeld, wordt het bedrag verdeeld over beide bestemmingen.

Dagelijkse update van kerkelijk nieuws in de regio rond de coronacrisis
https://www.klaasvanderkamp.nl/nieuws/2020/dagelijkse-update-corona

Petrus
Petrus is ook een kwartaalblad van de PKN. In het magazine leest u persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde, over hoe samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. Inmiddels is no. 14 bij ons in de bus bezorgd. Soms doet de kerk denken aan Petrus, die visser, vriend en volgeling van Jezus. Sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Net zoals wij, in de kerk: soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Twee vissers van mensen, de predikanten Paul Visser (Maranathakerk Rotterdam-Zuid) en zijn broer Rob Visser (PKN Vuren) ontmoeten bekende Nederlanders. Ze gaan in gesprek over geloven, de kerk en de samenleving. In het nummer van Petrus van juni spreken ze met de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch. Vrijheid en barmhartigheid voor iedereen, daar is het Marcouch om te doen. Hij laat zich daarbij niet tegenhouden door angst of kritiek. Zijn wens is dat kerken en moskeeën zich samen inzetten voor de samenleving.

Petrus is een blad met waardevolle gesprekken, waarin twijfel en ongeloof, vertrouwen en zoeken alle ruimte krijgen. Vandaar dat ik het blad graag onder uw aandacht breng.
Lees Petrus gratis:
PKN, Abonnementenadministratie Petrus
Antwoordnummer 53019
3503 VB Utrecht.
Of zoek abonnementen@petrusmagazine.nl

Bewaar in ons
Tot slot een gebed van de dichteres Fum van den Ham. Zij zegt ergens: “bidden” ik had het niet gekund als mensen het mij niet geleerd hadden. Bidden moet je leren. Je moet het eerst samen doen, dan kun je het later alleen.

Bewaar in ons
geloof, dat Gij aanwezig zijt
bij al wat goed komt, en ook
bij al wat vreselijk mis gaat
in de wereld, die onze woonplaats is.

Bewaar in ons
het oud vertrouwen,
dat Gij ziet en hoort
waar wordt geleden
en wie lijdt;
en dat in uw aanwezig zijn
U onze God en Vader bent.

Ontferm U over alle mensen,
ontferm U over ons.
En doe ons dankbaar zijn voor elke ochtend
na een donkere nacht; en voor de dageraad
die door de kleinste vogels wordt bezongen;
en voor het daglicht, dat gij ons gegeven hebt.

Dat dit ons gegeven mag worden.

Cees van der Sluijs.